Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kriminalita mladistvých jako závažný sociální problém.
ROSENDORFOVÁ, Lenka
Předkládaná bakalářská práce s názvem Kriminalita mladistvých jako závažný sociální problém má za cíl zmapovat kriminální chování mladistvých žijící na Táborsku v závislosti na jejich sociální prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce se vymezují pojmy související s názvem bakalářské práce. Část praktická je zaměřena na výzkum. Pomocí kvalitativního výzkumu byla použita technika sběru dat analýza dokumentů a hloubkové individuální rozhovory s příslušnými pracovníky, kteří se kriminálními mladistvými zabývají. Zkoumaný vzorek představují mladiství (15-18 let), kteří byli vedeni v evidenci kurátorů pro děti a mládeže v okrese Tábor a tři kurátorky pro děti a mládež pracující v městském úřadě Tábor a následně se strážníkem Městské policie Tábor. Tato bakalářská práce by měla přinést pro praxi informace ohledně kriminality mladistvých v souvislosti se sociálním prostředím, ve kterém mladiství žijí. Ve svém výzkumu jsem hledala odpověď na mnou výzkumnou otázku: Jak sociální prostředí, ve kterém mladiství žijí, ovlivňuje jejich kriminální chování? Na tuto otázku jsem vyzkoumala odpověď, že více vlivů může ovlivnit kriminální chování u mladistvého. Jedná se především o rodinu, vrstevníky, školu, bydliště mladistvého a jeho zážitky z psychosociálního vývoje. Přínosy z této práce mohou využít kurátorky pro děti a mládež, které s mladistvými pracují a na základě vyzkoumaných vlivů, mohou kriminální chování u mladistvých podchytit.
Trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák.
Friedrich, Milan ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák. Abstrakt Tato práce je zaměřena na trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák. a klade si za cíl nejprve analyzovat tento trestný čin a interpretovat jeho znaky ve světle relevantní judikatury. Dále si práce klade za cíl nalézt odpovídající skutkové podstaty v právním řádu USA, a to podle common law, Modelového trestního zákoníku a dle zákona státu Florida, a tyto následně porovnat s českou právní úpravou a poukázat na zásadní rozdíly mezi úpravami, zhodnotit českou právní úpravu a navrhnout doporučení de lege ferenda. Práce nejprve rozebírá zařazení nebezpečného vyhrožování v kontextu české trestně právní úpravy a věnuje se historii a vývoji trestného činu nebezpečného vyhrožování na území České republiky počínaje rakouským trestním zákoníkem z roku 1852. Dále práce analyzuje skutkovou podstatu nebezpečného vyhrožování a interpretuje jeho znaky ve světle relevantní judikatury, přičemž zvláštní pozornost práce věnuje objektivní stránce, zejména interpretaci vyhrožování jinou těžkou újmou a způsobilosti výhružky vzbudit důvodnou obavu. Následně se práce věnuje sankcionování pachatelů nebezpečného vyhrožování a na základě statistických údajů Ministerstva spravedlnosti uvádí nejčastěji ukládané trestně právní sankce. V další části práce...
Pojetí trestného činu v českém trestním zákoníku
Pačesová, Anna ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
I Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice pojetí trestného činu v českém trestním zákoníku, tedy o jedné ze stěžejních otázek spadajících do základů trestní odpovědnosti. Trestní zákoník s sebou v roce 2009 přinesl řadu změn, jednou z těch nejdiskutovanějších mělo být i nové pojetí trestného činu, resp. jeho změna z materiálně- formálního na formální pojetí. Díky současnému zavedení zásady subsidiarity trestní represe, jakožto hmotněprávního korektivu trestního bezpráví se však z proklamovaného formálního pojetí stalo přesněji materializované formální pojetí. V našem trestním právu se tak náhle vyskytují korektivy dva, zmiňovaný hmotněprávní, a ještě procesní spočívající ve fakultativní možnosti státního zástupce trestní stíhání zastavit z důvodu neúčelnosti. Názory na potřebnost obou korektivů i přístupy k ideálnímu pojetí trestného činu se trestněprávní teorii liší, i proto jsem si je dovolila prezentovat ve vzájemném kontrastu a v závěru hodnotit. Tato práce se snaží se problematiku pojetí trestného činu popsat a shrnout co nejkomplexněji, proto je rozdělena do čtyř hlavních částí, které na sebe plynuje navazují a z nichž každá je členěna na kapitoly a jednotlivé body. V první částí dochází k vysvětlení samotných klíčových pojmů, institutů a stěžejních zásad, které s touto problematikou...
