Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 235 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poutní místo ve staletích: Historie a současnost poutního místa Neratov v Orlických horách
KŘÍŽOVÁ, Eva
Práce se zabývá historií a současností poutního místa Neratov v Orlických horách. Sleduje vznik, zkázu a rekonstrukci poutního kostela. Popisuje obnovu poutního místa a život obce v dnešní době. Podává svědectví pamětníků a rodáků, kteří se tam narodili před 2. světovou válkou.
Kostel sv. Martina v Bernarticích. Stavební historie a typologie.
NOVODVORSKÝ, Petr
Kostel sv. Martina v jihočeských Bernarticích patří k nejstarším stavbám v širokém okolí. I přes předpoklad vzniku kostela v souvislosti s milevskou stavební hutí se v minulosti nepodařilo přesněji určit dobu jeho vzniku. Tato práce si klade za cíl podrobně popsat stavební historii stavby a analýzou architektonických prvků a jejich tvarosloví potvrdit stavební aktivitu milevské huti v Bernarticích. Součástí práce je také pokus o zasazení stavby do širších typologických a slohových souvislostí.
Historie pozemkových úprav na našem území v průběhu 20. století
KÁNDLOVÁ, Monika
Tato bakalářská práce se věnuje historii pozemkových úprav na našem území v průběhu 20. století. Cílem této práce bylo formou literární rešerše popsat vývoj pozemkových úprav a vlastnických práv k nim od roku 1918. První, delší část práce se zabývá pozemkovými úpravami od vzniku Československa až po současnost, s výhledem do budoucna. Popisuje pozemkové reformy a jednotlivé evidence pozemků a vlastnických práv. Druhá, kratší část práce je věnována církevnímu majetku a zacházení s ním během jednotlivých historických etap a také církevním restitucím v devadesátých letech. Řeší otázku vlastnictví církevního majetku a také to, jak církev svůj majetek získala.
Liturgický prostor kostela Všech svatých ve farnosti Volyně
BALÍKOVÁ, Anežka
Práce se zabývá liturgickým prostorem kostela Všech svatých ve farnosti Volyně. Skládá se ze tří kapitol. První kapitola objasňuje pojem "liturgický prostor". Druhá kapitola popisuje vývoj liturgického prostoru v dějinách. Třetí kapitola představuje konkrétně liturgický prostor kostela Všech svatých ve farnosti Volyně.
Volnočasové aktivity - kostel svatého Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců v letech 1950 - 2016
ŠMAUSOVÁ, Ivana
Práce se zabývá shrnutím volnočasových aktivit při záchraně zříceniny kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců. V první a druhé kapitole popisuje vývojové fáze výstavby kostela a jeho dějiny. Třetí kapitola se zaměřuje na devastaci sakrální stavby po roce 1950. Následující dvě kapitoly se zabývají volným časem v souvislosti s volnočasovými aktivitami dobrovolníků při záchraně památky. Poslední kapitola práce pojednává o trávení volného času návštěvníků při kulturních akcích v obnoveném kostele.
Svátost manželství v současné teologii
HEJDA, Josef
Práce, na pozadí biblických a historických východisek, shromažďuje některé ze současných teologických názorů, formované zejména dokumenty posledních papežů, které se vyjadřují k manželství. Zdůrazňuje podstatné prvky této svátosti, s ohledem na jejich srozumitelnost současným příjemcům. Věnuje se také problematickým situacím, vznikajícím po rozpadu svátostného svazku a zmiňuje možné přístupy k řešení otázky regulace porodnosti. Reflektuje i některé z kritických názorů, a porovnává je s aktuálním učením církve, s cílem naznačit žádoucí pluralitu názorů, obsahující potenciál, k budoucímu řešení dosud existujících rozporů. Specifická pozornost je věnována integraci katolických křesťanů, žijících v nelegitimních svazcích, do plného společenství s církví, a z toho plynoucím úkolům jednotlivých katolických komunit.
Spiritualita Ostrava !!!
