Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí
Drábková, Klára ; Škrdlantová, Markéta ; Nagyová, Dominika ; Krejčí, Jan ; Bacílková, Bronislava ; Bureš Víchová, Jana ; Ďurovič, Michal
Textilní závěsy jsou nedílnou součástí archivních dokumentů s přivěšenou pečetí a jejich udržení v dobrém stavu je podmínkou jak pro uchování pečetě, tak i právní hodnoty listiny. Proto je cílem této metodiky doporučit vhodný a bezpečný postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí. Konzervování textilních závěsů je specifické kvůli jejich kontaktu s dalšími materiály archiválií (pečeť, papír, pergamen apod.) a není tedy možné využít všechny metody běžně užívané v procesu konzervování-restaurování textilií. Přínosem této metodiky je zohlednění výše uvedených specifik. Textilní závěsy pečetí, mohou být znečištěny jak prachovými nečistotami, tak nečistotami vzniklými při výrobě pečetí, či předchozím restaurátorským zásahem, případně mohou být mikrobiologicky napadeny. Vhodná dezinfekce a dostatečné vyčištění textilního závěsu přispějí k jeho dlouhodobé stabilitě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čistění olověných předmětů pomocí plazmatu
Bubnová, Kateřina ; Grossmannová, Hana (oponent) ; Krčma, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší problematiku aplikace nízkotlakého vodíkového a argon-vodíkového plazmatu na vrstvy korozních produktů olova. Existuje mnoho historických objektů, které vyžadují pečlivé odstranění korozních vrstev. Proto je nutné optimalizovat proces ošetření tak, aby v budoucnu nedošlo ke zničení skutečných historických artefaktů. Tato práce je zaměřena na olovo, které dosud nebylo touto metodou prozkoumáno. Pro srovnání byly připraveny modelové vzorky s korozí. Tyto vzorky korodovaly v prostředí výparů koncentrované kyseliny octové a kyseliny mravenčí. Z důvodu nízkého bodu tání olova a zahřívání na atomární úrovni byly zvoleny tři maximální teploty pro plazmochemické ošetření. Během celého experimentu bylo aplikováno argon-vodíkové a vodíkové plazma na 12 zkorodovaných vzorků. Průběh procesu ošetření byl sledován optickou emisní spektrometrií, povrchové analýzy vzorků byly prováděny pomocí analýzy SEM, XRD a EDX. Výsledky těchto analýz ukázaly, že nejvhodnější teplota pro plazmochemické ošetření byla 130 °C. Existuje zde mnoho podnětů pro budoucí výzkum a optimalizaci pracovních podmínek, jako je například použití pulzního režimu a modifikované složení směsi plynů.
Population trends of African mammals
Homová, Viktória ; Storch, David (vedoucí práce) ; Hulva, Pavel (oponent)
Africký kontinent je známy svojou bohatou druhovou diverzitou (biologickou rozmanitosťou). O tom, ako dochádza k poklesu populácií afrických cicavcov sa môžeme dočítať v rôznych zdrojoch. Medzi hlavné dôvody patrí strata habitatov a lovenie. Aj napriek všeobecnej predstave o znižovaní stavu cicavcov, je v niektorých prípadoch populačný trend stabilný až rastúci. Cieľom mojej bakalárskej práce je zistiť, čo sa v skutočnosti vie o zmenách v populáciách všetkých známych druhov cicavcov v kontinentálnej Afrike za posledné dekády. Pozornosť verejnosti je venovaná hlavne veľkým vlajkovým druhom, ktoré sú veľmi dobré preštudované a pre ich ochranu sú zavedené rôzne opatrenia. K najvýraznejšiemu poklesu v počte jedincov dochádza v západnej časti Afriky, čo je pravdepodobne spôsobené kombináciou nedostatku finančných a ľudských zdrojov v ochranárstve, veľký rozsah poškodzovania biotopov a rozrastajúci sa obchod s bushmeatom. Druhy s rastúcim populačným trendom sa vyskytujú prevažne v južnej Afrike, kde dochádza k zlepšeniu manažmentu a väčšej pozornosti venovanej záchrane voľne žijúcich živočíchov. U malých cicavcov nie sú vo väčšine prípadov k dispozícií žiadne relevantné dáta k určeniu stavu populácie. Najmenej preskúmané populačné trendy sú u druhov vyskytujúcich sa v pralesoch. Pre detailnejšie určenie...
Biogeografické aspekty ohrožení a ochrany velkých šelem ve výuce na základních školách
BĚLE, Šimon
Bakalářská práce se zabývá tématem biogeografických aspektů rozšíření a ochrany velkých šelem ve výuce na 2. stupni základních škol. Hlavním cílem práce je vyhodnotit stupeň podávaných informací o problematice ohrožení a ochraně velkých šelem ve výuce na 2. stupni ZŠ a při mimoškolním vzdělávání. V teoretické části rozšíření vybraných velkých šelem jsou údaje o jednotlivých šelmách, dále postavení tématu v kurikulárních dokumentech ČR. Těmi jsou Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Školní vzdělávací programy základních škol Josefa Kajetána Tyla a Edvarda Beneše v Písku a také základní školy Mikulova v Praze 4. Dále byly zkoumány učebnice zeměpisu a přírodopisu pro ZŠ a nabídky vzdělávacích programů zoo v České republice a na Slovensku. Na základě nových informací byla sestavena písemná forma pilotního šetření mezi žáky 6. a 9. třídy základních škol J. K. Tyla Písek a ZŠ Mikulova Praha 4. Dále byly navrhnuty možnosti obohacení výuky na 2. stupni ZŠ.
