Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 897 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výsledek účtu kultury ČR za rok 2017
Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V průběhu sestavování účtu i v rámci hodnocení jeho výsledků za tento rok a za rok následující se ukázalo, že některé předpoklady a záměry obsažené v původním metodickém manuálu k účtu nemohou být zcela naplněny, resp. musí být poopraveny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Židé v Kroměříži a jejich kultura se zaměřením na období Protektorátu
Ryšavá, Denisa ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Petráček, Tomáš (oponent)
Ve své diplomové práci se věnuji osudu kroměřížských Židů, který je, stejně tak jako ostatní Židy v Protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války, stihl. Na začátku stručně popisuji historii a vývoj místního židovského obyvatelstva a jejich kultury, avšak hlavní část této práce je věnována letům třicátým a počátku čtyřicátých let, tedy období První republiky, Druhé republiky a Protektorátu Čechy Morava, jež jsou popsány detailně. Určitou část zde také věnuji židovským památkám, které byly, bohužel, díky nacistickému režimu, téměř všechny, zničeny. V neposlední řadě zde popisuji návrat kroměřížských Židů, obnovení židovské obce po roce 1945, vývoj komunity, ale také to, kam se můžeme i dnes vydat po stopách kroměřížských Židů a zavzpomínat, či představit si, jak velká židovská komunita zde tenkrát byla. Klíčová slova Židé, Kroměříž, židovské památky, kultura, Druhá světová válka, antisemitismus, holokaust, deportace
Rezidence Václava IV. Srovnání královských rezidencí Václava IV. a Karla V. Francouzského
Tomčíková, Eva ; Sládková, Kateřina (vedoucí práce) ; Charvátová, Kateřina (oponent)
Cílem této práce bylo popsat významná sídla Václava IV. v Čechách, zdůraznit jejich umělecký, politický a všeobecně kulturní význam a zasadit je do mezinárodního rámce pomocí srovnání s rezidencemi Karla V. Francouzského. Francouzské vlivy na české prostředí, především v oblasti architektury a umění všeobecně jsou nezanedbatelné, což se zde podařilo ilustrovat. Výstupy z pečlivé analýzy informací získaných z pramenů, sekundární literatury a v některých případech přímo v dané lokalitě jsou rozděleny do čtyř hlavních kapitol - první se zabývá sídelní kulturou Václava IV., druhá politickými a kulturními vztahy českých zemí a Francie v dotyčném období koncem 14. a počátku 15. století, třetí sídelní kulturou Karla V. a čtvrtá finální komparací.
Influence of Stephen King's ‚It' on literature and popular culture
Gajdošová, Veronika ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Bojarová, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl prozkoumat rozsah vlivu díla To od Stephena Kinga na populární kulturu (a to včetně filmového průmyslu, hudebního průmyslu, kostýmy na Halloween a dalších) a literaturu (předvedeno na konkrétních příkladech). Teoretická část se zaměřuje na život a dílo autora a stručně shrnuje knihu To. V praktické části se zabývám příklady vlivu knihy na zmíněné aspekty kultury (literatura a populární kultura). K bádání jsem použila několik zdrojů, zaprvé literární díla, poté internetové články a videa.
Kulturně-historický vývoj Vršovic v letech 1922-1977
Kolek, Michael ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce bude sledovat kulturně-historický vývoj Vršovic v letech 1922-1977, kdy se Vršovice stávají součástí Velké Prahy. Analyzuji klíčové stavby, které byly za této éry postaveny. V druhé části práce se budu zabývat hospodářskou krizí a jejími důsledky pro Vršovice, které měly fatální dopad na kulturu a vedly až k druhé světové válce. Dále uvedu vzpomínky pamětníka Bohumila Koblihu, svědka Květnového povstání 1945 ve Vršovicích. Ve druhé části práce se budu zabývat stavebním rozvojem v 50. a 60. letech 20. století až do roku 1977, kdy skončila výstavba panelových domů typu G 57. Cílem bakalářské práce je rozebrat kulturně-historický vývoj Vršovic za pět dekád. Klíčová slova Architektura, kultura, město, přelom 19. a 20. století, stavby, Velká Praha, Vršovice
Dějiny střední Evropy jako jednotného prostoru v dlouhém 10. století
Izdný, Jakub ; Drška, Václav (vedoucí práce) ; Matla, Marzena (oponent) ; Sommer, Petr (oponent)
Práce se zabývá vývojem ve střední Evropě dlouhého 10. století a snaží se postihnout obecně proměny, které v regionu této epochy nastaly. Srovnáním a interpolací fenoménů christianizace, budování politické a ekonomické moci a proměny celé společnosti mezi klíčovými regiony dotčené oblasti se snaží představit nový pohled na celou problematiku. Preferuje vizi ekonomicko-politického vývoje elit, které v separaci od dosavadních společensko-politických formací budují vlastní mocenský aparát, který se teprve postupně konfrontuje a až nakonec splývá s předstátní společností do podoby raně středověkého křesťanského státu.
Sociálně pedagogická práce v sociálně vyloučené lokalitě Lorec aneb jaké aktivity se nám osvědčily při práci s rodinami s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě
Kvasilová, Hana ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Kaplánek, Michal (oponent)
Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá situací a postavením Romů v české společnosti, jejich historií, etnicitou, kulturou, zvyky i problémem sociálního vyloučení. Objasňuje důležitost znalosti těchto aspektů pro práci pedagogů a sociálních pracovníků a zdůrazňuje, že základními nezcizitelnými lidskými hodnotami jsou důstojnost a právo na sebeurčení. V praktické části je předložen výčet aplikovaných metod práce s cílovou skupinou v sociálně vyloučené lokalitě Lorec a zhodnocení jejich dopadu na kvalitu života v lokalitě. V diskuzi je srovnání zjištěných skutečností se zkušenostmi z jiných lokalit podobného typu.
Návrhy na zlepšení firemní kultury ve společnosti HILTI ČR
Cirková, Jana ; Radil, Jan (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje důležitou součást firemní kultury společnosti HILTI ČR spol. s r. o., konkrétně oblast vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem. Obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti time managementu tak, aby zaměstnanci byli efektivnější a bez újmy na rodinném životě a aktivitách volného času v tvrdé realitě dneška nejen obstáli, ale byli také úspěšní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 897 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.