Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 127 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trestní odpovědnost právnických osob a compliance program
Bureš, Richard ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Tejnská, Katarína (oponent)
Autor této práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob a zaměřuje se především na analýzu nejdůležitějších hmotněprávních ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen ZTOPO), který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2012. I po šesti letech, kdy je tento zákon učinný, se jedná o stále diskutované a aktuální téma. Tuto skutečnost dokládá fakt, že zákon prošel od data své účinnosti celkem devíti novelizacemi. Tato práce si klade za cíl podat ucelený stručný pohled na problematiku trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň se snaží zachytit nejdůležitější změny, ke kterým díky novelizacím došlo. Diplomová práce je rozdělená do pěti částí. V první se autor věnuje historickému vývoji trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň je v této části zachycena i cesta k přijetí ZTOPO. Jádrem této práce je druhá a třetí část. V druhé autor analyzuje úpravu přičitatelnosti a samotnou konstrukci trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Součástí této části je i rozsah kriminalizace jednání právnických osob. Třetí část diplomové práce se zabývá možností vyvinění právnické osoby pomocí tzv. compliance programů. V práci jsou analyzována jednotlivá opatření, která mohou mít za následek exkulpaci právnické osoby a s tím...
Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů
Holubcová, Nikola ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů Abstrakt Cílem mé diplomové práce je podat co možná nejucelenější pohled na problematiku zákonnosti důkazů v českém trestním procesu. Určování zákonnosti důkazů je obecně chápáno jako určité kritérium hodnocení důkazů, ze zákonnosti důkazu poté vyplývá určitý právní následek, tedy účinnost důkazu, přičemž rozlišujeme účinnost absolutní a relativní. Diplomová práce je koncipována celkem do 8 kapitol včetně úvodu a závěru. Kapitoly č. 2 a 3 jsou poměrně obecné a mají za úkol představit proces dokazování a poukázat na případné pochybení zákonodárce a nedostatečnost judikatury v těchto procesních základech. V kapitole č. 2 se věnuji vymezení pojmů. V další se poté zabývám vymezením zásad, které platí pro proces dokazování, a pokládám je za důležité, jelikož i tyto zásady musí být dodrženy, aby proces dokazování byl v souladu se zákonem (tedy zákonný). Kapitola č. 4 je věnována představení jednotlivých procesních fází trestního řízení, rovněž také procesním podmínkám, které jsou na dokazování v jednotlivých fázích trestného řízení kladeny. Další 2 kapitoly (tedy kapitola č. 5 a 6) se dají považovat za těžiště této diplomové práce, kde je rozebírána právě zákonnost důkazů, kritéria určení této zákonnosti. Dále je rozebírána účinnost a neúčinnost, a to...
Okresní soud v Lišově v letech 1918-1939 s přihlédnutím ke kriminální agendě
VOJČOVÁ, Nikola
Prvorepublikové soudnictví v mnohém navazovalo na soudnictví zaniklé Rakousko-Uherské monarchie. Teoretická část předkládané práce ukazuje, jak se změnil trestní zákon a jaká byla organizace soudnictví. Druhá část práce, založená na výzkumu archivních pramenů, je zaměřená na okresní soudy a okruhy případů, které spadaly do jejich jurisdikce na příkladu jihočeského města Lišov v letech 1918-1939. Prostor je zde také věnován nejen osobám soudců a notářů, ale také místnímu potlačovacímu aparátu, a sice městské policii.
Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ
Brázdová, Lucie ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
v českém jazyce Název: Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ Autor: Lucie Brázdová Tato práce se zabývá problematikou potřeby další existence speciální zákonné úpravy trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ. První kapitola věnovaná vzniku a vývoji tohoto ustanovení zákona proto nejprve představuje okolnosti, za kterých se tento trestný čin ocitl v současném znění trestního zákoníku. Prostřednictvím rozboru systematiky trestního zákoníku i ústavněprávních předpisů ukazuje následující kapitola hodnoty, na nichž je současné trestní právo postaveno a které je třeba mít na paměti v rámci úvah o možných změnách či úplném zrušení zkoumaného ustanovení zákona. Třetí kapitola je přehledem základních informací o skutkové podstatě trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou. Neopomíjí však ani některé sporné aspekty, které s ním souvisí, a to včetně otázky přesného okamžiku počátku lidského života. Zkoumaný trestný čin je z hlediska teorie tzv. "privilegovanou skutkovou podstatou". K základní skutkové podstatě v takových případech přistupuje okolnost, která snižuje společenskou škodlivost trestaného jednání. Právě otázce privilegované skutkové podstaty a její potřebnosti v rámci trestního zákoníku je věnována závěrečná část třetí kapitoly, přičemž problematiku...
Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice
Radová, Zuzana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
1 Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá vybranými problémy právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, tedy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Hlavním cílem práce je zaměřit se na neurčitá ustanovení zákona a dále na taková, v jejichž důsledku je případné trestní stíhání velmi neefektivní. V první kapitole práce seznamuje čtenáře s průběhem přijímání zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a diskusemi, které přijetí trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu provázely. Druhá kapitola v krátkosti popisuje koncepci trestní odpovědnosti právnických osob, která byla zvolena při zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Další kapitoly se věnují již vybraným problémům, které souvisejí s aplikací zákona č. 418/2011 Sb. Třetí kapitola pojednává o kriminalizaci jednání právnických osob. Věnuje se nejen velkému rozsahu trestných činů, za které může být právnická osoba odpovědná, ale také skutečnosti, že v ustanovení § 7 ZTOPO najdeme několik trestných činů, u kterých si lze obtížně představit, jak je může spáchat právnická osoba, a naopak některé trestné činy, u kterých by se dalo očekávat, že...
Účastenství
Nechutná, Klára ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na historický vývoj a základy platné právní úpravy účastenství v České republice. Práce se též stručně věnuje právní úpravě účastenství v Itálii. Účastenství je bezesporu jedním z nejproblematičtějších prvků trestního práva. Nicméně je jeho neopominutelnou součástí, bez které by nebylo možné naplnit základní účel trestního práva - ochranu společnosti. Navzdory výše zmíněnému, není účastenství věnována přílišná pozornost nejen zákonodárcem, ale i právní obcí. Cílem diplomové práce je poskytnout čtenáři ucelený pohled na problematiku účastenství v užším smyslu včetně kritiky nejproblematičtějších aspektů platné právní úpravy. Zaměřuje se zejména na podmínky trestní odpovědnosti a základní charakteristiku jednotlivých forem účastenství v užším smyslu jak v české, tak v italské právní úpravě. Jednotlivé instituty komparuje a hodnotí. Upozorňuje na problematické aspekty a představuje možná východiska pro budoucí úpravy. Cíle diplomové práce bylo dosaženo analýzou právní literatury, judikatury a relevantních právních předpisů. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře s genezí institutu účastenství na našem území od dob kmenové společnosti po právní úpravu platnou do konce roku 2009. Vyzdvihuje zásadní okamžiky, které významně ovlivnily...
Trestněprávní a kriminologické aspekty stalkingu
Daniel, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Název rigorózní práce Trestněprávní a kriminologické aspekty stalkingu Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá moderním fenoménem stalkingu. Cílem práce je představit tuto problematiku komplexně z trestněprávních a kriminologických aspektů. Rigorózní práce se skládá celkem z 16. kapitol, které lze rozdělit na dva velké celky - kriminologickou a trestněprávní část. V zahraniční odborné literatuře má zkoumání tohoto jevu poměrně bohatou tradici, kdy bylo provedeno několik desítek empirických výzkumů. Rovněž zahraniční právní řády reagovaly na fenomén stalkingu přijetím příslušných anti- stalkingových právních předpisů již v 90. letech 20. století. V České republice byl stalking kriminalizován až v roce 2010 a to v návaznosti na zavedení nové skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování do zákona č.40/2009 Sb. V kriminologické části rigorózní práce využívám poznatky z forenzní psychologie, psychiatrie, sociologie a dalších společenských věd. Tam, kde to je vhodné, se snažím ilustrovat popisovanou problematiku na příkladech z praxe. V úvodních kapitolách jsou uvedeny pojmové znaky stalkingu, krátký historický exkurz a je zde reflektována prevelanece stalkingu na základě empirických výzkumů. Rozebírám některé jevové podoby stalkingu, kterým není, dle mého názoru, v české odborné literatuře...
