Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bank credit risk management in the low-interest rate environment
Maivald, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vztah prostředí nízkých úrokových sazeb k ban- kovním ukazatelům kreditního rizika pomocí panelových dat pokrývajícími banky zemí Eurozóny, Dánska, Japonska, Švédska a Švýcarska během období let 2011-2017. Práce využívá metody system-GMM se zapojením bankovně- specifických a makroekonomických proměnných. Tato práce navazuje na e- xistující literaturu zkoumající efekty nízkých úrokových sazeb na profitabilitu bank a pokouší se odhadnout tyto následující hypotézy: Eventuální vliv nízkých úrokových sazeb na ukazatel ohrožených úvěrů (NPL), míru rizikově vážených aktiv (RWA) k celkovým aktivům a vliv na změnu ukazatele Tier 1 kapitálu. Práce má tyto tři hlavní závěry: Zaprvé, výsledky naznačují, že setrvání v období záporných úrokových sazeb může ovlivnit ukazatel NPL a odhalují po- tenciální vztah 3měsíčních mezibankovních sazeb k ukazateli NPL. Tato práce nicméně zamítá hypotézy ohledně ostatních dvou ukazatelů. Zadruhé, studie odhaluje bankovní heterogenitu jako signifikantní faktor kreditního rizika. Zá- věrem, práce přispívá s využitím aktuálních dat k literatuře zaměřené na zk- oumání určujících vlivů NPL, RWA a ukazatele Tier 1 kapitálu,...
Satellite Model Accuracy in Bank Stress Testing
Hamáček, Filip ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Satellite Model Accuracy in Bank Stress Testing Abstrakt Filip Hamáček January 4, 2019 Tato práce se zabývá satelitními modely kreditního rizika v České republice. Satelitní model je nástroj pro odhadování finančních proměnných z makroeko- nomických proměnných. Takový model je užitečný pro stres testování odol- nosti bankovního sektoru. Cílem této práce je testování přesnosti modelu pro pravděpodobnost selhání ve třech segmentech úvěrů - korporátní úvěry, úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry. Současně využívaný model v České Národní Bance je z roku 2012 a jeho výkonnost není ideální. Tato práce testuje přesnost tohoto modelu vytvořením alternativních modelů pomocí moderních metod, především metod kombinujících modely: Bayesovské kombinování modelů (využívané v Evropské Centrální Bance) a Frekvenční kombinování modelů. Poslední metodou jsou Neuronové sítě. 1
Credit Risk of P2P Lending on the Czech Market
Čermáková, Jolana ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou rozšiřujícího se odvětví peer-to-peer půjček, přibližuje jeho hlavní charakteristiky a zkoumá rizika s ním spojená. Nejpo- drobněji se věnuje riziku úvěrového selhání a možným technikám sloužícím k zmírnění jeho dopadu. Modelování úvěrového rizika vychází z téměř 6 000 pozorování unikátně poskytnutých přímo českou přední platformou Zonky. Cílem bylo zjistit, jaké proměnné mají na českém trhu na úvěrové selhání nejvýznamnější dopad. Finální model tedy slouží k odhadnutí pravděpodobnosti nesplacení dluhu (defaultu) a k výpočtu kreditního skóre potenciálních vypůjčovatelů využívajících online platformy. Jako nejdůležitější proměnné se ukázaly dosažené vzdělání, věk, způsob bydlení, výdaje, rodinný stav, zaměstnání, příjem a počet dětí. Dosažené výsledky se do značné míry shodují se závěry podobných studií provedených v zahraničí.
Ensemble learning methods for scoring models development
Nožička, Michal ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Kreditní skóring je velmi důležitý proces používaný v oblasti bankovnictví, během něhož je každému potenciálnímu nebo stávajícímu klientovi přiřazena hodnota kreditního skóre, které určitým způsobem vyjadřuje pravděpodobnost defaultu klienta, tj. neschopnost klienta dostát svým závazkům včas nebo v plné výši. Ke kreditnímu skóringu se tradičně využívají statistické modely (jako např. model logistické regrese). Navzdory mnoha výhodám, které takovýto přístup poskytuje, nejnovější výzkum ukazuje mnoho alternativních přístupů, které jsou v některých ohledech lepší než tradiční statistické modely. Tato diplomová práce je zaměřena na představení ensemble learning modelů (zejména těch konstruovaných pomocí algoritmů bagging, boosting a stacking) za použití různých základních modelů (zejména modelu logistické regrese, modelu náhodných lesů, support vector machines modelu a modelu umělých neuronových sítí) jako možných alternativ k tradičním statistickým modelům, které jsou obvykle používány pro kreditní skóring, a vzájemně porovnává jejich výhody a nevýhody. Přesnost a prediktivní síla těchto skóringových modelů je zkoumána pomocí měr přesnosti a prediktivní síly standardně používaných v oblasti kreditního skóringu (zejména GINI a LIFT koeficientů) na reálných datech a obdržené výsledky jsou prezentovány. Hlavní...