Okresní soud v Lišově v letech 1918-1939 s přihlédnutím ke kriminální agendě
VOJČOVÁ, Nikola
Prvorepublikové soudnictví v mnohém navazovalo na soudnictví zaniklé Rakousko-Uherské monarchie. Teoretická část předkládané práce ukazuje, jak se změnil trestní zákon a jaká byla organizace soudnictví. Druhá část práce, založená na výzkumu archivních pramenů, je zaměřená na okresní soudy a okruhy případů, které spadaly do jejich jurisdikce na příkladu jihočeského města Lišov v letech 1918-1939. Prostor je zde také věnován nejen osobám soudců a notářů, ale také místnímu potlačovacímu aparátu, a sice městské policii.
Měření měsíční kriminality v Německu a v České republice ve vazbě na evropskou migrační krizi
ŠÍPEK, Matěj
Cílem této diplomové práce je zkoumání závislostí měsíční kriminality ve vybraných evropských státech ve vazbě na evropskou migrační krizi. K dosažení cíle byla potřeba rešerše literatury, která mi pomohla získat informace k pochopení problematiky. Jednalo se především o pojmy týkající se migrace. Zjistit, co je migrace jako krizová situace. Jaké má dopady a jak se dá řešit. Ke konci teoretické části se zabývám kriminalitou. Co znamená a jak s ní pracovat. V praktické části jsem použil k potvrzení či vyvrácení svých hypotéz matematickou statistiku. Konkrétně jsem využil formulaci statistického šetření, škálování, elementární statistické zpracování, neparametrické testování, lineárně regresní analýzu a lineárně korelační analýzu. Praktická část je rozdělena na měsíční a roční statistiku. V měsíční statistice zkoumám indexy kriminality ČR a SRN od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016. Pro roční statistku počítám s ročními indexy kriminality ČR a SRN od 1987 do 2016. V praktické části mi vyšlo, že indexy měsíční kriminality v ČR a v SRN se nekorelují a mají odlišná teoretická rozdělení. Ale pro indexy roční kriminality mi vyšlo, že roční indexy kriminality v ČR a v SRN se velmi silně korelují a mají stejná teoretická rozdělení. V závěru práce poukazuji na řešení krizové situace. Konkrétně poukazuji na to, že nejdůležitější je prevence. Pomáhat na území vzniku problému a tím předejít krizové situaci. Pokud ale krizová situace nastane, umět ji řešit. Dále chci zdůraznit, že tato práce je apolitická. Proto bych nesouhlasil s tím, kdyby ji někdo použil k prosazování politických názorů.
Metodika vyšetřování loupeží
Norbert, Jakub ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Konrád, Zdeněk (oponent)
Cílem této diplomové práce je komplexně obsáhnout všechny typické aspekty metodiky vyšetřování loupeží, včetně zachycení všech specifik, které ji odlišují od ostatních vyšetřovacích metodik. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které spolu vzájemně souvisí a jsou uspořádány z větší části po vzoru kriminalistických publikací. První kapitola se zabývá trestným činem loupeže z pohledu trestního práva. Její první podkapitola popisuje historický vývoj právní úpravy tohoto trestného činu od starověku až po současnost, načež navazuje druhá podkapitola věnovaná současné právní úpravě loupeže v trestním zákoníku. Druhá kapitola je zaměřena na loupeže z kriminalistického hlediska. V její první podkapitole je podrobně rozebrána typická kriminální situace dle aspektů místa činu, doby spáchání činu a charakteru napadeného objektu. V druhé podkapitole jsou popsány typické způsoby páchání loupeží, se zaměřením na činy spáchané za pomoci střelné zbraně. Následující dvě podkapitoly jsou věnovány nejprve motivu pachatele ke spáchání loupeže a následně pachateli samotnému. Pátá podkapitola se zabývá oběťmi loupeží. Třetí kapitola je věnována teoretickým aspektům vyšetřování loupeží. V její první podkapitole jsou zachyceny typické stopy vznikající v průběhu loupežné činnosti. Podkapitola je rozdělena na dvě části a to...
Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh na řešení pro města v Česku
Šimon, Martin ; Jíchová, J.
Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují analýzám kriminality na úrovni ulic. Ze zahraničních výzkumů víme, že pokud analyzujeme kriminalitu na mikro-úrovni uličních segmentů, tak je polovina trestné činnosti koncentrována na pouhých pěti procentech segmentů. Tyto závěry do značné míry platí i v českých městech a mají své důsledky pro současnou bezpečnostní praxi. V Česku existující popularizační projekty typu www.mapakriminality.cz jsou sice užitečné, nicméně vedou k vytvoření mylných představ o územním rozmístění kriminality. Vzhledem k výše zmíněné velké nerovnoměrnosti kriminality na úrovni ulic poskytují veškeré statistiky kriminality využívající areálové jednotky (OOP, MOP, okresy) občanům extrémně zkreslenou a nepřesnou informaci o reálném rozmístění kriminality. Možným řešením tohoto problému je vytvoření korigovaného indexu kriminality na úrovni ulic založeném na víceleté řadě dat o kriminalitě, který by poskytoval reálnou představu o míře kriminality v území, ale zároveň by umožnil dostatečnou míru anonymizace.
Distraint in the Czech Republic
Košťál, Daniel ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Malovaná, Simona (oponent)
Zabavení majetku z důvodu exekuce je problém, kterému může v některém bodě svého života čelit každý. Navzdory menším snahám o změnu situace Česká republika neustále téměř každoročně zaznamenává nárůst exekučních příkazů vůči osobám, které nesplácejí dluhy. Tato práce zkoumá možné faktory na meso-úrovni, které by mohly ovlivnit počet těchto vydaných příkazů. S využitím údajů o 76 okresech a hlavním městě Praze se odhaduje celkový vliv kriminální činnosti, nezaměstnanosti a finanční gramotnosti. Toho je dosaženo použitím metody regrese nejmenších čtverců, stejně jako dvou dalších modelů s individuálními efekty. Empirické analýza pak mluví ve prospěch modelu náhodných efektů. Výsledky potvrzují hlavní hypotézy, že kriminalita a nezaměstnanost jsou rizikovými faktory pro exekuce a že finanční gramotnost pomáhá snižovat tato rizika. Doprovodná data také naznačují určitou míru korelace mezi zadlužením dluhů a přistěhovalectvím, což by vyžadovalo hlubší analýzu. Klíčová slova Exekuce, kriminalita, nezaměstnanost, nadměrná zadluženost, finanční gramotnost Email autora práce: dkostal@gmail.com Email vedoucího práce: cahlik@fsv.cuni.cz
Sherlock Holmes a Otec Brown: dva hrdinové a dvě cesty detektivního románu
ZÁHOROVÁ, Zuzana
Bakalářská práce se zaměřuje na komparativní analýzu detektivních příběhů Sira Arthura Conana Doyla a Gilberta Keitha Chestertona, s důrazem na celkovou charakteristiku hlavních postav detektivů Sherlocka Holmese a otce Browna. Samostatné kapitoly jsou věnovány biografiím obou autorů. V práci je dále popsán vznik a vývoj detektivního žánru, zmíněni jsou jeho zakladatelé i hlavní představitelé.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.