Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 576 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Specifika komunikace s dětmi s poruchou autistického spektra
Milsimerová, Andrea ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na cílovou skupinu dětí s poruchami autistického spektra, konkrétně na komunikaci a její specifika. Teoretická část se zabývá jednotlivými typy poruch, věnuje se verbální a neverbální komunikaci těchto dětí a problémy, které při komunikaci vznikají. Nakonec představuje Son-rise program, což je program domácího vzdělávání pro děti a dospělé s poruchami autistického spektra, jehož hlavním cílem je navázat a prohlubovat vztah s dítětem, který je využíván už třicet let. Praktická část bakalářské práce je tvořena výzkumnou sondou a šesti kazuistikami dětí s poruchou autistického spektra. Cílem bakalářské práce je zmapovat a charakterizovat způsob a vývoj komunikace dospělých jedinců s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra, a poukázat na to, kde bývá v oblasti komunikace největší potíž a jak lze posílit vztah mezi dospělým a dítětem, ať už je to rodič, sociální pracovník, či asistent pedagoga. V jednotlivých kazuistikách dostali prostor rodiče, aby popsali, jak se u jejich dítěte komunikace vyvíjela a jak vypadá dnes. Kazuistiky byly sepsány na základě rozhovorů s rodiči, některé prostřednictvím emailové komunikace. Do výzkumné sondy byly použity rozhovory se sociálními pracovníky z neziskové organizace a asistenty pedagoga ze soukromé základní školy s integrovanými...
Možnosti trávení volného času u dětí s mentálním postižením
PACLTOVÁ, Hana
Cílem bakalářské práce bylo popsat a zanalyzovat trávení volného času dětí s mentálním postižením z pohledu jejich zákonných zástupců. Jsou zde shrnuty zkušenosti a poznatky zákonných zástupců v této oblasti. Informace jsem získala pomocí kvantitativního výzkumu, s využitím metody dotazování a techniky dotazníku pro zákonné zástupce dětí s mentálním postižením. Ke zpracování výsledků jsem použila relevantní statistické metody. Výzkumu se skrze zákonné zástupce zúčastnilo celkem 185 dětí s mentálním postižením, které navštěvují základní vzdělávání v krajském městě Jihlava. Dotazníkové šetření jsem prováděla na pěti jihlavských školách, konkrétně v základní škole speciální a v základních školách, kde se vzdělávají žáci s mentálním postižením. Z výsledků výzkumu je patrné, že není zcela běžné, aby děti využívaly nabídku zájmových činností ve škole i mimo školu, ačkoliv zájmové kroužky ve škole navštěvují děti častěji než volnočasové aktivity mimo školu. Nejvíce preferované jsou pak zájmové aktivity z oblasti tělovýchovy a sportu, popř. rukodělné činnosti. Děti také využívají nabídku sociálních služeb nabízené Oblastní charitou Jihlava. Z hlediska stupně mentálního postižení využívají děti s lehkým mentálním postižením více běžnou nabídku volnočasových aktivit než děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Pokud mají děti možnost samy se rozhodnout o zvolené činnosti, věnují se nejčastěji komunikačním médiím a IT technice.
Plánování volnočasových aktivit v rodině s dítětem s poruchou autistického spektra
ŠTEKEROVÁ, Lucie
Bakalářská práce se v teoretické části věnuje definici autismu, dále jsou zde popsány jeho druhy, jaký je výskyt v populaci a jaká je příčina této poruchy, což je velice diskutované téma mezi odborníky. V poslední řadě se tato část zaměřuje na diagnostiku, kdo ji v České republice provádí a jaké jsou diagnostické materiály. Další kapitola se zaměřuje na rodinu s dítětem se zdravotním postižením. Je zde uvedena definice rodiny, její typy, funkce a způsob, jak se rodiče vyrovnávají s narozením dítěte se zdravotním postižením. V poslední kapitole teoretické části jsou zmíněny organizace v Jihočeském kraji věnující se rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra. V praktické části jsou uvedeny stručné anamnézy dětí, převážně s Aspergerovým syndromem, dětským autismem a také s vysoce funkčním autismem, jejichž rodiče mi poskytli rozhovor. Dále je zde provedena analýza těchto rozhovorů. Celkovým cílem práce bylo zjistit, jak probíhá plánování volnočasových aktivit v rodině s dítětem s poruchou autistického spektra. Z celkového výzkumu vyplývá, že ačkoli je péče o dítě s takovým zdravotním postižením obtížná, našla si většina rodin způsob, jak plánovat volný čas, aby si ho užila celá rodina, přestože to není zcela jednoduché. Hlavní je, aby dítě informovali v dostatečném předstihu o tom, co se bude dít a nedošlo tak k afektu nebo k dalším negativním reakcím. Důležité je při plánování zohlednit, aby aktivita byla provozována na vhodném místě, tedy tam, kde se dítě bude cítit spokojeně a najde zde bod svého zájmu. Zároveň to musí být zajímavé i pro ostatní členy rodiny. Přesto se můžeme u některých rodin setkat s dělením jejich členů při volnočasových aktivitách. Jeden z faktorů, který se podílí na plánování volného času je ekonomická situace rodiny, tudíž je činnost přizpůsobována finančním možnostem. Dále je potřeba se řídit rozpoložením, ve kterém se dítě nachází, jelikož při špatné náladě může dojít k afektu a celý program volnočasové aktivity je tím narušen nebo je nutné ho zrušit.
