Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 115 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Učebnice matematiky na druhém stupni základní školy z pohledu začínajícího učitele
JELÍNEK, Jan
Cílem této diplomové práce je nalezení rozdílů mezi učebnicemi a zkoumání jejich fungování v reálné výuce. Takový výzkum poskytne zpětnou vazbu o tom, zda se ve výuce učebnice vůbec využívají, a pokud ano, jakým způsobem a s jakým úspěchem a to z pohledu začínajícího učitele matematiky, který stojí před problémem, jakou učebnici zvolit pro svou práci v hodinách matematiky se žáky. Dalším cílem diplomové práce je seznámení s nabídkou různých učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy a realizování výzkumu, který by pomohl porovnat dané učebnice, zejména učebnice nakladatelství Prometheus, Fraus a H-mat. Poté budou výsledky výzkumu využity při zpracování přípravy začínajícího učitele.
Půdní biologie v učebních osnovách biologie pro střední školy
HAJŠMANOVÁ, Klára
Diplomová práce se zabývá výukou půdní biologie na středních školách a víceletých gymnáziích. Prozkoumává dostupné učebnice biologie a hodnotí jejich obsah týkající se půdní biologie. Součástí práce je průzkum mezi učiteli biologie zaměřený na současnou výuku, dostupnost materiálu a požadavky učitelů k výuce půdní biologie na jednotlivých školách. V závěru navrhuji vzdělávací projekt, zaměřující se na význam půdy.
Činitele volnočasové výchovy a vzdělávání v oblasti jezdectví
HARVANOVÁ, Dita
Práce se zabývá teoretickou analýzou činitelů volnočasové výchovy a vzdělávání v oblasti jezdectví. S využitím jednotlivých forem existence kurikula zachycuje jejich vazbu na výcvik a vzdělávání ve výše uvedené oblasti.
Práce učitelů s učebnicemi ve výuce vlastivědy
Šteyr, Michal ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Horská, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá prací učitelů s učebnicemi v hodinách vlastivědy. Má práce poukazuje na skutečnost, že většina učitelů a učitelek z mého výzkumného vzorku používá učebnice především při plánování výuky vlastivědy, což je v souladu s výzkumy v ČR, které si jsou představeny v teoretické části diplomové práce. Učebnice učiteli pomáhají v orientaci v obsahu a metodách výuky. Doplňujícím výukovým materiálem při přípravě na hodinu je dle dotazovaných jednoznačně internet. Texty z učebnice většina respondentů a respondentek pro žáky upravuje, jelikož jsou podle jejich názoru učebnice přehlceny informacemi anebo z důvodu, že mají ve třídě žáka se speciální poruchou učení. Teoretickou část práce jsem rozdělil na 4 kapitoly. Nejprve shrnuji poznatky z českých a světových výzkumů a doporučení odborné literatury vážících se k problematice učitelova výběru učiva a rolí učebnice. Následně analyzuji výzkumy vázané na plánování výuky, výukové metody a typy příprav na hodinu vlastivědy. Zajímalo mě, co vše učitel při přípravě na výuku používá. Jestli více učebnicové materiály nebo jiné zdroje (encyklopedie, výukový software, apod.). Další kapitola je věnována teorii učebnic a výzkumům spojených s jejich hodnocením. Poslední kapitola teoretické části je věnována pojetí výuky vlastivědy v ČR a možnostem...
Etický kodex a pedagogika
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Empirická část práce je zaměřena na výzkum. Výzkumná část se opírá o sběr dat pomocí...
Etický kodex a edukace
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Zhodnocení empirické části: Respondenti prokazují znalost aktuálně platných zákonných...
Didaktické zpracování tématu: Občanská a politická participace
Matějíček, Lukáš ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se věnuje pojetí tématu občanská a politická participace na základní a střední škole. V úvodní části práce jsou pojmy občanská a politická participace vymezeny, jsou zde také prezentována zjištění o občanských postojích mladých Čechů na základě mezinárodních srovnávacích šetření. Těžištěm práce je analýza zastoupení tématu participace na různých úrovních kurikula českého vzdělávacího systému a srovnání pojetí tématu v kurikulárních dokumentech vybraných států. Následně je analyzován přístup k tématu participace u autorů schválených českých učebnic. Z analýz vyplývá, že téma participace je v českém národním kurikulu nedostatečně zakotveno a tyto nedostatky se odráží v přístupu k tématu ve školních vzdělávacích programech i učebnicích. V návaznosti na tato zjištění je provedena didaktická analýza tématu participace. Práce ke stanovenému obsahu učiva nabízí teoretické minimum. V poslední části jsou prezentovány návrhy didaktických postupů ve výuce zaměřené na témata občanské a politické participace. Práce navíc učitelům doporučuje projekty neziskových organizací a další iniciativy, které se vybraným aspektům tématu participace věnují do hloubky.
Edukační program zaměřený na základy správné výživy u dětí v mateřské škole
Kohoutková, Pavla ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
V práci je pozornost zaměřena na téma zdravého životního stylu předškolních dětí a jeho podpory ze strany vzdělávacího zařízení, do něhož dítě dochází. Z tohoto důvodu jsou v teoretické části představeny koncepty zdraví a jeho determinanty, ontogeneze vývoje dítěte a dospívajícího, jednotlivé oblasti zdravého životního stylu a jejich podpora u předškolního dítěte. Dále je v práci věnován prostor českému vzdělávacímu systému a jeho kurikulu zaměřujícímu se na zdraví žáka, jehož edukace probíhá v mateřské škole. Text je doplněn o výzkumy související se zahraničními snahami o implementaci programu podpory zdravého životního stylu do zařízení předškolní výchovy a vzdělávání. Zmíněn je též pojem inkluze ve vzdělávání. V praktické části je představen navržený edukační program zaměřený na základy správné výživy u dětí v mateřské škole a jeho evaluace.
Problematika implementace vzdělávacího oboru výchova ke zdraví do přírodopisu
Barešová, Petra ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Duschinská, Karolina (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice implementace Výchovy ke zdraví do předmětu Přírodopis na vybrané základní škole. Cílem práce bylo na základě vlastních zkušeností a vlastního výzkumu ověřit funkčnost implementace vzdělávacích obsahů na vybrané základní škole a navrhnout vhodný model implementace vzdělávacího obsahu výchovy ke zdraví do oboru přírodopis pro vybranou základní školu. Práce je rozdělená do tří částí. Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou situace v oblasti vzdělávání v České republice, Rámcovým vzdělávacím plánem a s ním spojenými dalšími důležitými pojmy, Školním vzdělávacím programem, vzdělávacími oblastmi a obory, které souvisí s daným tématem. Ve výzkumné části jsem se zabývala skutečným stavem integrace výchovy ke zdraví do přírodopisu na vybrané základní škole, kde pracuji. Výzkum jsem realizovala v osmých a devátých třídách, kde se již výchova ke zdraví vyučuje. Metodou výzkumu byl znalostní dotazník. Praktická část přinesla souhrn zjištěných informací o problematice implementace daných oborů, které jsem využila pro vlastní projekt, který bude určen učitelům pro jmenovanou cílovou skupinu. Klíčová slova: implementace, přírodopis, výchova ke zdraví, žák, učitel, Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program, vzdělávací oblast, vzdělávací obor,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 115 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.