Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 926 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ochrana osobnosti dítěte se zaměřením na ochranu tělesné integrity dítěte
Záliš, Martin ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Ochrana osobnosti dítěte se zaměřením na ochranu tělesné integrity dítěte Tato diplomová práce se zabývá ochranou osobnosti dítěte. Vzhledem k šíři oblasti práva ochrany osobnosti dítěte není možné obsáhnout její veškeré aspekty, proto se tato práce zaměřuje na problematiku ochrany tělesné integrity dítěte a také povinného očkování a tělesných trestů. Cílem práce je za pomoci metody analyticko-deskriptivní, metody komparativní, jakož i metody historické rozebrat a zhodnotit českou právní úpravu ochrany osobnosti dítěte, zejména ochrany tělesné integrity dítěte, analyzovat vybrané otázky ochrany tělesné integrity dítěte a predikovat další vývoj v této oblasti. Naše právní úprava je částečně srovnána s úpravou německou a slovenskou. Text diplomové práce se zaměřuje především na současnou právní úpravu ochrany tělesné integrity dítěte na území České republiky. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, úvodu a závěru práce. Části se dále člení na kapitoly a podkapitoly, a sice kvůli lepší přehlednosti pro čtenáře. První část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů. Tato část obsahuje historický nástin ochrany dětí se zaměřením na Úmluvu o právech dítěte (včetně rozboru pojmů nejlepší zájem dítěte a blaho dítěte), náhled na problematiku určení počátku života a hranice dospělosti, jakož...
Duchovní péče v dětských domovech se zřetelem ke kaplanství
Plicková, Jana ; Bravená, Noemi (vedoucí práce) ; Liguš, Ján (oponent)
Děti umístěné v dětském domově přišli o možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, a proto není divu, že se potýkají s různými citovými deprivacemi, které velmi ovlivňují jejich vývoj. Česká školní inspekce upozorňuje na tento problém a kritizuje nedostatek specialistů v dětském domově, kteří by systematicky a dlouhodobě s dětmi pracovali a řešili případné obtíže. K tomu se do prostředí české sekulární společnosti přidávají hlasy primární pedagogiky, psychologie, filosofie i teologie s upozorněním, že součástí každé osobnosti dítěte je i přesah (transcendence), který má být rozvíjen edukací. Církev má potenciál v této situaci pomoci, neboť duchovní péče v různých necírkevních institucích se díky svému přínosu pomalu dostává do podvědomí. Proto se tato práce klade za cíl vydefinování kaplanství v dětském domově. Jelikož se jedná o nové téma, je nejprve nutné v prvních dvouch kapitolách čtenáře seznámit s problematikou duchovní péče. Druhá kapitola je věnována právům a potřebám dítěte a ve třetí kapitole je představeno prostředí dětského domova. Čtvrtá kapitola nás seznamuje s pojmem kaplanství a jeho třemi typy, které v České republice již fungují. Pátá kapitola se zabývá kaplanstvím v dětském domově a návrhy, kde by kaplan mohl pomoci. V závěru práce jsou předloženy argumenty pro zavedení...
Setkání se smrtí blízké osoby v dětství
Franclová, Justýna ; Bravená, Noemi (vedoucí práce) ; Krahulcová, Beáta (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je popsat reakce dítěte na smrt jemu blízké osoby (rodiče). Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část čerpá z odborné literatury. Seznamuje čtenáře nejen se smrtí samotnou, ale i s jejím postavením v našich životech a s procesy se smrtí úzce spjatými. Druhá, praktická část, je kvalitativní výzkum, který pomocí kazuistiky čerpající z hloubkového rozhovoru seznamuje čtenáře s jedním konkrétním příběhem.
Právní úprava prostředí internetu se zaměřením na ochranu dítěte
Meixnerová, Eva ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Právní úprava prostředí internetu se zaměřením na ochranu dítěte Tato diplomová práce se zabývá právní ochranou dítěte na internetu, konkrétně ochranou před nevhodným obsahem a ochranou soukromí, respektive ochranou osobních údajů. V úvodní kapitole stručně představuji historii rozšíření internetu v České republice a shrnuji výsledky výzkumu EU Kids Online. V druhé kapitole se zabývám nejprve definicí pojmu dítě a následně právním zakotvením jeho postavení v mezinárodních úmluvách a českém právním řádu (občanský a trestní zákoník, správní právo, procesní předpisy, úprava mediálního práva včetně úpravy výjimky z odpovědnosti pro poskytovatele služeb informační společnosti). Třetí kapitola je věnována fenoménu nevhodného obsahu. Jednotlivé kategorie (násilí a hazardní prvky v počítačových hrách, pornografický obsah a parodie dětského obsahu) nejprve v krátkosti popisuju a poté hodnotím, jak na ně dopadá zákonná úprava, či zda jsou regulovány jiným způsobem. Nejrozsáhlejší čtvrtá kapitola se zaměřuje na ochranu soukromí (osobních údajů) dítěte na internetu. První část kapitoly obsahuje tři vybrané soudní případy z českého prostředí, které spojují děti, internet a soukromí. Druhá část detailně rozebírá článek 8 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (podmínky použitelné na souhlas dítěte v...