Celiakie jako chronická nemoc dítěte a její odraz v rodině
BARTOŠOVÁ, Marie
Celiakie, nebo-li celiakální sprue je geneticky podmíněné chronické onemocnění. Patří k autoimunitním onemocněním, která jsou charakterizována tvorbou protilátek proti vlastním tkáním. U celiakie dochází k tvorbě protilátek proti enterocytům, způsobené přítomností lepku v přijímané potravě. Celiakie je trvalá, doživotní intolerance organismu na lepek. Vznik a vývoj nemoci je založen na genetickém předpokladu pacienta, konzumaci potravin obsahujících lepek a spouštěčích nemoci.Základním vyšetřením celiakie je sérologické vyšetření krve a pro konečné potvrzení diagnózy celiakie je nezbytně nutná biopsie tenkého střeva. Základním léčebným postupem v celiakii je přísná doživotní bezlepková dieta, kdy pacienti konzumují pouze speciální bezlepkové a přirozeně bezlepkové potraviny.Téma bakalářské práce je Celiakie jako chronická nemoc dítěte a její odraz v rodině. Cílem práce bylo zjistit, jaký odraz v rodině má chronická nemoc dítěte a jakým způsobem je díky ní ovlivněno fungování, myšlení a chod rodiny. Výzkumným souborem byl výběr respondentů cílený na rodiny s dětmi, trpící celiakií. Dotazovala jsem se v 10 vybraných rodinách. Ve většině rodin jsem rozhovor vedla s rodiči dětí, které trpí celiakií.Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že nemoc chod rodiny ovlivňuje. Většina informantů vnímá celiakii jako jisté omezení, se kterým se ale dá žít.Tato bakalářská práce posloužila jako informační materiál mezi rodinami, již během provádění výzkumu. Při vedení rozhovoru jsem diskutovala s dotazovanými matkami a poskytla jim informace, které jsem zjistila v ostatních rodinách.
Hry pro skupinu dvouletých dětí
BÍLKOVÁ, Nela
Bakalářská práce se zabývá dvouletými dětmi. Teoretická část se zabývá vývojem dvouletého dítěte. Na jaké úrovni se nachází, co zvládá a jak se rozvíjí po mentální stránce. V dalších kapitolách se práce zabývá samotnou hrou. Co to vůbec hra je, jaké druhy a metody her existují, jak se dramatická činnost propojuje s pohybovou hrou. V praktické části je sepsán zásobník her, které je dvouleté dítě schopno pochopit a následně si je zahrát. Hry jsou upravené z původních her pro předškolní děti. Také jsou v zásobníku zahrnuty hry, které jsou záměrně vytvořeny pro tuto věkovou skupinu autorkou této závěrečné práce. Hry byly realizovány se dvěma skupinami dětí. Z reflexe každé hry vyplývají doporučení pro praxi, která jsou v závěru shrnuta.
Pohádky a jejich využití v mateřské škole
LUKÁČOVÁ, Martina
Tato bakalářská práce se zabývá oblastí potenciálu pohádek v předškolním vzdělávání a možnostmi jejich využití v mateřské škole. Cílem práce je upozornit na tento potenciál pohádek. V teoretické části definuji pohádku jako literární útvar a poukazuji na její význam pro dítě předškolního věku. Dále se zaměřuji na možnosti využití pohádek v mateřské škole doporučené metodicky zaměřenou odbornou literaturou. V praktické části provádím pozorování v mateřských školách s cílem zjistit, jakými formami a metodami se v mateřských školách s pohádkami pracuje a porovnávám je s doporučenými metodickými postupy.
Cvičení rodičů s dětmi a jeho možnosti
ROUSOVÁ, Simona
Bakalářská práce se zabývá tématem cvičení rodičů s dětmi a jeho možnostmi. Teoretická část je rozdělena na 3 hlavní kapitoly. První se věnuje psychomotorickému vývoji dítěte od jeho narození, s důrazem na charakteristiku a vývoj dítěte, především předškolního věku, zejména v oblastech tělesného, psychického, sociálního a citového vývoje. Druhá kapitola popisuje stručně historii tělesné kultury a výchovy. Ve třetí kapitole je detailněji rozpracována tématika cvičení rodičů s dětmi. Je zde popsán vliv a přínos společného cvičení pro rozvoj dítěte, uvedeny pedagogické zásady a principy výchovy, aby proces cvičení byl efektivní, a zmíněny jsou některé základní pojmy týkající se cvičení. Praktická část je věnována výzkumu, jehož cílem bylo zjišťování důvodů a zájmu rodičů v Mariánských Lázních k navštěvování, či nenavštěvování kurzů cvičení rodičů s dětmi a jejich spokojenost s nabídkou aktivit ve městě. Výzkumné šetření bylo zrealizováno kvantitativním šetřením, dotazníkovou metodou. V této části jsou také zařazeny praktické ukázky cvičebních jednotek pro různé věkové kategorie dětí, navštěvujících kurzy cvičení rodičů s dětmi. Výsledky této práce umožňují rodičům, lektorům i pedagogům zamyslet se nad přínosy a možnostmi skupinového cvičení pod odborným dohledem a jeho důležitosti pro další vývoj a socializaci dítěte.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 576 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.