Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Stabilita struktury austenitických ocelí během únavového zatěžování
Kudelka, Martin ; Válka, Libor (oponent) ; Pantělejev, Libor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na studium vybraných austenitických korozivzdorných ocelí, které byly únavově zatěžovány za normálních a snížených teplot. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. První část definuje austenitické nerezavějící oceli se zaměřením na chemické složení a mikrostrukturu. Druhá část je věnována deformačně indukované martenzitické transformaci. V třetí části jsou detailně popsány zákonitosti procesu únavového poškozování. Experimentální část práce je zaměřena na pozorování změn struktury austenitické matrice metodami barevné metalografie a jejich relaci k napěťově-deformační odezvě materiálu za daných podmínek únavového zatěžování. Na sérii vzorků ocelí AISI 304 a 316L únavově zatěžovaných za různých podmínek jsou pozorovány pomocí světelné mikroskopie naleptané struktury, ve kterých je semikvantitativně vyhodnocena přítomnost a morfologie deformačně indukovaného martenzitu. Výsledky jsou korelovány s únavovým poškozením ocelí.
Verifikace nelineárních materiálových modelů betonu
Král, Petr ; Němec, Ivan (oponent) ; Hradil, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na popis parametrů nelineárních materiálových modelů betonu, které jsou implementovány ve výpočetním systému LS-DYNA, v interakci s provedením nelineárních testovacích výpočtů v systému LS-DYNA na vybraných úlohách, jež jsou tvořeny především simulacemi zkoušek mechanicko fyzikálních vlastností betonu v prostém tlaku a tahu na válcích s uplatněním různých okrajových podmínek a simulací ohybu desky, s následným srovnáním některých výsledků testovacích výpočtů s výsledky experimentu. Obsahem práce je vytvoření vhodných geometrických modelů vybraných úloh, pokrytí těchto geometrických modelů sítí konečných prvků, popis parametrů a aplikace nelineárních materiálových modelů betonu na vybrané úlohy, aplikace zatížení a okrajových podmínek na vybrané úlohy a provedení nelineárních výpočtů ve výpočetním systému LS-DYNA. Vyhodnocení výsledků je provedeno na základě pracovních a zatěžovacích diagramů vycházejících z nelineárních výpočtů se zohledněním vlivu rychlosti deformace a na základě hysterézních křivek vycházejících z nelineárních výpočtů v případě aplikace cyklického zatěžování na vybrané úlohy. Verifikace nelineárních materiálových modelů betonu je provedena na základě srovnání některých výsledků testovacích výpočtů s výsledky získanými z experimentu.
Vliv povrchových úprav na únavovou životnost
Gerec, Matúš ; Kučera, Pavel (oponent) ; Vopařil, Jan (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca predkladá popis technológie povrchových úprav využívaných u dynamicky namáhaných strojných súčastí. Zaoberá sa popisom vplyvu jednotlivých povrchových úprav na únavovú životnosť vo vysokocyklickej oblasti. Ďalej popisuje postup pri analytickom odhade medze únavy skutočnej súčasti a postup pri dimenzovaní súčasti na trvalú únavovú pevnosť.
Výpočet únavové životnosti klikových hřídelí
Wolf, David ; Kučera, Pavel (oponent) ; Vopařil, Jan (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na klikovou hřídel jakožto jednu z nejdůležitějších dynamicky namáhaných částí spalovacích motorů. Na začátku v širším kontextu popisuje, jakým způsobem je kliková hřídel spalovacích motorů namáhána. Dále se pak zabývá jednotlivými částmi klikové hřídele, které ovlivňují její návrh z hlediska únavové životnosti. A v poslední části jsou popsány způsoby, jakými lze eliminovat poškození způsobené cyklickým zatěžováním a moderní metody predikce únavové životnosti klikových hřídelí.
Posouzení vlivu cyklického zatěžování na přetvárné charakteristiky ztvrdlého betonu
Potočková, Michaela ; Kocáb, Dalibor (oponent) ; Misák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vlivem mnohonásobného cyklického zatěžování na přetvárné charakteristiky ztvrdlého betonu, konkrétně byl zkoumán vliv na statický modul pružnosti v tlaku. Byly měřeny deformace během mnohonásobné cyklické zatěžovací zkoušky, ze kterých byl následně stanovován statický modul pružnosti v tlaku. Výstupem je grafické a procentuální vyjádření poklesu hodnot statického modulu pružnosti v tlaku s rostoucím počtem cyklů.
Changes in dislocation substructure of S235JR steel during fatigue loading
Jandová, D. ; Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Kaiser, J.
Changes in dislocation substructure were studied in normalized and annealed S235JR steel in relation to the number of symmetrical reversed stress cycles with the amplitude σa = 242 MPa and corresponding mean life Nf = 17,950 cycles. The microstructure of the steel consisted of ferrite with a small amount of pearlite. The substructure was observed in as received condition and after application of various relative numbers of cycles n/Nf, these being 0.25, 0.50 and 0.75. An irregular dislocation net occurred in the virgin specimen, however, during cyclic loading the dislocations started to accumulate gradually in slip bands and to form a cell substructure in grains of favourable crystallographic orientations. Total dislocation density, dislocation density in slip bands and inter-band distance were measured using transmission electron microscopy (TEM). The total dislocation density was found to slightly decrease and the density in slip bands to increase with increasing number of cycles. The results concerning the dislocation density were compared with changes in the microplastic limit (MPL) which were determined by the measurement of the inductance of the “specimen - coil” system. They consisted in a rapid initial decrease at the first stage of the fatigue process and in a gradual increase during the major part of the life. These changes can be interpreted on the basis of changes in dislocation density as was verified independently by X-ray diffraction and nanoindentation tests. On the basis of the measurement of dislocation density by TEM it appears that changes in MPL can be connected with the dislocation density in slip bands rather than with the total dislocation density.
Geo-oriented mathematical modelling: multiphysics and multiscale
Blaheta, Radim
This contribution is aimed at a brief introduction to two important aspects of nowadays geo-oriented mathematical modelling: multiphysics and multiscale. Moreover, these types of modelling are illustrated on problems currently solved at the Institute of Geonics AS CR.The multiphysics means modelling of coupled physical phenomena. In the case of the geotechnical engineering, it is typically modelling of coupled thermo-hydro-mechanical (THM) processes, in other engineering branches, we can consider similar models, e.g. coupling of electric and mechanical phenomena. The modelling of coupled processes is particularly involved in modelling of sealing and plugging effects of bentonite barriers used in the design of underground repository of spent nuclear fuel. At present, the team at the Institute of Geonics is involved in the solution of Task A of the Decovalex 2015 project aimed at modelling in-situ SEALEX experiments, which were performed in Tournemire underground laboratory in France.
Component model of carpanter joints under cyclic loading
Mareš, J. ; Wald, F. ; Drdácký, Miloš
The presented work is a part of the experimental and theoretical investigations carried out on the historical structures and their behaviour under repeated loading under the project Czech grant Agency - Historical structures and materials under repeated loading.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.