Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 880 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Narození
Piskova, Olena ; Klímová, Barbora (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je pokračováním mého tématu „Proč?“, zároveň zahrnuje téma člověka a okolí. Začala jsem se zajímat o kontroverzní téma geneticky modifikovaných organismů, genetického inženýrství. Našla jsem v tom osobní příběh. Nyní je těžké se vyjádřit k tomu, do jaké míry jsou tyto výzkumy důležité, ale neměli bychom se zastavovat krok před budoucností.
The Holidays in the Republic of Kazakhstan
NURAKISHEVA, Madina
Tématem bakalářské práce jsou svátky Republiky Kazachstán. Bakalářská práce se skládá z úvodu, oficiálních dokumentů Republiky Kazachstán o svátcích, 4 kapitol, závěru a seznamu literatury. Každá kapitola začíná stručným popisem a je rozdělena do podkapitol. Podkapitola obsahuje základní informace o svátcích: historie, tradice, charakteristické rysy, oslavy. Práce je vypracována v ruském jazyce.
Akulturace imigrantek na české kulturní prostředí na příkladu imigrantek z Ukrajiny a arabských zemí
Koropecká, Markéta
Diplomová práce se zabývá procesem akulturace, tedy adaptace na jiné kulturní prostředí než se jedinec narodil, imigrantek na české kulturní prostředí. Tento proces je stejně jako další fáze mezinárodní migrace genderově podmíněn, tedy ovlivněn tím, jaké společnost přisuzuje ženám a mužům role, normy a vzorce chování. Odborníci prokázali, že ženy prožívají akulturaci jinak než muži. Kvůli jejich reprodukční roli jsou považovány za nositelky a ochranitelky kulturní identity imigrantské skupiny a očekává se od nich, že kulturní hodnoty předají dalším generacím. Proces akulturace byl hodnocen na základě teorie stresu a jeho zvládání. Pro kvalitativní výzkum byly zvoleny dvě skupiny imigrantek, ženy z Ukrajiny a arabských zemí. Hlavním cílem práce zjistit, zda respondentky z těchto zemí zažívají akulturační stres při adaptaci na nové kulturní prostředí a jak se jim daří tento stres redukovat a také co akulturaci u imigrantek v českém prostředí ovlivňuje. S respondentkami byly provedeny polostrukturované rozhovory, které byly následně vyhodnoceny metodou kvalitativní obsahové analýzy. Klíčová slova: akulturace, kultura, gender, Ukrajinky, ženy z arabských zemí 1
Vyšetřování hemokultur z interních oddělení Nemocnice Tábor, a.s.
SMRŽOVÁ, Kamila
Předkládaná práce se zabývá vyšetřováním hemokultur z interních oddělení Nemocnice Tábor, a.s. V teoretické části jsou představeny nejdůležitější pojmy vztahující se k tématu infekcí krevního řečiště a sepse. Pozornost je také zaměřena na důležitý projekt v rámci Evropy EARS-Net. V praktické části je popsán postup laboratorního vyšetření hemokultur ve všech jeho fázích (preanalytická, analytická, postanalytická) včetně postupu prací v případě pozitivity vzorku. Dále práce hodnotí data o hemokulturách odebraných na interních odděleních Nemocnice Tábor, a.s. za rok 2018, přičemž stanovuje incidenci gramnegativních bakterií u pozitivních vzorků a snaží se postihnout rozdíly mezi skupinami komunitních a hospitalizovaných pacientů. Posledním bodem je pak poskytnutí přehledu o rezistenci k antibiotikům u nejčastěji zachycených gramnegativních tyčinek včetně srovnání s daty z EARS-Net (průměr za interní oddělení v Česku). Za rok 2018 bylo vyhodnoceno jako pozitivní celkem 527 hemokultivačních lahviček. Po odstranění duplicit a kontaminací bylo k další analýze použito celkem 267 pozitivních lahviček, ze kterých bylo vykultivováno celkem 97 kmenů gramnegativních tyčinek. Mezi nejčastěji zachycené gramnegativními bakteriálními druhy v pozitivních vzorcích patřily Escherichia coli (48,5 %) a Klebsiella pneumoniae (22,7 %). Rozdíly mezi skupinami komunitních a hospitalizovaných pacientů byly zachyceny pouze u kmene Klebsiella pneumoniae, výrazněji se však spektrum patogenů nelišilo. Při zhodnocení míry rezistence dvou nejčastěji zastoupených bakteriálních druhů je i ve srovnání s daty s EARS-Net (průměr za interní oddělení v Česku) znepokojující vyšší frekvence výskytu kmenů druhu Klebsiella pneumoniae rezistentních k cefalosporinům třetí generace a ciprofloxacinu.