Comparison of statistical methods for the scoring models development
Mrázková, Adéla ; Vitali, Sebastiano (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Cílem práce je představit a shrnout obecný postup vývoje skóringového modelu a základních statistických přístupů používaných k řešení tohoto problému, konkrétně metody logistické regrese, neuronové sítě a rozhodovací stromy (náhodné lesy). Následuje aplikace popsaných metod na reálných datech poskytnutých společností PROFI CREDIT Czech, a.s., včetně diskuze některých implementačních otázek a jejich řešení. Obdržené výsledky jsou diskutovány a porovnávány.
Multi-period Factor Model of a Loan Portfolio
Šmíd, Martin ; Dufek, J.
We construct a general dynamic model of losses of a large loan portfolio, secured by collaterals. In the model, the wealth of a debtor and the price of the corresponding collateral depend each on two factors: a common one, having a general distribution, and an individual one, following an AR(1) process. The default of a loan happens if the wealth stops to be su cient for repaying the loan. We show that the mapping transforming the common factors into the probability of default (PD) and the loss given default (LGD) is one-to-one twice continuously differentiable. As the transformation is not analytically tractable, we propose a numerical technique for its computation and demonstrate its accuracy by a numerical study.\nWe show that the results given by our multi-period model may differ signi cantly from\nthose resulting from single-period models, and demonstrate that our model naturally replicates\nthe empirically observed decrease of PDs within a portfolio in time. In addition, we give a formula for the overall loss of the portfolio and, as an example of its application, we formulate a simple optimal scoring decision problem and discuss its solution.
Prevence rizik v mezinárodním obchodě
Punčochářová, Hana ; Sato, Alexej (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Podnikání je ze své podstaty vždy spojené s riziky, která mohou zapříčinit, že určitá situace skončí jinak, než se předpokládalo. Mezinárodní obchod s sebou obvykle přináší nové typy rizik a zvyšuje také jejich četnost a intenzitu. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat rizika, se kterými se český exportér setkává při mezinárodních obchodních operacích, a představit možnosti efektivního řízení těchto rizik. V převážné části práce se soustředím na riziko úvěrové a teritoriální. Tato diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se věnuji klasifikaci rizik. Druhá kapitola představuje fáze obchodních operací a podrobně vysvětluje vybrané zajišťovací instrumenty (bankovní záruky, dokumentární akreditivy, pojištění, odkup pohledávek atd.). V poslední kapitole jsou řešeny dva obchodní případy inspirované kontrakty společnosti Solar Turbines.
Využití ratingu v regulatorní praxi
Řehořová, Monika ; Blahová, Naďa (vedoucí práce) ; Metrah, Samy (oponent)
Diplomová práce se zabývá využitím ratingu v rámci přístupu stanovení kapitálových požadavků. Zaměřuje se na použití standardizované metody a interního ratingového modelu pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku s ohledem na různé expozice. Hodnotí, který z přístupů se lépe hodí pro řízení rizika a potřeby kapitálové přiměřenosti s ohledem na kritiku externích ratingových agentur a složitost interního ratingového systému. Blíže také rozebírá problém odpovědnosti ratingových agentur za hodnocení a nedostatečné konkurenční prostředí. Pojednává o možných alternativách k externímu ratingu. Detailněji zkoumá proces interního ratingu v bankách a faktory, které ovlivňují ratingové hodnocení z hlediska expozic vůči různým subjektům. Následně také rozebírá stanovení výše opravných položek k očekávaným ztrátám z pohledávek a případný dopad přijetí IFRS 9 na kapitálovou přiměřenost.
Analysis of the Creditworthiness of Vítkovice a.s.
Svatová, Ivana ; Cibulka, Jakub (vedoucí práce) ; Plíva, Rostislav (oponent)
Cílem bakalářské práce je popsat metody, které se používají při stanovení ratingu klienta bankou a zhodnotit bonitu společnosti Vítkovice a.s. V teoretické části práce je charakterizováno úvěrové riziko a interní ratingové modely bank, které se využívají při hodnocení klienta. Interní ratingové modely se v rámci jednotlivých bank liší. Avšak základem pro zhodnocení bonity klienta je analýza kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, které jsou blíže vysvětleny ve třetí kapitole. Důležitou roli při hodnocení klienta hrají i úvěrové registry, které jsou představeny ve čtvrté kapitole. V praktické části jsou vypočteny vybrané kvantitativní ukazatele, které banky využívají v rámci interních ratingových modelů. Výsledky ukazatelů jsou následně porovnány s odvětvím. Závěr práce tvoří zhodnocení společnosti a doporučení, zda je vhodné klientovi poskytnout úvěr.
Řízení kreditního rizika
Sobolčik, Lukáš ; Kislingerová, Eva (vedoucí práce) ; Smrčka, Luboš (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza kreditního rizika reálné společnosti z pohledu fiktivní nadnárodní firmy pohybující se v oboru petrochemického průmyslu. Práce se nejprve zaměřuje na teoretické vymezení kreditního rizika, nástroji pro jeho řízení a možnosti jeho eliminace. V praktické části pak na konkrétním modelu z praxe demonstruje moderní přístupy k řízení kreditního rizika, zabývá se možnými překážkami a nejčastějšími problémy s jeho aplikací. Hlavním přínosem práce je poskytnout ucelený pohled na reálný systém řízení kreditního rizika, obohacený o vlastní poznatky a zkušenosti. Výstupem je vzdělávací materiál pro zájemce o danou problematiku, ale i pro stávající odbornou veřejnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.