Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 246 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tělesnost je Boží dar
Kubeš, Jiří ; Pařízek, Michal (vedoucí práce) ; Jandejsek, Petr (oponent)
V své práci se snažím uchopit téma těla a tělesnosti jako daru v křesťanském myšlení. Samotná práce se tak bude ve své první kapitole ubírat od základního představení polarit duše a těla, svátostnosti těla a pojetí těla jako stvořeného podle obrazu Božího. Díky tomuto přestavení tak čtenář bude moci nahlédnout do svátostné duální jednoty v člověku, do jednoty těla a duše, která je Bohem chtěná a žádaná a která je u Boha věčná. Druhá kapitola, v návaznosti na představení těla jako neodmyslitelné složky člověka, rozvede danou tematiku stvořenosti těla do větší hloubky, a to až k pojetí stvořeného těla jako daru. Práce poukáže na významové pojetí daru v křesťanském myšlení. Charakter a smysl daru pak práce rozvede ve své třetí kapitole, stávající se konsensem kapitol předchozích, a to tak, že k lidské tělesnosti a tělu přistoupí skrze jeden jediný vzor, kterým je tělo Kristovo. Na Kristově těle pak práce ukáže, že po vzoru Krista a církve, z tohoto těla vycházející, je člověk ve svém těle povolán na stejnou cestu, tedy na cestu korespondující s cestou Ježíše Krista. Klíčová slova Tělo, tělesnost, dar, trojice, Kristus, církev
Revoluční rok 1989 na vlnách Radia Vaticana
Volfová, Viktorie ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Petráček, Tomáš (oponent)
Práce si vzala za téma odraz roku 1989 v rozhlasovém vysílání na české stanici Vatikánského rozhlasu. V Československu se jejich programy staly zejména pro katolické křesťany po nastolení totalitního režimu a navzdory rušení vyhledávaným zdrojem informací především o náboženském životě ve světě. Od tohoto převratného roku letos uběhlo 30 let a v listopadu si připomeneme dvě výročí, které na sebe na pozadí své doby navazují. Svatořečení Anežky, které spojilo národ a církev a bylo předzvěstí samotné sametové revoluce, jež je událostí druhou. Tato práce sleduje zejména ty příspěvky, které reflektují klíčové události onoho roku v naší zemi. První část je věnována charakteristice vysílání vatikánského rozhlasu, nastiňuje jeho vznik, představuje první českou redakci ale i redakci v roce 1989. Práce je reflexí vybraných příspěvků, proto se také v jedné ze svých své části zabývá jeho programovou skladbou. Druhá část představuje historický kontext a vývoj komunistického režimu ve sledovaném roce 1989 na pozadí vybraných relacích, kde hlavním zdrojem je zvukový archiv Ústavu pro studium totalitních režimů. Klíčová slova církev, Československo, rádio Vaticana, rok 1989, sametová revoluce, svatořečení Anežky České, totalita, Vatikánský rozhlas
Memorable christian sites in our territory from the period of the IXth - Xth century
Sinenki, Vladislav ; Vopatrný, Gorazd Josef (vedoucí práce) ; Luptáková, Marina (oponent)
The thesis addresses the monuments of Great Moravian church architecture and is based on the material accumulated during the past century. It analyzes the influence of different architectural styles, the hypotheses by different scholars and the existing contradictions between them. The thesis covers a selection of church buildings many of which possess a special spiritual value. Special attention is paid to the hypothesis of the construction date and architectural sources of Ste. Catherine church in Tamovice. Of special interest are the interviews and consultations with leading Czech and German researchers, historians and archeologists carried out while working on the thesis.
Architektura a umění
Hrončeková, Barbora ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Návrh Mestskej galérie v meste Litomyšl reaguje hmotou na pohľadové osy mestskej štruktúry a jej rôzne výškové členenie. Hmota budovy je rozdelená na 5 celkov s rozdielnymi výškovými úrovňami. Hlavným princípom je prepájanie mestských priestorov, či už v podobe terás, ktoré sú prístupné verejnosti a spájané exterierovými schodišťami, alebo v podobe hmôt. Hmoty takticky menia svoju výšku na základe prevádzky a náplne danej hmoty, fázy priechodu z jednej výškovej úrovne do druhej alebo požadovaného výrazu. Ustupujú a vytvárajú poloverejné priestory terás a nádvoria, vystupujú či predstupujú a vytvarajú dominanty. V mieste priameho priehľadu z námestia hmota najvyšieho poschodia ustupuje, a tým nenarušuje požadovaný výraz kostola.
