Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 740 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Televize ve světě dnešních dětí a teenagerů
Hadrbolcová, Jana ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Römer, Lucie (oponent)
Dnešní děti a mládež se narodily a vyrůstaly ve světě, jehož běžnou součástí jsou digitální média. Představují generaci označovanou jako digital natives. Tzv. stará média, jako například televize ustupují do pozadí, ale zároveň se snaží držet krok s dobou. Televize byla ještě nedávno nejoblíbenějším a nejsledovanějším médiem. V dnešní době ale její vliv a působnost podle některých výzkumů ustupuje před novými digitálními technologiemi. Právě mladá generace je ta, pro níž je televize ve svém původní podobě staré médium. V minulosti se řada vědců zabývala účinky televize na děti a mládež. V současné době je televize z části regulována zákonem, co se obsahů i způsobu vysílání týká. Zvláště potom Česká televize, která se jako instituce veřejné služby, přímo věnuje i tvorbě pro děti a mládež. V této práci se zabývám vlivem televize na dnešní děti a mládež s ohledem na digitální vývoj a změny ve společnosti, který sebou přinesl, a také vývojem krajiny České televize ve tvorbě pro děti a mládež a její úspěšností u těchto divákům. Díky rozhovoru s dramaturgem dětské kanálu České televize zjišťuji aktuální situaci a přístup České televize k dětským divákům. Pro vyjasnění sledovanosti televize dětmi jsem využila metodu skupinového rozhovoru focus group, během níž jsem u čtyřech skupin dětí různých věkových...
Současné mediální obsahy očima dětských prosumerů
Hemerová, Aneta ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Supa, Markéta (oponent)
Předmětem diplomové práce je kvalitativní analýza českého dětského televizního pořadu, který se zabývá představováním jiných kultur. Jejím cílem je odpovědět na to, jakým způsobem jsou jiné kultury v rámci pořadu představovány dětskému divákovi. Na tuto problematiku je nahlíženo v kontextu konceptu kultury a kulturní identity tak, jak ji definují sociální antropologové, tedy jako soubor významů a praktik, které jsou naučené. Dále v souvislosti s multikulturní výchovou, kdy se jako převládající přístup v pořadu ukazuje kulturně standardní přístup. Pozornost je věnována i zobrazení dítěte v mediálních obsazích a struktuře dětských mediálních obsahů. Kvalitativní analýza pořadu přinesla výsledné schéma Strategie dětského poznání, které ve třech fázích definuje způsob, jakým jsou jednotlivé oblasti divákovi prezentovány. První seznámení představuje úvodní krok, kdy se divák seznamuje s citově a ideologicky nezabarvenými fakty. V druhé konfrontační fázi je úvodní informace dále rozváděna a vztažena k hlavním postavám tak, že je jasně vymezeno, kdo jsme my, a kdo jsou "oni". V závěrečné fázi je divák vychováván v kontextu dominantní ideologie. Pořad pak divákovi předkládá konkrétní prvky, které tvoří celkový obraz o diskutované oblasti. Mezi tyto prvky patří primárně ukázka prostředí, jazyka,...
Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů
Rokosová, Kateřina ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Východiska: Moderní technologie a internet používá stále rostoucí počet dětí v předškolním věku, avšak nejsou známy důsledky tohoto chování na vývoj jedince. Cíle: Hlavním cílem výzkumu je zmapovat problematiku používání moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku a zaměřit se na problémové, závislostní chování a rizika v souvislosti s těmito technologiemi na základě výpovědí rodičů. Metody: Data byla získána formou kvalitativního výzkumu s využitím polostrukturovaného rozhovoru s rodiči dětí v předškolním věku. Celkem bylo realizováno 8 rozhovorů, které byly přepsány do podoby textu a dále upraveny s použitím metod kódování a kategorizace. Výsledky: Ve srovnání s ostatními technologiemi, děti v předškolním věku tráví nejvíce času sledováním televize a videí na YouTube. Tablet vlastní více než polovina dětí. Problémové či závislostní chování vzniká častěji při používání tabletu a mobilního zařízení než u jiných technologií. Rodiče podceňují rizika používání moderních technologií a internetu. Pravidla, která pro ně stanovují, vychází pouze z vlastního přesvědčení, jsou často nedostačující a vedou k nežádoucímu chování dětí. Závěr a doporučení: V oblasti rizik používání moderních technologií a internetu dětmi v předškolním věku je nutné pokračovat v dalším výzkumu. Rodiče by měli...
Children in advertising: Children's perception of childhood
Hegyiová, Hana ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Táto práca sa venovala postojom detí k reprezentáciám detstva v médiách. Detské obrazy sú častokrát využívané ako obsah k vyrozprávaniu príbehu audio-vizuálnej reklamy, či iných reklamných textov. Zámerom teoretickej časti tejto práce bolo preskúmať dominantné prístupy k detstvu v západnej spoločnosti, a spojiť ich s témou médií a reprezentácie detstva v reklame. Kvôli snahe o subjektívne názory a povahe tejto bakalárskej práce bol pre jej praktickú časť zvolený kvalitatívny výskum v podobe ohniskových skupín. Výskum pozostával z troch štyridsaťpäť minútových ohniskových skupín, uskutočnených v prostredí základnej školy, ktoré spolu autorke zabezpečili 18 detských participantov. Pomocou pripravenej štruktúry bol výskum rozdelený na tri tematické celky v snahe čo najpresnejšie zodpovedať na dve zvolené výskumné otázky: Ako deti vnímajú mediálnu reprezentáciu detstva v reklame? Ktoré z vybraných charakteristík sa im páči a prečo? Deťmi favorizované reklamy reprezentovali obraz nevinného detstva, a zároveň charakteristiky ako objavenie sa obľúbenej značky či humorný prvok boli pre nich kľúčové. Výskum teda ukázal že deti reagujú kladne na mediálnu reprezentáciu detstva, ktorá je totožná s ich vlastným prežitkom, v tomto prípade na nevinné detstvo.
