Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití arteterapie u dětí předškolního věku
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala.
Fenomén divadelního diváka předškolního věku
Molčíková, Kateřina ; BEČKA, Marek (vedoucí práce) ; LJUBKOVÁ, Marta (oponent)
Tato diplomová práce se soustředí na dětského diváka ve věku od 3 do 7 let a na jeho schopnost přijímat a reflektovat divadelní dílo v prostředí mateřské školy a ve společnosti svých vrstevníků. Vychází z ročního projektu Fenomén divadelního diváka předškolního věku, který proběhl v pěti mateřských školách Středočeského kraje. Tento projekt zaznamenává, analyzuje a reflektuje. Na základě získaných zkušeností zkoumá, zda existují nějaké mantinely divadelní tvorby určené dětem předškolního věku a prezentované v nedivadelním prostředí jejich vlastní mateřské školy. Na základě dramatických principů použitých v šesti vybraných inscenacích a závěrů vyplývajících z reakcí dětského publika zkoumá, zda a jak jsou umělci při tvorbě představení limitováni zralostí diváků této věkové kategorie a prostředím předškolního zařízení. Práce má prokázat, že hraní divadla v mateřských školách má smysl a že při přípravě představení není vhodné ani žádoucí slevovat z nároků, které na sebe klademe jako tvůrci představení určených dospělému nebo smíšenému publiku.
Vliv scénického čtení na děti předškolního věku
PETROVÁ, Žaneta
Tématem bakalářské práce je vliv scénického čtení na děti předškolního věku. Teoretická část představuje projekt Listování, jak vznikl, čím se zabývá a jeho důležitost na předčtenářství a čtenářství. V praktické části jsou použity metody kvalitativního výzkumu. S dětmi z Mateřských školách je prováděn rozhovor. Cílem práce je zjistit, jak působí Listování na malé děti a jak ovlivňuje jejich vztah ke knize a čtenářství.
Grafomotorika a kresba dětí předškolního věku se specificky narušeným vývojem řeči
ZÁBRANSKÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá oblastí grafomotoriky a kresby dětí předškolního věku s diagnózou vývojové dysfázie. Práce se zaměřuje na úroveň těchto oblastí u několika dětí s touto diagnózou. Autorkou je zjišťováno, zda je kresba a grafomotorika u výzkumného vzorku ovlivněna vývojovou dysfázií. Dále pak zda se úroveň kresby a grafomotoriky u těchto dětí v průběhu výzkumného šetření měnila.
Kvalita divadla pro děti
Urbanová, Kateřina ; RICHTER, Luděk (vedoucí práce) ; MACHKOVÁ, Eva (oponent)
Tato práce pojednává o divadle pro děti, konkrétně se zaměřuje na určení a poznání kvality divadelní inscenace pro předškolní dítě, vzhledem k naplnění jeho potřeb. Hlavním cílem práce je sestavit žebříček kritérií pro hodnocení divadelní inscenace pro děti a skrze něj ukázat, v čem ho vybrané inscenace naplňují, nenaplňují, nebo překračují, a za pomoci žebříčku kritérií pak nalézt to, co je, nebo by mělo být kvalitní divadlo pro děti, a co z toho pak vyplývá pro praxi v mateřské škole. V teoretické části se práce zabývá psychickými potřebami dítěte, zvláště pak takovými, které mohou být naplněny skrze divadlo. Sleduje také specifika předškolního dítěte, jakožto divadelního diváka. Dále jsou zde vymezeny pojmy týkající se divadla pro děti, jeho specifika, funkce a předpoklady, které by mělo divadlo naplnit. Podrobněji se pak zabývá stavbou divadelní inscenace, určené dětem. V praktické části je pak popsán žebříček kritérií hodnocení divadelní inscenace pro děti. Dále je popsána a zreflektována případová studie zahrnující pozorování dětí během divadelních představení, která jsou pak na základě žebříčku kritérií vyhodnocena. Prostřednictvím případové studie je pak zaznamenáno, popsáno a zhodnoceno pět divadelních inscenací, které byly odehrány v jedné konkrétní mateřské škole. Tři inscenace z celkového počtu pěti inscenací, byly vyhodnoceny jako vhodné a svou kvalitou přínosné pro naplnění psychických potřeb dítěte předškolního věku.
