Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv základních surovin na kvalitativní ukazatele různých typů craft beer
HEJTMÁNKOVÁ, Zdeňka
Bakalářská práce se zabývá základními surovinami, které jsou nezbytné k výrobě piva. V první části práce jsou popsány suroviny, jako je chmel, pivovarské kvasinky, voda, slad a náhražky sladu. U chmele je rozebrána chmelová hlávka a její chemické složení. Dále jsou zmíněny významné odrůdy, které se pěstují v České republice a vybrané zahraniční odrůdy chmele. V neposlední řadě je popsáno balení a skladování chmele. Obdobné je to i u sladu, kde jsou vyjmenovány typy sladů a hodnocení jakosti. V práci jsou zahrnuty i typy vod, které jsou vhodné pro vaření piva. Nepostradatelnou složkou při výrobě jsou pivovarské kvasinky, rozdělené na svrchní a spodní. Okrajově je zmíněno i chemické složení a rozmnožování kvasinek. V poslední části jsou rozebrány druhy craft beer, se snahou se zaměřit na kvalitativní ukazatele určitých druhů piv.
Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje
Mosler, Štěpán ; Boháč, Ivo (oponent) ; Králová, Eva (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku naděje na obnovu. Nezbývá jich mnoho a velmi obtížně se pro ně hledá nová funkce nebo osvícený investor. Důležité je, jak se k těmto historickým budovám budeme stavět v budoucnosti. Využít tento neopakovatelný potenciál, nebo nechat prostor pro nové využití? Jakým způsobem přistupovat k těmto stavbám? Jaké možnosti nám dávají a co potřebují? Dizertační práce se snaží charakterizovat a ukázat hodnoty pivovarské architektury, která se díky dramatickým změnám společnosti stala ohroženým druhem. Prostuduje a představí pozitivní příklady využití potenciálu původních pivovarů a vepsání tohoto dědictví do soudobé urbanistické struktury měst a jejich zapojení do rozvojových projektů, konverzí a revitalizací, případně i dalšími způsoby. Pokusí se nabídnout možnosti, jak k těmto cenným stavbám přistupovat, aby zůstal zachován alespoň jejich charakter a atmosféra pro další generace.
Stanovení senzoricky aktivních látek ve chmelu metodou GC-MS
Zlochová, Tereza ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Čejka, Pavel (oponent)
Stanovení senzoricky aktivních látek ve chmelu metodou GC-MS Abstrakt Cílem této práce bylo stanovit senzoricky aktivní látky ze vzorku chmele pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Pro stanovení byly vybrány chmelové silice, které i přes své nízké zastoupení ve chmelu obsahují až několik set složek. Silice byly extrahovány za použití nové metody extrakce na fluidním ethanolovém loži a extrakt byl podroben analýze na GC-MS. Nedílnou součástí této práce bylo určení výtěžnosti metody, která se stala nástrojem pro stanovení obsahu silic v různých odrůdách chmele. Bylo provedeno porovnání získaných výtěžků s literaturou a pátráno po spojitosti mezi chemickou povahou silic a jejich zastoupením ve vzorku chmele s ohledem na jeho stáří. Klíčová slova: extrakce, chmel, chmelové silice, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie
Výroba speciálních piv a jejich vlastnosti
Šňupíková, Nikol
Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši zaměřenou na výrobu speciálních piv, včetně speciálních sladů, které jsou pro výrobu těchto piv základní surovinou. Součástí práce je popis základních surovin pro výrobu, mezi které patří voda, ječmen, chmel a pivovarské kvasinky. Zde jsou zahrnuty možnosti využití sladových náhražek nebo chmelových výrobků. Další částí práce zahrnuje charakteristiku výroby speciálních sladů včetně ostatních surovin, které se k tomuto účelu používají. Část literární rešerše je věnována jednotlivým krokům, které jsou součástí procesu výroby piva. V závěru práce je uveden popis pivních speciálů vařených v moravských pivovarech.
Výroba piva s CHZO "České pivo" a piva vyráběného v EU
Dolníčková, Tamara
Cílem mé bakalářské práce je popsat problematiku týkající se postupu výroby piva v České republice -- počínaje charakteristikou jednotlivých surovin, které jsou potřebné k vaření piva (ječmen a výrobu sladu s ním spojenou, chmel, vodu a kvasinky) posléze podrobněji charakterizovat jednotlivé technologické operace, které v pivovaru probíhají (rmutování, chmelovar, kvašení, filtrace a pasterace piva), popsat a vymezit chráněné zeměpisné označení "České pivo", kromě toho vyjmenovat a popsat odrůdy ječmene, který je preferován pro České pivo a vysvětlit, jak se naše piva liší od piv vyráběných v Evropské unii, případně které konkrétní druhy jsou preferované v ČR a které v zahraničí.
