Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Reflexe Edvarda Beneše v československém tisku ve vybraných obdobích let 1948-1988
Svatoš, Jiří ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Groman, Martin (oponent)
Ve své diplomové práci jsem dospěl k závěru, že četnost zmínek o Edvardu Benešovi ve sledovaných médiích kolísala. Nejčastěji o něm Rudé právo, Lidová demokracie a Svobodné slovo psaly ve zkoumaných obdobích roku 1968 (celkem 37 zmínek), v roce 1958 pak bylo zmínek 32 a v letech 1978 a 1988 jich bylo 25). Naopak v některých letech jich byly (v součtu všech zkoumaných období) jednotky - například v roce 1983 byly 4, v roce 1948 jich bylo 8 a v roce 1973 10). Nejčastěji ze zkoumaných médií o Edvardu Benešovi psalo Rudé právo (celkem 96 zmínek), ve Svobodném slově jich bylo v součtu 47, v Lidové demokracii 37. Vysvětlit to lze tím, že během komunistického režimu mělo Rudé právo více stran než zbylé dva deníky, zároveň také věnovalo více pozornosti politice než Svobodné slovo a Lidová demokracie. Nejčastěji zkoumané tituly Beneše zmiňovaly v souvislosti s výročími únorového převratu. V kvalitativní analýze jsem dospěl k závěru, že zkoumané deníky o Benešovi psaly většinou neutrálně (57 procent všech zmínek). Negativních zmínek bylo 35 procent, pozitivně sledované tituly psaly v 8 procentech případů. Během padesátých let byly analyzované deníky k Benešovi většinou kritické. V roce 1963 jsem pak zaznamenal už 50 procent neutrálních zmínek. Následně v roce 1968 a pak během takzvané normalizace se míra neutrálního...
Role mravních autorit V. Havla, L. Walesy a Jana Pavla II. pro pád totalitních režimů.
Řezník, Robert ; Svoboda, Cyril (vedoucí práce) ; Mašek, Vojtěch (oponent)
Práce se zaměřuje na úpadek totalitního režimu a na kořeny protikomunistického odporu. Vyjadřuje vzedmutí občanského odporu který iniciovali hlavní protagonisté tohoto celospolečenského revolučního vzmachu. Najevo vysvitne odvaha tří hrdinů své doby. Klíčová slova: totalitní režimy, Solidarita, Katolická církev, disent, svoboda, komunistická strana, identita, demokracie, hodnoty
Fungování sociálního státu a jeho vliv na společnost
ROŠTINSKÁ, Anna
Bakalářská práce se zabývá fungováním sociálního státu a jeho vlivu na společnost. V úvodní části je definován a charakterizován sociální stát a jeho různé chápání. Dále se zabývám některými typy sociální politiky státu a popisuji některé druhy, principy a typy sociální politiky moderního státu. Dále charakterizuji některé z nejdůležitějších ideologických směrů a typologií státu. V hlavní části se zabývám jednotlivými etapami sociálních států a některými z nejdůležitějších typologií sociálních států. Samostatnou a důležitou kapitolu tvoří fungování sociálního státu v České republice. Zde se zabývám vymezením charakteristiky sociálního státu v České republice, vlivem fungování sociálního státu na společnost, některými specifiky českého sociálního státu. Poslední kapitola s názvem Některé vzájemné souvislosti ve vztahu sociálního státu a sociální práce je závěrečným zamyšlením nad vzájemným propojením sociální práce a sociálního státu.
Oldřich John - vzestup a pád politika
Pácl, Bohumil ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Tůma, Oldřich (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá osobností Oldřicha Johna, prvního předsedy Národního shromáždění republiky Československé pro roce 1948, vrcholného představitele sociální demokracie, jeho podílem na sloučení této strany s KSČ a na vzniku totalitního režimu, a následným politickým pádem spojeným se Státní bezpečností připravovaným procesem. Autor vyslovuje základní hypotézu, podle níž člověk talentem, schopnostmi a ambicemi předurčený pro politiku, svým jednáním, působením a činností výrazně přispěl k vítězství nedemokratického režimu, aby ho pak tento režim právě proto, že byl bytostný homo politicus, deprivoval a deklasoval. Zejména na základě pramenů je předkládán vývoj Johnovy politické dráhy, osobnostních rysů, vlastností, postupů a prostředků komunikace, které při svém působení ve veřejném životě využíval. V řešení bylo použito svědectví přímých účastníků Johnova jednání, dobových autentických záznamů a mediálních výstupů. Současně jsou podložena analýzou profilu a ambicí jedince, působícího v politice, kterou přináší teoretická literatura. Výsledky této práce umožňují vyslovit závěr o odpovědnosti politických elit v kontextu přeměny demokratické společnosti v totalitní, k níž došlo právě v únoru 1948.
