Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 937 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole
LITOŠOVÁ, Daniela
Tato závěrečná práce pojednává o významu pozitivního taktilního kontaktu na dítě. Práce objasňuje pozitivní přínos na vývoj dítěte z pohledu neurologického, zdravotního, sociálního, výchovného, emocionálního i fyzického. V teoretické části práce seznamuje se základními i nejnovějšími poznatky z oblasti vlivu fyzického kontaktu na vývoj dítěte. Dále se práce zabývá filozofickou myšlenkou důležitosti vzájemných kontaktů, doteků a přirozenosti v jejich uplatňování ve výchově. Praktická část zkoumá tuto problematiku z pohledu rodičů a pedagogů metodou dotazníku. Otázky byly zaměřeny na názor obou dotazovaných skupin na používání pozitivního taktilního kontaktu v mateřské škole, jeho přínos a rizika. Také byla zjišťována informovanost rodičů a pedagogů o dané problematice.
The presentation of childhood in Marie von Ebner-Eschenbach's novel 'Child of the Neighborhood' and in her story 'The excellent Pupil'
Dvořáková, Adéla ; Broukalová, Jindra (vedoucí práce) ; Bučková, Tamara (oponent)
V této bakalářské práci se věnuji dílům Obecní dítě a Premiant od rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové s hlavním důrazem na dětství hlavních hrdinů. Díla spadají do literárních směrů poetický realismus a naturalismus. Věnuji se zejména dětství a dospívání těchto postav, jejich jednání. Podstatné jsou také vztahy protagonistů k blízkým osobám, zejména k rodině a k přátelům. Zamýšlím se nad tím, jak zvládají složité situace. klíčová slova Dítě, láska, práce, rodiče, rozvoj osobnosti, společnost, svoboda, škola, život
The presentation of childhood in Marie von Ebner-Eschenbach's novel 'Child of the Neighborhood' and in her story 'The excellent Pupil'
Dvořáková, Adéla ; Broukalová, Jindra (vedoucí práce) ; Bučková, Tamara (oponent)
V této bakalářské práci se věnuji dílům Obecní dítě a Premiant od rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové s hlavním důrazem na dětství hlavních hrdinů. Díla spadají do literárních směrů poetický realismus a naturalismus. Věnuji se zejména dětství a dospívání těchto postav, jejich jednání. Podstatné jsou také vztahy protagonistů k blízkým osobám, zejména k rodině a k přátelům. Zamýšlím se nad tím, jak zvládají složité situace. klíčová slova Dítě, láska, práce, rodiče, rozvoj osobnosti, společnost, svoboda, škola, život
Zpracování metodiky správného držení těla a její ověření v hodinách dramatické výchovy v rámci ŠVP.
Beková, Eliška ; Svobodová, Radmila (vedoucí práce) ; Marušák, Radek (oponent)
Diplomová práce "Zpracování metodiky správného držení těla a její ověření v hodinách dramatické výchovy v rámci školního vzdělávacího programu" propojuje správné držení těla s výukou dramatické výchovy. V oblasti držení těla však nikoliv jako teoretické pojednání o tom, co je známo snad každému učiteli a co dokládá tato citace stará přes čtyři desítky let: "Příznivý vliv správného držení těla na zdravý růst a vývoj všech orgánů a na rozvoj jejich funkcí uvádí lékařská literatura a denně potvrzuje životní zkušenost."1 Práce si klade za cíl zkoumat problematiku skrze praxi a to konkrétně propojením s - dnes již etablovaným předmětem a rovněž způsobem výuky v ostatních předmětech - dramatickou výchovou. Teoretickou část rozděluji na dvě oblasti: správné držení těla a dramatickou výchovu. Obojí nejprve definuji a zasazuji do kontextu, poté se věnuji vybraným aspektům, které jsou pro tuto práci relevantní. V praktické části vymezuji okolnosti a podmínky vytváření a ověřování metodiky správného držení těla ověřované v hodinách dramatické výchovy. Celek pak propojuje ověřování metodiky, nazkoušení pohádky Princezna na hrášku a básní Malá pohádka o řepě a Perníková chaloupka v rámci širšího kontextu. Součástí chronologického postupu ověřovacích hodin a jejich reflexí je i jedenáct cviků cílených na správné...
