Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh hlavních komponent tepelného čerpadla
Křepela, Radim ; Elbl, Patrik (oponent) ; Toman, Filip (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je seznámení s tepelnými čerpadly a provedení výpočtů pro ohřev teplé užitkové vody při stanovených podmínkách. Teoretická část se zabývá popisem principu tepelného čerpadla a přehledem používaných typů tepelných čerpadel podle prostředí, z nějž odebírají teplo. V praktické části se práce zabývá výpočtem a návrhem hlavních komponent. Tyto komponenty byly vybrány na základě schopnosti ohřát 1000 L teplé užitkové vody z 20 na 50 °C za 4 hodiny.
Stravitelnost krmiv pro kapra obecného
MAREŠ, Josef
Tato bakalářská práce testuje a vyhodnocuje složení a bilanční stravitelnost různých druhů krmiv i různých ingrediencí použitelné pro krmení kapra obecného. V práci se dále posuzuje vhodnost jednotlivých ingrediencí na základě stravitelnosti samostatných živin. Z výsledků vyplývá, že správnou kombinací krmiv dojde ke zlepšení efektivity v chovu kapra obecného, sníží se spotřeba krmiva, zvýší se přírůstek. V neposlední řadě by mělo dojít ke snížení negativního dopadu přikrmování na kvalitu vodního prostředí. Bakalářská práce sumarizovala doposud známé hodnoty stravitelnosti u jednotlivých krmných ingrediencí pro kapra. Následně se zabývala vlastním experimentem, který byl časově velmi náročný. Podařilo se potvrdit některé již známé hodnoty, ale také zjistit úplně nové informace o hodnotách obsahu jednotlivých komponent v krmivech a jejich následné využitelnosti. Výsledky pro pšenici a kukuřici byly porovnány s naměřenými hodnotami jiných autorů. Tritikále, dafnie a larvy pakomára byly pro experiment použity prvně, tudíž hodnoty nebylo možné porovnat, ale podařilo se analyzovat základní informace, které dobře poslouží pro další výzkum v této oblasti. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u obilovin byl: 16 % obsahu bílkovin a stravitelnost 64 %, obsah tuků 2 % a stravitelnost 70 %, obsah BNLV 74 % a stravitelnost 74 %. Obsah vlákniny 5 % a popelovin 2 % s velmi nízkou stravitelností. Obsah fosforu 0,6 % a stravitelností 30 %. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u přirozené potravy byl: obsah bílkovin 55 % a stravitelnost 86 %, obsah tuků 5 % a stravitelnost 74 %, BNLV 20 % a stravitelnost 41 %, obsah vlákniny 7 % a stravitelnost 8 %, obsah popelovin 14 % a stravitelnost 30 %, obsah fosforu 1,2 % a stravitelnost 74 %. Výsledným prvkem bylo stanovení nejvhodnějšího krmení pro rybniční akvakulturu. Dle dostupných výsledků se jedná o pšenici v kombinaci s přirozenou potravou. Pšenice je velmi energeticky bohatá, ovšem má nízký podíl bílkovin. Naopak přirozený potrava je bohatá na dobře využitelné bílkoviny. Optimální poměr přirozené potravy a pšenice byl 0,25:2. V tomto poměru dokážeme ideálně splnit nutriční požadavek kapra obecného (31 % stravitelných bílkovin, 0,6-0,7 % fosforu, ~3200 kcal?kg-1 stravitelné energie). Vhodným využitím krmiva jsme schopni snížit negativní vliv na kvalitu vody, a to je do budoucna jeden z hlavních cílů.
Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS
Theodor, Pavel ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS Cíle Cílem této práce je popsat rozdíly v přijímacích řízeních vybraných složek IZS, kterými jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, Celní správa České republiky a Vězeňská služba České republiky. Metody Metodou použitou při tvorbě této závěrečné práce je rozbor co nejširší škály literatury, která o dané problematice pojednává. Dále popsat jednotlivé přijímací řízení a v závěru informace zpřehlednit a porovnat. Výsledky Přehled o rozdílech v přijímacích řízeních výše zmíněných složek. Klíčová slova Rozdíl, řízení, složky, záchrana, systém.
Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS
Theodor, Pavel ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS Cíle Cílem této práce je popsat přijímací řízení vybraných složek IZS, kterými jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, Celní správa České republiky a Vězeňská služba České republiky. Tyto složky jsou současně tzv. "bezpečnostními sbory." Po popsání přijímacích řízení následně tyto řízení porovnat. Metody Metodou použitou při tvorbě této závěrečné práce je rozbor co nejširší škály literatury, které o dané problematice pojednává. V závěru informace zpřehlednit a porovnat. Výsledky Přehled o rozdílech v přijímacích řízení ve výše zmíněných složkách. Klíčová slova Rozdíl, řízení, složky, záchrana, systém.
CIP Safety
Šmoldas, Michal ; Stibor, Karel (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozborem technologie CIP a vytvořením laboratorní úlohy z komponentů založených na této technologii. Cílem práce je vytvoření literární rešerše o technologii CIP a jeho jednotlivých rozšíření se zaměřením na CIP Safety. Dále je sestaven funkční laboratorní panel z dostupných komponentů v laboratoři FEKT VUT Brno, podporujících tuto technologií, se specifikací zadání laboratorní úlohy. Funkčnost panelu byla ověřena SW řešením laboratorní úlohy s vizualizací a řízením virtuální výrobní linky. Výsledkem práce je literární rešerše o technologii CIP, funkční laboratorní panel, specifikace zadání laboratorní úlohy a SW řešení úlohy s vizualizací a řízením virtuální výrobní linky.
Faktory limitující životnost jaderných elektráren s tlakovodními reaktory
Křivánek, Robert ; Kolat, Pavel (oponent) ; Liszka, Ervin (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je analýza stavu připravenosti jaderných elektráren (JE) na dlouhodobý provoz (LTO z anglického Long Term Operation) na základě výsledků SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) peer review servisu IAEA, analýza nejvýznamnějších poruch, havárií a provozních zkušeností s reaktory typu PWR/VVER se zaměřením na případy způsobené stárnutím zařízení a identifikace hlavních staveb a komponent limitujících životnost elektráren s reaktory typu PWR/VVER a možných opatření pro zajištění jejich požadované životnosti. Na základě výsledků SALTO peer review servisu IAEA byla provedena analýza hlavních nedostatků a opatření JE v připravenosti na bezpečný LTO se zaměřením na témata, jejichž hlubší znalost je důležitá pro budoucí přesnější určení technických faktorů limitujících životnost jaderných elektráren. Hlavní nedostatky a opatření ve fázi přípravy na prodloužení doby provozu a nejdůležitější technická nápravná opatření jsou shrnuty v kapitole 4.5. Samostatně jsou zde diskutovány hlavní nedostatky a nejdůležitější technická nápravná opatření v oblasti řízení stárnutí staveb a komponent. Historie závažných poruch a provozních zkušeností elektráren s reaktory typu PWR/VVER z hlediska stárnutí staveb a komponent je analyzována v kapitole 6.2. Výsledkem je statistická analýza událostí spojených se stárnutím, přehled nejvýznamnějších poruch reaktorů PWR/VVER s vlivem na jejich životnost, statistický přehled a diskuze nejvýznamnějších degradačních mechanismů a další důležité poznatky z historie závažných poruch a provozních zkušeností. V kapitole 6.3 je provedena analýza faktorů limitujících provoz jaderných elektráren s reaktory typu PWR/VVER se zaměřením na stavby a komponenty potencionálně limitující životnost elektráren s reaktory typu PWR/VVER a možná opatření pro zajištění jejich požadované životnosti. Závěrem jsou shrnuty hlavní důvody odstavení JE (skutečné a potencionální) při provozu po dobu 40, 60 a 80 roků a opatření pro zajištění jejich požadované životnosti.
Android components for business applications
Tupec, Pavel ; Zavoral, Filip (vedoucí práce) ; Chaloupka, Miloš (oponent)
V dnešní době rozmachu mobilních technologií stále více firem vybavuje svoje pracovníky v terénu (obchodní zástupce, pojišťovací agenty, servisní pracovníky apod.) mobilními aplikacemi pro zefektivnění jejich práce. Na trhu existuje několik univerzálních aplikací, které však vyžadují použití nějakého middleware anebo je nelze dostatečně modifikovat pro specifické potřeby zákazníka. Zde přichází na řadu vývoj vlastní mobilní aplikace. Cílem této práce je zanalyzovat požadavky na takovéto aplikace a na základě toho navrhnout sadu znovupoužitelných komponent, které ulehčí vývoj takovýchto nativních aplikací na platformě Android. Součástí práce bude pilotní aplikace demonstrující použití jednotlivých komponent na vzorových datech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vliv komponent jízdního kola na energetický výdej.
