Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 247 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dřevostavba rodinného domu
Mertl, Vítek ; Struhala, Karel (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem masivní dřevostavby - srubu, jako domu pro bydlení pětičlenné rodiny s dílnou na drobnou ruční výrobu. Stavební objekt je situován v Krušných horách v obci Klíny, okres Most. Navržený objekt je dvoupodlažní se šikmou střechou. Jsou používány ve většině případů materiály na přírodní bázi, aby byla stavba co nejvíce ekologická. Okenní a dveřní výplně otvorů mají vrstvené dřevěné rámy. Objekt je založen na vrstvě pěnoskla pro zlepšení tepelněizolačních vlastností. Rodinný dům je navržen tak, aby zajišťoval teplo domova s nádechem přírody.
Analýza a porovnání dřevostaveb
Petláková, Lenka ; Konečná, Petra (oponent) ; Aigel, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je porovnání nákladů na výstavbu srubů a rámových dřevostaveb a popis technologie jejich výstavby. První část práce je teoretická a zabývá se cenami, náklady a rozpočty, které ve stavebnictví vznikají. Dále se práce věnuje konstrukčním systémům dřevostaveb, jejich historii a dřevu, jako stavebnímu materiálu. Závěr teoretické části práce popisuje technologii výstavby srubu a rámové dřevostavby doplněnou vlastními fotografiemi a časosběrným videozáznamem. Druhá část práce se věnuje analýze nákladů vybraných dřevostaveb. Celkově je analýza nákladů provedena na třech srubech od firmy Sruby Masiv s. r. o., na třech srubech od firmy Haniš sruby s. r. o, dále na třech rámových dřevostavbách firmy Wood System s. r. o. a na třech rámových dřevostavbách firmy Rovax s. r. o. Porovnávají se tedy ceny celkem šesti srubů a šesti rámových dřevostaveb. Nejprve se práce věnuje charakteristice jednotlivých dřevostaveb, výpočtem poměrových ukazatelů (zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha a objem použitého dřeva v dřevostavbách), poté úpravou cen na ceny hrubé stavby a dřeva zabudovaného v konstrukcích. Ve finále jsou vypočítané hodnoty shrnuty do přehledných tabulek, na základě kterých mohou být porovnány a vyhodnoceny náklady na jejich výstavbu. Závěr práce vyhodnocuje cíl bakalářské práce. Porovnává technologii výstavby srubu a rámové dřevostavby, její délku a náročnost. Nakonec se závěr věnuje zjištěným výsledkům prováděné analýzy nákladů vybraných dřevostaveb.
Návrh mobilního štípacího zařízení na dřevo s hydraulickým pohonem
Změlík, Josef ; Malášek, Jiří (oponent) ; Zeizinger, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je v první části vypracování rešerše týkající se základních vlastností štípaného materiálu – tedy dřeva. Dále se rešerše zabývá dostupností štípacích zařízení na trhu. Zhodnocení konstrukčních řešení, jejich výhody a nevýhody. Druhou částí bakalářské práce je vytvoření vlastního návrhu konstrukčního řešení a vymodelování modelu štípacího zařízení v 3D modeláři Autodesk Inventor Professional 2019. Pro návrh rámu a všech komponent štípače bylo zapotřebí znát výchozí parametry, kterými jsou: maximální rozměry štípaného polena, maximální štípací síla a požadovaný výsuv hydromotoru. Výkresová dokumentace určená pro výrobu byla vytvořena pomocí 2D programu Autodesk AutoCAD 2018. K bakalářské práci je doložen výkres sestavení štípačky, výkres svařence rámu, výkres podsestavy podstavce a hydraulické schéma. V práci jsou řešeny pevnostní výpočty hlavních částí štípačky jak analyticky, tak i pomocí simulace zatížení ve výpočtovém softwaru NX I-deas 6.1.
VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE
Tallmayer, Dominik ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Čupr, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG32, která byla dále dopracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem bylo navrhnout výrobní halu, ubytování, administrativu, prodej vína a RD. Novostavba Vinařství Prokeš se má nacházet v městysu Velké Němčice, severo – západně od centra městyse na ulici Městečko. Parcela je z jižní strany ohraničena komunikací, ze severní polem, od východu přiléhá polní cesta a ze západu staré garáže. Pozemek je ve vlastnictví Ing. Kamila Prokeše, stavební pozemek má nepravidelný tvar o výměře 2536,06 m2. Přes 1/3 parcely prochází vzdušné vedení VN 22 kV. Funkční náplň stavby je výroba vína, ubytování hostů, administrativa, prodej vína a bydlení pro majitele vinařství. Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit stavbu, která bude splňovat veškeré požadavky daného provozu a požadavky majitele. Vinařství se skládá ze 3 objektů, které jsou vzájemně propojeny do jednoho celku, ale zároveň se jednotlivé provozy neruší z hlediska zvuku, otřesům, pohybu pracovníků vinařství a návštěvníků. Vinařství je situováno kolmo k ulici Městečko, tato komunikace slouží, jako příjezdová a zásobovací komunikace. Objekty jsou navrženy tak, aby nejlépe vyhovovaly danému provozu a funkci.
VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK
Manakova, Anastassiya ; Myslín, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Kalousek, Miloš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby Vinařství Sekt Jan Petrák v obci Kobylí. Bakalářská práce rozvádí a upřesňuje architektonicou studii, vypracovanou v rámci předmětu AG33 v letním semestru 2. ročníku, do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Řešené území spadá pod katastrální území obce Kobylí. Jedná se o krajinu s jemným terénním reliefem sloužicí převážně k hospodářským účelům. Stavební pozemek se nachází podél okolní rodinné zástavby. Záměrem bakalářské práce bylo vytvoření projektu stavby, která bude svým uživatelů sloužit jak pro kvalitní bydlení pro investora a kratkodobé ubytování pro navštěvníky, tak pro výrobu, prezentaci a degustaci sektu. Návržený objekt je funkčně složen ze 3 časti: prodej a prezentace sektu, bydlení majitelů a navštěvniků, výroba. A hlavním cílem bylo citlivé spojení všech funkcí, které si nebudou prokážet, ale spíše se vzajemně doplňovat. Objekt představuje sebou tři hmoty – dvě hlavní a jedna vedlejší, keré jsou rozlišeny tvarem střechy a členením fasady. Nejblíže k přístupové komunikaci je umístěn objekt rodinného domu, který se skladá z veřejně přístupné dvojpodlažní vinárný, která je navazuje na 2 velkých apartma pro navštěvniky a soukromé časti – byt investorů. Byt investorů je prosvětlen ze dvou světových stran - jihozápadní a severovýhodní. Obývací pokoj má velký okenní otvor, který poskytuje krasní výhled na soukromou venkovní terasu a areálovou zeleň. Podkroví rodinného domu je určeno pro ubytování navštěvniků a degustaci sektu. Degustační místnost má svou venkovní terasu s výhledem na vnitrní areál. Střešní osvětlení je řešeno pomocí zalomených střešních oken Velux. Přes průjezd veřejná komunikace je propojena z výrobnou sektu.
Aquapark Brno
Modlitba, Zdeněk ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je revitalizace historicky cenného území Za Lužánkami jako centra pro sport a volný čas, celková urbanistická koncepce a dostavba bytových bloků v přiléhající lokalitě. Komplexní architektonická studie pak řeší rozšíření stávajícího Městského plaveckého stadionu Lužánky v Brně. Hlavní myšlenkou práce je návrh jednoduchého objektu, snadná průchodnost územím, vytvoření kvalitního veřejného prostoru, zachování a doplnění stávající zeleně. Dostavba je navržena jako dvoupodlažní objekt, obdélníkového půdorysu, propojený se stávajícím bazénem. Uvnitř se nachází 25m bazén, relaxační bazény, wellness, kavárna a kanceláře. Vnitřní část je pak propojena s venkovní, kde jsou dva relaxační bazény s tobogánem, odpočinkové plochy, terasa a dětské hřiště. Celkový návrh tedy nabízí možné využití potenciálu této lokality pro řešení otázek parkování, bydlení a zejména sportovně-rekreačního vyžití v centru města Brna.
Speciální technické řešení pro úpravu přírodních substrátů pomocí atmosférického plazmového výboje
ŠOFRONIČ, Tomáš
Diplomová práce se zabývá návrhem a následná konstrukce speciálního hermetického boxu pro úpravu biologických substrátů za pomoci plazmového výboje Gliding Arc. V teoretické části práce se nachází shrnutí základních informací týkajících se návrhu hermetického boxu, plazmatu, hexamethydisiloxanu jako užitého prekurzoru a dřeva jako lignocelulózového substrátu. Experimentální část práce je zaměřena na provedení pilotních měření, při kterých docházelo k ošetření vzorků smrkového dřeva za pomoci plazmatu a hexametyldisiloxanu. Dále byl za pomoci kapkové metody zkoumán vliv ošetření na hydrofobitu povrchu substrátu a za pomoci SEM analýzy zkoumán vliv modifikace na morfologii povrchu.
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Tran, Hoang Long ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy je architektonický koncept, který spočívá ve vytvoření sanatoria s různými funkcemi pro pacienty, tak i pro veřejnost. Areál nabízí léčebnou část, ubytování pacientů, administrativní a hospodářská část, základní škola, stravování pro návštěvníky, penzion pro dospělé klienty a komplement. Stavební parcela se nachází na svažitém terénu poblíž Císařské jeskyně a je obklopeny ze tří stran lesy. Z místa stavby, směrem na jih, je krásný výhled na okolí. Okolní zástavba tvoří pouze rodinné domy. Areál sanatoria se snažil o co nejlepší interakci s okolím a s terénem a tak vznikl objekt členěný na 3 různé provozy podle třech nejdůležitějších funkcí stavebního programu.
Cementotřískové desky s využitím alternativních surovin
Urbánek, Libor ; Vacula, Miroslav (oponent) ; Bydžovský, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na efektivní využití aktuálně produkovaných alternativních surovin při výrobě cementotřískových desek. Důraz je primárně kladen na odřezky a prach vznikající při opracování cementotřískových desek, dále pak teplárenskou škváru a vápenec. Teoretická část obsahuje průzkum aktuálních poznatků týkajících se dané problematiky. V rámci experimentální části byly alternativní suroviny podrobně analyzovány a dále pak zkoumán jejich vliv (jako modifikační složky matrice i plniva) na vlastnosti cementotřískových desek. Výzkum a vývoj probíhal s využitím fyzikálně-mechanických, termických i mikrostrukturních metod.
Vývoj střešních konstrukcí od antiky po 20. století
Urych, Jan ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem střešních konstrukcí a materiálů k nim užívaných. Časově se pohybujeme od stavitelství antického Řecka a Říma až po vývoj moderních železobetonových konstrukcí ve 20. století. Zaměřuje se nejen na samotnou konstrukci střechy a její typy, ale i na vhodnou krytinu, a vyzdvihuje přednosti, nebo případné nedostatky jednotlivých typů konstrukcí, jejich prvků a věcí s tím souvisejících. Dále je zde pojednáno o typologii samotného materiálu, jeho vývoji a správnému zpracování. Cílem je sumarizace těchto informací a nastínění vývojové řady od antiky po současnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 247 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.