Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 201 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní ochrana uměleckého výkonu
Leška, Rudolf ; Císařová, Zuzana (oponent)
Tato dizertační práce podává systematický výklad práva umělecko-interpretačního jakožto účelově vymezeného souboru právních norem upravujících právní poměry týkající se uměleckých výkonů. Autor argumentuje ve prospěch právní ochrany uměleckého výkonu, kterou považuje za zvláštní projev osobnostněprávní ochrany vyvěrající z přirozenoprávního pohledu na osobnost umělce - autor tedy nesouhlasí s těmi přístupy, které v právní ochraně výkonného umělce shledávají pouze aspekty soutěžněprávní ve smyslu ochrany investice. Přitom ale nelze na výkonné umělce mechanicky aplikovat právo autorské, neboť zde existují i důvodné rozdíly - výkonný umělec především netvoří žádné nové dílo, jímž by obohacoval poznání lidstva, pouze individuálně provádí existující umělecké dílo - společenský přínos autorské tvorby je zde tedy vyšší a autor polemizuje s možností subsumpce ochrany uměleckého výkonu pod čl. 34 odst. 1 Listiny. Přesto je však ochrana uměleckého výkonu nezbytná, neboť společnost potřebuje nejenom to, aby autorská tvorba existovala, ale též aby byla prováděna, pokud má existovat živé umění. Dnes, když je živé umění ohrožováno více než kdy jindy technologiemi umožňujícími konzumaci umění ve virtuální realitě či umožňujícími nahradit výkon herce v audiovizi jeho digitálním substitutem, význam právní ochrany...
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Voráčková, Klára ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení aktuálního stavu právní úpravy autorského práva ve vztahu k odpovědnosti za porušení takového práva v prostředí Internetu. Práce obsahuje výčet platných právních norem vnitrostátního ale i práva evropského a výčet mezinárodních smluv, které na danou problematiku dopadají. Odpovědnost za porušení autorského práva na Internetu jsem také analyzovala ve světle primárně evropské judikatury. Vzhledem k tzv. evropeizaci práva a jejím dopadům na právo autorské má evropská judikatura velký význam i pro rozhodování českých soudů. Dané téma diplomové práce jsem zvolila neboť propojení práva a Internetu mi přišlo velice zajímavé a tato oblast je neustále se rozvíjející a měnící se, neboť i samotný Internet se stal ve svém vývoji absolutně nepředvídatelnou oblastí už jen co do počtu aktivních uživatelů. Další problematickou a velice zajímavou oblastí je střet vlastností, a to vlastnosti Internetu, který je bezhraniční ve své podstatě a dále autorské právo, které je naopak teritoriální. Tento střet vlastností jsem posuzovala i ve světle právní úpravy, která má dopadat jak na offline tak i na online svět, kdy tyto mezery řeší širší výklad určitých norem a...
Některé aspekty autorského práva na jednotném digitálním trhu Evropské unie, aktuální vývoj
Kocarová, Klára ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
1 NĚKTERÉ ASPEKTY AUTORSKÉHO PRÁVA NA JEDNOTNÉM DIGITÁLNÍM TRHU EVROPSKÉ UNIE, AKTUÁLNÍ VÝVOJ ABSTRAKT Tato rigorózní práce "Některé aspekty autorského práva na jednotném digitálním trhu Evropské unie, aktuální vývoj" se zabývá modernizací autorského práva v EU. Hlavním cílem práce je představit a kriticky analyzovat vybrané články návrhu směrnice COM (2016) 593 final o autorského právu na jednotném digitálním trhu (dále jen "DSM směrnice") ve znění navrženém Komisí v září 2016, včetně popisu opomenutí jiných možných opatření, a následně je komparovat s pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu a jeho výborů. Zejména prostřednictvím prezentace názorů odborné veřejnosti zkoumám, zda jsou vybraná ustanovení návrhu DSM směrnice přiměřená, vhodná a schopná dosáhnout zamýšleného cíle. Tam kde to považuji za problematické se zaobírám otázkou kompatibility a možné budoucí koexistence navrhované úpravy se stávajícím právním rámcem. Práce vychází zejména z dokumentů předložených EU v rámci programu modernizace autorského práva od 2016 a reflektuje vývoj návrhu DSM směrnice do konce listopadu 2018, kdy byl rukopis uzavřen. V rámci představení širších souvislostí a vývojových linií, však odkazuji i na dřívější dokumenty. V úvodu se krátce věnuji reformě autorského práva na unijní úrovni v obecné rovině, jejím...
Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany
Crháková, Blanka ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)

Název práce: Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany Tato diplomová práce se komplexně zabývá vztahem známkoprávní a autorskoprávní ochrany v českém právním prostředí. Diplomová práce vychází především ze dvou zákonů - zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a zákona č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách. Reflektuje ale i právo EU, včetně aktuální judikatury. Cílem je ukázat jak obě ochrany působí, jaký je jejich vztah, popř. jak a kdy dochází k jejich prolínání a jaké následky to z pohledu ochrany nese. V první kapitole práce najdeme úvod, který čtenáře seznámí s problematikou tématu a vymezením cíle práce, za ním následuje sedm hlavních kapitol a závěr. Nejdříve jsou ve druhé a třetí kapitole vysvětleny základní pojmy týkající se duševního vlastnictví a práv k nehmotným statkům. Poté následuje popis fungování obou ochran, na kterém jsou ilustrovány jak jejich podobnosti, tak odlišnosti. Pozornost je věnována rozboru obou ochran, předmětu ochran, jejich subjektům, způsobu vzniku a zániku, délce trvání, prostředkům ochrany i mezinárodním souvislostem. V kapitole osmé je obsaženo shrnutí předchozích poznatků a porovnání obou ochran, včetně vysvětlení možností souběhu, ilustrovaných na konkrétních příkladech z praxe. Závěr se pak zaměřuje na hodnocení platné právní úpravy a poukazuje na...
Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví
Kalíšek, Jindřich ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek - Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Strana 1 z 3 Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Abstrakt disertační práce 1) Disertační práce Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví se zabývá hlavními i vybranými alternativními přístupy k právní ochraně počítačových programů, informačních systémů a příbuzných softwarových služeb. 2) Cílem práce je zanalyzovat a poskytnout aktuální konzistentní informaci především o dvou hlavních mezinárodně dostupných formách právní ochrany - ochraně právem autorským a průmyslově-právní ochraně počítačových programů, koncizně popsat jejich vývoj, současný stav a klíčové právní normy (mezinárodní, unijní a národní), které je upravují. 3) Disertační práce se skládá z úvodu, devíti kapitol a závěru. Práce se dělí na čtyři celky - úvodní výklad, část autorskoprávní, část průmyslově-právní a část srovnávací a závěrečnou. 4) V úvodu se čtenář seznámí se zkoumanou problematikou a základními teoretickými východisky a tezemi práce, jsou zde popsány její cíle, použité metody a stručně rozvrženo její členění. V kapitole 1 jsou definovány základní pojmy práce (data,...
Autorské právo v informační společnosti a na vnitřním trhu Evropské unie
Mikita, Peter ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Srstka, Jiří (oponent) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Autorské právo je speciálním civilně-právním odvětvím, které se s rozvojem internetu dostalo do popředí zájmu globální informační společnosti. Participativní web generuje uživatelský obsah, jehož povaha má jak autorskoprávní, tak i běžný informační rozměr a umožňuje interaktivní komunikaci prostřednictvím síťového sdílení souborů různých generací. Je také uložištěm neomezeného objemu dat, provozovaným osobami prostředníků informační výměny. Jejich postavení ve společnosti sítí vyvolává otázku míry jejich odpovědnosti za zpřístupňování autorskoprávně chráněného obsahu třetími osobami, podle toho, zda je vlastní a legální, anebo cizí a nelegální. V těchto podmínkách se stal výkon i ochrana autorských a souvisejících práv online právně obtížně řešitelným problémem. Porušování autorských práv je komplexním fenoménem, jehož společným jmenovatelem je jak pro off-line, tak zejména pro online uživatelský segment, snížená míra uživatelsky odpovědného nakládání s autorskoprávně chráněnými nehmotnými statky a neschopnost jejich rozlišení. Přirozeným důvodem tohoto jevu je potenciální ubikvita a nezuživatelnost předmětů duševního vlastnictví, ve spojení s anonymitou síťové konektivity. Autonomně fungující a definičními autoritami určovaná virtuální realita na sítích, kontrastuje se světem, kontrolovaným státní...
Právní ochrana počítačových programů
Šurina, Štefan ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent) ; Pítra, Vladimír (oponent)
(česky) Právní ochrana počítačových programů Předložená práce se zabývá právní ochranou počítačových programů. Práce poskytuje statickou, dynamickou a realizační perspektivu právní ochrany. Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na formy ochrany a dispozice s počítačovým programem, a to zejména s přihlédnutím na extrémně rychlý technologický rozvoj v posledních desetiletích. Tento pohled na ochranu a dispozice je navíc rozšířen o diskuzi nad vývojem k ochraně a vynucování práv k počítačovým programům v digitalizovaném prostředí. Na ochranu počítačových programů je potřeba nahlížet jako na velmi specifický předmět právních vztahů. Počítačové programy vznikly relativně nedávno a názory na jejich ochranu se různí. Primární formou ochrany je autorskoprávní ochrana. Počítačové programy jsou definovány hlavně svým funkčním charakterem, který původní autorskoprávní ochrana nezohledňuje. Právní ochrana je dotvořena o specifická práva implementovaná na základě směrnice o ochraně počítačových programů. Práce se v tomto ohledu zabývá i judikaturním vývojem, zejména kam ji tato rozhodnutí Soudního dvora EU v posledním desetiletí posouvají. Zároveň je analyzován posun počítačových programů do cloudových uložišť a efekt na modely ochrany a nakládání. Sekundární formou je ochrana prostřednictvím patentů, která...
