Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Násilná kriminalita se zaměřením na šikanu
MARYŠKA, Jakub
Tématem bakalářské práce je Násilná kriminalita se zaměřením na šikanu. Cílem bakalářské práce je charakterizovat právní, sociální a kriminogenní aspekty šikany, analyzovat četnost výskytu agresivního chování žáků a studentů vybraných škol na území ORP Soběslav. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy, jako je agrese, šikana, agresor, pachatel a oběť, přináší poznatky o historii a právní úpravě šikany. Dále popisuje faktory, které ovlivňují vznik agresivního chování. V rámci fenomenologie se práce zabývá současným stavem, strukturou a dynamikou trestných činů spojených se šikanou na základě dat získaných ze statistik Policie České republiky. Aplikační část staví na primárních datech získaných z anonymního dotazníkového šetření provedeného na vybraných základních a středních školách na území ORP Soběslav. V této části byly stanoveny tři hypotézy týkající se četností výskytu agrese v rámci různých věkových kategorií, formou agresivního chování a latence šikany. Bylo zjištěno, že od určitého věku se zvyšuje četnost výskytu agrese mezi žáky a studenty. Převažující formou agrese je dle předpokladu forma verbální. Latence agresivního chování je však nižší, než bylo předpokládáno. Výsledky vlastního šetření byly porovnány s výstupy policejních analýz, které nepřímo potvrzují zjištěné závěry. Přínosem bakalářské práce je vyhodnocení uvedené problematiky na daném území. Dále může sloužit jako pomocný studijní materiál při studiu v sociálně-právní oblasti. Práce může být také informačním zdrojem pro pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a další subjekty zabývající se sociálně patologickým chováním mládeže.
Rizikové chování spojené s graffiti
BOUČKOVÁ, Šárka
V bakalářské práci byla použita metoda kvalitativního výzkumu. Tento výzkum jsem provedla pomocí metody dotazování a polostrukturovaného rozhovoru. Zjištěné informace jsem poté rozdělila do několika trsů na základě jejich podobností. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakých forem rizikového chování se dopouští tvůrci graffiti. Cílový soubor tedy jsou sprejeři nad dvacet let, kteří se dlouhodobě graffiti věnují. Sprejeři pochází z celé České Republiky. V teoretické části se bakalářská práce věnuje právě graffiti subkultuře, kde se tuto subkulturu pokouším popsat, dále se věnuje definování rizikového chování a kriminalitě spojené právě s graffiti. Poslední kapitola se věnuje sociální práci, kde se práce bude věnovat organizacím, které mohou pracovat právě s touto subkulturou. Výsledky výzkumu nám přinesou komplexní pohled na sprejery a jejich motivaci. Práce se bude věnovat jejich zkušenostem s graffiti a také jejich zkušenostem s rizikovými aktivitami. Dále se bude věnovat tomu, jak byli ti, co se dopustili nelegálního chování, za svoje skutky potrestány, a jestli mají nějaké zkušenosti se sociální prací. Také se zde budu zabývat tím, jestli ve svém okolí mají legální plochy pro graffiti. Údaje, které tato bakalářská práce přinese, se mohou hodit pro ucelení pohledu na graffiti subkulturu a mohou pomoc při řešení problému, jak s touto komunitou dále pracovat.