Chytková, Alžběta ; Mikulášek, David (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Návrh komunitního centra v Ostravě-Kunčičkách se snaží reagovat na specifickou sociální a hmotnou situaci místa. Vytváří nové příležitosti pro obyvatele a napomáhá jejich integraci a interakci. Snaží se o přirozené navázání na stávající kostel a faru, nesnaží se jim konkurovat, ale rozvíjí je. Významným bodem projektu je i nové centrum obce, které se nachází právě před kostelem, to dostává novou definici a hloubku. Projekt řeší i rozvoj veřejné vybavenosti místa ve vztahu k potřebám duchovním, společenským i každodenním. Nabízí náhled do reálného řešení problémů a příležitostí místa ve vztahu k možnostem místní farnosti. Nedílnou součástí je i zlepšení prostorového uspořádání kostela vzhledem k požadavkům moderní doby. Práce se zabývá těmito celky: kostel, fara, náves, komunitní centrum, komunitní dvůr, multifunkční sál, dům služeb, zázemí pro sport a louka za kostelem.
Spiritualita Ostrava !!!
Javorský, Tomáš ; Mikulášek, David (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stavbou nového komunitního centra a rekonstrukcí stávajícího kostela s farou v Ostravě-Kunčičkách. Cílem práce je oživit řešené území potenciálního centra dění Kunčiček a vhodným řešením reagovat na kontext a charakter místa. Návrh pracuje s objekty rovnocenně a vytváří tak celiství obraz duchovního a obecního centra. Komplex budov napomáhá aktivovat mimo samotné místo i jeho okolí a přináší nový impuls ke společenskému dění v dané oblasti. Komunitní centrum a zásahy do stávajících budov efektivně a přiměřeně využívají danou parcelu. Návrh se snaží využít potenciál místa a pracuje se skrytými vazbami na okolí. Výsledné řešení je charakteristické svou vícevrstevnatostí. Jednotlivé fragmenty pomáhají společně vytvářet celek s množstvím nových venkovních prostor o rozdílném charakteru, měřítku a využití. Dvoupodlažní kompaktní hmota komunitního centra obsahuje společenské a volnočasové zázemí. Zvolené technologie objektu jsou v souladu se specifickou sociální strukturou v oblasti a zároveň provozně ekonomickým aspektem. Hlavním cílem při rekonstrukci budov kostela a fary je navázání na jejich hodnoty, pozvednutí kvalit a očištění od nepatřičných prvků.
Možnosti spolupráce s Psychosociálním a intervenčním týmem ČR při mimořádných událostech
VAVEROVÁ, Petra
Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat informovanost laické veřejnosti a registrovaných církví o Psychosociálním intervenčním týmu ČR. Dále se práce zaměřuje na analýzu dostupných zdrojů informací o psychosociální intervenci (pomoci) a o krizové intervenci při mimořádných událostech. Informovanost církví byla zjišťována pomocí rozhovorů s představiteli církví. Jednalo se hlavně o osobní rozhovory, telefonní komunikaci a e-mailovou korespondenci s registrovanými církvemi. Závěrem bylo zhodnoceno, jak jsou církve s Psychosociálním intervenčním týmem seznámeny a zdali s ním úzce spolupracují, pokud jde o vznik a průběh mimořádných událostí. Informovanost laické veřejnosti byla zjištěna pomocí dotazníkového šetření, dotazník byl založený v první části na obecné informaci o Psychosociálním intervenčním týmu ČR a mimořádných událostech, v druhé části dotazníku se zjišťovalo, zda se veřejnost s tímto týmem setkala a v jakém případě to bylo. Tato práce je první, která se zabývá informovaností o Psychosociálním intervenčním týmu ČR. Může se tedy použít jako podklad pro další šetření o tomto tématu. Bylo zjištěno, že laická veřejnost nějaké povědomí o Psychosociálním intervenčním týmu má, ale je na velice nízké úrovni a jen jeden ze 105 respondentů se s tímto týmem osobně setkal. Pokud jde o církve, byla informovanost vyšší, ale pouze několik církví s tímto týmem úzce spolupracuje. Je nutné podotknout, že by bylo žádoucí informace o tomto týmu u laické veřejnosti prohloubit a zajistit i lepší spolupráci mezi tímto týmem a církvemi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 235 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.