Osobnostní autorská práva v ČR a vybraných zemích kontinentálního systému a Common Law
Votava, Antonín ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Osobnostní autorská práva v ČR a vybraných zemích kontinentálního systému a Common Law Abstrakt Tato práce se zaměřuje na osobnostní autorská práva, která spolu s autorskými majetkovými právy tvoří základní rozdělení autorských práv. Osobnostní autorská práva mají primárně chránit osobnostní/nemajetkové zájmy autora. V úvodu této práce jsou vymezena os. aut. práva a jejich historický vznik v rámci tzv. kontinentálního právního systému. Následně je v druhé kapitole uveden rozdíl k přístupu k těmto právům v Kontinentálním systému a systému Common Law včetně historického exkurzu do jednotlivých systémů. Třetí kapitola se stručně zaobírá vývojem autorských práva s důrazem na os. aut. práva, tedy zejména období 18. století, včetně vymezení rozdílů mezi přístupem monistickým a dualistickým a problémů týkající se teritoriality práva. Dále jsou v přehledu uvedeny autorské zákony platné na území ČR ve 20. a částečně i v 19. století. Ve čtvrté kapitole jsou podrobně rozepsána jednotlivá osobnostní autorská práva v platné právní úpravě ČR. Pátá kapitola se zaměřuje na úpravu os. aut. práv v rámci evropského práva, přičemž lze konstatovat, že os. aut. právy se evropské právo zatím nezaobírá. V šesté kapitole jsou uvedeny vybrané mezinárodní úmluvy s důrazem na Revidovanou Bernskou úmluvu, která zakotvila mezinárodní...
Internet a autorské právo
Tuček, Jakub ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce s názvem "Internet a autorské právo" se zabývá působením autorského práva v prostředí Internetu a výzvami, které Internet pro tradiční autorské právo představuje. Hlavním cílem práce je tak vymezit nejčastější způsoby užití autorských děl a výkonu autorských práv na Internetu a podrobit současnou českou a evropskou právní úpravu analýze, nakolik ji lze aplikovat na obvyklé situace, k nimž dochází v online prostředí, nakolik jim vyhovuje a v čem má své rezervy. První dvě kapitoly představují úvod do problematiky. Zatímco první kapitola se věnuje fenoménu Internetu z hlediska jeho vymezení, právní regulace, dnešního významu a aktuálních otázek souvisejících s jeho využíváním, druhá kapitola obsahuje základní poznatky o autorském právu jako takovém, kterým je nezbytné rozumět pro účely dalšího textu práce - zejména vymezení autorského díla, systému výjimek a omezení autorského práva a nejvýznamnější mezinárodní a unijní normy autorského práva. Za stěžejní část díla by se dala označit třetí kapitola. Ta nejprve rozebírá, v jaké podobě se nejčastěji na Internetu můžeme setkat s autorskými díly, a ukazuje tak, že Internet je téměř celý tvořen především výsledky tvůrčí činnosti. Následně tato kapitola přechází k popisu a rozboru nejčastějších způsobů užití autorských děl na Internetu, a to...
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Kudrlička, Adam ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství Abstrakt Cílem této práce bylo posoudit, jak rozšířené je internetové pirátství, a které subjekty odpovídají za protiprávní sdílení souborů nebo autorsky chráněných děl při využívání různých platforem. Pro práci jsem se rozhodl zejména z důvodu stále přetrvávajícího fenoménu internetového pirátství a porušování autorských práv. V práci nabízím eventuality, pomocí kterých by bylo možné s internetovým pirátstvím bojovat. Zmiňuji také aktuální evropskou legislativu a judikaturu SDEU týkající se autorského práva a Internetu. Práce je dělena do jedenácti kapitol, které obsahují další podkapitoly. V úvodní kapitole seznamuji čtenáře s jevem pirátství a porušováním autorských práv. Další kapitoly se zabývají se vznikem a vývojem Internetu ve světě a u nás. Třetí kapitola popisuje autorské právo ve virtuálním světě, uvádím problematiku mezinárodního práva, prameny autorského práva v Evropské unii a právní úpravu autorského práva v České republice, včetně ochrany proti přestupkům v této oblasti a ochrany autorských práv dle trestního zákoníku. Čtvrtá kapitola se týká konkrétních případů odpovědnosti subjektů, tedy uživatele a poskytovatele služby, dále uvádím definice cachingu, hostingu a odpovědnost při...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 201 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.