Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová komunikace české handicapované reprezentantky v tenise Ladislavy Pořízkové
Petrák, Pavel ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Procházka, Jan (oponent)
Název: Marketingová komunikace české handicapované reprezentantky v tenise Ladislavy Pořízkové Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je předložení návrhů pro zlepšení marketingové komunikace Ladislavy Pořízkové na základě analýzy a zhodnocení současného stavu. Metody: Definovat současný stav marketingové komunikace Ladislavy Pořízkové umožnily kvalitativní metody, mezi které patří analýza dokumentů a sociálních sítí, hloubkový rozhovor s paní Pořízkovou a také kvantitativní metody, konkrétně dotazníkové šetření provedené s fanoušky paní Pořízkové. Ke konfrontaci názorů a marketingové komunikaci paní Pořízkové dostal prostor se vyjádřit také marketingový odborník Mgr. Richard Valoušek, senior PR manager ve společnosti Raul, s. r. o. Celkové shrnutí zajistila osobní SWOT analýza. Návrhy na změny byly zpracovány na základě teoretického východiska, analýzy praktické části, návrhů fanoušků, odborníka a vlastních návrhů. Výsledky: Výsledkem jsou návrhy na změny v podobě modifikace marketingové komunikace, které jsou připraveny na základě nedostatků, ale i předností současné marketingové komunikace paní Pořízkové. Návrhy odpovídají chybějícím finančním prostředkům pro investice do marketingové komunikace, proto jsou primárně založeny na správném používání komunikačních kanálů a strategicky plánovaném...
Kniha jako součást kultury: Jak knihy vnímá generace Y a jak je prezentují média
Krumphanzl, Filip ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Práce si klade za cíl vědeckými metodami ozřejmit postavení knihy jako média v současné české kultuře. Protože existuje početné množství způsobů, jak lze tohoto široce definovaného cíle dosáhnout, bylo třeba nějakou metodu (a tedy úhel pohledu) zvolit. V práci se tak vyskytují dva způsoby šetření - dotazník pro zástupce generace Y a mediální analýza výstupů kulturních rubrik dvou českých deníků, Mladé fronty DNES a Práva v období měsíců června a prosince roku 2017. Všechna teoretická východiska, popisy metod a vysvětlení klíčových pojmů jsou součástí teoretické části. V dotazníku je cílem zmapovat čtenářské preference a návyky mladých čtenářů, přičemž se otázky zaměřují jak na kvalitativní, tak kvantitativní aspekty čtení knih. V mediální analýze, která je provedena kvalitativní obsahovou metodou, je zastřešujícím záměrem podat co nejpřesnější obraz, jaký média o knihách vytvářejí. Toho bude dosaženo pečlivým záznamem článků o knihách, u nichž bude sledována jak jejich četnost, tak především jejich obsahy.
Komunikační strategie města Roudnice nad Labem
Vancl, Jan ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Soukeník, Štěpán (oponent)
Práce přibližuje teoretické koncepty procesu komunikace, a to zejména se zaměřením na širokou veřejnost a média v prostředí veřejné správy. Na základě vymezení marketingového prostředí obcí a teorii komunikační strategie obcí, se přibližuje specifika samospráv malých a středních obcí. Teoretické poznatky se pokouší aplikovat na prostředí malého severočeského města Roudnice nad Labem. Výsledkem je netradiční náhled do fungování komunikace ve veřejné správě a doporučení pro její zlepšení ve zvoleném městě, ale i dalších srovnatelných obcích. Klíčová slova: komunikace, obec, městský marketing, komunikační strategie, komunikační kanály, média, vztahy s veřejností
Vliv komunikačních kanálů na rozhodování prvovoličů na příkladu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
Karasová, Kamila ; Soukeník, Štěpán (vedoucí práce) ; Křeček, Jan (oponent)
Diplomová práce s názvem Vliv komunikačních kanálů na rozhodování prvovoličů na příkladu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 se zabývá tím, jaký vliv má konzumace komunikačních kanálů na volební rozhodování prvovoličů, a jakým způsobem tyto kanály používají. Práce rovněž přibližuje fenomén současných názorových vůdců, kterými jsou youtubeři, blogeři a další internetové celebrity. Teoretická část práce obsahuje popis organizace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, věnuje se definici prvovoliče z hlediska psychologického a sociologického, jeho socializaci v rámci rodiny, školy a médií, uvádí koncept political efficacy a popisuje volební účast adolescentů. Dále se práce soustředí na aktuální trendy v konzumaci komunikačních kanálů mladými lidmi a názorovým vůdcům. Tato část vychází zejména z poznatků získaných ze zahraničních studií a další relevantní tematické literatury. V analytické části se představuje metodologie výzkumu, definuje výzkumný vzorek, jeho výběr a popisuje se realizace výzkumu. Stanovené hypotézy vycházejí z výsledků zahraničních studií a pro jejich ověření bylo sestaveno kvantitativní dotazníkové šetření, které bylo distribuováno mezi mladými lidmi ve věku 18 až 22 let. Výzkumný vzorek čítající 1076 respondentů poskytl zajímavé výsledky,...
