Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnota skoků: komodifikace a sportizace parkouru
Zemánek, Vojtěch ; Heřmanský, Martin (vedoucí práce) ; Halbich, Marek (oponent)
Hodnota skoků: komodifikace a sportizace parkouru Abstrakt: Tato práce se zabývá mladou městskou lifestylovou disciplínou zvanou parkour. Parkour zaznamenal v České republice v posledních letech značný nárůst popularity. S ním je spojen i rozvoj způsobů, jakými se parkour dostává do stavu komodity. Zároveň se parkour zabydluje v povědomí veřejnosti jako sport. Etnografický výzkum, který je základem této práce se pohybuje na spojnici dvou procesů - komodifikace a sportizace. Na základě dat utvářených pomocí zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů popisuji, jak se tyto procesy projevují, jak spolu vzájemně souvisí a jak jsou interpretovány aktéry na parkourové scéně. Argumentuji, že komodifikace a sportizace se významným způsobem podílejí na tom, jak parkouristé a parkouristky své disciplíně rozumí. Zdá se, že oba tyto procesy hrají výraznou roli při utváření autentického parkouru. V závěru poté popisuji určité trendy a proměny parkouru, které můžeme považovat za dopady sportizace a komodifikace této disciplíny. Klíčová slova: parkour, komodita, komodifikace, sportizace, lifestyle sport
Frequency Connectedness of Financial, Commodity, and Forex Markets
Šoleová, Juliána ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce je věnována přenosu volatility pomocí dekompozice od- chylek z VAR modelu metodou Diebold, Yilmaz (2012) v kombinaci s metodou Baruník, Křehlík (2017) v různých frekvencích v období od 1. 6. 1999 do 29. 6. 2018. Index S&P 500 reprezentuje finanční trhy, EUR/USD a YEN/USD trhy s měnovými kurzy. Ropa, zemní plyn, benzín a propan představovují energet- ické komodity. Kukuřice, káva, pšenici a sójové boby zastupují potravinářské komodity. Tato empirická studie přispívá k pochopení dynamické spojitosti rozdílných frekvencí v případě diferencovaného systému trhů. Hlavním zjištěním je skutečnost nejsilnější krátkodobé reakce na šoky, která byla pozorována v případě všech proměnných. To je v příkrém rozporu s výsledky klasických analýz frekvenční dynamiky v bankovním sektoru, které byly doposud pozorovány. Klasifikace: F12, F21, F23, H25, H71, H87 Klíčová slova: finanční trhy, komoditní trhy, provázanost, nejistota, freKVenční analýza E-mail autora: 93414233@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce: barunik@fsv.cuni.cz
Globální ekonomický výhled - září 2017
Česká národní banka
Zářijové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle zaměřujeme naši pozornost na fenomén reálného měnového kurzu optikou toho, co nám jeho vývoj sděluje o zemích Evropské unie. Jeho vývoj totiž odráží jak pohyb nominálního měnového kurzu, tak relativních cenových hladin, což umožňuje např. rámcově vyhodnocovat konvergenční úsilí země (k jádru eurozóny), diskutovat vliv centrální banky na rozložení reálného zhodnocování (mezi kanál nominálního kurzu a inflačního diferenciálu), nebo třeba sledovat vývoj vnější konkurenceschopnosti dané ekonomiky EU, tedy i eurozóny. Právě tímto směrem se vydává dějová linie článku, který monitoruje období od vzniku eurozóny v roce 1999 do současnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - srpen 2017
Česká národní banka
Srpnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle přinášíme pokračování našeho letního miniseriálu k ekonomickým dopadům brexitu na Spojené království. V červencovém čísle jsme se zaměřili na analýzu vlivů působících v krátkém období, v tomto srpnovém čísle shrnujeme závěry nejvýznamnějších studií, které se fenoménu brexitu věnovaly z delší perspektivy. Z těchto studií lze vyčíst shodu na tom, že britská ekonomika na odchodu z EU ztratí, což ekonomická realita postupně potvrzuje. Skutečný rozsah ekonomických dopadů brexitu je však stále složité odhadnout, neboť bude primárně záviset na dojednaných podmínkách mezi Spojeným královstvím a EU. Proto i v naší analýze představujeme základní možné scénáře, které optikou ztraceného HDP vyčíslují, kolik Spojené království za odchod z EU „zaplatí“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Monitoring centrálních bank - září 2008
Česká národní banka
I uplynulé tři měsíce byly poznamenány jen pomalu odeznívající finanční krizí, přičemž došlo ke korekcím u cen ropy a některých zemědělských komodit. V „Tématu pod lupou“ se věnujeme významu cen nemovitostí pro měnovou politiku a jejich praktickému uchopení v některých centrálních bankách Ve vybraném projevu přinášíme vystoupení Alana Bollarda, guvernéra RBNZ, o flexibilitě a limitech inflačního cílování.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Centralizované zadávání veřejných zakázek obcemi
Škvařilová, Karolina ; Sedmihradská, Lucie (vedoucí práce) ; Tománková, Ivana (oponent)
Veřejné zakázky, jakožto forma veřejných nákupů zboží a služeb skrze soukromý sektor, jsou stále tématem současnosti. Tyto vládní výdaje jsou regulovány ze strany Evropské unie s cílem úspory veřejných výdajů, například pomocí centralizovaného způsobu zadávání veřejných zakázek. Práce je zaměřena na konkrétní, centralizovanou veřejnou zakázku,Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací, ve které vystupuje hlavní město Praha jako centrální zadavatel a městské části hlavního města jako podřízení zadavatelé. Dochází zde k charakteristice zadávání veřejných zakázek skrze centralizovaný způsob a na základě případové studie městských částí hlavního města Prahy k identifikaci výhod a nevýhod využití tohoto způsobu a formulování doporučení centrálnímu zadavateli pro vyšší úspěšnost budoucí veřejné zakázky.
