Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,046 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Czech Republic as a target for young adults from Spain
Volná, Lucie
Tato bakalářské práce se zabývá klasifikací situace cestovního ruchu v České republice a jejím cílem je navrhnout doporučení pro její propagaci pro mladou generaci Španělů. V části literální rešerše je probraná problematika cestovního ruchu, destinačního managementu a motivace k cestování, marketingu v cestovním ruchu a marketingového výzkumu. V praktické části jsou uvedeny prozkoumané statistiky, výsledky provedeného dotazníkového šetření a doporučení pro ko-hokoliv, kdo by se chtěl zaměřit na Českou republiku jako atraktivní destinaci ces-tovního ruchu pro zmíněný segment.
Terorismus a cestovní ruch v Egyptě
Vítková, Markéta
Vítková, M. Terorismus a cestovní ruch v Egyptě. Bakalářská práce. Brno: Mende-lova univerzita v Brně, 2017. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem terorismu na cestovní ruch v Egyptě. Jejím cílem je zjistit, zda má terorismus v Egyptě dopad na jeho příjezdový cestovní ruch. V první části práce jsou popsány obecné vlivy terorismu na cestovní ruch a v druhé části je pomocí regresní analýzy vyhodnocen vliv terorismu v Egyptě.
Vliv letecké přepravy na celkový prožitek z dovolené
Vévoda, František
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu letecké přepravy na celkový prožitek z dovolené. V rámci literárního přehledu zpracovává problematiku cestovního ruchu a jeho komplexního produktu, letecké přepravy a jejích služeb, chování spotřebitele, kvality služeb a spokojenosti zákazníka. Z provedeného dotazníkového šetření jsou vyhodnoceny faktory důležité pro výběr leteckého přepravce, je zhodnocena spokojenost cestujících s dílčími faktory přepravy a za pomoci statistických a ekonometrických metod prozkoumána existence a velikost vlivu přepravy na celkovou spokojenost. Závěrem jsou vypracována doporučení, která mají za cíl přispět ke zlepšení úrovně spokojenosti a podtrhnout kvalitu produktu dovolené jako celku.
Doporučení pro zvýšení návštěvnosti Lázní Luhačovice, a.s.
Urbánková, Petra
URBÁNKOVÁ, P. Doporučení pro zvýšení návštěvnosti Lázní Luhačovice, a.s. Bakalář-ská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá stanovením vhodných doporučení, které vedou ke zvýšení návštěvnosti Lázní Luhačovice, a.s. Pozornost je dále věnována současné situaci na trhu lázeňského cestovního ruchu a zhodnocení faktorů ovlivňujících návštěvnost klientů zdravotních pojišťoven a klientů samoplátců. Práce dále vymezuje hlavní překážky, jenž odrazují potenciální návštěvníky od absolvování pobytu v lázních. Za účelem zjištění přání a preferencí jak současných, tak potenciálních lázeňských hostů, bylo využito především výsledků dvou dotazníkových šetření (141 a 177 respondentů), hloubkových rozhovorů s 50 klienty a interních zdrojů společnosti. Na základě výsledků šetření bylo umožněno navrhnout vhodná doporučení ke zviditelnění společnosti na trhu lázeňského cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost lázní během hlavní sezóny i mimo ni.
Súčasné preferencie mladých ľudí v cestovnom ruchu zo Slovenska
Šumichrastová, Katarína
Tato práce se zabývá problematikou současných preferencí mladých slovenských lidí v cestovním ruchu. Jejím hlavním cílem je zjistit jaké formy cestovního ruchu nejvíce upřednostňují. Součástí naplnění tohoto cíle je i cíl dílčí, jehož účelem je charakterizovat faktory ovlivňující jejich výběr cestovního ruchu. Na základě pojednávaných teoretických poznatků v této bakalářské práci je následně vyhodnocováno online dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na preferované formy cestovního ruchu, specifické formy cestovního ruchu, způsoby jejich cestování a faktory, kterými jsou mladí ovlivňováni. Po analýze jednotlivých výsledků vyplynulo, že mladí lidé nejvíce preferují kulturně-poznávací cestovní ruch a ze specifických forem se jich nejvíce zúčastnilo temné turistiky. Práce je zakončena konkrétním návrhem produktu a doporučeními, které mohou sloužit jako inspirace pro efektivnější cílení na zkoumanou věkovou kategorii.