Marketingová analýza dermokosmetických leaderů v České republice
Třískalová, Pavlína ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Hřídelová, Karla (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je Marketingová analýza dermokosmetických leaderů v České republice. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První tři kapitoly hovoří postupně o marketingu, značce a její roli v marketingu a teoreticky vymezují marketingový výzkum trhu. Čtvrtá kapitola pak představuje dermokosmetický trh v ČR. Poslední kapitola se zabývá terénním šetřením (dotazník a Mystery Shopping), které slouží ke zjištění samotného cíle bakalářské práce. Cílem je zjistit korelaci mezi značkou doporučovanou lékárníkem v Praze a povědomím o značce mezi konečným spotřebitelem.
Zhodnocení komunikačních procesů firmy v potravinářském odvětví
Port, Milan ; Křečková Kroupová, Zuzana (vedoucí práce) ; Cetkovský, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vnitrofiremní komunikace. Jejím cílem je zhodnocení komunikace v potravinářské firmě se zaměřením na liniového manažera, identifikace komunikačních bariér a návrhů na jejich eliminaci. Po teoretickém vymezení tématu se práce zaměřuje na šetření vybraného vzorku zaměstnanců pomocí dotazníků a polo strukturovaných rozhovorů, analýzu dat a hodnocení výsledků. Na jejich základě byla organizaci navržena opatření s cílem zlepšit vnitrofiremní komunikaci, která byla zároveň i seřazena dle priorit pro organizaci. Práce je výhradně zaměřena na danou společnost, získané poznatky a závěry jsou tak využitelné jen pro hodnocenou organizaci.
Moderní nástroje interní komunikace
Gerhátová, Jana ; Topolová, Ivana (vedoucí práce) ; Kadeřábek, Martin (oponent)
Interní komunikace ve firmách se v současné době stává jejich nedílnou součástí a je na ní kladen velký důraz. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda může implementace webových a mobilních aplikací zefektivnit interní komunikaci ve firmách a doporučení vhodné aplikace, která pomůže lépe komunikovat se zaměstnanci. První část práce se věnuje teorii komunikace jako obecnému pojmu a dále interní komunikaci ve firmách. Druhá část se zabývá praktickým testováním vybraných webových a mobilních aplikací, které jsou v současné době dostupné na trhu. Kvalitativní strukturované rozhovory s příjemci komunikace potvrzují jejich potenciál a efektivnost a také způsob jakým jsou vnímány za strany uživatelů. Vlastní porovnání aplikací může firmám pomoci při výběru vhodné aplikace, která přispěje ke zlepšení komunikace ve firmách.
Interní komunikace v mezinárodní společnosti
Horák, Patrik ; Surynek, Alois (vedoucí práce) ; Mikulová, Magdaléna (oponent)
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení současného stavu interní komunikace v nejmenované mezinárodní společnosti, identifikace slabých stránek komunikačních médií s ohledem na interkulturní rozdíly a navržení nápravných opatření za účelem efektivnějšího toku informací napříč celé společnosti. Za tímto účelem je práce rozdělena do dvou metodických celků. Teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů jako komunikace, komunikační proces, interkulturní komunikace a problematika interkulturní komunikace. Empirická část je zaměřena na analýzu interní komunikace ve sledované mezinárodní společnosti a implementaci dvou navrhovaných změn týkající se digitální komunikace. Druhá část je věnována dotazníkovému šetření tvořící základ pro identifikaci vlivu interkulturních rozdílů a odhalení slabých stránek pro následná doporučení.
Efektivita komunikačních prostředků ve skupině externích pracovníků organizace.
Rogos, Jan ; Surynek, Alois (vedoucí práce) ; Kolářová, Jana (oponent)
Diplomová práce popisuje interní komunikaci ve skupině externích zaměstnanců, především se soustředí na analýzu efektivity dvou hlavních komunikačních prostředků v konkrétním útvaru organizace. Nejprve je obecně popsána interní komunikace v oblasti virtuálních pracovních týmů. Následně se dívá na situaci do útvaru webového obsahu specifického internetového obchodu. Hlavní část představuje zkoumání efektivity komunikačních prostředků, zejména pak změny dané efektivity po čtyřměsíční pauze v používání. K provedení šetření byla použita analýza interních dat společnosti. V závěru práce jsou zkoumané jevy vyhodnoceny.
Média jako prostředek interní komunikace v ICT sektoru
Holá, Táňa ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Diplomová práce Média jako prostředek interní komunikace v ICT sektoru mapuje a analyzuje spektrum médií, které firmy podnikající v oboru informačních a komunikačních technologií využívají ve své interní komunikaci. Práce se dělí na čtyři základní části. První část práce představuje teoretickou literární rešerši a poskytuje tak základnu pro následující analytický výzkum. Tato část se soustředí na popis interní komunikace jako oboru zkoumání a následně jednotlivých komunikačních kanálů, potažmo médií užívaných právě v interní komunikaci. Druhá část práce tvoří popis metodologie užité pro tuto studii. Třetí část se zaměřuje na prezentaci dat získaných jak z kvalitativního (hloubkových rozhovorů), tak z kvantitativního výzkumu (statistického vyhodnocení odpovědí z elektronického dotazníku). Čtvrtá část práce, diskuze, se pak věnuje analýze získaných údajů, jejich porovnání s teoretickou částí a zároveň zde autorka odpovídá na výzkumné otázky a podotázky této studie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.