Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 303 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikace klienta a sociálního pracovníka v roli úředníka
WARISCHOVÁ, Martina
Bakalářská práce "Komunikace klienta a sociálního pracovníka v roli úředníka" se zabývá komunikací mezi klientem a sociálním pracovníkem. Hlavním cílem této práce je ukázat, že pokud chci být dobrý sociální pracovník a pomáhat lidem, musím ovládat především komunikaci. Protože sociální pracovník i klient jsou lidé a bez komunikace není jejich kontakt možný. Ke komunikaci patří spousta pravidel a postupů, má podobu určitého schématu, kde jsou stanovena pravidla, je přizpůsobena věku klienta, podmínkám rozhovoru a tak dále. Hlavními třemi požadavky kvalitního sociálního pracovníka je vzdělání, práce s počítačem a komunikační dovednosti. Ale jde tu i o to, že jakkoli jsou zde pravidla a postupy, sociální pracovník musí být připraven na to, že komunikuje s živým člověkem a ne, jen klientem, který je bezduchý. Po bezmála třech letech studia a několika praxích v sociálních službách se můj náhled na práci sociálního pracovníka hodně změnil. Ještě před třemi lety to pro mě byl, člověk, který pomáhá starým lidem - vyřizuje jim potřebné dokumenty. Chtěla jsem pomáhat, ale moje představa byla značně neúplná. Při psaní bakalářské práce jsem dospěla k závěru, že klient je celistvý člověk. Tedy, že k němu patří to, v jakém prostředí žije, jaké má životní zkušenosti, vazby. Nechci také, aby mne klient považoval za neosobního úředníka, který mu zasahuje do života. Sociální pracovník, v tom, jak tu práci chápu dnes, je profese, která vyžaduje stále se učit novým pohledům, novým názorům a přístupům. Ale taky jsem si uvědomila, že sociální pracovník není osamělý voják v poušti, ale neustále má kolem sebe spřízněné duše.
Právní ochrana klientů finančních institucí
Černý, Daniel ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Právní ochrana klientů finančních institucí Abstrakt První kapitola se soustředí na vymezení základních pojmů podstatných pro předmět této práce. Důraz byl kladen zejména na vymezení pojmu klient ve vztahu k pojmu zákazník, který je v pozitivním právu často používán jak na unijní tak na národní úrovni. Dále je vymezen pojem spotřebitel, což je obecně používaná kategorie zákazníků, která požívá nejvyšší právní ochranu. K vymezení rozsahu této práce je významný rovněž pojem finanční instituce a pojem právní ochrana. Vzhledem k rozmanitosti současného trhu finančních služeb ve zbytku práce jsem se zaměřil pouze na nejvýznamnější poskytovatele finančních služeb a na právní předpisy upravující jejich činnost. Pojem právní ochrany je vymezen ve smyslu dělení na institucionální a normativní právní ochranu s tím, že se tato práce soustředí na ochranu normativní. Cílem druhé kapitoly byl popis základních aspektů dvou navzájem se doplňujících principů práva, jakožto teoretických východisek právní ochrany klientů, jimiž jsou koncepce autonomie vůle a ochrana slabší smluvní strany. Princip ochrany slabší smluvní strany a jeho modalita ochrana spotřebitele byl představen i z hlediska současného vývoje v této oblasti a zaměřil jsem se i na problematiku do jaké míry má být tento princip zaveden, aby nebyla nepřiměřeně...
Povědomí studentů speciální pedagogiky o hospicové péči v České republice
Porubová, Markéta ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce s názvem "Povědomí studentů speciální pedagogiky o hospicové péči v České republice" seznamuje čtenáře s problematikou hospiců a hospicové péče. Cílem teoretické části práce je definice základních pojmů, kterými jsou především hospic, hospicová péče, paliativní péče a formy hospicové péče. Jsou rozebrány také potřeby klienta a jeho rodiny v rámci hospicové péče. Podkapitoly jsou věnovány i Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče, současné legislativě a financování v oblasti hospicové péče. Teoretická část práce je zakončena zmínkou o Programu "Podpora hospicové paliativní péče v České republice". Výzkumná část práce je založena na kvantitativním šetření a jejím cílem je analyzovat znalosti studentů speciální pedagogiky o hospicové péči v České republice. Výsledky pak poukazují na to, že studenti mají základní povědomí o této problematice.
Classic Card Games
Mifek, Jakub ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Bída, Michal (oponent)
Přestože jsou k dispozici knihovny zjednodušující tvorbu karetních her, pouze několik z nich umožňuje dostatečně obecný návrh umožňující tvorbu jakékoliv klasické karetní hry. Naše knihovna poskytuje jednoduché řešení pro tvorbu klasických karetních her a jejich grafickou reprezentaci. Součástí našeho řešení je klient-server aplikace schopná spustit libovolnou karetní hru vytvořenou pomocí naší knihovny. Pro ověření funkčnosti naší knihovny jsme implementovali pět ukázkových karetních her. Také jsme vytvořili samoučící umělou inteligenci, která je schopna se s minimálním zásahem ze strany programátora naučit libovolnou klasickou karetní hru vytvořenou pomocí naší knihovny. Pro tuto umělou inteligenci jsme zvolilli metodu Q-Learning posilovaného učení. Doufáme, že náš projekt umožní jednoduchou a efektivní tvorbu karetních her a jejich distribuci herní komunitě.
