Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 509 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Redesign konstrukce a řízení nestabilního robota se sférickou základnou
Novák, Vlastimil ; Najman, Jan (oponent) ; Spáčil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá redesignem nestabilního robota se sférickou základnou, zkráceně nazývaného Ballbot. Cílem práce je zanalyzovat existující konstrukční prvky robota, dostupnou senzoriku, řídící a výkonovou elektroniku a identifikovat funkční nedostatky. Následně navrhnout řešení a realizovat odstranění všech nalezených nedostatků. Součástí práce je testování revidované verze robota, které, mimo jiné, obsahuje prověření funkčnosti jednotlivých senzorů a jejich komunikace s řídícím mikrokontrolerem. Důraz je kladen na stanovení reálné přesnosti snímání nově použitých senzorů v závislosti na použitém nastavení a okolních podmínkách.
Koncepční návrh malého letounu s důrazem na jednoduchost stavby
Rajnštajn, David ; Horák, Marek (oponent) ; Jebáček, Ivo (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá koncepčním návrhem lehkého letounu, u kterého je kladen důraz na jednoduchost výroby v domácích podmínkách. Je členěna do třech hlavních částí. Na začátku je uveden rozbor existujících lehkých letadel a z toho vycházející volba koncepce navrhovaného letounu. Druhá část se věnuje detailnějšímu návrhu jednotlivých funkčních celků, a to z konstrukčního i technologického hlediska. Poslední část pak obsahuje základní výpočty pro ověření a definování nejdůležitějších vlastností letounu tohoto typu.
Conceptual design of a heat switch installation into a structure of satellite
Vrba, Martin ; Horák, Marek (oponent) ; Mašek, Jakub (vedoucí práce)
This Master thesis focuses on compiling a construction and heat-paths overview of space ships and space vehicles, which are used currently. Based on specific requirements and standards, conceptual designs are developed for the inclusion of a thermal switch into the satellite structure. In these chapters, specific parts are described, which partake on the heat conduction and are important from the construction view for these designed concepts. This Master thesis describes methods of computation of thermal conductivities and distribution of the force of gravity to the points of attachment for individual concepts. At the end, an evaluation and selection of the potential optimal concept is done.
Hydropneumatická jednotka vozidla
Koudelka, Roman ; Hejtmánek, Petr (oponent) ; Blaťák, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce, navazující na práci bakalářskou, je věnována plynokapalinové jednotce vozidla, coby ústřednímu prvku hydropneumatického odpružení. Cílem je dimenzovat a zkonstruovat tuto součást a integrovat ji společně s dalšími prvky do komplexního systému odpružení. Na základě možných podob uvedených v části rešeršní, s ohledem na současné vývojové trendy je volena podoba jednotky. Praktická část je zahájena simulacemi srovnávajícími hydropneumatiku s konvenčním systémem pérování. Vyšetřením této problematiky je možné přejít k dimenzování základních parametrů jednotky a následně k její konstrukci, respektující příslušné pevnostní výpočty. Posledním krokem je sestavení koncepčního návrhu celého systému hydropneumatického odpružení.
Konstrukce pneumatik
Sýkora, Tomáš ; Hejtmánek, Petr (oponent) ; Zháňal, Lubor (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je popsat konstrukci pneumatik a porovnat ji u vozidel různých kategorií. V první části je popsán historický vývoj, základní charakteristiky a síly, které působí na kolo vozidla. Dále je zde podrobně rozebrána konstrukce samotné pneumatiky a vysvětlen způsob značení pneumatik. Druhá část práce je zaměřena na rozdíly v konstrukci u jednotlivých kategorií vozidel, jako jsou jednostopá, osobní, nákladní a závodní. Na závěr jsou zmíněny některé alternativy konstrukce a je zde nastíněn budoucí vývoj pneumatik.