Přechod žáka na jinou školu jako možnost řešení problému šikany
Plajdičková, Lenka ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o žácích, kteří se během svého vzdělávání na základních nebo středních školách stali oběťmi šikany a kteří kvůli tomuto problému byli nuceni přestoupit na jinou školu. Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled do problematiky šikany spojené s přechodem žáka na jinou školu, dále předložit přehled faktorů, které mohou ovlivnit úspěšnost tohoto konkrétního řešení problému šikany. První část diplomové práce se zaměřuje na výklad základních pojmů spojených se šikanou, jako je osobnost agresora a oběti, směry a formy školní šikany, vývoj šikany a její účastníci. Druhá část se věnuje následkům šikany a prevenci. Ve třetí části jsou uvedeny předešlé výzkumy týkající se opakování šikany u týchž aktérů a dále je zde předloženo srovnání jednotlivých kazuistik. Výzkumnou metodou se stala případová studie, ve které byly analyzovány a srovnávány výpovědi respondentů, kteří se během své školní docházky stali šikanovanými a přestoupili na jinou školu. Výzkumný vzorek čítal 11 respondentů různého věku a pohlaví získaných kriteriálním výběrem. Výsledky výzkumu ukazují, že úspěšnost přechodu na jinou školu s cílem uniknout šikaně závisí na postoji samotného šikanovaného žáka, zda se i nadále profiluje do role oběti, dále na věkovém období aktérů šikany, výběru vhodného kolektivu v...
Domácí násilí a jeho dopad na dítě
Faltysová, Michaela ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku domácího násilí a jeho dopad na dítě. Struktura práce obsahuje teoretickou a praktickou část. První kapitola v teoretické části obecně charakterizuje domácí násilí, jeho formy, projevy, příčiny, důsledky a na závěr možnosti identifikace tohoto problému. V další kapitole je charakterizovaná jak oběť, tak násilná osoba a také všechny osoby, které se mohou stát obětí domácího násilí. Dále je pozornost věnována syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jeho definice, projevy, formy, příčiny a důsledky. Poslední kapitola z teoretické části popisuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím jako je prevence, intervenční centra a právní rámec domácího násilí v České republice. Praktická část je realizovaná jako kvantitativní výzkum. Konkrétně je zpracována pomocí dotazníku, který byl rozeslán široké veřejnosti v elektronické formě. Za hlavní cíl dotazníku a této práce je zjistit, jak je společnost informovaná o domácím násilí a jeho dopadu na dítě. Z výsledků šetření vyšlo, že většina respondentů o domácím násilí slyšelo nebo se s ním setkalo, ale nedokáží uvést, kam by se při tomto problému obrátili pro pomoc. Více než polovina dotazovaných je toho názoru, že domácí násilí má špatný a negativní vliv na psychiku dítěte i na jeho začleňování se do...
Co je dětská teologie?
HOMOLKOVÁ, Milena
Bakalářská práce s názvem Co je dětská teologie se zabývá přiblížením této problematiky i českým čtenářům. Představuje dětskou teologii jako samostatnou disciplínu teologie, která se může vyskytovat už u dětí v mateřské škole. Popisuje také rozdělení dětské teologie. U jednotlivých druhů dětské teologie jsou uvedené příklady, které byly realizovány v německy mluvících zemích.t
Problematika péče o dítě s pes equinovarus congenitus
KOŠNÁŘOVÁ, Kateřina
Tématem diplomové práce je problematika péče o dítě s pes equinovarus congenitus. Pes equinovarus congenitus je v současnosti druhou nejčastější vrozenou vývojovou vadou v ortopedii. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou této vrozené vývojové vady, její diagnostikou, léčbou a možným rizikem vzniku recidivy. Jedna z podkapitol je věnována zapsanému spolku Achilleus, který je jediným spolkem v České republice sdružující rodiče a děti s pes equinovarus congenitus. Pozornost je zaměřena také na sestry a jejich roli v péči o děti s tímto onemocněním. Empirickou část tvoří výzkum, který má tři cíle: první cíl zjišťuje, jaká je znalost rodičů péče o dítě s pes equinovarus congenitus v domácím prostředí, druhý cíl hledá odpovědi na otázku, jaká jsou specifika ošetřovatelské péče o dítě s pes equinovarus congenitus, a třetí cíl má za úkol zmapovat, zda sestry plní roli edukátorky v péči o děti s pes equinovarus congenitus. Pro zpracování empirické části byla použita forma kvalitativního výzkumného šetření prováděného metodou polostrukturovaného rozhovoru a technika otevřeného kódování. Rozhovory byly provedeny jak s rodiči dětí s pes equinovarus congenitus, tak se sestrami, které hrají důležitou roli edukátorky v péči o tyto děti. Přínosem diplomové práce je na základě získaných dat poskytnout ucelený pohled na problematiku péčeo dítě s pes equinovarus congenitus, kdy výsledky diplomové práce budou prezentované odborné veřejnosti. Z výzkumného šetření vyplynulo, že znalost rodičů o péči o dítě s pes equinovarus congenitus v domácím prostředí je na vysoké úrovni a rodiče svým dětem poskytují kvalitní péči. Specifika ošetřovatelské péče o děti s tímto onemocněním spatřujeme především v kvalitní edukaci rodičů, a to z důvodu dlouhodobé léčby probíhající především v domácím prostředí. Šetření dále ukázalo, že sestry v roli edukátorky v této problematice neplní svou úlohu v takovém rozsahu, jaký bychom očekávali.