Komparace politických procesů László Rajka, Rudolfa Slánského a Władysława Gomułky
Wisniowski, Zuzana ; Vykoukal, Jiří (vedoucí práce) ; Kocian, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se věnuje komparaci vybraných politických procesů v Československu, Maďarsku a Polsku. Práce je koncipována tak, aby přinesla komplexní pohled na problematiku, konstrukci a specifika procesů s László Rajkem, Rudolfem Slánským a Władysławem Gomułkou. Na základě komparace jednotlivých procesů objasním klíčové souvislosti a rozdíly, které mohly vést k odlišnému vývoji v případu Gomułka. Cílem práce je najít důvody, proč Gomułka nebyl postaven před soud a odsouzen stejně jako ostatní vybraní představitele komunistických stran.
Doba Pražského jara 1968 na stránkách Literárních listů
Maslova, Alina ; Pešička, Jiří (vedoucí práce) ; Dolenská, Jana (oponent)
Doba Pražského jara 1968 na stránkách Literárních listů Práce se věnuje profilu periodika Literární listy v období Pražského jara 1968, jemuž předchází reflexe politické a společensko-kulturní atmosféry této doby. Úvodní část přináší zestručněný přehled dění na politické a kulturní scéně od doby počátku uvolňování vnitřních poměrů v druhé polovině 50. a v průběhu 60. let v tehdejším Československu (tzv. "doba tání") a celkové zhodnocení situace na kulturní frontě (mj. vztah spisovatelů a moci, emancipace kulturních časopisů na oficiální politice strany a státu, dění na IV. sjezdu SČSS a kritika režimu tam zaznělá). Následující stránky připomínají uzlové body vývoje v měsících Pražského jara 1968. Vlastním posláním této práce, jemuž je věnována část nejrozsáhlejší, je přiblížení a rozbor stěžejní dobové tematiky, jak ji odrážejí významné publicistické příspěvky na stránkách Literárních listů (články na téma aktuální vnitřní a zahraniční politické situace, sondy do nedávné minulosti s neblahým dědictvím politických procesů padesátých let a postihování významných představitelů kulturní sféry, návrhy ekonomických reforem, i změn ústavního systému, diskuse na téma existence cenzury a možností dalšího politického vývoje). Speciální prostor je věnován několika klíčovým osobnostem Literárních listů v čele...
Chorvatsko 1989-1990: mezi Jugoslávií a nacionalismem
Moskovič, Boris ; Pelikán, Jan (vedoucí práce) ; Vojtěchovský, Ondřej (oponent)
Práce se zabývá politickým vývojem Chorvatska od počátku roku 1989 do prvních vícestranických voleb na jaře 1990. Analyzuje vývoj postojů chorvatských komunistů k probíhající jugoslávské krizi a aktivitu opozičních uskupení v tomto období. Hlavní důraz je kladen na stanoviska chorvatské vládnoucí, ale i alternativní politické elity vůči národnostní a státoprávní otázce. Pozornost je přitom věnována i vývoji tzv. srbské otázky v Chorvatsku. Práce popisuje vývoj politického pluralizmu na území Chorvatska, přičemž zvláště sleduje činnost Chorvatského demokratického společenství a Chorvatského sociálně liberálního svazu. Výklad se opírá o podrobnou analýzu dobového tisku a velmi skrovné memoárové a sekundární literatury. Klíčová slova: Jugoslávie, Chorvatsko, komunistická strana, nacionalismus, volby
Politika KSČ a ovlivňování přechodu žáka ze základní školy na školu střední očima pamětnic
Eliášová, Jana ; Kubišová, Zuzana (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Diplomová práce Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Bc. Jana Eliášová Abstrakt a klíčová slova Tato diplomová práce se zabývá ovlivňováním přechodu žáka ze základní školy na školu střední v době komunistické nadvlády, tj. v letech 1948-1989. Metodologie práce se opírá o rozhovory vycházející z metody orální historie, archivní záznamy a odbornou literaturu. Dále se práce zabývá fungováním školství v době nadvlády KSČ, přičemž se zaměřuje na základní a střední školy. Stěžejní část práce vychází z orálně historického terénního výzkumu, především z osobních zkušeností pamětnic. Pro tuto práci poskytlo své paměti deset pamětnic a jeden pamětník, kteří v mladistvém věku prožili buď úplný zákaz studia na střední škole, nebo jejich nástup na střední školu byl zkomplikován, a to podle nich z důvodu nevhodného posudku ze strany školy či politicky nevhodného rodinného původu. Práce se snaží odhalit, jakým způsobem k ovlivňování studia či k jeho zákazu docházelo, z jakého důvodu k tomu docházelo a jaký vliv měla tato zkušenost na následující život pamětnic. Klíčová slova komunismus, Komunistická strana Československa, školství, základní škola, střední škola, posudky ke studiu, kádrový systém, represe

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.