Příprava dětí na plánované operační zákroky
Suchová, Jitka ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Cílem předkládané diplomové práce bylo zjistit, nakolik jsou děti připravovány na operační zákroky a jakým způsobem. Pro tento výzkum byly vybrány děti z oddělení dětské chirurgie Oblastní nemocnice Kolín, v období únor - červen 2018. V teoretické části jsou popsány rizikové faktory vzniku anxiózních poruch v dětství, jsou definovány: úzkost a úzkostnost, strach, fobie, situační úzkost, psychická odolnost. Ve výzkumu bylo použito smíšené metody. Technikou byl písemný dotazník. V případě nejasných odpovědí bylo použito upřesňujícího ústního dotazování. V praktické části byly využity dva druhy dotazníků. Jeden je určený pro hospitalizované děti ve věku 7-15 let a druhý pro jejich rodiče. Výzkumem bylo zjištěno, že sedmnáct dětí, z celkového počtu sedmdesáti, nebylo informováno vůbec, nebo až těsně před zákrokem. Všechny tyto děti byly neklidné, případně až hysterické, křičely a plakaly. Děti, které byly na operaci nějakým způsobem připravovány, ji snášely celkem dobře. Můžeme tedy tvrdit, že většina dětí byla nějakým způsobem připravována a většinou se jednalo o rozhovory s rodiči. Edukační materiál využíván nebyl, protože v současné době žádný ani neexistuje.
Vliv statického a dynamického strečinku na koordinaci a flexibilitu u dětí 1. stupně ZŠ
Plachá, Tereza ; Kainová, Lucie (vedoucí práce) ; Jahodová, Gabriela (oponent)
NÁZEV Vliv statického a dynamického strečinku na koordinaci a flexibilitu u dětí na 1. stupni ZŠ AUTOR Tereza Plachá KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE Mgr. Lucie Kainová ABSTRAKT Ve své závěrečné práci se chci věnovat dvěma typům rozcvičení - statickému strečinku a dynamickému strečinku. Rozcvičení je důležitá část nejen před sportovním výkonem, ale také na začátku vyučovací hodiny tělesné výchovy. Na školách bývá tato fáze hodiny mnohdy zanedbávána. Pomocí vybraných testů budu pozorovat školáky na 1. stupni základní školy, zda budou dosahovat lepších výsledků po statickém nebo dynamickém strečinku. Sledovat je budu v oblasti koordinace a flexibility. Sestavila jsem dvě rozcvičky, které vyzkouším postupně v 1., 3. a 5. třídě. V první vyučovací hodině budu s žáky po správném rozehřátí praktikovat strečink statický. V druhé vyučovací hodině po rušné části zařadím dynamický strečink. V hlavní části hodiny poté žáci postupně projdou třemi testy na koordinaci - flamingo, přechod lavičky a běh s kotoulem; a třemi na flexibilitu - předklon ve stoji, rozsah v ramenních kloubech a rozsah v kyčelních kloubech. Po dynamickém strečinku jsou děti lépe zahřáté, dosahují potřebné teploty k dalším aktivitám. Mají větší rozsah pohybu, a proto dosahují lepších výsledků. V neposlední řadě také dynamické rozcvičky...
Longitudinální výzkum růstu dětí ve středních Čechách a Praze s přihlédnutím k vývoji v rámci prvního stupně školní docházky
Povinská, Monika ; Vančata, Václav (vedoucí práce) ; Ehler, Edvard (oponent)
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila sledování a výzkum růstu dětí v Praze a Středočeském kraji. Zajímá mě především růstové období mladšího školního věku (odpovídá I. stupni povinné školní docházky), nicméně ve své diplomové práci pracuji také s růstovými údaji kojeneckého a předškolního věku u sledovaných dětí. Je to především z toho důvodu, že k vyhodnocení růstu dítěte potřebuji růstové údaje z delšího časového úseku. Oblast dětské antropologie mě velmi zajímá a růst každého dítěte vnímám jako velmi zásadní pro jeho další život. Konečná výška a váha každého jedince, tedy celkové tělesné proporce, mohou mít významný dopad na další život každého člověka. Jsem přesvědčena, že mohou mít zásadní vliv na zdravotní stav, společenské uplatnění a sebevědomí každého z nás. Za velmi ochotné spolupráce pražského pediatra se mi podařilo nashromáždit růstové údaje pražských dětí. Tato získaná data bych ve své práci velmi ráda porovnala s růstovými údaji dětí žijícími ve Středočeském kraji. Růstová data těchto dětí jsem získala za laskavé spolupráce rodičů mých žáků, známých a přátel dle zdravotního průkazu dítěte. V tomto průkazu pediatr zaznamenává růstové údaje dítěte při každé povinné prohlídce. V teoretické části se věnuji především popisu jednotlivých etap růstových období, faktorům...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 740 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.