Očkovací kalendář a jeho vývoj u dětí do15 let.
BRODSKÁ, Ludmila
Očkování je v dnešní době diskutované téma a dělí obyvatele České republiky na dvě skupiny. V první skupině se sdružují zastánci očkování, ve druhé skupině jeho odpůrci. Tato bakalářská práce je reakcí na tuto situaci a má poukázat nejen na historii očkování, ale především na jeho důležitost. Bakalářská práce "Očkovací kalendář a jeho vývoj u dětí do 15 let" byla zpracována jako teoretická. Cílem práce bylo zmapovat vývoj očkovacího kalendáře u dětí do 15 let a dále zmapovat možnosti, dostupnost, způsoby očkování a následnou ošetřovatelskou péči včetně možných komplikací po očkování. V práci nechybí nahlédnutí do historie a vývoje zejména těch vakcín, jež se v současné době vztahují proti jednotlivým onemocněním, zejména proti onemocněním, proti v současné době podléhají k povinnému očkování. Dále zde najdeme informace o nepovinná nepovinném a očkování, doplňková doplňkovém očkování, rozdělení očkovacích látek dle typu a druhu vakcín, o způsobu jejich aplikace, případné případně o kontraindikace kontraindikacích a komplikacekomplikacích, opomeinuta nebude ani role sestry při očkování dětí a také informaci údaje o očkovacím průkazu. Bakalářská práce byla zpracována jako teoretická s využitím metody analýzy, syntézy a explanace. Po prozkoumání všech publikací, které přispěly k vytvoření této bakalářské práce, byly získané vědomosti poznatky podrobně rozpracované do dílčích oddílů dle přehlednosti a souvislostisouvislostí. Důležitým zjištěním, k němuž které bakalářská práce přinesladospěla, je především potvrzení významu očkování, jehož úkolem je záchrana lidských životů. Práce může být využita jako informační a studijní materiál nejen pro sestry, ale i pro laickou veřejnost. Za velký úspěch by bylo považováno, pokud by bakalářská práce přispěla k přesvědčení některého alespoň části ze skupiny odpůrců očkování o jeho významu očkování a vedla ke přehodnocení jejich negativního postoje změně názoru na jeho využití.
Ošetřovatelská péče o děti s Hydrocefalem.
POLÁKOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce s názvem " Ošetřovatelská péče o děti s hydrocefalem" pojednává o specifikách v ošetřování a náročnosti v péči o tyto děti. Hydrocefalus je nadměrné hromadění mozkomíšního moku, které způsobuje rozšíření komorového systému mozku. Ke vzniku hydrocefalu dochází v důsledku nerovnováhy v produkci mozkomíšního moku, nebo také může hydrocefalus způsobovat překážka v přirozené cirkulaci mozkomíšního moku. Toto onemocnění může zapříčinit zvýšený nitrokomorový tlak a progresivní růst hlavy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části bude vysvětlen pojem hydrocefalus, příčiny vzniku, diagnostika a léčba. Dále pak zmiňuje komplikace operativních řešení a následnou ošetřovatelskou péči. Praktická část bakalářské práce je zpracována jako kvalitativní šetření s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru a kazuistiky. Cílem bakalářské práce bylo zjistit specifika v ošetřovatelské péči u dětí s hydrocefalem. Na základě cíle bakalářské práce byly stanoveny dvě výzkumné otázky. První: "Jaká jsou specifika v ošetřovatelské péči u dětí s hydrocefalem?". Druhé znění výzkumné otázky je: "S jakými problémy se nejčastěji setkávají děti s hydrocefalem?" Při zpracovávání výzkumné části práce bylo zjištěno, že ošetřovatelská péče o děti s hydrocefalem je velice náročná jak po psychické tak hlavně po fyzické stránce. Péče o tyto děti je také velice náročná z časového hlediska. Ošetřovatelská péče se také velmi odvíjí od správně nastavené a fungující léčby. Pokud je pacient správně kompenzován, nemusí být vůbec odkázán na péči jiné osoby. Z výzkumného šetření vyplývá, že sestry jsou o tomto onemocnění dostatečně informované a péči o tyto děti věnují potřebný čas. Tato bakalářská práce bude podkladem pro prezentaci na odborné konferenci Budějovice kazuistické.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 937 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.