Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 140 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kriminologické aspekty drogové kriminality
Pášová, Helena ; Zeman, Petr (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Kriminologické aspekty drogové kriminality Drogová kriminalita je velkým problémem současné doby a týká se nás všech bez rozdílu pohlaví, věku či společenského postavení. Téma drogové kriminality je však velmi široké. Práce je proto blíže zaměřená na aktuální a velmi nebezpečný fenomén drog v dopravě. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o návykových látkách, které jsou nejčastěji užívány řidiči. Detailně rozebrat jejich vlastnosti a účinky a popsat, jaký vliv mají jednotlivé druhy návykových látek na fyzický i psychický stav řidiče a jaké změny v jeho chování způsobují. Práce je členěná na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola je zaměřená na vysvětlení některých základních pojmů, které jsou v práci použity. Druhá kapitola shrnuje historický vývoj užívání návykových látek ve světě i na území našeho státu. Český stát prodělal v minulosti několik zásadních zvratů, po nichž se měnila situace ve společnosti. S ohledem na tyto etapy, je pasáž věnující se historii užívání návykových látek na území našeho státu rozčleněna na tři části. Ve třetí kapitole jsou podrobně rozebrány jednotlivé druhy návykových látek. Popsána je zde jejich charakteristika, výroba, zdravotní rizika i nejčastější způsoby užití. Nejdůležitější je část, která analyzuje, jakým způsobem...
Právní, sociální a kriminogenní aspekty alkoholismu
ŠVANCÁROVÁ, Hana
Tato bakalářská práce se věnuje alkoholové závislosti, a jaké problémy s sebou tato závislost nese. Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv alkoholové závislosti na sociální postavení jedince, a především s jakými sociálními problémy se nejčastěji potýkají lidé závislí na alkoholu. Neméně důležitým cílem je také zjistit, jaký je vztah mezi zvýšenou konzumací alkoholu a pácháním trestné činnosti a jaká trestná činnost je nejčastěji páchána pod vlivem alkoholu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část, za pomoci odborné literatury, vymezuje charakteristiku alkoholismu. Dále je důležité v teoretické rovině popsat právní, sociální a kriminogenní aspekty alkoholismu. V praktické části se práce ubírá sociálním a kriminogenním směrem. Sociální problémy závislých na alkoholu byly zjišťovány prostřednictvím dotazníků. Výzkum týkající se kriminality páchané pod vlivem alkoholu proběhl prostřednictvím analýz statistických dokumentů Policie ČR.
Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody
Podhráská, Dominika ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Bartošková, Magda (oponent)
Diplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala téma "Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody". Cílem práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a přispět tak k hlubšímu porozumění psycho- sociálním aspektům kriminality. Vzhledem k tomu je zvolena metoda zakotvené teorie, která kvalitativním způsobem nechává vyvstat to podstatné. Metody sběru dat byly zvoleny v podobě rozhovoru a testové metodě Tematicko-apercepčního testu. Výzkumný vzorek tvoří pět žen, které se nacházejí ve vazební věznici. Při analýze rozhovoru byly využity tři stupně kódování. V analýze TAT se postupovalo kvalitativní metodou v podobě interpretace. Mezi hlavní objevená témata patří neuspokojené vztahy z dětství, odmítavý postoj k přijetí viny, použití neutralizačních technik k zachování pozitivního sebeobrazu, pasivní role v životě. Klíčová slova Citová vazba, duševní vývoj, kriminální chování, kriminální motivace, pocit viny, svědomí
Kriminologické a sociální aspekty juvenilní delikvence
KOLMAN, Martin
Cílem předkládané bakalářské práce s názvem Kriminologické a sociální aspekty juvenilní delikvence je zmapovat výskyt kriminálního chování mladistvých v okrese Jindřichův Hradec v závislosti na sociální třídě rodinného prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve vymezuje kriminologické aspekty juvenilní delikvence a dále se zabývá etiologií juvenilní delikvence. Praktická část práce je založena na výzkumu. V rámci kvantitativního výzkumu byla použita statistická metoda. Jako technika sběru dat byla zvolena analýza dokumentů. Zkoumaný vzorek představují mladiství (15-18 let), kteří jsou zaznamenaní v evidenci kurátorů pro děti a mládež v okrese Jindřichův Hradec. Na základě výzkumu je vypracován přehled kriminální činnosti mladistvých v letech 2011 2016 v okrese Jindřichův Hradec. V rámci výzkumu byly stanoveny hypotézy: H1: Předpokládám, že v rodinách, ve kterých panují nepříznivé ekonomicko-sociální poměry, dochází k častějšímu výskytu delikventního chování mladistvých. H1a: Předpokládám, že v rodinách, ve kterých panují nepříznivé ekonomicko-sociální poměry, dochází k častějšímu výskytu majetkového delikventního chování mladistvých. Zvolené hypotézy byly potvrzeny. Výzkumem bylo zjištěno, že u mladistvých ze sociálně slabších tříd dochází k častějšímu výskytu delikvence a kriminality. Zároveň u těchto mladistvých docházelo nejčastěji k majetkovým přestupkům a trestným činům.