Růžek, Ondřej ; Jindra, Matouš (vedoucí práce) ; Baláš, Jiří (oponent)
Název: Vliv komponent jízdního kola na energetický výdej. Cíle: Cílem bakalářské práce je zjištění rozdílu energetického výdeje při rozdílném komponentním osazení rámu jízdního kola. Metody: Studie se zúčastnilo 6 probandů ve věku 25,5 ± 3,6 let. Energetický výdej byl zjišťován na základě množství nadechovaného kyslíku (O2) a vydechovaného oxidu uhličitého (VCO2). Pro měření byl použit analyzátor vydechovaných plynů MetaMax od společnosti Cortex a metoda spiroergometrie. Testovaní absolvovali dvě jízdy kadencí 95 ot/min. na jízdních kolech s rozdílnou komponentou (tlumič). Absolvovaná trasa měřila 750 m, vedla do svahu o sklonu 5ř± 2řa trvala 3 min. Výsledky: V naší práci jsme shledali, že rozdíly v energetické náročnosti jízdy na hard-tail kole oproti full-suspension jsou vzhledem ke standardní chybě analyzátoru vydechovaných plynů MetaMax® nevýznamné. Hodnoty VO2 v průběhu studie nepřekročily hranici 2 ml/kg/min pro shledání pravosti naší hypotézy. Jízda na kole s dvěma úrovněmi odpružení si v naší studii vyžádala na 750 m dlouhém a 3 minuty trvajícím úseku o náklonu 5ř± 2ř energetický výdej v průměrné hodnotě 161,23 ± 33,15 kJ, jízda na kole bez komponenty tlumiče pak 160,98 ± 24,10 kJ, což představuje navýšení o 0,15 %. Klíčová slova: jízdní kolo, energetický výdej, komponenty, odpružení
IDE-supported development of component-based applications
Hermann, Lukáš
Na rozdíl od komerčních komponentových systémů nemají ty akademické dostatečnou podporu v integrovaných vývojových prostředích. Tato práce analyzuje vývoj komponentově založených aplikací na komponentovém sys- tému SOFA 2 a zjišťuje, že hlavním problémem je nedostatečné propojení mezi procesy obecného návrhu aplikace a vytváření konkrétních komponent. Na základě této analýzy definuje podmnožinu UML, univerzálního jazyka pro návrh aplikací, a její sémantiku vzhledem k entitám komponentového systému SOFA 2. Dále vytváří nástroj integrovaný do vývojového prostředí Eclipse, který umožňuje automatické generování těchto entit z UML kom- ponentového modelu, stejně jako propojení tohoto modelu s již existujícími entitami, umožňující jejich automatickou opravu v případě změny modelu. Tento nástroj je navržen modulárně tak, aby bylo možné jednoduše změnit sémantiku modelu nebo ho použít na jiné modely. Nakonec tato práce ana- lyzuje možnosti rozšíření tohoto nástroje na další komponentové systémy, generování kódu a verifikaci chování komponent.
C-language code generator for SOFA 2
Ježek, Lukáš ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Bulej, Lubomír (oponent)
SOFA 2 je komponentový systém založený na hierarchickém komponentovém modelu. K návrhu aplikace slouží jazyk ADL, chování komponent je popsáno behaviorálními protokoly, dále systém umožňuje dynamickou rekonfiguraci komponet a modeluje propojení mezi jednotlivými komponentami pomocí softwarových konektorů. Ty umožňují transparentní rozdistribuování vyvíjené aplikace mezi více počítačů. Implementace konektorů může být automaticky generována, SOFA 2 je primárně vyvíjena pro jazyk Java, proto obsahuje generátor Javovských konektorů. Cílem této magisterské práce je navrhnout generátor kódu pro jazyk C a zaintegrovat tento generátor do stávající struktury generátoru konektorů v systému SOFA 2. Automatické generování konektorů v jazyce C by mělo umožnit transparentní propojení komponent implementovaných v jazyce C. Navržený generátor C kódu je založený na konceptu transformace šablon, kde je vstupní šablona, která obsahuje kombinaci cílového C kódu a speciálně vyvinutého skriptovacího jazyka, převedena na čistý C kód. Pro vyhodnocení šablon je použito strategické přepisování abstraktních syntaktických stromů poskytnuté frameworkem Stratego/XT.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.