Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv technologie kompostování biologicky rozložitelných odpadů na kvalitu kompostu
DVOŘÁK, Zdeněk
Diplomová práce se zabývá kompostováním a způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a biologicky rozložitelnými komunálními odpady. Vysvětlení pojmů spojených s kompostováním a zpracováním BRO a BRKO a rozdílem mezi humusem a primární organickou hmotou a jejím složením. Dále kvalitativními a kvantitativními znaky kompostu, surovinovou skladbou zakládky a faktory ovlivňujícími samotný proces tlení. Praktická část diplomové práce popisuje kvalitu kompostu z městské kompostárny Písek, popis kompostárny, a popis prováděného kompostovacího procesu. Hlavní částí a samotným cílem práce je stanovení iontovýměnné kapacity T podle Sandhoffa a navržení optimálního kompostovací technologie v Městské kompostárně Písek.
Analýza půdní organické hmoty v kambizemi modální po šesti letech každoročního hnojení zemědělským a komunálním kompostem
BROUČKOVÁ, Vlasta
Organicky přehnojená kambizem modální po přeměně na kultizem hortickou byla dále hnojena ve variantě P kompostem průmyslovým (komunálním) a ve variantě H kompostem humusovým (zemědělským) s obsahem 13,72 % humusu a 22,78% primární organické hmoty, po dobu 6 let dávkou 50t/ha každoročně. Hnojení skutečným kompostem H se i v organicky přehnojené půdě projevilo nejen zvýšením iontovýměnné kapacity půdy, ale hlavně výrazným zlepšením vodního režimu půdy, který se projevil o čtvrtinu větší schopností udržení vody v půdě a o 44 % nižším množstvím vody fyziologicky neúčinné.
Hluk z kompostáren
KRAUS, Ladislav
První část této bakalářské práce je věnována teoretickým poznatkům na téma kompostování, kompostárny, využití kompostu, hluk a jeho šíření. Ve druhé části jsem se zaměřil na měření hluku v kompostárně nedaleko města Dobřany.
Řízení kvality procesů zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Krbalová, Maria ; Fiala, Alois (oponent) ; Koška, Petr (vedoucí práce)
Produkce odpadu a obzvláště pak biologicky rozložitelného odpadu provází lidstvo od počátku jeho existence. Tato práce se zaobírá popisem a dělením dostupných technologií zpracování těchto odpadů, včetně výhod a nevýhod jejich použití. Dále je pak zaměřena na již podrobnější popis technologie kompostování a popis řízení samotného procesu kompostování s možností ovlivnění jeho výsledných parametrů. Poskytnuté informace od firmy VIA ALTA a.s. z provozu jejich kompostárny v Blansku posloužily k názornému popisu technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a technologických postupů.
Vliv aplikace kompostu na vlastnosti půdních huminových látek
Enev, Vojtěch ; Pospíšilová, Ľubica (oponent) ; Klučáková, Martina (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu přídavku kompostu na půdní huminové látky extrahované z černozemě luvické. Huminové látky extrahované z půdy a kompostu byly charakterizovány pomocí titrace s potenciometrickou a konduktometrickou indikací, UV-VIS, FT-IR a 3D EEM fluorescenční spektroskopií. Černozem luvická byla obohacena o 124, 239 a 478 t/ha kompostu a tyto dávky byly zapraveny do hloubky 150 mm. Hlavním cílem práce bylo posouzení vlivu přídavku kompostu na fluorescenční chování půdních HL a lokalizace daných fluorescenčních maxim v emisně excitačních spektrech. Další část diplomové práce byla zaměřena na studium spektroskopických vlastností půdních HL a kompostu pomocí UV-VIS a infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. Huminové látky byly charakterizovány humifikačním indexem E4/E6 a transmisními vibračními spektry. Posledním cílem této práce byla charakterizace výluhů půdních HL a kompostu pomocí acidometrické titrace. Z naměřených titračních křivek byly vypočítány hodnoty látkového množství H+ iontů pro každý vzorek.