Aktivity s využitím koní v sociálních službách v Kraji Vysočina
KUBÁTOVÁ, Jaroslava
Bakalářská práce se zabývá tématem Aktivity s využitím koní v sociálních službách v Kraji Vysočina. Téma je aktuální s ohledem na rostoucí zájem o aktivity s využitím koní. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na témata týkající se hiporehabilitace a konkrétně oblasti aktivit s využitím koní (AVK). První kapitola se zabývá zooterapií obecně a dále metodami zooterapie. V další kapitole je popsána hiporehabilitace, její členění, historie a organizace, které se jí zabývají, a to jak v zahraničí, tak i v České republice. Poslední kapitola uvádí definici pojmu aktivity s využitím koní (AVK), cílovou skupinu, indikace a kontraindikace, cíle či účinky AVK. Dále je obsahem této kapitoly složení týmu pro AVK, hiporehabilitační kůň, terapeutický plán klienta, techniky a metody v AVK ad. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat možnosti a limity aktivit s využitím koní, které jsou poskytovány v sociálních službách jako součást hiporehabilitace. Dílčím cílem bylo zjistit indikace, cíle, kontraindikace, způsob práce, využívané metody a techniky, přínos, zapojení sociálního pracovníka do AVK. Zvolena byla kvalitativní výzkumná strategie. Použita byla metoda dotazování a technika polostandardizovaného rozhovoru. Zkoumaný soubor byl tvořen čtyřmi rodiči klientů se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří jsou klienty Sdružení AMBRA, z. s. Tento zkoumaný soubor doplňoval ještě sociální pracovník, který na aktivity s využitím koní pravidelně dochází. Informanti byli vybráni účelovým kvótním výběrem. Výzkum byl proveden ve Sdružení AMBRA, z. s. v Černé v Kraji Vysočina. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu byly zodpovězeny hlavní i dílčí výzkumné otázky. Nejvíce překvapující byly výsledky v oblasti přínosu aktivit s využitím koní. Přínos AVK je výrazný v oblasti sebevědomí či sebedůvěry klienta. Pozitivní výsledky jsou také v oblasti motivace, komunikace, zlepšení nastává také v oblasti chování či sociálních kompetencí. Co se týká oblasti jemné a hrubé motoriky, zde vyšly také zajímavé výsledky. Rodiče klientů také vítají možnost spolupráce se sociálním pracovníkem. Z výsledků dále vyplývá, že by rodiče klientů ocenili zavedení nové služby, a to paravozatajství. Paravozatajství je vhodné pro klienty, kteří nemohou jezdit či sedět na koni z důvodu vyšší hmotnosti nebo ze zdravotních komplikací. Součástí bakalářské práce je i vypracovaná SWOT analýza, která podává zajímavé informace o chodu organizace Sdružení AMBRA, z. s.
Mobilní aplikace pro zajištění sportovních aktivit
Hlipala, Ľuboš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca popisuje tvorbu mobilnej aplikácie, ktorá má za úlohu osloviť užívateľov so spoločnou záľubou v športe a poskynúť im vhodnú platformu pre zdieľanie tejto záľuby. Naimplementovaný systém pozostávajúci z mobilnej aplikácie pre platformu Android a aplikačného servera špeciálne navrhnutého pre tento systém ďalej vytvára priestor pre vznik novej komunity užívateľov, ktorí medzi sebou zdieľajú informácie o svojich športových aktivitách a vytvárajú nové športové udalosti. V práci budú objasnené postupy a prístupy pri tvorbe tohto systému pomocou AndroidSDK, jazyka Java a MySQLdatabázy.
Automatizované testování webových aplikací
Köszegy, Lukáš ; Rychlý, Marek (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zameriava na základný popis teórie a problematiky testovania, agilného vývoja a internetových obchodov. Cieľom práce je špecifikovať požiadavky na testovací scenár internetových obchodov a následne navrhnúť vhodné aplikačné riešenie pre jednoduchú integráciu testovacieho procesu ako súčasť vývoja internetových obchodov v rámci agilného vývoja.
Twitter client pro Apple TV
Zvara, Marek ; Kočí, Radek (oponent) ; Hrubý, Martin (vedoucí práce)
Táto práca popisuje a analyzuje platformu tvOS a porovnáva jej výhody a nevýhody voči platforme iOS. Okrem toho ponúka prehľad aktuálneho stavu Twitter API.Na základe týchto poznatkov ponúka popis návrhu, úspešne zrealizovanej implementácie a testovania aplikácie. Twitter klient pracuje so základnými funkcionalitami ako prezeranie časovej osi, retweet, like/unlike tweetu či reakcia v diskusii k danému tweetu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 303 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.