Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 229 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spiritualita Ostrava !!!
Chytková, Alžběta ; Mikulášek, David (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Návrh komunitního centra v Ostravě-Kunčičkách se snaží reagovat na specifickou sociální a hmotnou situaci místa. Vytváří nové příležitosti pro obyvatele a napomáhá jejich integraci a interakci. Snaží se o přirozené navázání na stávající kostel a faru, nesnaží se jim konkurovat, ale rozvíjí je. Významným bodem projektu je i nové centrum obce, které se nachází právě před kostelem, to dostává novou definici a hloubku. Projekt řeší i rozvoj veřejné vybavenosti místa ve vztahu k potřebám duchovním, společenským i každodenním. Nabízí náhled do reálného řešení problémů a příležitostí místa ve vztahu k možnostem místní farnosti. Nedílnou součástí je i zlepšení prostorového uspořádání kostela vzhledem k požadavkům moderní doby. Práce se zabývá těmito celky: kostel, fara, náves, komunitní centrum, komunitní dvůr, multifunkční sál, dům služeb, zázemí pro sport a louka za kostelem.
Spiritualita Ostrava !!!
Javorský, Tomáš ; Mikulášek, David (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stavbou nového komunitního centra a rekonstrukcí stávajícího kostela s farou v Ostravě-Kunčičkách. Cílem práce je oživit řešené území potenciálního centra dění Kunčiček a vhodným řešením reagovat na kontext a charakter místa. Návrh pracuje s objekty rovnocenně a vytváří tak celiství obraz duchovního a obecního centra. Komplex budov napomáhá aktivovat mimo samotné místo i jeho okolí a přináší nový impuls ke společenskému dění v dané oblasti. Komunitní centrum a zásahy do stávajících budov efektivně a přiměřeně využívají danou parcelu. Návrh se snaží využít potenciál místa a pracuje se skrytými vazbami na okolí. Výsledné řešení je charakteristické svou vícevrstevnatostí. Jednotlivé fragmenty pomáhají společně vytvářet celek s množstvím nových venkovních prostor o rozdílném charakteru, měřítku a využití. Dvoupodlažní kompaktní hmota komunitního centra obsahuje společenské a volnočasové zázemí. Zvolené technologie objektu jsou v souladu se specifickou sociální strukturou v oblasti a zároveň provozně ekonomickým aspektem. Hlavním cílem při rekonstrukci budov kostela a fary je navázání na jejich hodnoty, pozvednutí kvalit a očištění od nepatřičných prvků.
Možnosti spolupráce s Psychosociálním a intervenčním týmem ČR při mimořádných událostech
VAVEROVÁ, Petra
Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat informovanost laické veřejnosti a registrovaných církví o Psychosociálním intervenčním týmu ČR. Dále se práce zaměřuje na analýzu dostupných zdrojů informací o psychosociální intervenci (pomoci) a o krizové intervenci při mimořádných událostech. Informovanost církví byla zjišťována pomocí rozhovorů s představiteli církví. Jednalo se hlavně o osobní rozhovory, telefonní komunikaci a e-mailovou korespondenci s registrovanými církvemi. Závěrem bylo zhodnoceno, jak jsou církve s Psychosociálním intervenčním týmem seznámeny a zdali s ním úzce spolupracují, pokud jde o vznik a průběh mimořádných událostí. Informovanost laické veřejnosti byla zjištěna pomocí dotazníkového šetření, dotazník byl založený v první části na obecné informaci o Psychosociálním intervenčním týmu ČR a mimořádných událostech, v druhé části dotazníku se zjišťovalo, zda se veřejnost s tímto týmem setkala a v jakém případě to bylo. Tato práce je první, která se zabývá informovaností o Psychosociálním intervenčním týmu ČR. Může se tedy použít jako podklad pro další šetření o tomto tématu. Bylo zjištěno, že laická veřejnost nějaké povědomí o Psychosociálním intervenčním týmu má, ale je na velice nízké úrovni a jen jeden ze 105 respondentů se s tímto týmem osobně setkal. Pokud jde o církve, byla informovanost vyšší, ale pouze několik církví s tímto týmem úzce spolupracuje. Je nutné podotknout, že by bylo žádoucí informace o tomto týmu u laické veřejnosti prohloubit a zajistit i lepší spolupráci mezi tímto týmem a církvemi.