Globální ekonomický výhled - červenec 2017
Česká národní banka
Červencové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto i následujícím srpnovém čísle je naše pozornost dále zaostřena najeden z hlavních ekonomických fenoménů současnosti – brexit. Koncem června uplynul rok od referenda, v němž si Spojené království odhlasovalo, že vystoupí z Evropské unie. V obou článcích se soustředíme na posouzení ekonomických dopadů tohoto rozhodnutí na Spojené království. Červencové číslo je přitom věnováno vlivům působícím v krátkém období. Z vývoje celé řady ekonomických ukazatelů je patrné, že závěry četných studií, jež varovaly před negativním brexitovým šokem pro britskou ekonomiku, se postupně naplňují, a to od prvotní viditelné nervozity finančních trhů po vyhlášení referenda až po plíživě a postupně se projevující dopady do reálné ekonomiky. O tom, zda při budoucím ohlédnutí půjde spíše o dopady krátkodobé nebo dlouhodobě trvající, rozhodne zejména finální podoba podmínek dojednaných s institucemi EU. Tento rozměr úvah – včetně možných střednědobých výhledů – pak bude předmětem navazujícího článku v srpnovém čísle.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - červen 2017
Česká národní banka
Červnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na vyhodnocení přesnosti předpovědí pro rok 2016 publikovaných v Globálním ekonomickém výhledu v loňském a předloňském roce. Srovnávané instituce byly ohledně svého výhledu ekonomického vývoje mírně optimistické. Prognózy růstu HDP a inflace pro rok 2016 předpokládaly v průměru vyšší hodnoty, než jaká byla následná skutečnost. Rovněž výhledy nominálních úrokových sazeb pro USA a eurozónu byly nadhodnocené. Měnový kurz dolaru nakonec oproti ostatním měnám neposílil tolik, jak bylo analytiky očekáváno. Rovněž cena ropy byla ve srovnání se skutečností povětšinou nadhodnocena.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Využití technické analýzy k určení cen energetických komodit
Kopunec, Kristián ; Pěcha, Jiří (oponent) ; Radil, Lukáš (vedoucí práce)
Táto práca je zameraná na problematiku technickej analýzy a samotných technických indikátor. Venuje sa problematike trendu, grafov a formácii. Jednotlivo ich objasnuje. Zameriava sa na technické indikátory. Rozoberá najmä cenove indikátory, ktoré sú pre výber vhodnej metódy klúčove. Pomocou dostupných informácii zo stránok OTE. Je vybraný indikátor počitaní a následne uplatnovaní na vhodnú komoditu. Úlohou práce je predvídať vývoj trhu pomocou technických indikátorov a zhodnotenie možností daného indikátora.
Mapování spotřebního koše ve školních jídelnách vybraných základních škol v Českém Krumlově
SMĚŠNÁ, Alena
Cílem bakalářské práce je zmapování plnění norem spotřebního koše ve vybraných školních jídelnách na základních školách v Českém Krumlově. Teoretická část obsahuje informace o historii a legislativě školních jídelen, definici spotřebního koše a jeho komodit a obecné informace o vybraných základních školách v Českém Krumlově a jejich školních jídelnách. Praktická část obsahuje sebraná data spotřebních košů vybraných školních jídelen za období 20122015 a zhodnocení dodržování stanovených norem spotřebních košů. Při získávání těchto údajů byla použita analýza dokumentů, kvantitativní zpracování získaných dat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.