Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Naplňování veřejného zájmu památkové péče v ČR
Krejzek, Igor ; Frič, Pavol (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
V diplomové práci se zabývám aktuální problematikou naplňování veřejného zájmu památkové péče v České republice. V teoretické části práce se nejprve budu zabývat pojmem veřejného zájmu, a to zejména ve vztahu k památkové péči, dále budu stručně charakterizovat stávající systém památkové péče v České republice včetně geneze rozhodovací činnosti správních orgánů po dobu existence stávajícího zákona a vysvětlím souvislosti všeobecně proklamovaného, zároveň však dosud kriticky nezkoumaného postulátu "dvoukolejnosti památkové péče". Stávající systém rozhodování v památkové péči je i přes zákonem jasně stanovené pravomoci a kompetence značně matoucí a logicky s sebou přináší řadu konfliktů a dílčích problémů, které je žádoucí nejen pojmenovat a analyzovat, ale také navrhnout některé varianty jejich smysluplných řešení. Přínosy zpracování diplomové práce pro potřeby oboru Veřejná a sociální politika spatřuji zejména v objevení a rozkrytí některých dosud neřešených souvislostí rozhodovací činnosti v památkové péči a uchopení pojmu veřejného zájmu památkové péče z odlišných úhlů pohledu, než nabízí zejména soudní judikatura. Ta je v současnosti nejobsáhlejším pramenem definování pojmu veřejného zájmu ve vztahu k památkové péči. Základním cílem výzkumné části diplomové práce je prostřednictvím realizace...
Metodika pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí: Cesta k divadlu
Trávníčková, Markéta ; Jakubcová, Alena ; Frouz, Jan ; Musílková, Kateřina ; Ohlídalová, Martina ; Vanča, Kryštof ; Štěpán, Václav
Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Třicet let v služeb objektů kulturního dědictví ve světle statistických dat
Novák, Jaroslav
Pohled na ekonomické postavení tradiční (netržní) části kulturního dědictví zahrnující mimo jiné údaj o velmi nízkém stupni soběstačnosti (v roce 2017 jen necelých 26 %) zvýrazňuje potřebu veřejných výdajů, které pro ni – i přes poměrně příznivé výsledky dosažené v předcházejícím třicetiletém období – mají bez nadsázky existenční význam.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Průzkum malt románské kaple ve věži hradu Landštejn
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr ; Frankeová, Dita ; Svoboda, Milan ; Ševčík, Radek ; Kotková, Kristýna
V rámci průzkumu byly odebrány čtyři vzorky malt z podlahy a dva vzorky z omítek v prostoru románské kaple nacházející se ve věži na hradě Landštejn. Cílem byla charakterizace použitých surovin, stanovení jejich poměru, charakterizace porozity malt a porovnání malt z jednotlivých stavebních fází.
Inspection of endangered cultural heritage assets in Iran
Drdácký, Miloš
Findings and comments based on visual inspection of damaged historical buildings – cultural heritage monuments - by Professor Miloš Drdácký. lt seems that there is a lack of an advanced documentation and especially diagnostics of condition of historical buildings and monuments. Namely, long term monitoring of defects in their relation to loadings is missing. Further, laboratories and know how for determination of material characteristics has a potential for improvement.
Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor zvukového kulturního dědictví
Malinová, Iva ; Horová, Iva
Národní technická knihovna je od r. 2018 správcem a provozovatelem Virtuální národní fonotéky (VNF). Z pověření Ministerstva kultury pro VNF vyplývá také povinnost plnit funkci sektorového agregátora pro oblast zvukových dokumentů ve vztahu k chystanému národnímu informačnímu kulturnímu portálu. Původním a základním posláním VNF je být agregovanou databází metadat zvukových dokumentů, s odkazy do lokálních portálů a katalogů institucí různého typu a s informacemi o podmínkách dostupnosti požadovaných nahrávek. Usilujeme o to, aby se VNF ubírala i dalšími směry, které by rozvíjely tyto primární funkce tak, aby se Fonotéka stala vstupním bodem pro zájemce o problematiku zvukových dokumentů a přispěla k záchraně a prezentaci národního zvukového kulturního dědictví. Zde se neobejdeme bez spolupráce s dalšími partnery v oblasti zvukových dokumentů.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Exceptions for Cultural Heritage Institutions under the Copyright Directive in the Digital Single Market
Koščík, Michal ; Myška, Matěj (spoluautor prezentace)
Dne 17. dubna 2019 vstoupila v platnost směrnice EU 2019/760 o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice dle vlastních slov reaguje na rozvoj digitálních technologií, které umožnily nové druhy užití autorsky chráněných děl. Příspěvek se zaměří na dva právní instituty, jež jsou pro instituce kulturního dědictví asi nejvýznamnější. Jedná se o výjimku pro pořizování kopií děl institucemi kulturního dědictví (čl. 6) a pravidla pro užití a zpřístupnění děl nedostupných na trhu (čl. 8). Článek naváže na příspěvek autora z minulého ročníku.
Plný text: Koscik_fulltext - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Koscik_Myska_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF; Koscik_Myska_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Myska_Koscik_video - Stáhnout plný textMP4
Archeogaming a kulturní dědictví hráčů digitálních her
Neuheisl, Lukáš ; Supa, Markéta (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
Technologický, mediální a kulturní vývoj lidské civilizace s sebou kontinuálně přináší pozůstatky v podobě kulturního dědictví. Jsou to zejména artefakty a znalostí, vypovídající o lidských kulturách v dávné i nedávné minulosti. Tento vývoj v posledních dvou desetiletích zásadně směřuje k životu a zanechávání kulturního dědictví v syntetických světech silně propojených se světem přírodním. Mezi tyto světy patří např. sociální sítě nebo digitální hry. Výzkumu dávné i nedávné lidské minulosti skrze kulturní dědictví v a o digitálních hrách za účelem širšího a obsáhlejšího pochopení lidské kultury se věnuje archeogaming. Tento zatím nerozvinutý a akademicky neetablovaný (jakkoli dřívějšími akademickými texty předpovídaný) interdisciplinární obor sdružující archeologii, herní a mediální studia využívá výzkumné metody a nástroje inspirované archeologií světa přírodního. Mezi používané metody patří také digitální etnografie a on-site výzkum, které byly využity pro výzkum hráčských pozůstatků v trojici syntetických světů digitálních her (GTA Online, Fortnite Battle Royale a Soul Calibur VI). Cílem provedeného výzkumu bylo popsat hráčské pozůstatky, objevit, jaké faktory je ovlivňují a objasnit jejich životnost v herních světech. Analýza dat nasbíraných po 60 výzkumných sessions napovídá, že artefakty...
Národní fonotéka ČR
Horová, Iva
Příspěvek seznamuje s historií zvuku a snah o vytvoření české národní fonotéky. Popisuje současnou situaci v oblasti péče o tento druh kulturního dědictví, které je v ČR oproti světu zaostalé a nedostatečné. Představuje portál VNF a jeho funkce.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor eCulture
Horová, Iva ; Šír, Filip ; Žabička, Petr
Portál VNF představuje nový elektronický informační zdroj s unikátním obsahem. Shromažďuje informace o zvukovém dědictví - o existenci, lokaci a podobě zvukových dokumentů na území ČR. MZK na jeho realizaci spolupracuje s jednotlivými institucemi, které tento typ dokumentů uchovávají ve svých fondech a přebírá do VNF jejich metadatové záznamy. Nejde však jen o agregaci metadatových záznamů, ale také o připojování odkazů na již digitalizované dokumenty v zapojených institucích. VNF tak slouží jako komplexní nástroj pro odbornou i laickou veřejnost. Má ambice stát se dále agregátorem pro oblast zvukových záznamů, který bude moci sloužit i ke koordinaci akviziční činnosti zapojených institucí nebo sloužit ke sdílené katalogizaci.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.