Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 588 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Znalosti žáků II. stupně vybraných ZŠ v oblasti týrání dětí
Dalíková, Martina ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit znalosti žáků II. stupně základních škol v oblasti týrání dětí. Šetření bylo provedeno formou dotazníkového šetření, které proběhlo na dvou vybraných základních školách. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá především fyzickým a psychickým týráním dětí. Dále definuje fyzický trest a popisuje hranici mezi fyzickým trestem a fyzickým týráním. Práce se také zabývá rizikovými faktory pro vznik týrání ze strany rodičů, dětí a prostředí. Poskytuje informace o chování obětí týrání a následcích týrání. Uvedeny jsou právní normy vztahující se k týrání dětí a vybrané organizace zabývající se problematikou týraného dítěte. Praktická část se zabývá ověřením znalostí žáků na vybraných základních školách. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány ve formě grafů a tabulek. Ze získaných dat je možno vyvodit, že existují značné rozdíly ve znalostech žáků 6. tříd a 9. tříd. Porovnání výsledků šetření u žáků 7. tříd, 8. tříd a 9. tříd ukazuje, že jejich znalosti v oblasti týrání dětí jsou téměř totožné. Analýza výsledků šetření taktéž ukazuje, že ve znalostech dívek a chlapců v oblasti týrání dětí existuje pouze minimální rozdíl. V závěru práce se autorka na základě získaných dat pokusí vyvodit doporučení pro praxi a navrhne...
Ošetřovatelská péče o děti s vybranými onemocněními ledvin a močových cest
VRBOVÁ, Anna
Infekce močových cest (především cystitida a uretritida) se v dětském věku vyskytuje velmi často. Mezi základní příznaky těchto onemocnění patří dysurie, významná bakteriurie, hematurie, subfebrilie, retence moči, zvracení nebo nechutenství. Cílem práce bylo vyhodnotit znalost sester v oblasti ošetřovatelské péče o děti s vybranými onemocněními ledvin a močových cest a popsat zkušenosti rodičů s ošetřovatelskou péčí o jejich děti, které prodělaly infekci močových cest (pyekinefritidu, cystitidu nebo uretritidu).
Specifická ošetřovatelská péče o děti s popáleninami
CANDROVÁ, Alena
Současný stav: Děti patří do rizikové skupiny vzniku popálenin, přičemž nejvíce jsou postiženy děti od druhého roku věku do šesti let. Práce je zaměřena na klasifikaci a léčbu popálenin, a především ošetřovatelskou péči. Výzkumné šetření je orientováno na ošetřovatelskou péči, ošetřovatelské problémy a intervence využívané u dětských pacientů s popáleninami. Cílem práce bylo popsat ošetřovatelskou péči o děti s popáleninami. Dalším cílem bylo identifikovat nejčastější ošetřovatelské diagnózy a intervence u dětí s popáleninami. Metodika: Pro výzkumné šetření byla vybrána kvalitativní výzkumná strategie, technika hloubkových nestandardizovaných rozhovorů a technika pozorování. Výzkumný vzorek pro rozhovory byl tvořen devíti sestrami a pro pozorování třemi sestrami, které pracují na specializovaném pracovišti se zaměřením na popáleniny u dětského pacienta. Výsledky: V rámci získaných odpovědí na výzkumné otázky bylo zjištěno, že problematika popálenin u dětí je velice rozsáhlá a v rámci péče velice náročná pro všechny zúčastněné strany. Zdravotní péče o dítě s popáleninami je multidisciplinární, komplexní a zároveň vysoce individualizovaná. Při plánování ošetřovatelské péče o tuto vysoce specifickou skupinu pacientů se sestry zaměřují především na komunikaci s dětským pacientem a jeho rodiči, tlumení bolesti a na převaz popálených ploch. Probandi prokázali dobré znalosti a dovednosti v ošetřovatelské péči o děti s popáleninami. Na základě výsledků studie byl navrhnut standardní ošetřovatelský postup s názvem Asistence sestry při převazu dítěte s popáleninovým traumatem.
