Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Účast obyvatel v procesu městského plánování na příkladu regenerace sídliště v Jičíně
Křepelková, Hana ; Jíchová, Jana (oponent) ; Temelová, Jana (vedoucí práce)
Bakalá ská práce se zabývá ú astí ve ejnosti p i plánování projekt na lokální úrovni. V práci jsou vymezeny typy a akté i participace, faktory ovliv ující její míru a výhody a nevýhody zapojování ob an . Teoretický postup zapojování ve ejnosti je zde popsán v jednotlivých krocích. Praktická ást práce uvádí podmínky participace ve ejnosti ve m st Ji ín, a to konkrétn na projektu regenerace sídlišt . Postup zapojování obyvatel do projektu je zjiš ován pomocí rozhovor s ú edníky m sta a dále na základ studia dokument . P ístup obyvatel k ú asti na projektu je hodnocen pomocí dotazníkového šet ení. Ukázalo se, že m sto Ji ín se snaží do projekt obyvatele zapojovat, a že zpracování projektu regenerace sídlišt vycházelo z názor ob an . Obyvatelé jsou s regenerací sídlišt p evážn spokojeni, ale konkrétním p ipomínkám n kterých obyvatel nebývá vždy vyhov no.
HOUSE ON THE EDGE – Valašské Meziříčí, Sokolská Street
Málek, Ivan ; Mašek, Radomír (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
the concept is to try to achieve the most effective use of the construction site at hand while respecting the heights of neighbouring buildiings.
Recreation potential of public spaces of panel district in Slovakia
BALI, Peter ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Mansfeldová, Alena (oponent) ; Riedl, Dušan (oponent) ; Šilhánková, Vladimíra (vedoucí práce)
RECREATION POTENTIAL OF PUBLIC SPACES OF PANEL DISTRICT IN SLOVAKIA This task discuss about relation between natural place potential and how place influence regeneration of public spaces to create live and usefull spaces for dwellers. In literary overview this task disscus about different kinds of recreation, which every dveller can do in public spaces of our panel districts, than about regeneration of publick spaces and types of living spaces, which exist in panel districts. The important element of this task was evaluate contemporary conditions of publick spaces in Slovak nanel districkts, if it possible to use them and what is their activity range, because natural givennes of panel districts markedly enfluent oportunities and ways how to regenerate spaces for recreation. I made two evaluations, which are aimed at of panel districts recreation atraction for dwellers. The second evaluation searched public spaces of panel districts in detail, their conditions and use range of dwellers. On base of these evaluations I created four recreation potential categhories of panels districts and we tried to find the infuence of this recreation potential to creating of public spaces. On the base of our results from choosed panel districts we found out, that panel districts, which care about their natural givennes are more often used by dwellers, than panel districts which created new artificial public spaces. Based on this results I confirmed my hypothesis. Use of this task is in many ways, in theoretical way as base for next searching of panel districts regeneration. In practical way it can be used as regeneration tool
Kulturní centrum Kopřivnice
Kubínová, Šárka ; Rada, Pavel (oponent) ; Sochor, Jan (vedoucí práce)
Projekt se zabývá řešením kulturního centra v průmyslovém pásmovém městě poznamenaném socialistickou výstavbou.
Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2008
Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí - Nesehnutí, Brno ; Koželuh, Jiři
Výzkum hodnotil plánovanou prostorovou expanzi se zaměřením na environmentální vlivy. Odhalil, že současný systém plánování není udržitelný a vede ke vzniku sídelní kaše, nárůstům intenzit dopravy v nezanedbatelných měřítcích a k záboru volných ploch. Dokládá, že neexistence či neúčinnost regulací je nebezpečná jak pro životní prostředí, tak potenciálně i pro vybavenost měst obchodem a službami. Výzkum uvádí, že je třeba hledat účinná opatření k posílení regulačních mechanismů, která jsou popsána v kapitole 5, ale zabývají se pouze regulací z pohledu ochrany životního prostředí. Aby tato regulace byla účinná, je nezbytné přijmout další opatření, které poskytnou nástroje pro regulaci obecním samosprávám a ke kooperaci krajských samospráv a ministerstev. Je nezbytné zabývat se také omezením ekonomické moci maloobchodních řetězců, která zahrnuje mimo jiné podporu drobných obchodníků a výrobců či omezení otevírací doby. Návrh těchto opatření přesahuje rozsah tohoto výzkumu. Výzkum poukazuje na nutnost rychlého zásahu.
Nákupní řetězce - nové výzvy: Geografie - územní plánování - ekologie - lidská práva - lokální ekonomika - účast veřejnosti - samospráva - média - občanská společnost
Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí - Nesehnutí, Brno
Sborník obsahuje práce: Pavel Bednář: Internacionalizace a trendy maloobchodu v ČR, Jana Spilková: Proměny nákupního chování českých zákazníků, Jiří Koželuh: Územní plánování a prostorová expanze maloobchodu, Jana Koukalová: Diskriminace a systémové porušování práv zaměstnanců obchodních řetězců, Stanislav Kutáček: Penězům na stopě, Eva Slavíková: Kauza Hobby Market - případová studie, Michael Bail - Pavel Ehrlich: Výzkum preferencí obyvatelstva městské části Brno-Ivanovice ohledně stavby Hobby marketu, Jaroslav Hrdina - Karolina Krátká: Lokální kampaň proti nekoncepční výstavbě supermarketů na Tišňovsku, Martin Hyťha: Kácení kolem supermarketů Lidl a možnost řešení sporných kauz uzavřením smlouvy, Vít Kouřil - Lenka Sedláková: I padlý strom vrhá stín, Milan Štefanec: Účast veřejnosti v rozhodovacích procesech v případech výstavby velkých nákupních center. Výzkum byl podpořen v rámci finančního mechanismu EHP, Nadace občanského rozvoje Norských fondů a Ministerstvem životního prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.