Duchovní brownfield Olomouc - Zlín
Smolová, Tereza ; Nový, Jindřich (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Hlavním tématem diplomové práce je návrh křesťanského duchovního centra jako rozšíření stávajícího poutního místa, nedaleko Napajedelské brány na rozmezí Hané, Slovácka a Valašska, v kopcích Vizovické vrchoviny, Pramene Svatá voda. Návrh se opírá o analýzy a syntézy mapování duchovních brownfields zpracované v rámci před diplomní práce. Součástí zkoumání byla analýza poutních míst v okolí Zlína. Zabývá se mimo jiné otázkou, jak má vypadat současný sakrální prostor a jakým způsobem promlouvá k dnešnímu člověku. Práce řeší návrh poutního kostela se zázemím pro turisty a ubytováním pro duchovní a poutníky. Základem kompozice jsou tři hlavní objekty - kostel, vstupní objekt a útulna - doplněny o kampanilu a křtitelnici. Jedná se o soubor objektů s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím s lázní. Stavební program vyžaduje separaci skupin uživatelů vzhledem k účelu užívání stavby. Součástí stavby je zahrada, která je svým funkčním i ideologickým ztvárněním inspirována rajským dvorem.
Duchovní brownfield Olomouc - Zlín
Scholzová, Simona ; Nový, Jindřich (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je návrh poutního místa v oblasti pramene Svatá Voda v blízkosti Malenovic u Zlína. Objekt je umístěn na nejbližším vyvýšeném místě nedaleko stávajícího pramene a dominuje tak svému okolí. Návrh vychází z kruhu symbolizující věčnost, harmonii – křesťanství obklopujícího Rajský dvůr. Tento prstenec je protnut čtyřmi střepy, které představují narušení harmonie – lidskost. Tyto dva typy hmot jsou vzájemně kontrastní, odlišeny jak tvarem, tak i materiálem. V největším pomyslném střepu je umístěn kostel, v ostatních menších střepech je to menší kaple, nebo individuální modlitebny. V prstenci, který je střepy rozdělen na dílčí segmenty jsou umístěny provozy jako zázemí kostela recepce s restaurací a technickým zázemím, kanceláře neziskovky, která areál spravuje, společně s kanceláří terapeuta, dále ubytovací část a také prostory učeben a dílen pro konání exercicií.
Duchovní brownfield Olomouc - Zlín
Kloz, Lukáš ; Nový, Jindřich (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce vycházelo z předchozí analytické práce. Výsledkem analýz vyplynulo několik problémů řešeného území Valašska a Hané. Jedním z nejzávažnějších problémů je nedostatek spirituálních míst a liturgických míst k modlitbě v oblasti Zlína. Analýzy a syntézy vzešlé z předchozí práce jsou přiloženy k samotné diplomové práci. Součástí zkoumání byla analýza poutních míst v okolí Zlína. Při kombinaci zjištěných dat vyplynulo zadání diplomové práce – návrh poutního kostela se zázemím a duchovního centra. Tato novostavba má za účel podporu místní komunity, podporu křesťanské víry a revitalizaci stávajícího poutního místa Svatá voda – Kaménka. Práce řeší návrh poutního kostela se zázemím a kavárnou pro veřejnost a návrh duchovního centra pro týdenní program duchovní obnovy. Areál je doplněn o čtyři byty pro samostatné bydlení duchovních. Novostavba je navržena ve vzdálenosti 250 metrů od stávajícího poutního místa Svatá voda.
Spiritual brownfield Olomouc - Zlín
Greguška, Peter ; Nový, Jindřich (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
The diploma thesis is the proposal of the pilgrimage church with the addition of the second functional unit as the pilgrimage area near to the stream „Svatá voda – Kaménka“. The proposal claims to raise former pilgrimage area and natural element, and also to provide spiritual and psychological support to pilgrims/visitors. For that reason, there are provided residential programs in the area. The building program corresponds to demanding enter and capacity. Capacity of the church is up to 250 people, in the main liturgical space on the ground floor. The growth is possible on the gallery on the second and third floor. Areal also including restaurant, lecture hall and spiritual centre. That works on a spiritual stay program for singles or couples. There is also a meditation garden and parking lot aloof.
Historie a vývoj NO CČSH v Rakovníku
Macoun, Jiří ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Z textu této disertace vidíme, jak velký byl vliv vlasteneckého sentimentu v období po první světové válce, který spolu s charismatickými osobnostmi jako je v Rakovníku Josef Kopecký nebo osobnost prvního patriarchy Karla Farského vytvořil podmínky pro vznik náboženského společenství československé církve v Rakovníku. Díky těmto lidem bylo možné rozšířit myšlenku nové církve na okolní obce a překonat váhavost prvních kněží, kteří museli opustit římsko-katolickou církev. To je zřejmé ze zdrojů, ze kterých lze získat většinu informací k tomuto tématu. Všechny tyto zdroje informací uvedené v této disertační práci spolu s akademickou literaturou představují velmi objektivní pohled na popisované období. Práce na této disertační práci mi poskytla také mnoho podnětů pro budoucí materiální a duchovní obnovu této komunity. Důležitým bodem je také hlubší pochopení vlastní historie, vlastních kořenů a zpřístupnění těchto informací lidem, jejichž předkové místní komunitu vytvořili. Koneckonců, v roce 1925 bylo v této náboženské komunitě více než tři čtvrtiny rakovnické populace, takže lze říci, že historie tohoto náboženského společenství je přinejmenším v těchto letech historií všech obyvatel města Rakovníka. Naším velkým úkolem je zapojit veřejnost, zejména děti, do církevních aktivit a dále stavět na bohaté historii...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 246 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.