Trestná činnost páchaná na seniorech
TANKÓOVÁ, Jitka
Bakalářská práce se zabývá trestnou činností páchanou na seniorech a jejím cílem je zanalyzování této problematiky. Teoretická část se věnuje seniorům ve společnosti, ale i kriminalitě, jejímu členění, faktorům vzniku, prevenci a řešení problémů. V praktické části byl použit výzkum kvalitativní. Metoda statistického sběru dat směřuje ke zjištění četnosti výskytu trestných činů, spáchaných na seniorech v jednotlivých krajích. Na základě narativních rozhovorů se seniory, kteří se stali oběťmi trestných činů, byly potvrzeny poznatky, uvedené v teoretické části, a to zejména z hlediska, jak snadno může dojít k trestným činům, spáchaných na seniorech. Výsledek práce tak může být využit k vytvoření objektivního pohledu na příčiny viktimizace seniorů (procesu, ve kterém se člověk stává obětí trestného činu) a může být také využit při činnosti orgánů, zabývajících se prevencí této specifické trestné činnosti.
BOJ PROTI "NEKALÝM ŽIVLŮM" V LIŠOVĚ V LETECH 1875 - 1914
VOJČOVÁ, Nikola
Bakalářská práce se zaměřuje na kriminalitu na konci 19. a počátku 20. století v jihočeském městečku Lišově. První polovina práce stručně nastiňuje justiční správu ve sledovaném období a trestní teorii, tedy zákony, kterými se soudní orgány řídily. Druhá část práce je věnována hlavnímu tématu této práce, a sice Lišovu a trestným činům páchaným na jeho území. Po úvodním seznámení s historií města, jeho samosprávou a postavami strážníků následuje stěžejní část práce, a sice rozbor jednotlivých trestných činů po stránce teoretické i praktické.
Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů
Gruntorádová, Pavla ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů Abstrakt Diplomová práce komplexně zpracovává problematiku trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů se zaměřením na příslušníky Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR. Práce se snaží čtenáři přiblížit celkový pohled na problematiku trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, poskytnout ucelený přehled dosavadních poznatků k této problematice a upozornit na její závažnost. Struktura diplomové práce je rozdělena do třech částí - obecná část, analytická část a zvláštní část. Obecná část této práce definuje jednotlivé bezpečnostní sbory a seznamuje čtenáře s jejich činností. Analytická část popisuje a hodnotí vývoj trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, porovnává kriminalitu příslušníků jak v rámci jednotlivých bezpečnostních sborů, tak s obecnou kriminalitou obyvatelstva ČR, ale také s kriminalitou příslušníků ozbrojených sborů v zahraničí (USA). Dále specifikuje nejrizikovější skupiny pachatelů z řad příslušníků Policie ČR dle několika faktorů - věk pachatele, délka služebního poměru, hodnost a místo služebního zařazení. Zvláštní část se zabývá sledovanými problematikami trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, zejména delikvencí v oblasti korupčního jednání, omamných a psychotropních látek, domácího násilí, úniků...
Preventivní opatření proti páchané kriminalitě na území okresu Strakonice
MATOUŠEK, Michal
Bakalářská práce se zabývá sestavením přehledu nejčastěji páchané majetkové kriminality na území okresu Strakonice a sestavením technického preventivního opatření, které by mělo zajistit ochranu majetku. Dále jsou z dostupných statistik PČR vyhodnoceni pachatelé jednotlivých spáchaných skutků. Pro zpracování práce je využito kvalitativního výzkumu, který se skládá z výzkumné otázky a třech cílů. V teoretické části je popsána historie bezpečnostních složek, která je zaměřena na strukturu a přehled činností složek od vzniku Československé republiky do současnosti. V této kapitole jsou objasněny základní pojmy bakalářské práce - kriminalita, preventivní opatření, trestný čin, přestupek, správní delikt a technické preventivní opatření. V praktické části bakalářské práce je popsán sběr dat pro kvalitativní výzkum, který následně poukazuje na danou problematiku. Analýzou dat bylo zjištěno, že na území okresu Strakonice je nejčastěji páchána majetková kriminalita ve formě trestného činu krádeže vloupáním. Tento trestný čin byl převážně páchán v nezabezpečených objektech typu garáže, sklady, sklepy. Pachatelé těchto skutků byli nejčastěji ve věkovém rozmezí 18 a více let. Na základě zjištěných skutečností byla vypracována technická preventivní opatření, která by mohla předmětnému útoku pachatelů účinně zabránit. Vývoj technických preventivních opatření znázorňuje sedm návrhů zabezpečení objektu. V závěru bakalářské práce je shrnuta problematika páchané kriminality a přehled nejúčinnějšího technického preventivního opatření a využití bakalářské práce v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 140 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.