Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 426 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Efektivní působení práva ve společnosti v behaviorální perspektivě
Bartošová, Iveta ; Urban, Michal (vedoucí práce) ; Agha, Petr (oponent)
Práce se věnuje zkoumání efektivního působení práva ve společnosti. Nejprve ve druhé kapitole stručně shrnuje základní koncepty efektivity práva v teorii práva, sociologii práva a právní filosofii a v krátkosti představuje současnou situaci vyhodnocování efektivity zákonů v české legislativním procesu. Dále vybízí k vyzkoušení psychoterapeutického rozhovoru Benjamina Sellse s Právem k prozkoumání vlastních představ o právu a společnosti. Následně jsou postupně ve třech kapitolách představeny tři základní představy (koncepty) o lidské přirozenosti (antropologický pesimismus, realismus a optimismus). Tyto představy ovlivňují naši vědomou nebo nevědomou volbu nástrojů, které používáme k zajištění efektivity práva. Antropologický pesimismus si typicky volí kontrolu a odstrašení. Antropologický realismus využívá kontrolu a odstrašení cíleně na subjekty, na které nestačí nesilové nástroje - důvěra a respekt. Tyto nástroje - odstrašení, kontrola, důvěra a respekt - jsou následně rozebrány. Předmětem zkoumání jsou především mechanismy působení těchto nástrojů z hlediska reálného lidského chování a reakcí, pomocí výzkumů a experimentů převážně z oblasti sociální psychologie provedených zejména v USA v posledním zhruba půl století. Uvažována jsou také rizika a nepříznivé vedlejší efekty odstrašení a...
Využití controllingu v podniku
Gerlichová, Veronika ; Burešová, Šárka (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na využití operativního controllingu v podniku, a to především na plánování a sledování odchylek. První část diplomové práce je teoretická, ve které budou popsány základní pojmy, které se následně použijí v části analytické. V analytické části bude firma ABC s.r.o. stručně popsána a poté analyzován její současně využívaný způsob plánování pro rok 2018. Následně budou na základě skutečných hodnot analyzovány odchylky. V návrhové části se pokusím navrhnout nápravná opatření, ke zlepšení současné situace ve formě plánu za pomoci metody krycího příspěvku.
Řízení BLDC motoru
Kabelka, Ondřej ; Ctibor, Jiří (oponent) ; Knobloch, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řízením BLDC motoru. Nejprve je krátce představen princip BLDC motoru, v navazujících kapitolách jsou pak rozebrány jednotlivé metody řízení. Další část se zabývá úvodem do platformy STM32, na které je implementován řídící algoritmus. V rámci práce byl vytvořen program pro senzorové a bezsenzorové řízení BLDC motoru. Na závěr jsou naměřeny kontrolní průběhy napětí a proudu při užití vytvořeného algoritmu.
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (oponent) ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is to present and describe fundamental principles, characteristics, and application of my own project of Smart Home. In this thesis, I will present my current state of the project as well as the future plans for my Smart Home. I will also introduce and compare Smart Home systems from companies already established on the market.
Modul řízení lokomotivy
Šrámek, Jiří ; Bradáč, Zdeněk (oponent) ; Baštán, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídícího modulu pro model lokomotivy na demonstrátor vlakových zabezpečovacích zařízení firmy STARMON. Detailně se zaobírá návrhem zapojení, firmware modulu a struktury komunikačního protokolu. Dále popisuje identifikaci lokomotivy jako regulované soustavy a návrh regulátoru rychlosti včetně rychlostních ramp. Konec práce popisuje uživatelské prostředí a strukturu kódu ovládacích aplikací, které jsou dostupné pro počítač a pro mobilní systém Android.
Kinematika vozidla s připojeným přívěsem
Roman, Matej ; Glos, Jan (oponent) ; Pohl, Lukáš (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť matematický model kinematiky súpravy vozidla s prívesom. Prvá časť sa zaoberá hľadaním stavových rovníc systému a jeho riadením v reverznom smere. Druhá časť je venovaná implementácii tohto modelu do prostredia Matlab Simulink, simulácii a demonštrácii funkčnosti riadenia na príkladoch typických pri cúvaní. Na záver je vytvorený reálny model na ktorom sa otestovala funkčnosť riadenia.
CompactRIO modul pro řízení servomotoru
Macek, Daniel ; Bartík, Ondřej (oponent) ; Veselý, Libor (vedoucí práce)
Práce se zabývá popisem PMSM a BLDC motorů stejně tak, jako způsobu jejich řízení. Dále se práce zabývá popisem měřicích přístrojů firmy National Instruments, blíže pak DAQ, CompactRIO a PXI. Přičemž jsou v práci blíže specifikované ohledy na výrobu uživatelského modulu do zařízení CompactRIO, jak po hardwarové, tak po softwarové stránce. Dále v práci je uveden popis navrženého modulu pro CompactRIO.
Měřící a řídicí systém pro tepelné čerpadlo
Ščepka, Ondrej ; Morávek, Jan (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Táto diplomová práca popisuje problematiku meracieho a riadiaceho systému pre tepelné čerpadlo. V prvej časti práce je popísaný princíp činnosti tepelného čerpadla, jeho základné časti. Druhá časť obsahuje rozdelenie tepelných čerpadiel podľa spôsobu získavania a odovzdávania tepla. Nasleduje kapitola obsahujúca všeobecný popis stavu systému pred modernizáciou. V praktickej časti práce sa nachádza návrh a realizácia nového riadiaceho a monitorovacieho systému vrátane popisu jednotlivých komponentov. V závere práce je overené použitie navrhnutého riadiaceho a monitorovacieho systému tepelného čerpadla pre meranie jeho prevádzkových vlastností.
Monitoring a řízení procesů v bioplynových stanicích
Trubač, Daniel ; Vondra, Marek (oponent) ; Máša, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku řízení bioplynových stanic. Zabývá se vznikem bioplynu a fungováním bioplynové stanice. Samostatná část je věnována popisu faktorů ovlivňujících efektivitu a stabilitu procesu fermentace a způsobům jejich měření. V závěrečné části jsou představeny nejnovější technologie v oblasti monitoringu a řízení bioplynových stanic. Jako velmi slibný směr dalšího vývoje se zdá být využití systémů pro podporu rozhodování v bioplynových stanicích.
Realizace laboratorního modelu pro demonstraci řízení jednoduchých technologických procesů
Pacal, Stanislav ; Pásek, Jan (oponent) ; Jirgl, Miroslav (vedoucí práce)
Předmětem této semestrální práce je návrh a realizace platformy pro simulaci jednoduchých technologických procesů a návrh vzorové laboratorní úlohy. Cílem navazující bakalářské práce je realizace vzorové laboratorní úlohy pro demonstraci řízení jednoduchých technologických procesů. Výsledkem by měly být platforma vybavená analogovými obvody s nastavitelnými parametry simulující různé dynamiky připojitelná na vstupy/výstupy PLC.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 426 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.