Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematické oblasti pacientů s Huntingtonovou chorobou v každodenním životě. Podtitul: Návrh kompenzačních strategií pro vyrovnání kognitivního deficitu
Sýkorová, Jitka ; Zemánková, Zuzana (vedoucí práce) ; Sládková, Petra (oponent)
Diplomová práce měla za cíl identifikovat problematické oblasti pacientů s Huntingtonovou chorobou (HCH) ve výkonu zaměstnávání z pohledu pacientů a z pohledu jejich blízkých osob (pečujících) a posoudit možný vliv deficitu kognitivních funkcí na výkon pacientů s HCH v běžných denních činnostech (ADL). Kritéria výběru účastníků výzkumné akce splnilo dvacet pět pacientů s diagnózou HCH a jejich pečujících. Pro sběr dat byly využity standardizované hodnotící metody dostupné v českém jazyce: Montrealský kognitivní test (MoCA), Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM) a dotazník pro pečující Bristolská škála denních aktivit (BADLS-CZ). Pro verifikaci hypotéz byly využity neparametrické statistické metody, dále kategorizace dat kvalitativního charakteru. Statisticky významný výsledek (p <0,05) testování první statistické hypotézy potvrzuje, že pečující uváděli více problematických oblastí ve výkonu zaměstnávání pacientů. Byla zjištěna vzájemná souvislost bodového výsledku dotazníku s výsledkem testu MoCA (rSp = -0,620; p <0,05). Pacienti s HCH z různých důvodů udávají méně problematických oblastí v každodenním životě, hodnocení výkonu v ADL u osob s HCH je tak vhodné v klinické praxi doplňovat informacemi od jejich pečujících. Kognitivní deficit pacientů průkazněji koreluje se sníženým výkonem v...
Péče o osoby se zdravotním postižením
NĚMCOVÁ, Martina
Práce se zabývá vybranými prvky související s péčí o osoby s postižením se zaměřením na skutečnosti, které péči stěžují či znesnadňují. Na základě odborné literatury přibližuje život pečujících osob, které se vyrovnávají s postižením u svých blízkých a přizpůsobují se novým životním situacím, mění svůj dosavadní způsob života, ať už jde o bydlení, vztahy v rodině, partnerské vztahy, zaměstnaní či změny finančních poměrů.
Konečná stanice, vystupovat! Pojetí péče o jedince s Alzheimerovou demencí očima blízkých (a) pečujících
Pekárková, Mariana ; Kolářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce bude věnována jedincům, kteří mají rodinného příslušníka s Alzheimerovou chorobou. Stěžejním však nebude Alzheimerova choroba jako taková, ale samotní pečující a blízcí. Důraz bude kladen na jejich vzpomínky a především nově vznikající vztahy mezi pečujícími, blízkými a opečovávanými. Cílem práce je zachytit klíčové momenty, které měly u pečujících vliv na následné řešení situací a konotace, které jsou s demencí spojovány a zároveň následné reflektování a vlastní legitimizace rozhodnutí umístit svého_ou blízkého_ou do institucionální péče. Zohlednit bych chtěla také medicínský diskurs, který má vliv na formování názorů o "správně" poskytované péči a konstruování lidí s Alzheimerovou chorobou.
Komparace postavení neformálních pečovatelů v systému dlouhodobé péče v Česku a na Slovensku
Svobodová, Lucie Magdalena ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Geissler, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá neformální péčí v kontextu dlouhodobé péče v Česku a na Slovensku. Vykonávání neformální péče je náročné a často mívá na pečovatele negativní dopady, které mohou vést až k syndromu vyhoření. Neformálním pečovatelům z obou zemí však často nezbývá jiná možnost z důvodu nedostupnosti formální péče či tlaku mezigenerační solidarity. Autorka popisuje dlouhodobou péči v Československu před rokem 1989 za účelem potvrzení či vyvrácení platnosti teorie path dependence. Využívá zde typologii Sigrid Leitnerové. Dále identifikuje postavení neformálních pečovatelů v Česku a na Slovensku a následně provádí jejich komparaci. Komparativní analýza je provedena na základě stanovených kritérií, zejména je zaměřena na práva a povinnosti neformálních pečovatelů. Na závěr se autorka snaží zjištěné podobnosti a rozdílnosti mezi ČR a SR aplikovat na teorii path dependence a ověřit tak její platnost.
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...
Psychologická zátěž rodinných pečujících o seniory s demencí a její aspekty v rodinném systému
Broučková, Eliška ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Péče o starého člověka s demencí v domácím prostředí je náročná nejen pro jedince, který převzal hlavní břemeno péče, ale zatěžuje také blízké rodinné vztahy kolem něj. V rodinách obvykle dochází k určité dělbě práce, která do pozice pečujících staví více členů rodiny. Tato práce popisuje na základě polostrukturovaných rozhovorů s pečujícími, k jakým změnám v rodinných vztazích dochází a jakými způsoby se členové rodiny navzájem podporují, stejně jako konflikty a odmítnutí mezi nimi. Problematika je popisována z hlediska pečujících, kteří mají přímou, aktuální a dlouhodobou zkušenost s péčí v domácnosti. Data z rozhovorů jsou také krátce porovnána s dotazníky úzkosti, deprese a zátěže sebranými mezi respondenty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Irregular Female Labour Migration from Ukraine for Labour to the Elderly Care Sector in Italy
Zibner, Rahel ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Ledeneva, Alena (oponent)
This research deals with irregular female migration from Ukraine to Italy for employment as caregivers to the elderly. The main questions to be addressed are: 'What are the reasons for Ukrainian women to migrate irregularly to such a large extent to Italy? Which important aspects are connected to their employment as a caregiver to the elderly from the individual point of view of Ukrainian women? In this thesis I want to explain the reasons for Ukrainian women to take up work as irregular caregivers in Italy, giving insight into the organization of daily life of irregular Ukrainian care givers. Practical examples will be given that examine the help women receive from Ukrainian professional and private networks. Despite information gaps, the combination of expert and migrant interviews in combination with the analysis of research studies and secondary sources produced important findings on this topic. Firstly, irregular female migration is economically motivated and women are driven to Italy through specific push and pull factors. Secondly, employment and daily life as a caregiver to the elderly in Italy entails economic advantages, but psychological disadvantages for Ukrainian women. 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.