Hodnotenie kvality kúpeľnej destinácie
Štoderová, Petra
Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality lázeňské destinace z pohledu návštevníka. Cílem je zhodnocení spokojenosti s jednotlivými faktory kvality cestovního ruchu a jejich významu. Na základě těchto zjištění jsou formulovány doporučení pro vybranou destinaci Piešťany. Teoretická část se věnuje cestovnímu ruchu, lázeňskému cestovnímu ruchu, kvalitě v cestovním ruchu a lázeňství. V praktické části je představena destinace Piešťany, historie tohoto lázeňského města a současná situace. V poslední části jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového průzkumu za pomoci IPA analýzy a statistických metod a formulované doporučení pro destinaci.
Nové trendy v cestovním ruchu
Šillingová, Markéta
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh doporučení na zlepšení efektivity prodeje zájezdů cestovní kanceláře pro vybraný trend v cestovním ruchu. V teoretické části jsou rozebírány nové trendy cestovního ruchu. Praktická část pak obsahuje dotazníkové šetření formou on-line formuláře. Tohoto šetření se zúčastnilo 247 respondentů a z následné analýzy byly vyhodnoceny nejoblíbenější trendy v cestovním ruchu. V práci je proveden mystery shopping, ve kterém je zkoumána informovanost zaměstnanců cestovních kanceláří o nových trendech. Práce je ukončena návrhem a doporučením produktu na zlepšení efektivity prodeje vybraného trendu pro konkrétní cestovní kancelář a návrhem na zlepšení propagace zájezdů.
Loajalita návštěvníka lázeňských destinací
Staňková, Adéla
Staňková, A. Loajalita návštěvníka lázeňské destinace. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato práce je zaměřena na zkoumání loajality návštěvníků lázeňských destinací. Cílem je pomocí dotazníkového šetření identifikovat faktory kvality, které mají významný vliv na loajalitu návštěvníka a objevit diference ve spokojenosti a loajalitě konkrétních segmentů návštěvníků. V závěru práce jsou na základě výsledků šetření vytvořena doporučení pro zvýšení loajality a spokojenosti návštěvníků lázeňských destinací.
Rezervační systém pro ubytování
Slunský, Stanislav
Bakalářská práce je zaměřena na návrh online rezervačního systému pro ubytování. Cílem práce je podpoření turistického ruchu v konkrétní oblasti vytvořením rezervačního systému, který by sjednocoval ubytování v dané oblasti a poskytoval uživateli možnost okamžitého zobrazení volných pokojů v rámci všech ubytování dostupných v systému. Tím by uživateli odpadla nutnost kontaktovat předem jednotlivé ubytování s dotazem na volný termín. Pro vytvoření návrhu rezervačního systému bylo nutno provést analýzu stávajících rezervačních systémů, analýzu zákazníků i okolního prostředí. Z poznatků těchto analýz byla následně navrhnuta funkcionalita webu, rozložení informací v databázi a zvoleny technologie určené k vývoji sys-tému. Systém byl vystaven na PHP frameworku Laravel, který umožnil rychlejší vývoj aplikace a poskytuje základní bezpečností opatření. Úvodní vzhled webu byl implementován skrze CSS framework Bootstrap, pro potenciální uživatele webu je tedy snadno upravitelný. Ve výsledku byl web testován potenciálními uživateli a upraven dle připomínek.
Vinařský cestovní ruch na Znojemsku - faktory kvality destinace
Slobodová, Linda
Bakalářská práce se zabývá stanovením nejvýznamnějších faktorů kvality, které ovlivňují poptávku po vinařské destinaci Znojemska, jejich identifikací, určení významu pro potenciální návštěvníky. Cílem je také sestavení profilu návštěvníka Znojemska. Zdrojem dat pro analýzu je primární výzkum u návštěvníků vinařské destinace a vyhodnocení je prováděno za pomocí IPA analýzy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,046 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.