Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky
Holásek, Jan ; Hřebejk, Jiří (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
1 Autor: Mgr. Jan Holásek, LL.M. Shrnutí/Abstrakt Téma práce: Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky Rigorózní práce na téma "Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky" (dále rovněž jen "práce") diskutuje postavení a fungování Senátu České republiky. Záměrem této práce je vyzdvihnout základní principy dvoukomorových parlamentů, zmínit historii dvoukomorových struktur v moderní historii Československa a České republiky, popsat hlavní principy fungování druhých/horních komor v ústavních systémech, které mohou být pro český Senát inspirací, popsat principy zakotvení, fungování a pravomocí současného Senátu České republiky, včetně dosavadních návrhů na úpravu postavení Senátu v ústavním systému. Záměrem práce je rovněž zvážit způsoby, kterými by bylo možno posílit postavení Senátu v ústavním a politickém systému České republiky, navrhnout konkrétní úpravy pravomocí Senátu s cílem posílení jeho postavení tak, aby byl Senát respektován nejen politickými reprezentacemi, ale rovněž odbornou a veřejností a občany České republiky. Po úvodních ustanoveních se část první zabývá základními principy ústavně právního zakotvení Senátu a jeho historickým vývojem od založení prvního českého Senátu v roce 1920 do ustavení současného Senátu českého parlamentu v roce 1996. Část...
Konstrukce komory pro odstranění prášku z dílů vyrobených SLM technologií
Asszonyi, Ondřej ; Malý, Martin (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci zařízení pro odstranění prášku z dílů vyrobených SLM technologií. Toto zařízením by mělo usnadňovat a zvýšit bezpečnost práce v SLM laboratoři na FSI na VUT v Brně. Výsledné zařízení je popsáno v kapitolách zabývajících se konstrukčním a koncepčním řešení a následně je vše shrnuto v závěru.
Návrh pracoviště pro montáž pneumatických válců
Fuglíček, Ladislav ; Tůma, Zdeněk (oponent) ; Tůma, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rozmístnění montáže pro pneumatické válce. Montáž je navržena do jednotlivých pracovišť. Jednotlivé kroky jsou popsány v této práci podle, kterých pracoviště montáže jsou sestaveny, rozdělení pneumatických válců do jednotlivých konstrukčních skupin, rozdělení a operace na jednotlivých pracovištích a popis těchto pracovišť. Analýza návrhu je provedena na závěr.
Francouzsko-česká obchodní komora
Sirotková, Markéta ; Müllerová, Františka (vedoucí práce) ; Křenková, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vzájemnými obchodními vztahy mezi Českou republikou a Francií a blíže popisuje fungování a aktivity Francouzsko-české obchodní komory (dále jen FČOK). Cílem této práce je charakterizovat činnost FČOK a zhodnotit její přínos k prohloubení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Francií. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá vzájemnými česko-francouzskými obchodními vztahy a kulturními odlišnostmi. Druhá kapitola popisuje FČOK, její poslání, členské společnosti a aktivity. Třetí kapitola se věnuje rozhovorům s představiteli členských společností.
Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku
Novotná, Markéta ; Žemlička, Josef (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent) ; Mikulec, Jiří (oponent)
Markéta Novotná Abstrakt disertační práce - Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku Studie se věnuje marginalizované problematice lenního institutu v raném novověku na příkladu karlštejnské manské soustavy a ve srovnání s dalšími soubory lén z oblasti bývalého královského hvozdu, spadajícími pod panovnickou doménu. Vzhledem ke specifičnosti daného tématu byla vlastnímu faktografickému rozboru předeslána část teoretická s dvěma samostatnými oddíly, které se zabývají jednak uchopením lenního institutu jak v české, tak i v zahraniční historiografii a jednak vnímáním výše zvolené soustavy v kontextu různých pramenů popisujících hrad Karlštejn. Třetí a hlavní faktografická část sleduje již avizovanou problematiku karlštejnské manské soustavy v období od poslední třetiny šestnáctého století až do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let století následujícího, a to ve spojitosti s procesy, které zasáhly zdejší panství. Součásti studie jsou i samostatné exkurzy týkající se čtyř vybraných lenních statků. Klíčová slova: Karlštejn, historiografie, léna, manské soustavy, panství, komora, nižší šlechta
Tomographic measurement of industrial parts at temperature below freezing point
Šárközi, Rudolf ; Oberta,, Peter (oponent) ; Zikmund, Tomáš (vedoucí práce)
X-ray computed tomography presents and ultimate for non-destructive investigation of objects. Under normal circumstances is the object placed on stage and the temperature of the object is defined by ambient air. However there are also cases when observation at freezing or high temperatures is needed to reveal thermal stability of observed object. Naturally the size of used tomography equipment and the object just like form of cooling or heating are subjected to final design. This work provides a summary of used methods for temperature controlled tomography. Furthermore handles about design of cooling chamber capable to reach -40°C by preserving relative high X-ray transparency. As an addition that showed up as a response to additional requirements is here presented a heating chamber, in which the object can be maintained at 80°C . All test and scans were carried out on GE phoenix v|tome|x L240 industrial computed tomography scanner.
Vztah profesní organizace a vysoké školy na příkladu ACCA/ICAEW a VŠE
Váňová, Adéla ; Vašek, Libor (vedoucí práce) ; Žárová, Marcela (oponent)
Cílem diplomové práce je prozkoumat vztah mezinárodní profesní organizace ACCA, resp. ICAEW a FFÚ VŠE v Praze a dané poznatky navzájem konfrontovat. V úvodu práce je zdůrazněn význam profesních organizací v návaznosti na dobrovolné a povinně zákonem zřízené organizace. Nejobsáhlejší část práce, věnována organizaci ACCA, se zabývá její kvalifikací. Závěrečná část práce přibližuje kooperaci mezi ACCA a FFÚ v souvislosti se získanou akreditací. Tato část je doplněna postupem získání akreditace.
Administrativní a odborná podpora zahraniční a evropské politiky ve vybraných parlamentech EU (dolních komorách): Studie č. 1.155
Syllová, Jindřiška ; Zralá, Magdaléna
Organizace evropských záležitostí v parlamentu, Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu, Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory. Výbory pro evropské záležitosti. Úloha národních parlamentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Optimalizace proudění vzduchu v horkovzdušném sterilizátoru
Šťastná, Veronika ; Sekora, Jiří (oponent) ; Provazník, Ivo (vedoucí práce)
Obsah tyhle práce se zabývá rozložením teplot, prouděním vzduchu a optimalizaci proudění vzduchu u lékařských a laboratorních přístrojů. A to hlavně z hlediska využití komory teplovzdušného sterilizátoru. Cílem mé bakalářské práce je obeznámení o dané problematice z co nejlepšího teoretického popisu a vysvětlení a obohacená o konkrétné obrázky popisující danou problematiku. Pro tyhle účely bylo důležité zaobírat se o správný výběr literatury a osobně jsem musela navštěvovat firmu, která se zaobírá výrobou sterilizátorů různých druhů.
Návrh pracoviště pro montáž pneumatických válců
Fuglíček, Ladislav ; Holub, Michal (oponent) ; Tůma, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rozmístnění montáže pro pneumatické válce. Montáž je navržena do jednotlivých pracovišť. Jednotlivé kroky jsou popsány v této práci podle, kterých pracoviště montáže jsou sestaveny, rozdělení pneumatických válců do jednotlivých konstrukčních skupin, rozdělení a operace na jednotlivých pracovištích a popis těchto pracovišť. Analýza návrhu je provedena na závěr.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.