Stanovení enzymových aktivit v kompostu
Pernicová, Iva ; doc.Mgr.Pavlína Pelcová, Ph.D. (oponent) ; Voběrková, Stanislava (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením enzymových aktivit v kompostu a posuzuje jejich změny v průběhu kompostování. Změny aktivity jednotlivých enzymů slouží jako ukazatele činnosti mikroorganismů, které se v kompostu nacházejí. V praktické části práce byly stanoveny změny aktivity proteáz, celuláz, lipáz, dehydrogenáz a ureáz během 21 dnů kompostování za laboratorních podmínek. Sledována byla také změna pH. Změny hodnot pH a všech aktivit enzymů kromě ureáz vykazovaly v prvním týdnu stejný trend související s využíváním dostupných substrátů. Změny aktivit klíčových enzymů v kompostu za laboratorních podmínek byly srovnány se změnami aktivit v kompostu za reálných podmínek, což je ukazatelem rozdílného průběhu kompostování za daných podmínek.
Kompostování čistírenských kalů malých producentů
Němcová, Miroslava ; Hynánková,, Eva (oponent) ; Kriška-Dunajský, Michal (vedoucí práce)
Práce řeší problematiku kompostování směsi čistírenského kalu a biomasy mokřadních rostlin, které jsou jedním z produktů vznikajících na kořenových čistírnách odpadních vod. Úvodní část práce je rešerší odborných informací autorů zabývajících se tématem zpracování čistírenských kalů a kompostováním. Podává základní informace o problematice kompostu a kompostování. Praktická část práce, která navazuje na teoretické znalosti, je rozdělena do dvou samostatných celků. První z nich je zaměřen na sestavení metodiky výstavby kompostu na kořenové čistírně odpadních vod, umožňující využití jak zahuštěného čistírenského kalu, tak četného množství opadaných a odumřelých částí rostlin. Druhý celek se zabývá použitelností a testováním automatické jednotky, která sleduje vlhkost v kompostu. Výzkumné práce jsou zaměřeny na kalibraci půdních čidel. Výsledky měření budou statisticky vyhodnoceny a použity pro další práci s půdními snímači na kompostu. Výsledky práce mohou posloužit podklady pro provozovatele a majitele kořenových čistíren odpadních vod, což povede k výraznému snížení provozních nákladů provozovatelů těchto čistíren.
Kompostárny v České republice
Glombová, Pavla ; Horák, Marek (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je popis problematiky biologického zneškodňování rozložitelných odpadů procesem kompostování. Zabývá se nejdůležitější platnou legislativou užívanou v tomto odvětví, technologiemi kompostování a objekty sloužícími k odstraňování těchto odpadů – kompostárnami. V praktické části je zpracována databáze kompostáren v ČR podle krajů, včetně jejich základních údajů (provozovatel, adresa, web, kontakt, kapacita, technologie, množství vyrobeného kompostu, jeho cena a využití, přijímané odpady, používané stroje a zařízení, rok uvedení kompostárny do provozu, intenzifikace).
Urychlovací přísada pro kompostéry a zahrádkářské komposty
HÁJEK, František
Podstata práce spočívá v navržení a výzkumu kvalitní urychlovací přísady do zahrádkářských kompostů. Přísada odstraňuje nedostatky vstupní nadrcené travní hmoty, která se kompostuje. Nadále jsou v práci popsány vlastnosti kompostu, podmínky správného kompostování a právní předpisy k produktu kompostovacího procesu. V metodice práce se řeší účinnost urychlovačů kompostů dostupných v obchodních sítích v tuzemsku a ve světě. Důležitou složkou mého urychlovače je hořčík z dolomitického vápence od firmy HASIT, který kladně ovlivňuje průběh humifikace. Pokus kompostování s tímto urychlovačem proběhl na drcené travní hmotě. K objektivnímu posouzení kvality kompostů se využilo metody stanovení kationtové výměnné kapacity dle Sandhoffa. Podařilo se dosáhnout zvýšení katitontové výměnné kapacity o 22 % u vzorku s urychlovačem ve srovnání s kontrolou, vzorkem kompostované samotné travní hmoty. Na základě zjištěných výsledků lze tvrdit, že navržený urychlovač má patrný kladný vliv na kompostování travní hmoty. Proto další práce na jeho složení má význam.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.