Stanovení biologicky aktivních látek ve chmelu metodou LC/HR-MS
Jandovská, Vladimíra ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Spáčil, Zdeněk (oponent)
Obsahem této práce je vývoj a optimalizace metody pro identifikaci polyfenolických látek pocházejících ze chmelu (Humulus lupulus L.) s potencionální antimikrobiální aktivitou. V rámci extrakce látek ze chmelu byly sušené chmelové hlávky aplikovány do růstového media, odkud látky difundovaly do agaru a po naočkování bakteriálním kmenem Streptococcus aureus vytvořily inhibiční zónu. Pro extrakci látek z agaru byla optimalizována metoda kombinující extrakci acetonem s vysolením metodou QuEChERS. Měření probíhalo s použitím LC/HR-MS s hybridním analyzátorem kvadrupól-orbitální pastí. MS metoda byla vyvinuta jako screening s následnou fragmentací látky na základě seznamu hmot. Látky extrahované z inhibiční zóny byly následně identifikovány buď proti databázi, anebo byla jejich struktura objasněna pomocí fragmentačních spekter.
Farmakologicky aktivní účinné látky chmele
Pýchová, Kateřina ; Cvrčková, Fatima (vedoucí práce) ; Mašková, Petra (oponent)
Chmel otáčivý (Humulus lupulus) se využívá mimo pivovarnictví i ve fytofarmakologii a fytoterapii. Mezi látky, které se za účelem léčby izolují nebo i chemicky vyrábějí, patří xanthohumol, 8-prenylnaringenin a α a β-hořké kyseliny. Mnoho pozornosti se věnuje jejich účinkům na lidský organismus - v dnešní době hlavně protirakovinným účinkům -, ale málo se toho ví o jejich významu pro produkující rostlinu. Většina sekundárních metabolitů rostlin je produkována za účelem ochrany rostliny samé proti patogenům a herbivorům, tyto vybrané sekundární metabolity chmele nejsou výjimkou. Cílem této práce bylo shrnout publikované údaje o biologickém významu vybraných chmelových sekundárních metabolitů a jejich účincích na nerostlinné organismy, především člověka.
Analýza polyfenolových látek ve vybraných pivovarských surovinách metodou HPLC-HRMS
Zušťáková, Veronika ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Mikyška, Alexandr (oponent)
a klíčová slova Abstrakt: Tato práce byla zaměřena na separaci proanthokyanidinů (PAs) v pivu, v pivovarských surovinách (chmel, slad) a v pivovarských meziproduktech (sladina, mladina, mladé pivo) za použití vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením. K separaci proanthokyanidinů byla použita chromatografická kolona XSELECT HSS T3. Mobilní fáze byla tvořena směsí 0,1% kyseliny mravenčí ve vodě (A) a 0,1% kyseliny mravenčí v acetonitrilu (B a separace probíhala v gradientovém módu. Kalibrační rozsah pro katechin, prokyanidin B1 a B2 byl lineární v rozsahu od 10 µg.l-1 do 200 µg.l-1 u epikatechinu od 5 µg.l-1 do 200 µg.l-1 . Mez stanovitelnosti (LOQ) byla stanovena pro katechin, prokyanidin B1 a B2 na 10 µg.l-1 a pro epikatechin 5 µg.l-1 . Výtěžnost metody byla okolo 100 %. Metoda měla taktéž vyhovující opakovatelnost, kdy relativní směrodatná odchylka (RSD) byla u všech PAs menší než 20 %. Tato metoda byla využita pro sledování změn profilu zastoupení PAs během pivovarského procesu u katechinu, epikatechinu, prokyanidinu B1, B2 a B3. Bylo potvrzeno, že katechin, epikatechin, prokyanidin B1 a B2 přecházejí převážně z chmele a prokyanidin B3 je obsažen pouze v ječmenu. Dále byla metoda využita k ověření předpokladu, že profil proanthokyanidinů...
Fenomén chmelových brigád v socialistickém Československu
Verner, Jiří ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Diplomová práce Fenomén chmelových brigád v Československu se zabývá chmelovými brigádami coby specifickou zemědělskou výpomocí středoškolské mládeže v Československu v 60. letech 20. století. Práce sleduje organizaci brigád, životní podmínky pracovníků, samotný průběh sklízecích prací a popracovní aktivity brigádníků. Součástí výkladu je i průběh chmelové sklizně narušené událostmi spojenými se srpnem 1968.
Hospodaření minipivovaru
Šplíchalová, Jitka ; Maier, Tomáš (vedoucí práce) ; Lukáš, Lukáš (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit hospodaření vybraného minipivovaru XY s. r. o. v analyzovaném období let 2012 až 2015. Hospodaření minipivovaru je posuzováno na základě metod finanční analýzy a kalkulace úplných nákladů na jednotku produkce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce pojednává o historii piva a pivovarnictví, kategorizaci a charakteristice minipivovarů, dále jsou zde popsány suroviny pro výrobu piva a jeho samotná výroba. Obsahem jsou rovněž metody a vzorce použité při finanční analýze a kalkulaci nákladů. Praktická část pojednává o charakteristice produkce minipivovaru XY s. r. o. Ověření projevu sezónnosti je popsáno jednoduchým regresním modelem. K dosažení hlavního cíle jsou použity metody finanční analýzy a stanovení kalkulace nákladů na jednotku produkce. Finanční analýza se dále skládá z horizontální a vertikální analýzy, rozdílových a poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotních modelů, které hodnotí celkovou finanční situaci minipivovaru. V kapitole zhodnocení výsledků a závěr jsou shrnuty dosažené výsledky, je provedeno celkového zhodnocení hospodaření minipivovaru XY s. r. o. a jsou navržena doporučení pro zlepšení ekonomického fungování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.