Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 763 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příslušenství k hracím prvkům pro děti do veřejného prostoru
Szökeová, Sarah
Tato diplomová práce se zabývá návrhem příslušenství k hracím prvkům. Jedná se o pět nábytkových produktů, které spolu s hracími domečky vytváří celou produktovou řadu. Všechny navržené produkty jsou určeny dětem do veřejných interiérů. V první části této diplomové práce je popsána teorie o uživateli (dítěti) a návrhu jednotlivých produktů pro děti. Je zde popsána ergonomie, normy a materiály. Dále jsou zde zobrazeny vybrané rešerše jednotlivých produktů i interiérových hřišť. V závěru první části diplomové práce je krátce popsán obor design management. V druhé části této diplomové práce je vytvořen vlastní návrh všech výše popsaných produktů se zaměřením na funkčnost, ergonomii a bezpečnost nově vznikajících návrhů. Jsou zde také obsaženy vizualizace a fotky prototypů. V závěru jsou vyobrazeny vybrané propagační nástroje.
Chování spotřebitelů na trhu s oblečením pro děti do 3 let
Holasová, Hana
Diplomová práce se zabývá chováním spotřebitelů na trhu s dětským oblečením pro děti do 3 let. Cílem práce je navrhnout doporučení pro subjekty působící na trhu s dětským oblečením v České republice. Práce se orientuje na identifikaci fak-torů, které ovlivňují před nákupní, nákupní i ponákupní chování spotřebitelů na tomto trhu, jejich preference a přesvědčení. Pro zkoumání chování spotřebitelů na trhu s dětským oblečením bylo využito zejména dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 355 respondentů. To bylo doplněno hloubkovými rozhovory (n = 30). Na základě výzkumu byla formulována doporučení související s před nákup-ní, nákupní i ponákupní fází rozhodovacího procesu.
Návrh vybavení pro mateřské školy
Štanclová, Barbora
Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou realizací nábytkového prvku, který má za cíl vytvořit prostor pro uložení dětských lůžek a zároveň poskytnout další úložné prostory. Práce je koncipována tak, aby zjištěné informace, které jsou uvedeny v teoretické části, byly podkladem pro samotný návrh a zhotovení tohoto solitéru. Teoretická část se zabývá problematikou veřejných interiérů, charakteristikou dítěte předškolního věku, jeho potřebou spánku a odpočinku. Dále uvádí požadavky na dětský nábytek, obsahuje normy a vyhlášky, týkající se bezpečnostních a hygienických požadavků. Praktická část práce dokumentuje stávající vybavení mateřské školy a zahrnuje požadavky zadavatele. Dále obsahuje rešerše o současné nabídce trhu v oblasti lůžkového nábytku a jeho ukládání v mateřských školách. Konečná podoba návrhu vychází z poznatků získaných v teoretické části práce a při konzultacích. Návrh je zpracován formou 3D vizualizace v programu 3ds Max a doplněn výkresovou dokumentací, která je součástí příloh této práce. Návrh je vytvořený pro potřeby mateřské školy v Ohnišťanech.
Dětská didaktická hračka
Sokolová, Nikola
Bakalářská práce se zabývá návrhem dětské didaktické hračky ze dřeva s případnou kombinací dalšího materiálu a to včetně reálného prototypu/modelu. Práce je rozdělena do dvou hlavních kategorií. První část této práce je teoretická. Tato část práce se zabývá problematikou dětských didaktických hraček, analýzou současného trhu, obecnými požadavky na dětské hračky, zhodnocení potřeb dětí. Dále jsou zde shrnuty normy a právní předpisy, které musí výrobky pro děti splňovat převážně z důvodu bezpečnosti. V neposlední řadě je zde uveden historický vývoj hraček a rešerše současných hraček. Druhá část práce je praktická. Tato část je věnována samotnému procesu navrhování po proces výroby funkčního prototypu/modelu hračky. Práce je doplněna o průběžné skici a fotografie z procesu tvorby. Součástí práce je také výstup v podobě cenové kalkulace použitých materiálů a závěrečná diskuze.
Analýza chování rodičů při volbě alternativních forem předškolního zařízení pro jejich děti
Říčná, Michaela
Bakalářská práce se zabývá analýzou chování rodičů při výběru alternativní formy předškolního zařízení pro jejich děti. Teoretická část bakalářské práce se zabývá seznámením s alternativní výchovou, jejími znaky a programy, které se objevují jak na území České republiky, tak v zahraničí. Empirická část se věnuje vyhodnocování dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi rodiči dětí.