Ošetřovatelská péče o dítě s glykogenózou I. typu
ŠŤASTNÍKOVÁ, Hana
Abstrakt Současný stav: Výzkumné šetření se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o dítě s glykogenózou I. typu, diagnostikou, nutričním opatřením, léčbou a komplikacemi tohoto onemocnění. Glykogenózy patří mezi vzácné dědičné metabolické onemocnění. Označují se anglickou zkratkou GSD (Glycogen Storage Disease). Glykogenóz je několik typů a dělí se na jaterní, svalové a generalizované formy. Pro správnou léčbu je důležitá včasná diagnostika onemocnění, které se projeví ve většině případů záhy po narození. Cílem práce bylo popsat ošetřovatelskou péči o dítě s glykogenózou a zjistit problémy, se kterými se rodiče dětí, u kterých bylo diagnostikováno onemocnění glykogenózou, potýkají. Metodika: Pro empirickou část diplomové práce byla zvolena metoda kvalitativního výzkumného šetření. Sběr dat byl uskutečněn pomocí hloubkových rozhovorů se sestrami z dětského oddělení lůžkového zařízení a s matkou pečující o dítě s glykogenózou I. typu. Všechny rozhovory byly nahrány pomocí zvukového záznamu, přepsány a následně kódovány metodou "tužka, papír" a nakonec kategorizovány. Výzkumný vzorek byl tvořen devíti sestrami z dětského oddělení lůžkového zařízení a matkou, která pečuje o dítě s onemocněním zvaném glykogenóza I. typu neboli Gierkeho choroba. Výběr výzkumného vzorku byl záměrný a jeho velikost byla určována teoretickým nasycením dat. Výsledky: Ošetřovatelská péče o dítě s glykogenózou I. typu spočívá především v pravidelném podávání speciální stravy obohacené o škrobové látky, které udrží hladinu glykémie dítěte ve fyziologickém rozmezí a zamezí vzniku nebezpečných hypoglykémií. Problémy pro ošetřující personál představují výkyvy zdravotního stavu dítěte, nestabilní hladiny glykémie a omezené znalosti zdravotníků o onemocnění. Obavy rodičů způsobují kromě hrozících komplikací, především technické problémy s pomůckami, které jsou potřebné k podávání stravy, špatné rozpoznávání hypoglykémie a psychický stav dítěte. Onemocnění klade zvýšené psychické nároky na pacienta a jeho rodinu. Závěry a doporučení pro praxi: Diplomová práce přinesla pohled na problematiku ošetřovatelské péče o dítě s glykogenózou I. typu na dětském lůžkovém oddělení a zároveň poukázala na běžné problémy vyskytující se v rodině s nemocným dítětem. Snahou bylo proniknout do hloubky podstatě onemocnění a určit základní ošetřovatelskou péči, která by pomohla sestrám v jiných zařízeních při ošetřování dětí s touto diagnózou. Výsledky výzkumného šetření budou prezentovány v časopise "Pediatrie pro praxi" v sesterské sekci.
Dětská paliativní péče z pohledu dětské sestry
ŠVEHLOVÁ, Tereza
Diplomová práce s názvem "Dětská paliativní péče z pohledu dětské sestry" reaguje na současný stav dětské paliativní péče ve společnosti. Cílem práce bylo zmapovat na základě teoretických podkladů dětskou paliativní péči z pohledu dětské sestry. Diplomová práce byla zpracována jako teoretická s využitím metody syntézy, explanace a komparace. V kapitole s názvem Problematika dětské paliativní péče bylo popsáno, co dětská paliativní péče je a co vše obsahuje. Dále zde byla popsána onemocnění, která se mohou v paliativní péči vyskytovat, také principy, roviny a formy dětské paliativní péče, bolest, umírání a smrt. Nebyla však opomenuta ani rodina dítěte v paliativní péči a úloha sestry v této péči. V druhé kapitole s názvem Dětská paliativní péče v ČR byl popsán současný stav dětské paliativní péče v naší zemi, překážky a dostupnost. Dále byly v kapitole popsány všechny tři konference, které se na našem území konaly, a také veškeré hospice, které se u nás specializují na děti a jejich vize. V poslední kapitole s názvem Dětská paliativní péče ve světě byl popsán vývoj hospicového hnutí ve světě, vývoj a současný stav dětské paliativní péče mimo území České republiky. Práce by mohla sloužit jako komplexní zdroj informací o dětské paliativní péči. Dále by mohla sloužit jako podklad pro tvorbu odborných článků, nových výzkumů nebo nových teorií.
Transkulturní odlišnosti v péči o dětského pacienta
KOBZOVÁ, Andrea
Zvýšený tok migrace s sebou nese prolínání kultur. Zdravotnický personál se bude s jedinci jednotlivých kultur setkávat stále častěji. Proto je třeba zvolit vhodný přístup a poskytovat kulturně kompetentní ošetřovatelskou péči. Cílem diplomové práce bylo zmapovat transkulturní rozdíly v péči o dětského pacienta a zmapovat s jakými minoritními skupinami se nejčastěji setkávají sestry pracující na dětských odděleních. K těmto cílům byly stanoveny čtyři výzkumné otázky a pro jejich zjištění se realizovalo třífázové výzkumné šetření, konkrétně kvalitativní šetření doplněné o kvantitativní metodu ankety. První fázi představovala pilotní anketa za pomocí techniky snowball sampling. V druhé fázi výzkumného šetření byly provedeny polostrukturované rozhovory se sestrami. Polostrukturované rozhovory s rodiči představují třetí fázi výzkumného šetření. Na základě výzkumného šetření lze říci, že se sestry nejčastěji setkávají s romskou a vietnamskou minoritou. Dále s pacienty z Ukrajiny, Ruska, Německa, Polska, s muslimy nebo Svědky Jehovovými. Nejčastější problémy, jež řeší, jsou: jazyk, strava, kulturní zvyky, komunikace, spolupráce. Specifika jednotlivých minorit, jež byly zjištěny od sester i rodičů představovaly odlišnosti ve stravování, denním režimu, odlišnosti v chování, komunikaci, spolehlivosti v dodržování stanovených pravidel nebo plnění následné péče po propuštění z nemocnice. Další specifika jsou vázána na rituály a tradice při porodu či umírání, slavení svátků nebo dodržování půstu a s tím související i duchovní potřeby. Také byly zmiňovány tradice týkající se odmítání zdravotnických výkonů nebo naopak jejich vyžádání. Výsledky práce byly prezentovány na 13. Studentské konferenci v Pardubicích a následně budou publikovány v odborném tisku.
