Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dějiny trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989
Jablonický, Tomáš ; Kuklík, Jan (oponent)
1 Shrnutí Disertační práce buduje objektivní, přehledný, systematický a přitom stručný výklad dějin trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989. Cílem práce tak není jen chronologická prezentace nejdůležitějších trestních zákonů, nýbrž i paralelní příběh trestněprávní vědy a kriminologie, které někdy více, někdy méně, podstatným způsobem ovlivňovaly a ovlivňují vývoj trestního práva a trestního zákonodárství. Práce proto obsahuje i biografické a bibliografické profily nejvýznamnějších českých pedagogů, trestněprávních vědců a kriminologů - zakladatelů a průkopníků české a československé trestněprávní vědy, jejichž osudy byly úzce propojeny s komplikovanými společensko- politickými událostmi daných historických období. Dějiny trestního práva ukazují velké propojení trestního práva a politiky, následkem čeho je trestní právo, bez kvalitní trestněprávní vědy a kriminologie, politicky nejovlivnitelnější odvětví práva. Pro disertační práci je symptomatické hledání rozhodujících příčin a faktorů, které vedou k pokroku, či naopak k úpadku trestního práva. Z vědecké analýzy historických trestněprávních událostí pak přirozeně a jednoznačně vystupují opět právě trestněprávní věda a kriminologie, které mají schopnost, prostřednictvím svých nejvýznamnějších představitelů (průkopníků a reformátorů),...
Trestné činy v souvislosti s insolvenčním řízením
PROCHÁZKOVÁ, Jana
V této diplomové práci je zmapována trestná činnost, jíž se subjekty mohou dopouštět v souvislosti s insolvenčním řízením. Český trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů zakotvuje celkem šest trestných činů, zatímco švédský trestní zákoník (Brottsbalk) má takovýchto trestných činů sedm. V literární rešerši je analyzována současná právní úprava úpadkových deliktů v České republice. V praktické části je pak analyzována zahraniční právní úprava, a na základě této analýzy je stanoveno několik návrhů de lege ferenda.
Trestní odpovědnost právnických osob a compliance program
Bureš, Richard ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Tejnská, Katarína (oponent)
Autor této práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob a zaměřuje se především na analýzu nejdůležitějších hmotněprávních ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen ZTOPO), který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2012. I po šesti letech, kdy je tento zákon učinný, se jedná o stále diskutované a aktuální téma. Tuto skutečnost dokládá fakt, že zákon prošel od data své účinnosti celkem devíti novelizacemi. Tato práce si klade za cíl podat ucelený stručný pohled na problematiku trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň se snaží zachytit nejdůležitější změny, ke kterým díky novelizacím došlo. Diplomová práce je rozdělená do pěti částí. V první se autor věnuje historickému vývoji trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň je v této části zachycena i cesta k přijetí ZTOPO. Jádrem této práce je druhá a třetí část. V druhé autor analyzuje úpravu přičitatelnosti a samotnou konstrukci trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Součástí této části je i rozsah kriminalizace jednání právnických osob. Třetí část diplomové práce se zabývá možností vyvinění právnické osoby pomocí tzv. compliance programů. V práci jsou analyzována jednotlivá opatření, která mohou mít za následek exkulpaci právnické osoby a s tím...
Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů
Holubcová, Nikola ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů Abstrakt Cílem mé diplomové práce je podat co možná nejucelenější pohled na problematiku zákonnosti důkazů v českém trestním procesu. Určování zákonnosti důkazů je obecně chápáno jako určité kritérium hodnocení důkazů, ze zákonnosti důkazu poté vyplývá určitý právní následek, tedy účinnost důkazu, přičemž rozlišujeme účinnost absolutní a relativní. Diplomová práce je koncipována celkem do 8 kapitol včetně úvodu a závěru. Kapitoly č. 2 a 3 jsou poměrně obecné a mají za úkol představit proces dokazování a poukázat na případné pochybení zákonodárce a nedostatečnost judikatury v těchto procesních základech. V kapitole č. 2 se věnuji vymezení pojmů. V další se poté zabývám vymezením zásad, které platí pro proces dokazování, a pokládám je za důležité, jelikož i tyto zásady musí být dodrženy, aby proces dokazování byl v souladu se zákonem (tedy zákonný). Kapitola č. 4 je věnována představení jednotlivých procesních fází trestního řízení, rovněž také procesním podmínkám, které jsou na dokazování v jednotlivých fázích trestného řízení kladeny. Další 2 kapitoly (tedy kapitola č. 5 a 6) se dají považovat za těžiště této diplomové práce, kde je rozebírána právě zákonnost důkazů, kritéria určení této zákonnosti. Dále je rozebírána účinnost a neúčinnost, a to...
Okresní soud v Lišově v letech 1918-1939 s přihlédnutím ke kriminální agendě
VOJČOVÁ, Nikola
Prvorepublikové soudnictví v mnohém navazovalo na soudnictví zaniklé Rakousko-Uherské monarchie. Teoretická část předkládané práce ukazuje, jak se změnil trestní zákon a jaká byla organizace soudnictví. Druhá část práce, založená na výzkumu archivních pramenů, je zaměřená na okresní soudy a okruhy případů, které spadaly do jejich jurisdikce na příkladu jihočeského města Lišov v letech 1918-1939. Prostor je zde také věnován nejen osobám soudců a notářů, ale také místnímu potlačovacímu aparátu, a sice městské policii.
Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ
Brázdová, Lucie ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
v českém jazyce Název: Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ Autor: Lucie Brázdová Tato práce se zabývá problematikou potřeby další existence speciální zákonné úpravy trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ. První kapitola věnovaná vzniku a vývoji tohoto ustanovení zákona proto nejprve představuje okolnosti, za kterých se tento trestný čin ocitl v současném znění trestního zákoníku. Prostřednictvím rozboru systematiky trestního zákoníku i ústavněprávních předpisů ukazuje následující kapitola hodnoty, na nichž je současné trestní právo postaveno a které je třeba mít na paměti v rámci úvah o možných změnách či úplném zrušení zkoumaného ustanovení zákona. Třetí kapitola je přehledem základních informací o skutkové podstatě trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou. Neopomíjí však ani některé sporné aspekty, které s ním souvisí, a to včetně otázky přesného okamžiku počátku lidského života. Zkoumaný trestný čin je z hlediska teorie tzv. "privilegovanou skutkovou podstatou". K základní skutkové podstatě v takových případech přistupuje okolnost, která snižuje společenskou škodlivost trestaného jednání. Právě otázce privilegované skutkové podstaty a její potřebnosti v rámci trestního zákoníku je věnována závěrečná část třetí kapitoly, přičemž problematiku...
Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice
Radová, Zuzana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
1 Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá vybranými problémy právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, tedy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Hlavním cílem práce je zaměřit se na neurčitá ustanovení zákona a dále na taková, v jejichž důsledku je případné trestní stíhání velmi neefektivní. V první kapitole práce seznamuje čtenáře s průběhem přijímání zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a diskusemi, které přijetí trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu provázely. Druhá kapitola v krátkosti popisuje koncepci trestní odpovědnosti právnických osob, která byla zvolena při zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Další kapitoly se věnují již vybraným problémům, které souvisejí s aplikací zákona č. 418/2011 Sb. Třetí kapitola pojednává o kriminalizaci jednání právnických osob. Věnuje se nejen velkému rozsahu trestných činů, za které může být právnická osoba odpovědná, ale také skutečnosti, že v ustanovení § 7 ZTOPO najdeme několik trestných činů, u kterých si lze obtížně představit, jak je může spáchat právnická osoba, a naopak některé trestné činy, u kterých by se dalo očekávat, že...
Účastenství
Nechutná, Klára ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na historický vývoj a základy platné právní úpravy účastenství v České republice. Práce se též stručně věnuje právní úpravě účastenství v Itálii. Účastenství je bezesporu jedním z nejproblematičtějších prvků trestního práva. Nicméně je jeho neopominutelnou součástí, bez které by nebylo možné naplnit základní účel trestního práva - ochranu společnosti. Navzdory výše zmíněnému, není účastenství věnována přílišná pozornost nejen zákonodárcem, ale i právní obcí. Cílem diplomové práce je poskytnout čtenáři ucelený pohled na problematiku účastenství v užším smyslu včetně kritiky nejproblematičtějších aspektů platné právní úpravy. Zaměřuje se zejména na podmínky trestní odpovědnosti a základní charakteristiku jednotlivých forem účastenství v užším smyslu jak v české, tak v italské právní úpravě. Jednotlivé instituty komparuje a hodnotí. Upozorňuje na problematické aspekty a představuje možná východiska pro budoucí úpravy. Cíle diplomové práce bylo dosaženo analýzou právní literatury, judikatury a relevantních právních předpisů. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře s genezí institutu účastenství na našem území od dob kmenové společnosti po právní úpravu platnou do konce roku 2009. Vyzdvihuje zásadní okamžiky, které významně ovlivnily...
Trestněprávní a kriminologické aspekty stalkingu
Daniel, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Název rigorózní práce Trestněprávní a kriminologické aspekty stalkingu Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá moderním fenoménem stalkingu. Cílem práce je představit tuto problematiku komplexně z trestněprávních a kriminologických aspektů. Rigorózní práce se skládá celkem z 16. kapitol, které lze rozdělit na dva velké celky - kriminologickou a trestněprávní část. V zahraniční odborné literatuře má zkoumání tohoto jevu poměrně bohatou tradici, kdy bylo provedeno několik desítek empirických výzkumů. Rovněž zahraniční právní řády reagovaly na fenomén stalkingu přijetím příslušných anti- stalkingových právních předpisů již v 90. letech 20. století. V České republice byl stalking kriminalizován až v roce 2010 a to v návaznosti na zavedení nové skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování do zákona č.40/2009 Sb. V kriminologické části rigorózní práce využívám poznatky z forenzní psychologie, psychiatrie, sociologie a dalších společenských věd. Tam, kde to je vhodné, se snažím ilustrovat popisovanou problematiku na příkladech z praxe. V úvodních kapitolách jsou uvedeny pojmové znaky stalkingu, krátký historický exkurz a je zde reflektována prevelanece stalkingu na základě empirických výzkumů. Rozebírám některé jevové podoby stalkingu, kterým není, dle mého názoru, v české odborné literatuře...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.