Trestněprávní aspekty tzv. domácího násilí
Svatoňová, Petra ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Domácí násilí představuje závažný společenský problém, kterému nebyla do nedávné doby věnována patřičná pozornost. Domácí násilí se od ostatních forem agrese liší tím, že se odehrává v soukromí, za zavřenými dveřmi mezi osobami navzájem si blízkými. Osoba ohrožená a násilná jsou citově, často i materiálně propojeny a z toho plyne ztížená možnost oběti opustit pachatele. Navíc se oběti se se svojí situací jen těžko svěřují, proto je domácí násilí jevem velmi latentním. Cílem této práce je přiblížit domácí násilí pomocí jeho znaků, forem, příčin a profilu osoby násilné a ohrožené a podat výklad o současné účinné právní úpravě se zaměřením na trestněprávní aspekty hmotného a procesního práva. Tato práce se skládá ze čtyř částí. V úvodní kapitole jsou vymezeny základní pojmy, které s problematikou domácího násilí souvisejí. Je zde přiblížen pojem domácího násilí, klíčové znaky, cyklus domácího násilí, jeho formy a příčiny. Dále jsou zde shrnuty poznatky o osobě násilné a ohrožené s uvedením zvláštních projevů u žen, mužů, dětí, seniorů a osob patřících do skupiny LGBT. V této kapitole jsou rovněž popsány devastující důsledky domácího násilí pro oběť. V druhé kapitole je pojednáno o vývoji a právní úpravě domácího násilí, která je obsažena v několika různých předpisech. Trestní právo zde přitom figuruje...
Interrupce a eutanazie z pohledu trestního práva
ŠTINDLOVÁ, Štěpánka
Tématem této bakalářské práce je interrupce a eutanazie z pohledu trestního práva. Problematice interrupce a eutanazie se v současné době věnuje čím dál více pozornosti a lze předpokládat, že tomu tak bude i v budoucnosti. Jedná se o téma diskutované nejen odbornou, ale i laickou veřejností. Důvody diskuze bývají různé, dominují aktuální zprávy ve sdělovacích prostředcích, které diskuzi z velké části podněcují. Jde o problematiku velice zajímavou, složitou a rozporuplnou, která je spjata s mnoha společenskými obory. Na toto téma můžeme nahlížet z lékařského, právního, psychologického, náboženského a etického hlediska. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit podstatu interrupce a eutanazie ve spojení se základy ochrany lidského života, jež vycházejí z ustanovení Listiny základních práv a svobod. Zvláštní pozornost je věnována jejich úpravě v právním systému České republiky, zejména v trestním právu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, z nichž první je věnována interrupci a druhá eutanazii. Úvodní část každé z těchto kapitol je zaměřena na poskytnutí nezbytných informací o terminologii. Také se zabývám jejich historickým vývojem a postavením ve vybraných evropských a mimoevropských zemích. Problematiku interrupce u nás upravuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. Interrupce je možná pouze v případech stanovených těmito právními předpisy, přičemž porušení může mít trestněprávní následky. Eutanazie je z hlediska českého práva nedovolená a trest za tento trestný čin je upraven zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Jednotlivé země se k problému interrupce a eutanazie staví různými způsoby, výsledkem je zpravidla trestněprávní úprava, která je mnohdy velice odlišná.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 127 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.