Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 872 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno
Sekaninová, Jitka ; Novák,, Petr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Tématem práce je radikální přestavba a dostavba unikátního brownfieldu pro kulturní účely, kreativní inkubátor, podnikání a bydlení. Objekt je bývalá káznice nedaleko centra města mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl. Jedná se o historickou budovu, která je v současné době nevyužívaná. Areál pro začínající mladé podnikatele v oblasti kultury, má sloužit jako centrum pro širokou uměleckou veřejnost, zejména z oblasti tzv. kreativního průmyslu jako jsou architekti, designéři, malíř, sochaři, ale i hudebníci, návrháři či vývojáři počítačových her. Budova je historicky cenná, zejména díky klenbám v původní staré části objektu, které zůstávají v největší možné míře zachovány. Vybourána byla pouze část západního křídla, aby zde mohla vzniknout nová výrazná forma ve tvaru krystalu, která veřejnost upoutá zejména ze strany od Cejlu, odkud by kreativní centrum mohlo jinak být snadno přehlédnuto. Tento krystal se stal dominantou objektu a slouží jako hlavní vstup. Novější, méně cenná část areálu z ulice Bratislavská, byla zbourána, aby zde mohlo být vybudováno podzemní parkoviště a nové přístavby sloužící komerčním a administrativním účelům. Přístavby jsou dvě provozně a stavebně oddělené budovy, což umožnilo celý areál otevřít. Koridor, který mezi sebou tyto přístavby vytváří, se směrem k původnímu objektu rozšiřuje a tím vtahuje kolemjdoucí ze strany laické veřejnosti přes atraktivní před-prostor do samotného kreativního centra. Původní dispoziční dvoj-trakt jednotlivých křídel zůstal zachován, což do značné míry ovlivnilo jejich funkční využití. Ve stávajících dvou patrech se nacházejí zejména ateliéry a dílny pro umělce, dále pak multifunkční sál, design market a divadelní sál se zkušebnami. Do nástaveb je situována další část ateliérů, umělecká škola s kreslírnami a studovnami a pronajímatelné prostory. Ve vrchních patrech západního křídla včetně krystalu jsou vybudovány malometrážní byty určené zejména pro umělce z kreativního centra.
Česká republika v číslech - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj výdajů krajů a MK ČR na kulturu v letech 1999 - 2017
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Přehled výdajů za kulturu v uvedeném období v jednotlivých krajích ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv odsunutí sudetských Němců a jejich nahrazení na vývoj města Kraslice
Banzl, Marcel ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem odsunutí původní německé populace a jejího nahrazení novými osídlenci na vývoj města Kraslice ve 20. století. Úvodní kapitoly jsou věnovány shrnutí kraslické historie a klíčových ekonomických a kulturních faktorů města, následuje popis samotného odsunu s ohledem na jeho průběh v Kraslicích, a hlavní část práce je věnována analýze krátkodobého i dlouhodobého efektu výměny populace ve městě. Základem ekonomické proměny města byla konsolidace větších i menších lokálních podniků do dvou státem ovládaných firem, jejichž fungování bylo následně klíčové pro samotný život Kraslic, a s ohledem na tento fakt je tato transformace rozebrána, stejně jako její následky do dnešní doby. Kraslická kultura byla vlivem protiněmeckých nálad po válce zcela vymazána (obrazně i doslova, jako v případě demolice původních budov) a nahrazena socialistickým režimem iniciovanou propagací "slovanství", která však fungovala spíše jako prostředek nastolení komunistických tradic. Práce se proto zabývá také absencí kulturních pojítek dnešních Kraslic na jejich stovky let dlouhou minulost, a příčinami tohoto stavu. Pro obecnější popis historického vývoje města a Sudet celkově je využita existující literatura, zatímco specifika Kraslic vyžadovala vyhledání primárních zdrojů v podobě archivních...