Zpráva z monitoringu populací sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v evropsky významných lokalitách Nová Říše a Podtrosecká údolí
Blabolil, Petr ; Bartoň, Daniel ; Kočvara, Luboš ; Tušer, Michal ; Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo provedení sledování populace sekavce podunajského několika lokalitách vybranách a přilehlých oblastí. Na všech lokalitách byl proveden odlov ryb elektrickým agregátem a pastmi, u úlovku zjištěny základní parametry populací a popsány charakteristiky prostředí.
Management stanovišť ohrožených druhů denních a nočních motýlů v České republice
Konvička, Martin ; Beneš, Jiří ; Spitzer, Lukáš ; Bartoňová, Alena ; Zapletal, Michal
Metodika se zabývá péčí o biotopy motýlů (Lepidoptera) zařazených do Červeného seznamu bezobratlých ČR. Zabývá se denními i nočními motýly z tradiční skupiny Macrolepidoptera. Popisuje principy a zásady různých způsobů péče o stanoviště motýlů a zásady managementu pro jednotlivé typy biotopů. V další části metodiky jsou vymezeny oblasti ČR, které jsou prioritní pro ochranu zájmových druhů. Pro vybrané lokality je navržen způsob péče.
RNA secondary structure visualization using existing structures
Eliáš, Richard ; Hoksza, David (vedoucí práce) ; Jelínek, Jan (oponent)
Molekula RNA sa stáva predmetom mnohých štúdií, vďaka čomu rastie dopyt po nástrojoch pomáhajúcich pri jej analýze. Prvým krokom je často rozbor obrázka jej sekundárnej štruktúry. Aby sme molekulu rozvrhli čo najlepšie, potrebujeme poznať kritéria, ktoré by malo nakreslenie spĺňať. Tie nie sú formalizované a sú skôr intuitívne. Tento nedostatok riešime návrhom nového algoritmu, ktorý vizualizuje sekundárnu štruktúru pomocou už existujúcej vzorového obrázka. RNA prevedieme do stromovej reprezentácie, algoritmom tree-edit-distance minimálny počet operácií, ktoré nám prevedú jeden strom na druhý. Preto motívy spoločné pre obidva štruktúry ostanú nedotknuté a tie zvyšné dokreslíme. Výsledky ukazujú, že náš algoritmus je schopný vizualizovať aj relatívne vzdialené štruktúry. Využitie nájde najmä pri vizualizácií homologických štruktúr. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
RNA secondary structure conservation identification module for rPredictor
Pešek, Jan ; Hoksza, David (vedoucí práce) ; Škoda, Petr (oponent)
Porovnávání sekundárních struktur ribozomálních RNA je oblast, která je v současné době otevřeným výzkumným problémem. Tato práce se soustředí na vývoj programu porovnávajícího tzv. vzájemnou zakonzervovanost skupiny sekundárních rRNA struktur. Tento program je začleněn jako nový modul existujícího systému rPredictor, skládajícího se z databáze struktur a algoritmu pro predikci těchto struktur. Práce zahrnuje úvod do problematiky identifikace konzervovanosti sekundárních struktur a shrnuje známé přístupy k tomuto problému. Výsledkem práce je pak samostatně funkční program pro porovnávání konzervovanosti sekundárních struktur a dále nový analytický modul systému rPredictor, v jehož rámci lze pomocí implementovaného programu porovnávat sekundární struktury ze systémové databáze. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Společenstvo motýlů (Lepidoptera) lesního komplexu Loučany u Klatov
Rendlová, Veronika ; Heřman, Petr (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Tato práce se zabývá zhodnocením druhového spektra tzv. velkých denních a nočních motýlů (Macrolepidoptera) na lokalitě Loučany nacházející se v šumavském předhůří. Na vytýčeném transektu a několika dalších stanovištích v rámci této lokality probíhal od dubna do listopadu 2015 monitoring motýlí fauny, zahrnující různé metody odchytů. Na základě těchto a dalších získaných dat (ze sezóny 2013 a v menší míře z 80. a 90. let 20. století) byl vyhotoven soupis veškerých zjištěných druhů zdejší motýlí fauny. Na lokalitě Loučany bylo zjištěno celkem 205 druhů motýlů náležících do 16 různých čeledí. K nejvýznamnějším zjištěným druhům patří bělásek ovocný (Aporia crataegi), perleťovec prostřední (Argynnis adippe), p. fialkový (Boloria euphrosyne), batolec duhový (Apatura iris), píďalka černobílá (Thera britannica) a p. kohoutková (Perizoma affinitata). Během výzkumu byly zaznamenávány také parametry prostředí v místech odchytů a s pomocí odborné literatury vyhodnocovány biotopové preference jednotlivých druhů. Celkem 186 druhů (90,7 % zjištěného množství) vykazuje určitou vazbu na lesní stanoviště. Na podporu diverzity společenstva motýlů lokality Loučany je třeba přistoupit k takovému lesnickému managementu, který bude udržovat rozvolněný charakter porostu a podporovat mozaikovitost ploch. Klíčová slova:...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.