Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Technologická etapa hrubé spodní stavby Nová válcovna - Fatra
Wiesner, Jan ; Brandtner, Michal (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je technologická etapa hrubé spodní stavby průmyslového objektu Nová Válcovna – Fatra. Práce se zabývá technologickým předpisem pro základové konstrukce, kterému bude vypracován kontrolní a zkušební plán, časový plán, položkový rozpočet. Dále zahrnuje koordinační situaci, výkres zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, výkres zařízení staveniště, bezpečnost práce řešené technologické etapy. Dále je pro tuto technologickou etapu vypracováno několik schémat postupu provádění jednotlivých konstrukcí a průkaz energetické náročnosti.
Realizace zastřešení polyfunkčního domu v Brumově
Šánek, Adam ; Bříza, Lukáš (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zastřešením polyfunkčního domu v Brumově-Bylnici. Jedná se o zpracování technologických předpisů pro tesařské a klempířské práce. Obsahem práce je technická zpráva se zaměřením na dané technologické etapy, řešení dopravních vztahů, výkaz výměr, technologický předpis pro tesařské a klempířské práce, řešení organizace výstavby včetně situace, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce řešené technologické etapy, řešení stěžejních stavebních detailů krovu.
Příprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brně
Loukota, Michal ; Boháček, Adam (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je realizace montované železobetonové haly v Brně. Zabývá se stavebně-technologickým provedením spodní stavby a montovaného skeletu. Jejím obsahem je technická zpráva zařízení staveniště včetně výkresu, řešení dopravních vztahů pro přepravu materiálů a strojů, technologický předpis pro zemní práce a montáž železobetonového skeletu, strojní sestava, časový plán realizace a položkový rozpočet pro danou technologickou etapu. Práce se věnuje i kvalitě prováděných prací a bezpečnosti práce. Dále je zpracováno několik schémat postupu provádění jednotlivých konstrukcí a alternativní založení spodní stavby pro montované haly.
Výrobní objekt v Písku u Jablunkova - realizace hrubé vrchní stavby
Labaj, Ondřej ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní hrubé stavby výrobního objektu pro firmu Olzanka s.r.o. V této práci je řešeno zdění objektu, realizace polomontované stropní konstrukce a krov s plechovou střešní krytinou. K těmto procesům byly vypracovány technologické předpisy, navrženy strojní sestavy, sestaven položkový rozpočet společně s výkazem výměr. Dále byl vypracován předpis BOZP, kontrolní a zkušební plán pro proces zdění, časový plán, dopravní vztahy a výkresy zařízení staveniště.
Výrobní hala MONTGAS - realizace spodní stavby
Kurka, Jan ; Selník, Petr (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé spodní stavby nové výrobní haly firmy MONTGAS a.s. v Hodoníně na ulici U Kyjovky. Součástí této technologické etapy je realizace zemních prací, štěrkodrťových ražených pilot FRANKI, železobetonových ražených pilot FRANKI, monolitických železobetonových patek, prahů a pasů, zeminové desky, podkladních vrstev a železobetonových vrstev podlah objektu včetně drátkobetonové desky a monolitické železobetonové konstrukce lakovny uvnitř výrobní haly. Součástí je i hydroizolace a zateplení základových konstrukcí. Obsahem práce je technologie provádění zemních prací a všech ražených pilot, a to formou technologického předpisu. Náklady na stavbu jsou zapracovány v položkovém rozpočtu vytvořeném s podporou studentské verze programu BUILDpowerS s výkazem výměr. Časový plán je zapracován v harmonogramu vytvořeném s podporou studentské verze programu CONTEC. Jsou vypracovány plány pro zajištění kvality i bezpečnosti během výstavby.
Realizace hrubé vrchní stavby střediska sportovních aktivit v Butovicích
Košut, Stanislav ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Liška, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy hrubé horní stavby sportovního centra v Butovicích. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení. Základovou konstrukci tvoří základové patky a pasy. Nosnou konstrukcí stavby je železobetonový skelet. Práce řeší plán výstavby včetně zařízení staveniště, technologické předpisy pro zdění výplňového zdiva skeletu ze zdícího systému HELUZ a větrané fasádní úpravy pomocí lepeného keramického obkladu. Kvalita daných technologických procesů je popsána v kontrolním a zkušebním plánu. Pro danou etapu je zhotovena strojní sestava, časový plán a rozpočet. Součástí práce je také řešení organizace výstavby a posouzení širších dopravních vztahů. Během navrhování se dbá na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
Realization of the rough construction of a residential building in Bratislava
Coník, Šimon ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
The aim of the bachelor thesis is to solve the stage of the superstructure of the apartment building in Bratislava. The content of the bachelor thesis is a summary technical report of the building-technological project, resolving traffic routes to the construction site, design of site equipment and machinery assembly, elaboration of technological regulations and control test plans for vertical masonry and monolithic horizontal structures, health and safety at work, time schedule of construction and budget of the technological stage.
Realizace spodní stavby bytového domu v Děrné
Bulawa, Tomáš ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování technologického projektu spodní stavby bytového domu v Děrné. Dům je navržen jako třípodlažní s plochou střechou a bude umístěn na svažitém terénu. Základy tohoto domu budou stupňovité. Práce se zaměřuje na přípravu výstavby hrubé spodní stavby a na její organizaci. Obsahem této práce je zpracování technologických předpisů. K těmto předpisům jsou vypracovány průvodní a souhrnná technická zpráva, řešení širších dopravních vztahů, návrh strojní sestavy, návrh zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, položkový rozpočet včetně výkazu výměr a časový plán. Součásti této bakalářské práce je i grafické znázornění zařízení staveniště a pohybů dozeru a rýpadlo-nakladače.
Poliklinika Chotěboř, příprava realizace stavby
Semerád, Vojtěch ; Šťastný, Jiří (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace výstavby polyfunkčního domu v Chotěboři. Součástí projektu je technická zpráva, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních strojů a mechanizmů. Práce řeší vybrané technologické předpisy prováděných činností, kontrolní a zkušební plány, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a porovnání stropních systémů.
Administrativně výrobní objekt areálu Lifocolor v Brně - stavebně technologický projekt
Pšikalová, Hana ; Kotek, Lukáš (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt hrubé stavby pro administrativně výrobní objekt areálu Lifocolor. Diplomová práce obsahuje řešení dopravních tras na staveniště, zařízení staveniště, technologický postup montáže železobetonového skeletu, kontrolní a zkušební plán. Dále obsahuje návrh strojní sestavy, plán bezpečnosti, environmentální plán, položkový rozpočet, časový plán, návrh příjezdové a parkovací plochy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.