Aspekty ovlivňující nábor dětí do klubu v ledním hokeji
Plíšek, Jan ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Aspekty ovlivňující nábor dětí do klubu v ledním hokeji Cíle práce: Hlavním cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem náborové akce ovlivňují rozhodnutí rodičů, zda začnou se svým dítětem docházet pravidelně na lední hokej. A zda trenéři považují tyto důvody za stejně důležité. Metoda: Data byla získávána kvantitativním sběrem dat pomocí dotazníku. Dotazníky jsou vytvářeny ve dvou verzích - pro trenéry a pro rodiče a budou následně distribuovány v elektronické formě. Skládají se ze čtyř částí, které mají za cíl zisk dat potřebných k tomu, aby bylo možné odpovědět na výzkumné otázky. Výsledky: Identifikování základních aspektů, které mají vliv na rodiče a dítě a mohou tak ovlivňovat úspěšnost náborové akce. Na základě těchto poznatků bylo vytvořeno doporučení pro využití v praxi. Klíčová slova: Děti, rodiče, nábor, propagace, lední hokej, kluby, aspekty
Environmentální vzdělávání na dětském kanálu ČT:D Ty Brďo! a S Jakubem v přírodě
Maňáková, Anežka ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Römer, Lucie (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na environmentální výchovu v dětských pořadech na veřejnoprávním kanálu ČT:D. Konkrétně se jedná o pořady Ty Brďo! a S Jakubem v přírodě. Hlavním záměrem práce je kvalitativní analýza těchto pořadů a jejich případná možnost využití při výuce. Zjistit, co mohou tyto pořady dětem nabídnout z pohledu mediálních studií. Práce je rozdělena na tři části. V první části je důraz kladen na teorii. Především na kanál ČT:D, jeho vznik a vývoj, jeho programové schéma, webové stránky a vzdělávání. Mimo jiné je zde také shrnut obsah Rámcového vzdělávacího programu a Doporučených očekávaných výstupů environmentální výchovy. S těmito materiály jsou následně porovnávány informace, získané při kvalitativní analýze. Druhá část práce je věnována především kvalitativní obsahové analýze jednotlivých dílů a srovnání získaných dat s RVP a DOV. Poslední část práce je věnována focus group, která byla uskutečněna s osmi dětmi z cílové skupiny analyzovaných pořadů a shrnutí získaných informací.
Školní družiny, práce vychovatelek a jejich role ve výchově a vzdělávání dětí
Balcarová, Karolína ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Konrádová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá školními družinami a jejich vychovatelkami. Kromě charakteristiky této instituce práce zahrnuje také pohled vychovatelek na jejich profesi a jejich roli ve výchově a vzdělávání dětí. Jsou také identifikovány problémy, se kterými se vychovatelky potýkají. V práci je pracováno s pojmem liniových pracovníků nebo profesního sebepojetí.
Jóga jako nástroj k vědomému tělu z pohledu fenomenologického pojetí tělesnosti
Pulda Nagy, Sophia Jaroslava ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Diplomová práce na téma "Jóga jako nástroj k vědomému tělu z pohledu fenomenologického pojetí tělesnosti" se věnuje tělesnosti, fenomenologii těla a jógy jako nástroje k nalezení harmonie vědomého těla. V úvodu diplomové práce byla vysvětlena důležitost tohoto tématu z pohledu celospolečenského pojetí a motivace autorky k jeho zpracování. V teoretické části práce byla popsána historická východiska zabývající se problematikou kartesiánského pojetí těla vycházející z Descartova dualismu. Další kapitola v teoretické části se věnovala komparaci pojmů z oblasti kartesiánské a jógové meditace, popisu fenomenologie tělesnosti u Merleau-Pontyho. Zdůrazněny zde byly kapitoly věnující se problematice zvyšujícího se psychického napětí u dětí a mládeže a z toho vyplývající nutnost zabývat se péčí o duši. V samostatné kapitole byl vysvětlen význam jógy jako prostředku ke znovunastolení stability. Byly zde popsány jednotlivé druhy ásan a jejich působení na lidské tělo. V praktické části byly vyzdvihnuty účinky jógy na zdraví ve vybraných badatelských publikacích. Byly zde popsány zahraniční výzkumy, kterými se zabývali významní současní vědci a badatelé z řad psychologů, lékařů, pedagogů. V závěru práce bylo na základě zjištěných faktů vysloveno vlastní doporučení. Cílem práce autorky byl zájem zjistit a pokusit...
Děti v mediálních obrazech konfliktu v Sýrii
Benešová, Stanislava ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Tato bakalářská práce se soustředí na zobrazování dětí ve válečném konfliktu v Sýrii. Konkrétně skrze fotografie, na kterých jsou děti zachyceny při různých činnostech od nejútlejšího věku až po náctileté. Za pomoci obrazové analýzy a kompoziční interpretace zkoumá tyto fotografie více do hloubky a porovnává je v kontextu současné válečné fotografie. Z tohoto důvodu je v úvodních kapitolách popsána válečná fotografie v historii, která navazuje na tu současnou spolu s kontextem války v Sýrii a zobrazováním dětí ve válečných fotografiích. Je zde probrána i etická stránka tohoto žánru a text je doplněn i o postřehy fotoeditora tiskové agentury Reuters, který přinese svůj vhled na tuto problematiku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 763 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.