Češi a Němci v Českých Budějovicích v 2. polovině 19. století a 1. polovině 20. století
Soušek, Josef ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na vztahy mezi Čechy a Němci v Českých Budějovicích vymezené obdobím 2. poloviny 19. století a 1. polovinou 20. století. Hlavní důraz je kladen na souvislosti vlivu církve na vztahy mezi oběma národy v uvedeném místě a čase, které jsou popisovány na základě prostudovaných pramenů a odborné literatury. Zvláště jsou v práci probírána témata demografický vývoj města, českoněmecké soupeření, náboženský život, církev, řeholní kongregace, vzdělávání a výchova. Závěrem mé práce je zjištění, že se církev a jednotlivé kongregace neúčastnily národnostního souboje ve městě. Pouze se snažily fungovat ku prospěchu města a jeho občanů. V případě, že zřizovaly organizace jako např. školy, spolky, nemocnici, tak to bylo z důvodu toho, že ve městě chyběly, nebo neexistovaly v dostatečném množství v neustále rozvíjejících se Českých Budějovicích. A nezáleželo na tom, zda se jednalo např. o školu pro české či německé děti. Rovněž národnost samotných členů církve a kongregací nebyla rozhodující. Důležitým předpokladem se stala znalost obou jazyků ve městě, a sice němčiny a češtiny. Výraznější problémy nastaly pouze u koleje redemptoristů, která se stala ze strany kongregace nechtěně součástí národnostního soupeření ve městě. Soužití českého a německého obyvatelstva města skončilo...
Tvorba 3D modelu kostela v Unkovicích
Pospíšilová, Iveta ; Kalvodová,, Petra (oponent) ; Kalvoda, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu 3D modelu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicích. Předpokládá se, že výsledný digitální model bude v budoucnu využit k prezentaci budovy kostela. 3D model je zpracován na základě tachymetricky zaměřených bodů v programu Autodesk Inventor. Testováním přesnosti dle ČSN 01 3410 bylo prokázáno, že výsledný 3D model splňuje kritéria 3. třídy přesnosti.
Zaměření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích
Psíková, Soňa ; Svoboda, Daniel (oponent) ; Kuruc, Michal (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je tvorba stavební výkresové dokumentace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích. Úvodní část je věnována popisu lokality a měření. Následující část práce se zabývá výpočty naměřených dat a testováním dosažené přesnosti. Závěrečná část práce obsahuje popis tvorby grafických výstupů. Výsledná stavební dokumentace se skládá z výkresů půdorysů, svislých řezů a účelové mapy, které budou předány Národnímu památkovému ústavu.
Medieval and modern Crypts on the area of Bohemia, Moravia and Slovakia
Solárová, Petra ; Slivka, Michal (vedoucí práce) ; Bednár, Peter (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá stredovekými a novovekými kryptami na území Čiech, Moravy a Slovenska. Jej cieľom je zhodnotenie skúmaných krýpt, ktoré boli už publikované. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je zhrnutý prehľad bádania a metodika výskumu. Nasledujúce kapitoly sú venované samostatnému vyhodnoteniu krýpt na skúmanom území - správnemu pochopeniu ich významu, architektúry a hrobového inventáru. Treťou časťou je vypracovaný katalóg archeologicky skúmaných krýpt. Kľúčové slová krypta, kostol, pochovávanie, architektúra, truhla
Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Staršího v Hostouni
AUGUSTINOVÁ, Tereza
První část bakalářské práce se zabývá historií města Hostouň a stručným představením majitelů panství. Dále je práce zaměřena na historii dominanty První část bakalářské práce se zybývá historií města Hostouň a stručným představením majitelů panství. Dále je práce zaměřena na historii dominanty města, kterou je kostel sv. Jakuba Staršího. Ve stručnosti jsou popsány i památky, které jsou, nebo v minulosti byly součástí fary. Hlavním tématem této práce je ikonografický popis nástěnných maleb v interiéru kostela. Hlavním záměrem je seznámení s opomenutým kostelem Českého lesa.
Etická výchova v hodinách náboženství na vybraných církevních základních školách v České republice
Javůrková, Adéla ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Váňová, Miroslava (oponent)
Uvedená diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s aktuální podobou etické výchovy v hodinách náboženství v České republice. Je členěna do několika kapitol, z nichž každá je nositelem určité problematiky, kterou osvětluje. Práci uzavírají rozhovory s učiteli, kteří vyučují náboženství na církevních školách, a opodstatňují tak úsudky představené v závěru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 229 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.