Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 765 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení
Zemanová, Oldřiška ; Hanyš Holemá, Irena (vedoucí práce) ; Loudová Stralczynská, Barbora (oponent)
Diplomová práce s názvem "Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení" pojednává o profesi asistenta pedagoga, jeho působení při edukaci nejen dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i dětí bez speciálně vzdělávacích potřeb a spolupráci asistenta pedagoga s ostatními pedagogy. Zabývá se tím, co vše by měl asistent pedagoga dělat a souhrnem názorů a praktických zkušeností asistentů pedagoga. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se skládá z pěti kapitol a výzkumná ze čtyř. První kapitola definuje pojem asistent pedagoga, druhá kapitola poukazuje na rozdíly mezi osobním asistentem, pedagogickým asistentem a školním asistentem. Třetí kapitola je věnována významu asistenta pedagoga při inkluzivním vzdělávání a čtvrtá kapitola pojednává o spolupráci mezi učiteli a asistenty pedagoga. Empirická část obsahuje výzkumné šetření provedené kombinací kvalitativní metody, která má podobu polostrukturovaných rozhovorů a kvantitativní metody prostřednictvím standardizovaného dotazníku. Kvalitativní metoda byla provedena s vybranými pedagogy a asistenty pedagoga, kvantitativní metody se zúčastnili i rodiče. Při zpracování rozhovorů byla využita metoda otevřeného kódování. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jakou mají úlohu a postavení při inkluzivním...
Školní družina z pohledu rodičů a dětí
Bendová, Anna ; Ortová, Marie (vedoucí práce) ; Kaplánek, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak rodiče a děti vnímají školní družinu ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC v MČ Praha - Letňany a co od ní očekávají. Praktická část nejprve zjišťuje formou dotazníku úroveň povědomí rodičů o fungování školní družiny, a zda jsou jejich očekávání naplněna. Dále se soustřeďuje na vnímání pozitiv a negativ školní družiny z pohledu dětí, které ji navštěvují. Teoretická část shrnuje obecné normativní cíle, poslání, funkce a personální podmínky chodu školní družiny a představuje konkrétní provozní podmínky fungování zkoumané školní družiny, která je zkoumána v praktické části. Diskutována je také otázka vzájemné spolupráce vychovatele a rodiče. V závěru práce popisuje výsledky praktické části, formuluje očekávání rodičů a dětí, a porovnává je s teoretickými poznatky a možnostmi realizace.
Vliv masmédií na výchovu dětí
Jankovská, Tereza ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Pařízek, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá masmédii a jejich vlivem na výchovu dětí. Teoretická část této práce je zaměřena na problematiku masmédií, výchovy a vlivu masmédií na výchovu. Jsou zde popsány druhy a funkce masmédií, jejich vliv na společnost, dále jednotlivé výchovné kategorie a specifika výchovy v 21. století. Práce se blíže zaměřuje na popis vlivu jednotlivých digitálních masmédií na výchovu, také na vliv masmédií na osobnost dítěte a v poslední řadě na podporu dětí ve správném využívání masmédií. V praktické části je popsáno a vyhodnoceno dotazníkové šetření, které se zaměřovalo na zjištění vlivu masmédií v konkrétních případech a jejich porovnání.
Pasparta - nakladatelství s cílem informovat o poruchách autistického spektra
Ullsperger, Adam ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Tato práce si klade za cíl představit Nakladatelství Pasparta, které upíná svoje tvůrčí síly ke zlepšení informovanosti veřejnosti o poruše autistického spektra. První kapitola vymezuje pojem nakladatelství a obsahuje stručnou historii nakladatelského podnikání v českých zemích. Druhá kapitola popisuje okolnosti vzniku nakladatelství, jeho charakteristiku a obsahuje chronologický přehled jeho tvorby, rozdělené podle čtyř kategorií: Beletrie, Pro děti, Odborná lieratura o autismu a Psychologie. Tento přehled končí červnem 2019, ale obsahuje také zatím nevydanou literaturu a stručné seznámení s plány do budoucna. Praktická část obsahuje také analýzu činnosti nakladatelství, která souvisí se sociálním podnikáním Pasparty a zaměstnáváním autistických osob. Třetí kapitola se věnuje tomu, jak celá spolupráce funguje po praktické i právní stránce. Obsahuje také popis toho, jak probíhá v Paspartě nakladatelská tvorba, kdo v ní představuje autorský kolektiv a rozebírá také motivaci nakladatelství. Poslední část ukazuje, jaká ocenění Pasparta získala za celou dobu své existence.
Spánkové koreláty časného rizika bipolární afektivní poruchy u dětí a adolescentů.
Šebela, Antonín ; Goetz, Michal (vedoucí práce) ; Příhodová, Iva (oponent) ; Vevera, Jan (oponent)
Úvod: Nálezy narušeného spánku a cirkadiánních rytmů byly opakovaně replikovány u dospělých i u dětí s bipolární poruchou (BP) a jsou proto považovány za jádrové příznaky BP. I přesto, že jsou narušená cirkadiánní rytmicita a spánek uváděny v různých heuristických modelech vývoje BP, nebyly zatím jako biomarkery v populaci v riziku dostatečně validovány. Proto jsme provedli: a) Explorativní studii spánku a cirkadiánního rytmu klid-aktivita u potomků BP rodičů; b) Navazující studii spánku a cirkadiánního rytmu u dětí a adolescentů BP rodičů, u kterých nebyla přítomná psychopatologie, s výjimkou deprese a úzkostných poruch. Metody: a) 14 dnů aktigrafického měření a subjektivní škály (dotazník dle Chervina, Dotazník ranních a večerních typů - verze pro děti, MEQ a spánková škála dotazníku General Behavior Inventory, GBISS) k testování chronotypu a kvality spánku, psychiatrické vyšetření k určení psychopatologie. b) Studie se stanovenými hypotézami dle výsledků studie a), užívající ≥ 14 dní aktigrafického měření s pokročilejšími technikami k určení chronotypu, sociálního jet lagu a spánkové makrostruktury, psychiatrické vyšetření a subjektivní psychometrické škály k určení plného psychopatologického profilu. Výsledky: a) Bylo zařazeno 42 potomků v riziku a 42 kontrol srovnatelných věkem a pohlavím. U...
Hazardní hraní v počítačových hrách
Beneš, Martin ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Duschinská, Karolina (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku sázení dětí a mladistvých v počítačových hrách a na internetu. Seznamuje se základními pojmy a principy, které je možné najít v počítačových hrách s hazardními prvky. Popisuje systémy pro hodnocení věkové vhodnosti her a principy jejich fungování. Používá kvantitativní metodu výzkumu - dotazník vytvořený v Google Forms a následně distribuovaný́ pomocí odkazu. Primární výzkumný́ vzorek je tvořen žáky vybraných základních a středních škol. Osloveno bylo 255 žáků ze tří základních a jedné střední školy. Ve výsledcích je prezentován počet sázejících dětí a mladistvých v počítačových hrách i na webových stránkách třetích stran.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 765 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.