Štípací stroje na dřevo - hledisko univerzálnosti
Valach, Tomáš ; Pokorný, Přemysl (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vypracovat rešerši různých konstrukčních řešení štípacích strojů na dřevo a dále je porovnat s ohledem na jejich univerzálnost. Tj. schopnost zpracovat různé typy dřevin o různých rozměrech. Druhou části je vytvoření dvou modelů a na nich ukázat jejich konstrukční řešení.
Konstrukce vojenských vozidel
Kroupa, Ondřej ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o vojenských vozidlech a jejich konstrukci. V prvé řadě je třeba provést rozdělení do kategorií podle platné české legislativy. Důležitá je otázka pásových a kolových podvozků, přičemž každý má své výhody a nevýhody. Dále je rozebrána konstrukce pásového podvozku a problematika konstrukce základních komponent kolových vozidel, která je často odlišná od vozidel silničních. Jednou z důležitých oblastí konstrukce jsou v dnešní době také prvky ochrany, a to pasivní a aktivní. Při návrhu vojenských vozidel je třeba brát v úvahu i jejich zvláštní postavení v rámci legislativy. V práci je řešena tato problematika pro emise a hluk, která se odlišuje od ustanovení platných pro silniční vozidla. Závěrem je nastíněn možný budoucí vývoj.
Konstrukce větrných elektráren
Starý, Ondřej ; Dlugoš, Jozef (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Obnovitelné zdroje energie jsou v současné době velmi diskutovanou problematikou. Jednou z možností jejich využití je výroba elektřiny pomocí větrných elektráren. Tato práce se proto zabývá detailním popisem konstrukce větrných elektráren. Zároveň je zde provedeno krátké zhodnocení větrných elektráren, a to z energetického a ekonomického hlediska. Součástí práce je také výpočet optimalizace hmotnosti převodovky a popis návrhu spojky větrné elektrárny.
Automobilové jeřáby nosností 200 až 1200 t
Novák, Tomáš ; Pokorný, Přemysl (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá přehlednou studií o vývoji, konstrukci a současných typech automobilových jeřábů nosnosti 200 až 1200 tun. Úvodní stránky práce se zabývají jednak vysvětlením základních pojmů v oblasti jeřábů, ale také stručnou historií vzniku těchto strojů. Hlavní část práce je zaměřena na kategorizaci, uvedení hlavních světových výrobců, detailní popis částí automobilového jeřábu a uvedení odlišností v používané technologii u jednotlivých výrobců. Uvedenými výrobci jsou společnosti Liebherr, Tadano Faun, Tadano Demag, Manitowoc Grove, Link-Belt, Sany a XCMG. Další část práce se zabývá přehledem jednotlivých koncepcí od těchto výrobců s uvedením specifických parametrů. V závěru práce se nachází několik přehledných tabulkových uspořádání, které porovnávají vybrané modely dle maximální nosnosti, maximální výšky zdvihu, maximálního vyložení a dle zvolených poměrových veličin. Součástí práce jsou také kapitoly zaměřené na specifika při provozu a údržbě automobilových jeřábů a stanovení vývojové tendence.
Návrh simulátoru pro analýzu tření v kolenním kloubu
Dobrovolná, Lucie ; Studený, Zbyněk (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení simulujícího kinematiku kolenního kloubu. Okrajové podmínky se inspirují normou ISO 14243-3 a na jejich základě následuje výběr vhodných komponentů. Simulátor bude schopen zaznamenávat průběh koeficientu tření mezi chrupavkou tvořící translační pohyb, CoCr hlavicí tvořící rotační pohyb a přítlačnou sílou, čímž pomáhá lépe pochopit biotribologické procesy mezi zvolenými povrchy. Konstrukce musí být vyvinuta s ohledem na relativní pohyb komponentů, materiál vzorků a mazání. Úvodní část textu se zabývá přehledem současného poznání, které slouží jako hlavní vstup do tvorby konstrukce. Na základě rešeršní části je vytvořeno několik koncepčních řešení v oblasti konstrukce a způsobu měření tření. Z navržených konceptů je vybráno výsledné řešení, které splňuje předem stanovené podmínky a obsahuje konkrétní pohony i senzoriku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 509 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.