Culture and public on the example of the Egon Schiele Art Center
ONDRÁČEK, Robert
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi galerií a veřejností. V rámci zkoumání jsou zohledněny všechny aspekty, které jsou pro fungování galerie existenčně důležité. První část práce je zaměřena na ekonomickou stránku fungování galerií, přičemž je kladen důraz především na marketing a management. V další části se práce naopak zaměřuje především na sociální aspekty galerie. Vedle návštěvnického publika je také kriticky nahlíženo na dělení umělecké sféry na komerční a nekomerční a k závěru se výzkum zaměřuje na pojem "sociálně angažované umění". Poslední část práce hodnotí dosavadní výzkum na praktických příkladech, a to především na příkladu Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově.
Možnosti inovací ve vybraném kulturním zařízení
NOVOTNÁ, Kristýna
První část práce je zaměřena na popis specifik podnikání v kultuře, rozdělení typů inovaci a na možnosti financování kulturních aktivit. V druhé části práce je představen kulturní objekt Kino Ševětín, jeho historie, marketingová komunikace, potencionální zákazníci. Dále je zde popsána situační analýza, ze které vyplyne technická, strategicka i produktová inovace. Následně jsou popsány možnosti financování těchto inovací.
Ženské časopisy meziválečného období
HOLÁKOVÁ, Natálie
Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím heuristiky a interpretace jednotlivých příspěvků analyzovat vybraná ženská periodika vycházející v rozmezí let 1918-1938. Zvláštní pozornost je věnována charakteristice literárních příspěvků otištěných na stránkách jednotlivých časopisů. První část práce je věnována nastínění historicko-kulturního dění na území Československé republiky, postavení ženy v prvorepublikové společnosti a vývoji ženské emancipace. Část druhá analyzuje prostřednictvím rozboru vybraných příspěvků obsahové zaměření jednotlivých periodik s přihlédnutím ke kulturnímu a společenskému přínosu.
Výsledky účtu kultury - 2016
Český statistický úřad ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Výsledky účtu kultury zachycují výdaje na kulturu jak z hlediska zdrojů, tak i oblastí (sfér) kultury a poskytovatelů kulturních služeb. Kombinací zmíněných rozměrů lze získat maticově uspořádané tabulky, které jsou spolu s odhadem makroekonomických ukazatelů v kultuře hlavním výstupem účtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno
Sekaninová, Jitka ; Novák,, Petr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Tématem práce je radikální přestavba a dostavba unikátního brownfieldu pro kulturní účely, kreativní inkubátor, podnikání a bydlení. Objekt je bývalá káznice nedaleko centra města mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl. Jedná se o historickou budovu, která je v současné době nevyužívaná. Areál pro začínající mladé podnikatele v oblasti kultury, má sloužit jako centrum pro širokou uměleckou veřejnost, zejména z oblasti tzv. kreativního průmyslu jako jsou architekti, designéři, malíř, sochaři, ale i hudebníci, návrháři či vývojáři počítačových her. Budova je historicky cenná, zejména díky klenbám v původní staré části objektu, které zůstávají v největší možné míře zachovány. Vybourána byla pouze část západního křídla, aby zde mohla vzniknout nová výrazná forma ve tvaru krystalu, která veřejnost upoutá zejména ze strany od Cejlu, odkud by kreativní centrum mohlo jinak být snadno přehlédnuto. Tento krystal se stal dominantou objektu a slouží jako hlavní vstup. Novější, méně cenná část areálu z ulice Bratislavská, byla zbourána, aby zde mohlo být vybudováno podzemní parkoviště a nové přístavby sloužící komerčním a administrativním účelům. Přístavby jsou dvě provozně a stavebně oddělené budovy, což umožnilo celý areál otevřít. Koridor, který mezi sebou tyto přístavby vytváří, se směrem k původnímu objektu rozšiřuje a tím vtahuje kolemjdoucí ze strany laické veřejnosti přes atraktivní před-prostor do samotného kreativního centra. Původní dispoziční dvoj-trakt jednotlivých křídel zůstal zachován, což do značné míry ovlivnilo jejich funkční využití. Ve stávajících dvou patrech se nacházejí zejména ateliéry a dílny pro umělce, dále pak multifunkční sál, design market a divadelní sál se zkušebnami. Do nástaveb je situována další část ateliérů, umělecká škola s kreslírnami a studovnami a pronajímatelné prostory. Ve vrchních patrech západního křídla včetně krystalu jsou vybudovány malometrážní byty určené zejména pro umělce z kreativního centra.
Česká republika v číslech - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 880 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.