Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Několik návrhů mimoosových optických soustav
Rail, Zdeněk ; Franců, Helena ; Ulrichová, Iva ; Šípová, Gabriela ; Vápenka, David ; Vávra, Emil
Tento referát seznamuje čtenáře s několika typy optimalizovaných mimoosových zrcadlových soustav. Soustavy bez centrálního stínění a barevné vady poskytují zobrazení\ns vysokým kontrastem obrazu. Jsou vhodné pro využití jako dalekohledy pro astronomická pozorování nebo jako přesné laboratorní kolimátory paralelních svazků světla. Řada těchto přístrojů byla navržena a zkonstruována pro nejrůznější účely ve Vývojové optické dílně AVČR, dnes ÚFP AV ČR v.v.i.- Centru Toptec v Turnově.Tato práce seznamuje čtenáře s několika z nich.
Zbytkové optické vady objektivu Merz 108/1620 mm
Melich, Zbyněk ; Rail, Zdeněk ; Vápenka, David ; Šrajer, Bohdan
Během čištění a seřizování Merzova objektivu o průměru 108 mm a ohniskové vzdálenosti 1620 mm jsme měli příležitost proměřit jeho optické parametry. Z naměřených hodnot jsme provedli výpočet zbytkových optických vad tohoto achromatického objektivu. Výsledky těchto matematických simulací přinášíme v tomto referátu. Objektiv byl vyroben okolo roku 1923.
Tmelený objektiv Steinheilova typu
Rail, Zdeněk ; Franců, Helena ; Ulrichová, Iva ; Šípová, Gabriela ; Jareš, Daniel ; Kuryshev, V. ; Vápenka, David
Tento referát se zabývá achromatickými dublety se vstupním členem z flintového skla. Optické řešení těchto objektivů navrhl německý fyzik Carl August Steinheil v polovině 19. století. V nedávné minulosti bylo několik těchto dubletů vyrobeno pro astronomické účely v naší dílně. V referátu popisujeme výpočet a technologický postup výroby tmeleného Steinheilova objektivu s rovinnou výstupní plochou.
Specifika ošetřovatelské péče v přístupu k pacientům s apalickým syndromem a k pacientům v terminálním stádiu života
SMETANOVÁ, Denisa
Hlavním cílem této práce bylo zjistit specifika ošetřovatelské péče v přístupu k pacientům s apalickým syndromem a pacientům v terminálním stádiu života. Ve spojitosti s tímto cílem bylo stanoveno osm výzkumných otázek, zaměřených na vybraná specifika. Empirická část bakalářské práce byla zpracována prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření, které bylo provedeno formou polostrukturovaného rozhovoru, který se následně dělil do dvou částí. První část byla zaměřená na otázky týkající se pacientů v apalickém syndromu a v druhé části byla změřena na pacienty v terminálním stádiu života. Získané výsledky byly zpracovány metodou otevřeného kódování. Výzkumný soubor tvořily sestry z interní jednotky intenzivní péče, dále z lůžkového hospice, z oddělení následné péče JIP a také z oddělení ARO. Výsledky práce, jež byly analyzovány a následně kategorizovány, přinesly zajímavá zjištění, na základě nichž jsme došli k závěru, že pro sestry je péče o obě komparační skupiny velice fyzicky i psychicky náročná. Zdá se, že analýza výsledků je shodná s jinými studiemi, neboť i my jsme zjistili, že sestry identifikují specifika ošetřovatelské péče u pacientů v apalickém syndromu zejména v oblasti hygienické péče, výživy a komunikace. Pacientům v terminálním stádiu se navíc dostává klidu, ticha a důstojného konce života. Bakalářská práce byla psána tak, aby přinesla přehled mezi specifiky péče o pacienty v apalickém syndromu a pacienty v terminálním stádiu života. Výsledkem výzkumu naší bakalářské práce je informační materiál, který slouží nejen pro sestry, rodiny pacientů, ale i laickou veřejnost.