Syndrom CAN
HLAVÁČOVÁ, Veronika
Diplomová práce se zabývá syndromem CAN. Hlavním cílem práce je porovnání znalostí žáků základních škol, studentů středních škol a laické veřejnosti o problematice syndromu CAN. Dalším cílem je analýza radiodiagnostických metod používaných k prokázání tohoto syndromu. Posledním cílem je zjištění postavení policie k syndromu CAN. V rámci hlavního cíle byly stanoveny dvě hypotézy, které porovnávaly, zda je statisticky významný rozdíl mezi znalostmi žáků základních škol a studentů středních škol a pak mezi studenty středních škol a laickou veřejností. K ověření hypotéz byl sestaven dotazník, uskutečněn dotazníkový průzkum a následně provedena deskriptivní a matematická statistika. Přínosem diplomové práce je získání pohledu na znalost problematiky syndromu CAN u žáků, studentů a laické veřejnosti.
Funkce školní družiny očima dětí, rodičů a vychovatelů
JECHOVÁ, Hedvika
Práce se zabývá funkcemi školní družiny pohledem dětí, rodičů a vychovatelů na základě kvantitativního výzkumu zpracovaného ve třech školních družinách na málotřídní škole a kvalitativního výzkumu na základě vedených polostrukturovaných rozhovorů s pěti vychovateli školní družiny. Teoretická část charakterizuje téma volného času a dva konkrétní sociologické výzkumy. Dále popisuje fungování školní družiny a zabývá se funkcemi školní družiny na základě teorie funkcí školních družin vymezených dle odborné literatury Pávkové a Hájka. Další část se zabývá úlohou vychovatele a úlohou rodiny. Poslední část teoretické části je věnována vývojovému stupni dětí na 1. stupni základní školy. Praktická část je rozdělena na kvantitativní a kvalitativní výzkum. V kvantitativní části jsou zpracovány dotazníky od dětí a jejich rodičů a vyhodnoceny do podoby grafů a tabulek. Výzkumné otázky se zaobírají tím, co vnímají děti i rodiče jako nejdůležitější funkci školní družiny, jak by si představovali ideální den ve školní družině a co by si přáli na fungování školní družiny případně zlepšit. Kvalitativní část je věnována analýze polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumné otázky této části se týkají práce vychovatelů, jejich vztahů s rodiči, s dětmi i s nadřízenými.
Otevírání tématu smrti v kontextu mateřské školy
JANEČKOVÁ, Pavla
Tématem bakalářské práce je problematika smrti v kontextu mateřské školy. Práce mapuje způsoby, jak lze toto téma v mateřské škole otevřít, reakce dětí na téma smrt a zkušenosti a postoje učitelek k otevírání a sdílení tématu smrti v prostředí mateřské školy. Teoretická část pojednává o tabuizaci smrti v současné společnosti a vzrůstající potřebě o smrti mluvit, dále se věnuje specifiku dětského vnímání smrti, dětskému truchlení a možným dopadům na dítě. V neposlední řadě pak roli učitele a školy v souvislosti s touto problematikou. V praktické části jsou podrobně zpracovány rozhovory s šesti učitelkami mateřských škol, sledující především jejich zkušenosti s tématem smrti v tomto prostředí, dětské reakce na setkání se smrtí a rovněž osobní postoje a životní filosofii učitelek.
Výtvarné zpracování tématu Matka a dítě
CVACHOVÁ, Petra
Bakalářská práce pojednává o vztahu mezi matkou a dítětem. Je zde kladen důraz na vytvoření citového pouta, které se utváří již v raných fázích života dítěte. Teoretická se část dále vymezuje pojem attachment a představuje hlavní představitele teorie attachmentu. Dále popisuje typy citových vazeb, vyzdvihuje přednosti jisté vazby a poukazuje na rizika vazby nejisté. Zabývá se vznikem vazby před narozením, reflektuje její vývoj v rané fázi dětství a poukazuje i na důležitost odpoutání se a attachment v dospělém věku. Pojednává o mateřství, o roli matky a dotýká se i porodu. V závěru teoretické části práce je vymezen pojem arteterapie, popisuje se zde Rožnovská arteterapie, expresivní terapie a interpretace. Praktická část práce nahlíží na problematiku vztahu mezi matkou a dítětem. Snaží se o propojení slovních výpovědí s výtvarným vyobrazení vztahu matky a dítěte a hledá mezi těmito získanými materiály určitě paralely.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 588 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.