Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 255 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přímé volby prezidenta ČR v Katolickém týdeníku
Švehlová, Kateřina ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Zavadilová, Tereza (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou českých katolických médií, mezi nimiž zcela výsadní pozici zaujímá tištěné periodikum Katolický týdeník. Záměrem této bakalářské práce je zmapovat, jak Katolický týdeník přistoupil k tématu dosavadních dvou přímých voleb prezidenta České republiky. Tyto události lze považovat nejen za celospolečensky významné a mediálně velmi sledované, ale jejich výsledek je vzhledem ke kompetencím a zejména symbolice prezidentského úřadu též relevantní pro postavení katolické církve v české společnosti. Teoretický úvod na základě reflexe situace katolické církve v České republice a jejího vztahu k médiím a státu nastiňuje pozici, ve které se nacházela katolická média v období dosud konaných přímých voleb prezidenta ČR. Další kapitoly představují nejdůležitější česká katolická média, prezentují Katolický týdeník jako periodikum klíčové pro analytickou část a přináší stručný přehled informací o průběhu dvou dosavadních přímých voleb prezidenta ČR. Analytická část následně odpovídá na hlavní výzkumné otázky - jaké místo zaujímaly dosavadní přímé volby prezidenta ČR v roce 2013 a 2018 v agendě Katolického týdeníku a jaký postoj k tomuto tématu periodikum zaujalo.
Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém prostředí.
Průšková, Kristýna ; Obrtlík,, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce bylo zpracovat území kasáren Černých Polí v Brně. V rámci práce jsem se snažila oživit a otevřít řešené území městu a lidem a napojit se tak na okolní zástavbu. Řešené území jsem si rozšířila o přiléhající panelovou zástavbu ze severu, a právě jako jeden z cílů bylo tuto zástavbu plynule zakomponovat, tak aby z ní nebyla vytvořena bariéra. Druhým cílem bylo revitalizovat dvě historické budovy kasáren a panelovou budovu kolejí, které jsou odkazem na obraz místa. Práce je rozdělena na část analytickou a část návrhovou, kde se zabývám konkrétními hmotami, dopravou a veřejnými prostory. Většina území je pokryta obytnou plochou s vloženými občanskými a komerčními plochami, které tak tvoří funkčnost celého území. Svým návrhem se snažím ukázat, jak lze území vyřešit, i přesto že historické a panelové budovy budou zachovány a zakomponovány a nebude se jen stavět na hnědé louce.
Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň
Minárová, Tereza ; Hrabec, Josef (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh studie sakrálního objektu – kostela Seslání Ducha Svatého v Brně, Líšni. Objekt kostela je doplněn o duchovní centrum. Stavební program je vymezen na následující: budova kostela, s jeho předzázemím – parkovací prostory, zkušebna, příprava květin, prodej drobných předmětů s odpočinkovou zónou; hlavní loď kostela, kůr, prostor pro děti s rodiči, kaple; zázemí sakristie – zpovědnice, farní kancelář, sakristie, depositář. Další část stavebního programu jsou prostory duchovního centra: recepce, kanceláře nadace s archivem, zasedací místností, učebna nedělní školy, multifunkční sál, klubovna, 3 byty se samostatnou kaplí. Vše je doplněno o technické a hygienické zázemí. Návrh je rozšířen o relaxační prostory v nedalekém okolí, které rozšiřují portfolio občanské vybavenosti v této oblasti. Návrh zahrnuje sakrální i profánní funce. Duchovní centrum je tedy polyfunčního rázu a nabízí podněty jak pro Salesiánskou komunitu, tak pro místní obyvatele přilehlého sídliště. Jejich centrem setkávání je Kostelní náměstí, které se střetává v osách dvou hlavních směrů příchodu z ulice Horníkova a od Salesiánského střediska mládeže. Předzázemí s posezením a prodejem drobných předmětů slouží širší veřejnosti, která může dál využívat multifunkční sál pro příležitosti koncertů, přednášek, výstav. Prostory klubovny, učebny a Farního atria budou sloužit pro vzdělávací a jiné aktivity dětí, jejich rodičů a prarodičů i jiných sociálních skupin. Duchovní centrum umožňuje také úřední činnost nadace s možností využití okolního zázemí. Centrum dále nabízí soukromou část pro bydlení v rámci farnosti se třemi jednotkami 2+KK, vyhrazeným parkováním a skladovacími prostory. Celý komplex nabídne lidem z této lokality novou nabídku služeb, kulturního a duchovního vyžití.
Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň
Malečková, Kateřina ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je zpracování návrhu novostavby sakrálního objektu v Brně-Líšni. Jedná se o parcelu ve středu panelové zástavby mezi objektem polikliniky a budovou Salesiánského střediska mládeže (=Salesko). Na realizaci tohoto objektu čeká komunita Salesiánů, která bude objekt nejvíce využívat, již dlouhá léta. Klíčovým tématem je vytváření prostorů umožňující setkávání lidu k bohoslužbám, slavnostem a společenským akcím. Návrh zpracovává dva vzájemně propojené provozy – budovu kostela Seslání Ducha Svatého a farní objekt. Základní kompozici tvoří 3 kubické hmoty – vstupní část objektu kostela, hlavní liturgický prostor a faru. Výškovou dominantou se stává zvonice, která sděluje sakrální funkci stavby. Jedná se o soubor objektů s dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím ve vstupní části kostela. V projektu je okrajově zahrnuto i řešení volných prostranství v okolí parcely a jejich přeměna na kvalitní veřejné plochy. Sakrální prostor se má stát místem, které své návštěvníky vítá, přijímá a dává jim pocit bezpečí. Uvnitř objektu lidé naleznou klid, oporu, porozumění a odchází s pocitem lepšího člověka.
Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň
Mádr, Marián ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh novostavby římskokatolického kostela se zázemím, který se bude nacházet v městské části Brno-Líšeň, v severozápadní části katastrálního území Líšeň, na svažité parcele, mezi ulicemi Horníkova a Molákova, v blízkosti střediska mládeže (“Saleska“). Kostel bude sloužit římskokatolické kongregaci Selesiánů, kteří se věnují výchově a práci s dětmi a mládeží. Kostel bude zasvěcen třetí Božské osobě Duchu Svatému. Hlavní důraz je kladen na kostel, jako na místo setkávání se ve společenství věřících, ale zároveň i tiché a klidné místo pro setkání s Bohem. V návrhu dále bude uvažováno s vybudováním farního centra, které by mělo být místem pro setkávání farníků při různých akcích s možností ubytování Salesiánů. Idea vychází z hlavních symbolů Salesiánů. Návrh je koncipován na myšlence domova, kruhu, symbolizujícího rodinou atmosféru. Odvíjí se od třech pilířů. Rozumu, náboženství a laskavosti, stojící na trojúhelníkovém podkladu, které slouží jako body k vytvoření společenství ohraničené kružnicemi. Toto společenství je vymezeno třemi kruhovými úsečemi ve formě železobetonových nosných konstrukcí, kde každá z nich představuje jednu z božských osob Svaté trojice. Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého. Mezery mezi konstrukcemi slouží k takovému prosvětlení, které neodvádí pozornost z kostela do vnějšího okolí a zachovává v interiéru klid a duchovno.
Architectural study of the sacral object Brno - Líšeň
Bartíková, Michaela ; Marek, Jiří (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
The building consists of three different parts. The dominant of the object is the church itself, which is located at the centre. The eastern part serves mainly for private and work activities of the priests. On the ground level, the reception, the office and a meeting room designated for formal meetings, along with lavatory facilities and the sacristy are located. The second and the third floors contain accomodation for the priests. The western part is public, and it consists of a courtyard, a café, a classroom, a clubroom and a multifunctional hall, with its own lavatories.