Vztah usilovné vitální kapacity plic a síly stisku ruky u dětí
Novák, Ondřej ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Petr, Miroslav (oponent)
Název: Vztah usilovné vitální kapacity plic a síly stisku ruky u dětí Cíle: Mezi cíle diplomové práce patřilo zjištění velikosti vztahu mezi silou stisku ruky a FVC u dětí. Dále pak zjištění, od jaké věkové hranice je možné využívat vyšetření síly stisku ruky k hodnocení FVC. Posledním cílem bylo zjistit, zda jsou tělesná výška, tělesná hmotnost a kalendářní věk dítěte zásadními kritérii pro velikost síly stisku ruky a hodnotu FVC. Metody: První část diplomové práce má charakter rešerše a snaží se shrnout základní informace o problematice ruční dynamometrie, spirometrie a charakteristice jednotlivých věkových období, která jsou objektem zájmu diplomové práce. Druhou část diplomové práce tvoří výzkum, pro který byla shromažďována data na festivalu sportů a mládeže Sporťáčku. Zmíněná data byla statisticky zpracována a byly z nich vypočítány korelace, dále byly zpracovány grafy znázorňující lineární regresy mezi sledovanými proměnnými (silou stisku ruky a FVC), nakonec byly výsledky interpretovány. Výsledky: Mezi silou stisku ruky a FVC byla průměrně prokázána silná korelace (dívky , chlapci ). Z hodnoty síly stisku ruky lze hodnotit FVC u dětí mladšího školního věku a starších. Hodnoty síly stisku ruky a FVC jsou značně ovlivněny tělesnou výškou, tělesnou hmotností a věkem dítěte. Klíčová slova: síla...
Projekty na podporu dětského čtenářství v mateřské škole a možnosti spolupráce jednotlivých subjektů
Ryklová, Simona ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Wildová, Radka (oponent)
Cílem mé práce bylo popsat, které z kampaní a projektů na podporu čtenářství jsou vhodné pro práci s dětmi v mateřské škole v heterogenních třídách. Na základě prostudované literatury vytvořit projekt podporující čtenářskou pregramotnost v mateřské škole v heterogenní třídě a spolupracovat při jeho realizaci s dalšími subjekty. V teoretické části vymezuji pojmy, které úzce souvisí s daným tématem, především gramotnost a pregramotnost, čtenářská pregramotnost (ve vztahu k RVP PV). Věnuji se úloze mateřské školy a nezbytnosti rozvoje dítěte v oblasti čtenářské pregramotnosti s důrazem na heterogenní třídy. Dále zdůrazňuji úlohu rodiny ve vztahu čtenářské pregramotnosti. Na závěr popisuji konkrétní kampaně a projekty v ČR, které podporují čtenářství a čtenářskou pregramotnost. V praktické části se věnuji realizaci samotného projektu v mateřské škole s heterogenními třídami. Podrobněji se věnuji kampani Celé Česko čte dětem, Noci s Andersenem a Listování. Zatímco Celé Česko čte dětem nabízí celou řadu využití, Listování a Noc s Andersenem slouží jako pouhý doplněk k rozvoji čtenářské pregramotnosti. Pozitivně hodnotím spolupráci s městskou knihovnou a rodiči.
Dětské knihovny v mateřských školách: možnosti, limity a výzvy
Švejnohová, Alena ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Simonová, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce vychází z tvrzení, že využití dětské knihovny v mateřské škole není dosud v ČR systematicky zpracováno, ačkoliv z mezinárodních výzkumů (PIRLS, PISA) je patrné, že existence dětské knihovny v mateřské škole má pozitivní dopady nejen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Cílem diplomové práce bylo zmapovat roli dětských knihoven v mateřské škole. Za využití kvalitativního výzkumu jsem v diplomové práci zjišťovala, jakým způsobem jsou využívány dětské knihovny v MŠ a co je potřeba pro vytvoření fungující školní knihovny v mateřské škole. Pro získání odpovědí na výzkumné otázky byl zvolen design případové studie a podrobněji byly zmapovány tři případy mateřských škol, v nichž je dětská knihovna etablovaná a využívaná. K dokonalému a plnému využití dětské knihovny je potřeba, aby byla doplňována aktuální literaturou, interaktivními knihami, publikacemi, které děti zaujmou nejen svým přitažlivým zevnějškem, ale i obsahem. Stejně tak je tomu i u knihovny samotné. Je podstatné, aby upoutala svým vzhledem, který by měl být atraktivní a příjemný pro dítě i dospělého. KLÍČOVÁ SLOVA dětské knihovny, mateřská škola, děti předškolního věku, práce s knihou, metody rozvoje čtenářské pregramotnosti, případová studie
Literárně dramatická výchova v mateřské škole
MADARÁSZOVÁ, Daniela
Ve své bakalářské práci představuji pojetí literárně dramatické výchovy v jedné konkrétní mateřské škole. Teoretická část vymezuje klíčovou terminologii, popisuje literárně-dramatickou činnost podle kurikulárních dokumentů (Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Školní vzdělávací program mateřské školy Vodňany) a vývojovou charakteristiku dané věkové skupiny - dětí předškolního věku. Jádro práce spočívá v popisu základních literárních žánrů a metod literárně-dramatické oblasti. Součástí práce je analýza literárně dramatických aktivit jednoho školního roku v MŠ Vodňany (Smetanova 204). Praktická část představuje vytvoření a ověření sady pracovních listů pro literárně dramatickou oblast i s následnou reflexí. Tato část dále obsahuje rozhovor s vybranými učitelkami výše zmíněné školy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.