ADHD u dítěte v předškolním věku
Mikuluvková, Ludmila ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tématem této bakalářské práce je ADHD u dítěte v předškolním věku. Toto téma jsem si vybrala, protože ve mně vzbudilo velký zájem. Během mé pedagogické praxe v mateřské škole se mi stalo, že jsem narazila na "nezvladatelného" chlapce, který se stal jakýmsi impulsem k vypracování této práce. Teoretická část práce shrnuje dosavadní poznatky o ADHD a hlavním bodem jsou jeho specifika v předškolním věku. Praktická část je zaměřena na výzkum, který bude proveden kvalitativním šetření- konkrétně polostrukturovaným rozhovorem. Ten bude zaznamenáván na diktafon a následně přepsán do textové verze. Pomocí výsledků z rozhovorů chci objasnit položené výzkumné otázky. Cílem je zjistit informace o tom, jak funguje spolupráce rodičů, mateřské školy a dalších odborníků. Od rodičů dětí a učitelek chci zjistit, zda byli informováni o syndromu ADHD a jak, dále pak informace o přístupu učitelek, metodách a výchovných přístupech, které se u dětí se syndromem ADHD osvědčily. Výsledky potvrdili hypotézu o spolupráci, informovanosti a výchovných přístupech. Rodiče před diagnostikováním nebyli informováni. Učitelky a rodiče hodnotí spolupráci vcelku dobře, popisují, co by se dalo zlepšit ve spolupráci. Učitelky v rámci spolupráce poukazují na přehlcenost odborných pracovišť. V přístupu učitelek chybí empatie a...
Znalosti žáků II. stupně vybraných ZŠ v oblasti týrání dětí
Dalíková, Martina ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit znalosti žáků II. stupně základních škol v oblasti týrání dětí. Šetření bylo provedeno formou dotazníkového šetření, které proběhlo na dvou vybraných základních školách. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá především fyzickým a psychickým týráním dětí. Dále definuje fyzický trest a popisuje hranici mezi fyzickým trestem a fyzickým týráním. Práce se také zabývá rizikovými faktory pro vznik týrání ze strany rodičů, dětí a prostředí. Poskytuje informace o chování obětí týrání a následcích týrání. Uvedeny jsou právní normy vztahující se k týrání dětí a vybrané organizace zabývající se problematikou týraného dítěte. Praktická část se zabývá ověřením znalostí žáků na vybraných základních školách. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány ve formě grafů a tabulek. Ze získaných dat je možno vyvodit, že existují značné rozdíly ve znalostech žáků 6. tříd a 9. tříd. Porovnání výsledků šetření u žáků 7. tříd, 8. tříd a 9. tříd ukazuje, že jejich znalosti v oblasti týrání dětí jsou téměř totožné. Analýza výsledků šetření taktéž ukazuje, že ve znalostech dívek a chlapců v oblasti týrání dětí existuje pouze minimální rozdíl. V závěru práce se autorka na základě získaných dat pokusí vyvodit doporučení pro praxi a navrhne...
Ošetřovatelská péče o děti s vybranými onemocněními ledvin a močových cest
VRBOVÁ, Anna
Infekce močových cest (především cystitida a uretritida) se v dětském věku vyskytuje velmi často. Mezi základní příznaky těchto onemocnění patří dysurie, významná bakteriurie, hematurie, subfebrilie, retence moči, zvracení nebo nechutenství. Cílem práce bylo vyhodnotit znalost sester v oblasti ošetřovatelské péče o děti s vybranými onemocněními ledvin a močových cest a popsat zkušenosti rodičů s ošetřovatelskou péčí o jejich děti, které prodělaly infekci močových cest (pyekinefritidu, cystitidu nebo uretritidu).
Specifická ošetřovatelská péče o děti s popáleninami
CANDROVÁ, Alena
Současný stav: Děti patří do rizikové skupiny vzniku popálenin, přičemž nejvíce jsou postiženy děti od druhého roku věku do šesti let. Práce je zaměřena na klasifikaci a léčbu popálenin, a především ošetřovatelskou péči. Výzkumné šetření je orientováno na ošetřovatelskou péči, ošetřovatelské problémy a intervence využívané u dětských pacientů s popáleninami. Cílem práce bylo popsat ošetřovatelskou péči o děti s popáleninami. Dalším cílem bylo identifikovat nejčastější ošetřovatelské diagnózy a intervence u dětí s popáleninami. Metodika: Pro výzkumné šetření byla vybrána kvalitativní výzkumná strategie, technika hloubkových nestandardizovaných rozhovorů a technika pozorování. Výzkumný vzorek pro rozhovory byl tvořen devíti sestrami a pro pozorování třemi sestrami, které pracují na specializovaném pracovišti se zaměřením na popáleniny u dětského pacienta. Výsledky: V rámci získaných odpovědí na výzkumné otázky bylo zjištěno, že problematika popálenin u dětí je velice rozsáhlá a v rámci péče velice náročná pro všechny zúčastněné strany. Zdravotní péče o dítě s popáleninami je multidisciplinární, komplexní a zároveň vysoce individualizovaná. Při plánování ošetřovatelské péče o tuto vysoce specifickou skupinu pacientů se sestry zaměřují především na komunikaci s dětským pacientem a jeho rodiči, tlumení bolesti a na převaz popálených ploch. Probandi prokázali dobré znalosti a dovednosti v ošetřovatelské péči o děti s popáleninami. Na základě výsledků studie byl navrhnut standardní ošetřovatelský postup s názvem Asistence sestry při převazu dítěte s popáleninovým traumatem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 926 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.