Prvky zastupitelské demokracie v církvích sdružených v Ekumenické radě církví České republiky
Kobylka, Petr ; Kubátová, Hana (vedoucí práce) ; Vinš, Petr Jan (oponent)
Práce se zabývá analýzou prvků zastupitelské demokracie v strukturách církví sdružených v Ekumenické radě církví České republiky. I přesto, že církve nejsou obecně demokratickou strukturou, autor zkoumá, zda jsou v nich obsaženy prvky zastupitelské demokracie podle předpokladů pro fungování demokracie daných Robertem Dahlem. Vychází též z práce Luca Badini Confalonieriho, který ve své publikaci popisuje problematiku demokracie uvnitř římskokatolické církve. Bakalářská práce nastiňuje kořeny demokracie v církvích ve Starém a Novém zákoně Bible a v historii církve, zejména v rámci náboženské mnohosti v českých zemích. Historickým jádrem je problém, který vychází již z Bible, a to, jak řádně ustanovit vedoucí církevních společenství. Dále se práce zabývá organizačními strukturami dvanácti vybraných církví v ČR, zkoumá způsoby volby či ustanovování jejich představitelů a orgánů. Pro tento účel církve rozčlenila do tří kategorií: římskokatolickou c írkev, církve s episkopálním prvkem a protestantské církve synodně-kongregační a kongregační. Práce také poukazuje na demokratické deficity v jednotlivých církevních zřízeních. Přesto církve vykazují různou míru aplikace demokratických a zastupitelských principů, přičemž za nejvíce demokratické lze považovat církve ze skupiny synodně-kongregačních a...
Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem kapitalismu
Bek, Lukáš ; Mücke, Pavel (vedoucí práce) ; Krátká, Lenka (oponent)
Práce na příkladu obyvatel jihomoravské převážně katolické obce Sudoměřice zkoumá vztah příslušníků neprivilegovaných vrstev k projevům politické moci v období od konce druhé světové války zhruba do roku 1990. Hlavním pramenem jsou rozhovory s 13 místními občany prováděné orálněhistorickou metodou. Důležitým zdrojem je rovněž místní kronika. Ukazuje se, že moc (panství, použijeme-li Weberův termín), jíž je po většinu zkoumaného období Komunistická strana Československa (KSČ), nabývá ve vzpomínkách řady odlišných podob. A to nejen v závislosti na období, ale také na jejich nositelích a dalších okolnostech. Například i někteří lidé, jejichž rodiny byly persekvovány v době stalinismu, zcela odlišně vzpomínají na místní funkcionáře KSČ v době 50. let a na jejich pokračovatele v 70. či 80. letech. Tématem je otázka víry, ale také třeba životní úrovně. Důraz je kladen na klíčové okamžiky "velkých" dějin, jako byly roky 1945, 1948, 1968 a 1989. Práce chce přispět mj. k diskusi o tom, jak se mohl komunistický režim tak dlouho udržet. Částečná odpověď je právě v onom rozmanitém vnímání moci a také v působení sil sociální koherence na úrovni vesnice - jak na místní nositele moci, tak na nestraníky. Sociální soudržnost a kolektivní paměť jsou rovněž předmětem zkoumání.
Tělesnost je Boží dar
Kubeš, Jiří ; Pařízek, Michal (vedoucí práce) ; Jandejsek, Petr (oponent)
V své práci se snažím uchopit téma těla a tělesnosti jako daru v křesťanském myšlení. Samotná práce se tak bude ve své první kapitole ubírat od základního představení polarit duše a těla, svátostnosti těla a pojetí těla jako stvořeného podle obrazu Božího. Díky tomuto přestavení tak čtenář bude moci nahlédnout do svátostné duální jednoty v člověku, do jednoty těla a duše, která je Bohem chtěná a žádaná a která je u Boha věčná. Druhá kapitola, v návaznosti na představení těla jako neodmyslitelné složky člověka, rozvede danou tematiku stvořenosti těla do větší hloubky, a to až k pojetí stvořeného těla jako daru. Práce poukáže na významové pojetí daru v křesťanském myšlení. Charakter a smysl daru pak práce rozvede ve své třetí kapitole, stávající se konsensem kapitol předchozích, a to tak, že k lidské tělesnosti a tělu přistoupí skrze jeden jediný vzor, kterým je tělo Kristovo. Na Kristově těle pak práce ukáže, že po vzoru Krista a církve, z tohoto těla vycházející, je člověk ve svém těle povolán na stejnou cestu, tedy na cestu korespondující s cestou Ježíše Krista. Klíčová slova Tělo, tělesnost, dar, trojice, Kristus, církev

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 255 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.