Dějiny trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989
Jablonický, Tomáš ; Kuklík, Jan (oponent)
1 Shrnutí Disertační práce buduje objektivní, přehledný, systematický a přitom stručný výklad dějin trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989. Cílem práce tak není jen chronologická prezentace nejdůležitějších trestních zákonů, nýbrž i paralelní příběh trestněprávní vědy a kriminologie, které někdy více, někdy méně, podstatným způsobem ovlivňovaly a ovlivňují vývoj trestního práva a trestního zákonodárství. Práce proto obsahuje i biografické a bibliografické profily nejvýznamnějších českých pedagogů, trestněprávních vědců a kriminologů - zakladatelů a průkopníků české a československé trestněprávní vědy, jejichž osudy byly úzce propojeny s komplikovanými společensko- politickými událostmi daných historických období. Dějiny trestního práva ukazují velké propojení trestního práva a politiky, následkem čeho je trestní právo, bez kvalitní trestněprávní vědy a kriminologie, politicky nejovlivnitelnější odvětví práva. Pro disertační práci je symptomatické hledání rozhodujících příčin a faktorů, které vedou k pokroku, či naopak k úpadku trestního práva. Z vědecké analýzy historických trestněprávních událostí pak přirozeně a jednoznačně vystupují opět právě trestněprávní věda a kriminologie, které mají schopnost, prostřednictvím svých nejvýznamnějších představitelů (průkopníků a reformátorů),...
Kriminologické aspekty drogové kriminality
Pášová, Helena ; Zeman, Petr (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Kriminologické aspekty drogové kriminality Drogová kriminalita je velkým problémem současné doby a týká se nás všech bez rozdílu pohlaví, věku či společenského postavení. Téma drogové kriminality je však velmi široké. Práce je proto blíže zaměřená na aktuální a velmi nebezpečný fenomén drog v dopravě. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o návykových látkách, které jsou nejčastěji užívány řidiči. Detailně rozebrat jejich vlastnosti a účinky a popsat, jaký vliv mají jednotlivé druhy návykových látek na fyzický i psychický stav řidiče a jaké změny v jeho chování způsobují. Práce je členěná na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola je zaměřená na vysvětlení některých základních pojmů, které jsou v práci použity. Druhá kapitola shrnuje historický vývoj užívání návykových látek ve světě i na území našeho státu. Český stát prodělal v minulosti několik zásadních zvratů, po nichž se měnila situace ve společnosti. S ohledem na tyto etapy, je pasáž věnující se historii užívání návykových látek na území našeho státu rozčleněna na tři části. Ve třetí kapitole jsou podrobně rozebrány jednotlivé druhy návykových látek. Popsána je zde jejich charakteristika, výroba, zdravotní rizika i nejčastější způsoby užití. Nejdůležitější je část, která analyzuje, jakým způsobem...
Právní, sociální a kriminogenní aspekty alkoholismu
ŠVANCÁROVÁ, Hana
Tato bakalářská práce se věnuje alkoholové závislosti, a jaké problémy s sebou tato závislost nese. Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv alkoholové závislosti na sociální postavení jedince, a především s jakými sociálními problémy se nejčastěji potýkají lidé závislí na alkoholu. Neméně důležitým cílem je také zjistit, jaký je vztah mezi zvýšenou konzumací alkoholu a pácháním trestné činnosti a jaká trestná činnost je nejčastěji páchána pod vlivem alkoholu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část, za pomoci odborné literatury, vymezuje charakteristiku alkoholismu. Dále je důležité v teoretické rovině popsat právní, sociální a kriminogenní aspekty alkoholismu. V praktické části se práce ubírá sociálním a kriminogenním směrem. Sociální problémy závislých na alkoholu byly zjišťovány prostřednictvím dotazníků. Výzkum týkající se kriminality páchané pod vlivem alkoholu proběhl prostřednictvím analýz statistických dokumentů Policie ČR.
Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody
Podhráská, Dominika ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Bartošková, Magda (oponent)
Diplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala téma "Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody". Cílem práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a přispět tak k hlubšímu porozumění psycho- sociálním aspektům kriminality. Vzhledem k tomu je zvolena metoda zakotvené teorie, která kvalitativním způsobem nechává vyvstat to podstatné. Metody sběru dat byly zvoleny v podobě rozhovoru a testové metodě Tematicko-apercepčního testu. Výzkumný vzorek tvoří pět žen, které se nacházejí ve vazební věznici. Při analýze rozhovoru byly využity tři stupně kódování. V analýze TAT se postupovalo kvalitativní metodou v podobě interpretace. Mezi hlavní objevená témata patří neuspokojené vztahy z dětství, odmítavý postoj k přijetí viny, použití neutralizačních technik k zachování pozitivního sebeobrazu, pasivní role v životě. Klíčová slova Citová vazba, duševní vývoj, kriminální chování, kriminální motivace, pocit viny, svědomí
Kriminologické a sociální aspekty juvenilní delikvence
KOLMAN, Martin
Cílem předkládané bakalářské práce s názvem Kriminologické a sociální aspekty juvenilní delikvence je zmapovat výskyt kriminálního chování mladistvých v okrese Jindřichův Hradec v závislosti na sociální třídě rodinného prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve vymezuje kriminologické aspekty juvenilní delikvence a dále se zabývá etiologií juvenilní delikvence. Praktická část práce je založena na výzkumu. V rámci kvantitativního výzkumu byla použita statistická metoda. Jako technika sběru dat byla zvolena analýza dokumentů. Zkoumaný vzorek představují mladiství (15-18 let), kteří jsou zaznamenaní v evidenci kurátorů pro děti a mládež v okrese Jindřichův Hradec. Na základě výzkumu je vypracován přehled kriminální činnosti mladistvých v letech 2011 2016 v okrese Jindřichův Hradec. V rámci výzkumu byly stanoveny hypotézy: H1: Předpokládám, že v rodinách, ve kterých panují nepříznivé ekonomicko-sociální poměry, dochází k častějšímu výskytu delikventního chování mladistvých. H1a: Předpokládám, že v rodinách, ve kterých panují nepříznivé ekonomicko-sociální poměry, dochází k častějšímu výskytu majetkového delikventního chování mladistvých. Zvolené hypotézy byly potvrzeny. Výzkumem bylo zjištěno, že u mladistvých ze sociálně slabších tříd dochází k častějšímu výskytu delikvence a kriminality. Zároveň u těchto mladistvých docházelo nejčastěji k majetkovým přestupkům a trestným činům.
Trestná činnost páchaná na seniorech
TANKÓOVÁ, Jitka
Bakalářská práce se zabývá trestnou činností páchanou na seniorech a jejím cílem je zanalyzování této problematiky. Teoretická část se věnuje seniorům ve společnosti, ale i kriminalitě, jejímu členění, faktorům vzniku, prevenci a řešení problémů. V praktické části byl použit výzkum kvalitativní. Metoda statistického sběru dat směřuje ke zjištění četnosti výskytu trestných činů, spáchaných na seniorech v jednotlivých krajích. Na základě narativních rozhovorů se seniory, kteří se stali oběťmi trestných činů, byly potvrzeny poznatky, uvedené v teoretické části, a to zejména z hlediska, jak snadno může dojít k trestným činům, spáchaných na seniorech. Výsledek práce tak může být využit k vytvoření objektivního pohledu na příčiny viktimizace seniorů (procesu, ve kterém se člověk stává obětí trestného činu) a může být také využit při činnosti orgánů, zabývajících se prevencí této specifické trestné činnosti.
BOJ PROTI "NEKALÝM ŽIVLŮM" V LIŠOVĚ V LETECH 1875 - 1914
VOJČOVÁ, Nikola
Bakalářská práce se zaměřuje na kriminalitu na konci 19. a počátku 20. století v jihočeském městečku Lišově. První polovina práce stručně nastiňuje justiční správu ve sledovaném období a trestní teorii, tedy zákony, kterými se soudní orgány řídily. Druhá část práce je věnována hlavnímu tématu této práce, a sice Lišovu a trestným činům páchaným na jeho území. Po úvodním seznámení s historií města, jeho samosprávou a postavami strážníků následuje stěžejní část práce, a sice rozbor jednotlivých trestných činů po stránce teoretické i praktické.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.