Maksutovovy soustavy z Turnova
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Jareš, Daniel ; Pintr, Pavel ; Vápenka, David
Tento referát popisuje vývoj a výrobu optických soustav, u kterých byl použit meniskový korektor Maksutova jako vstupní člen. Řada těchto vysoce kvalitních systémů byla v Turnově vyráběna od sedmdesátých let na několika pracovištích. V naší práci presentujeme zkušenosti s optickým designem, výrobou a konstrukcí meniskových dalekohledů a komor.
Optické parametry význačných refraktorů
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel ; Pintr, Pavel ; Vápenka, David
V tomto referátu publikujeme optické parametry několika historických dalekohledů, které jsme v literatuře a na webových stránkách získali. Data byla vložena do optického programu ZEMAX, v němž byly vyčísleny jejich zbytkové vady.
Simulace zbytkových optických vad objektivu Merz 124/1477
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Šrajer, Bohdan
Tento objektiv byl na Ústavu fyziky plazmatu,v.v.i., Centru Toptec v Turnově restaurován. Během tohoto procesu jsme získali možnost objektiv na optické lavici přeměřit a vyčíslit jeho zbytkové optické vady. Objektiv byl vyroben kolem roku 1860-1870.
Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk
V šedesátých letech 20. století byla navržena řada dvojzrcadlových katadioptrických dalekohledů, využívajících korekčních čoček, umístěných před jejich sekundárem. Jedním z prvních návrhářů těchto přístrojů byl P.P. Argunov. Jeho návrhy byly dále rozvíjeny G.M. Popovem, J. Klevcovem a dalšími optiky. V roce 2005 byl takový dalekohled Popova o průměru 305 mm vyroben ve Vývojové optické dílně AV ČR v Turnově (dnes Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.-Toptec). Přístroj měl nahradit starší dalekohled Maksutov-Cassegrain o průměru 260 mm hvězdárny v Úpici, který bylo nutné zrekonstruovat. V referátu prezentujeme optický návrh systému Popova Hvězdárny v Úpici a porovnáváme jej s ekvivalentním komerčním dalekohledem typu SchmidtCassegraina a dalšími přístroji.\n\n\n
Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel
V této práci předkládáme výsledky simulací zobrazovacích vlastností několika význačných historických zrcadlových dalekohledů, které konstruovali Newton, Hadley, Herschel, Rosse
Znalostní předpoklady předlékařské první pomoci u pedagogů v mateřských školách
KOVÁŘÍK, Ondřej
Obsahem bakalářské práce s názvem Znalostní předpoklady předlékařské první pomoci u pedagogů v mateřských školách je stručné shrnutí akutních stavů a onemocnění vyskytujících se především u dětí předškolního věku. Teoretická část se zabývá vybranými úrazy. A to od těch nejzávažnějších (resuscitace, poruchy vědomí, dušení) až po ty méně závažné (např. zlomeniny). U každého z úrazů je stručně popsána patofyziologie, příznaky a na závěr poskytnutí předlékařské první pomoci. V této části je také popsáno, podle jakých zákonů jsou povinni se pedagogové v problematice první pomoci vzdělávat. Ke zpracování této části jsem nejčastěji používal obsahovou analýzu z odborné publikace. Druhá část, praktická, je věnována výzkumu, kde záměrem bylo zjistit znalosti první pomoci u pedagogů v mateřské škole. Výzkum probíhal metodou kvantitativní, a to formou dotazníků. Dotazník byl sestaven ze čtrnácti otázek. Tento dotazník byl vyplňován pedagogy nejčastěji při osobní schůzce přímo v mateřských školách v nejbližším okolí mého bydliště v Brně. Výzkum je zpracován do grafů s popisem. Výsledky odpovědí jsou uvedeny u každého grafu v procentech. Hypotéza, která byla na začátku výzkumu stanovena, se výzkumem nepotvrdila. Pedagogičtí pracovníci mají dostatečné znalosti z předlékařské první pomoci. Mají však mezery v oblasti nových poznatků první pomoci (např. resuscitace, dušení). V těchto případech by většina pedagogů jednala podle zastaralých norem. V dalších otázkách dotazníku převládaly především správné odpovědi. Zajímavým zjištění bylo, že polovina dotázaných neabsolvovala žádné školení první pomoci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.