Svobodný duch v díle F. Nietzscheho
Hostašová, Jana ; Chavalka, Jakub (vedoucí práce) ; Novák, Aleš (oponent)
Cílem této práce je rozbor, charakteristika a zdůraznění figury svobodného ducha v Nietzschově díle Lidské, příliš lidské I a Lidské, příliš lidské II. Primární snahou bude ukázat svobodného ducha jako ucelený koncept, ve kterém se navíc sbíhají Nietzscheho důležitá témata, kritika náboženství, metafyziky a kultury, důležitost vývoje a výchovy. Na figuře svobodného ducha vykreslím Nietzscheho vizi budoucnosti a popíšu cesty, které k ní vedou. V první části práce se zaměřím na vznik svobodného ducha s důrazem na "velké odpoutání" a na poměry, ze kterých vychází, především na kontrast s duchem vázaným. Centrálním motivem poté bude význam kultury, důležitost jejího vývoje a stupňování a její provázanost se svobodným duchem. Závěr práce je věnován působení svobodného ducha, jeho úkolům a možnostem a významu, který má pro ducha nevázaného. Nevázaného ducha představím jako praktickou realizaci Nietzscheho myšlenek a budu k němu směřovat svůj výklad. Důležitou součástí práce je ukázat Nietzscheho myšlení jako zaměřené na zkoumání a pozorování člověka, které má vést k jeho prospěchu a zušlechtění, a to nejen k růstu jeho individuality a samostatnosti, ale i k posílení radosti, vlídnosti a přátelství. Klíčová slova: svobodný duch, vázaný duch, nevázaný duch, kultura, vyšší kultura, výchova
Vzdělávání v geografickém kontextu ladacké vesnice Mulbek
Kalusová, Adéla ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Kolomazníková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá základním vzděláváním v Indii s vlastní empirickou případovou studií vesnice Mulbek v regionu Ladak a státu Džammú a Kašmír. Zkoumána je role vzdělání v životech místních obyvatel a fungování místní základní školy Spring Dales Public School ve specifickém kontextu místního kulturního a přírodního prostředí. Vlastní výzkum byl realizován díky pobytu autorky v dané vesnici v rámci dobrovolnické stáže organizované neziskovou organizací Brontosauři v Himálajích, která výše zmíněnou školu podporuje. Sběr dat proběl během července 2017 prostřednictvím 31 polostrukturovaných rozhovorů s různými místními aktéry, kteří jsou přímo či nepřímo zapojeni do fungování školy. Rozhovory byly analyzovány pomocí kvalitativních výzkumných metod. Na základě rozhovorů bylo zjištěno, že přístup ke vzdělání a vnímání významu vzdělání se významně posunuje a vzdělání je nyní považováno za klíčový faktor pro získání pracovního uplatnění, ale i rozvoj oblasti Mulbeku celkově. Souvisí to i se změnami ve struktuře zaměstnanosti. Více lidí směřuje k práci v terciálním sektoru. Rozhovory naznačily, že modernizace a strukturální změny v místní společnosti nutně neznamenají opouštění místních tradic a oslabování specifické kultury, ale naopak posilují zájem místních o uchování této unikátní kultury....
Spuštění veřejnoprávního kulturního kanálu: analýza vysílání ČT art do roku 2014
Skalník, Jan ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce s názvem "Spuštění veřejnoprávního kulturního kanálu: analýza vysílání ČT art do roku 2014" popisuje vznik a vývoj kanálu ČT art včetně analýzy jeho vlivu na proměnu ČT2. Vedle analýzy programové skladby obou stanic od podzimu 2013 do podzimu 2014 je proto její součástí rovněž analýza programové skladby ČT2 od podzimu 2012, aby bylo možné vyhodnotit, jak se kulturnímu vysílání věnovala ČT2 před vznikem nové tematicky zaměřené stanice. Současně se práce snaží poukázat na trendy projevující se v televizním vysílání, jako jsou digitalizace, fragmentace televizních publik či konvergence médií, a to nejen na teoretické bázi, ale také na konkrétních případech u České televize. V teoretické části dále práce klade důraz na popsání médií veřejné služby, jejich úlohy v rámci naplňování kulturních potřeb společnosti, a v neposlední řadě poukazuje na příklady kulturně zaměřených stanic z Evropy. Výsledky analýzy programových schémat obou stanic následně v analytické části práce doplňují poznatky vzešlé z rozhovorů s vedoucími pracovníky České televize, které se nezaměřovaly jen na sledované období, ale umožnily shrnout i další vývoj stanic a jejich budoucí směřování. Kombinací těchto metod se práce snaží poodhalit nejen to, jak o kultuře Česká televize informuje, ale rovněž jakým způsobem se...
Areál VUT Kraví hora
Kříčková, Zuzana ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Obsahem práce je architektonická studie, která navrhuje nové využití pozemků areálu VUT na Kraví hoře. Cílem bylo skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Studie řeší nejen pozemky VUT, ale dotýká se i celkového území Kraví hory, která je jedním z jedinečných zelených míst v centru města Brna. Areál Vysokého učení technického na Kraví Hoře patří k nejcennějším územím města Brna. Stejně tak jako zbytek Kraví hory. Hovoříme však o území, které je rozkouskované na několik dílčích částí. Největším problémem celé hory je neprostupnost a necelistvost. Kraví hora je místo, které od historie sloužilo k vycházkám, odpočinku, odpoledním aktivitám a rodinným výletům. Dnes slouží převážně z části jako zahrádkářská kolonie - tedy soukromému sektoru. Z jiné části jsou zde prostory, které se pronajímají různým firmám a soukromníkům. Využití těchto prostor však ve většině případů neodpovídá charakteru, které toto místo odedávna mělo. Dalším problémem je špatná dopravní dostupnost, malá kapacita parkovacích stání a velké vzdálenosti od území k zastávkám MHD. V zájmu města Brna je kultivace Kraví hory jako městského zeleného prostoru a vytvoření celistvého zeleného parku, který bude sloužit především veřejnosti.
Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor
Pohanka, Patrik ; Řehák, Filip (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Téma diplomové práce „Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov“ se zabývá problematikou stávajícího stavu města Kyjova. Zpracovává problémové oblasti, které zahrnují stávající zástavbu, dopravu, zeleň, pobytové prostory-nové nábřeží, předprostor kulturního domu, střed Masarykova náměstí, apod. Hledá odpovědi na dlouhotrvající otázky, které zní: „ Jak řešit dlouhodobý úbytek obyvatelstva? Kde najít nové plochy pro bydlení? Jak by se měl Kyjov dále rozvíjet? Jak učinit Kyjov atraktivním, aby lákal nové občany a investory?“ Na tyto oblasti a otázky se zaměřuje urbanistická studie řešeného území a potom dále vybraného území historického jádra.
Posouzení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných kulturních potřeb
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 872 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.