Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 188 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití hodnotících a měřících nástrojů pro hodnocení bolesti v chirurgii
DVOŘÁKOVÁ, Vendula
Bolest může být varovným signálem, ale v chirurgii je spojena zejména s lékařskými zákroky. Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat používané hodnoticí škály bolesti,které se u chirurgických pacientů v praxi využívají, zjistit názor chirurgických sester na tyto škály a zkušenosti pacientů. Dále vytvořit doporučený postup pro hodnocení bolesti u chirurgických pacientů. V empirické části práce bylo využito kvantitativního i kvalitativního šetření. V rámci kvantitativního šetření byly vytvořeny dva dotazníky - pro sestry (nestandardizovaný dotazník) a pro chirurgické pacienty (kombinace nestandardizovaného dotazníku se standardizovaným). Jako kvalitativní metoda byla použita metoda focus group s chirurgickými pacienty a sestrami. Z výzkumného šetření vyplývá, že nejčastěji používanou škálou v praxi je vizuální analogová škála a verbální hodnocení. Ačkoli jsou tyto metody hojně využívány, naše výsledky naznačují, že nejsou zcela dostačující. Respondenti z řad sester i pacientů chtěli v hodnocení doplnit především přesnější slovní popis a zvýšit frekvenci hodnocení bolesti lékařem a sestrou. Mezi nejčastější projevy bolesti z pohledu pacientů patřila omezená hybnost a soběstačnost, emoční labilita, verbální projevy a z pohledu sester omezená hybnost, nespolupráce, omezená soběstačnost a verbální projevy. Mezi způsoby, které pacienti nejčastěji využívají k tlumení bolesti, jsou léky podle ordinace lékaře, úlevová poloha, spánek a odpočinek. Spokojeno se spoluprací se sestrou i lékařem v hodnocení a léčbě bolesti je více než 90 % pacientů. Na základě analýzy dat byl navržen postup pro hodnocení bolesti u chirurgických pacientů. Jeho srozumitelnost a využitelnost byla ověřována metodou focus group s chirurgickými sestrami a pacienty. Sestry i pacienti hodnotili doporučený postup vcelku kladně. Možná úskalí vnímali v nutnosti dostatečné spolupráce sestry s pacientem a dostatku času pro realizaci navrženého hodnocení. Výzkumné šetření bylo realizováno na území Jihočeského kraje a je zpracováno v rámci řešení týmového grantového projektu GAJU - Využití měřicích nástrojů v ošetřovatelství (059/2018/S).
Využití fyzioterapie při vertebrogenních obtížích spojených s přístrojovým potápěním
DVOŘÁKOVÁ, Kamila
Tato práce se zabývá využitím fyzioterapeutických metod u pacientů s vertebrogenními obtížemi spojenými s přístrojovým potápěním. Prvním cílem práce je navržení terapie pro konkrétní pacienty s vertebrogenními obtížemi a druhým cílem je zmapování účinků provedené terapie u konkrétních pacientů s vertebrogenními obtížemi. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část přibližuje problematiku vertebrogenních obtíží, popisuje anatomii a kineziologii páteře, představuje přístrojové potápění a uvádí možnosti využití fyzioterapie. Praktická část je tvořena čtyřmi kazuistikami a popisem navržené terapie. Práce je zpracována formou kvalitativního výzkumu. Sběr dat probíhal metodou vstupního a výstupního vyšetření. Výsledky byly vyhotoveny na základě kvalitativní analýzy těchto dat. Výzkumný soubor tvořili čtyři probandi, kteří se ve svém volném čase věnovali přístrojovému potápění, a zároveň je trápily občasné vertebrogenní obtíže. Výzkum probíhal formou pravidelných setkání, která se konala obvykle jednou týdně po dobu dvou měsíců. Výsledky terapie jsou nejednoznačné, jelikož u dvou probandů došlo k objektivnímu i subjektivnímu zlepšení stavu, u jednoho se neshodovaly subjektivní dojmy s objektivním výstupem a u jednoho došlo naopak k objektivnímu zhoršení. Výsledky mohly být ovlivněny mnoha faktory. Například individuálním přístupem probanda k terapii, dalšími prováděnými sportovními aktivitami kromě cvičení, nebo v průběhu terapie prodělanými úrazy. Teoretická část může být využita jako zdroj informací pro začínající potápěče, jelikož upozorňuje na rizika vzniku vertebrogenních obtíží. Praktická část může být přínosná ve fyzioterapeutické praxi jako cvičební jednotka nejen pro potápěče.
Touha žít
PRÍVARA, Michal
Práce se věnuje problému bolesti a utrpení mladého člověka, které mu brání rozvíjet se nebo limitují touhu žít. S důrazem na mladého člověka vychází z psychologického uvedení do problematiky. Všímá si doprovodné skutečnosti v podobě strachu a úzkosti, ale také protipólů ve formě naděje a radosti. Současně se snaží hledat smysl těchto negativních skutečností a předkládá několik poznatků z logoterapie. Dále rozvíjí křesťanské perspektivy, které se týkají problému bolesti a utrpení mladého člověka zejména na podkladu Bible, apoštolského listu Salvifici Doloris. Nabízí pohled víry na naději a radost, ale neopomíjí možnost vzniku pochybností a vznik temných nocí. Dále popisuje význam modlitby a snaží se hledat cesty, aby mladý člověk mohl přijmout svůj život také s utrpením. Ukazuje církev jako společenství lásky zejména podle vzoru milosrdného Samaritána. Poukazuje na význam komunikace ? dialogu s mladým člověkem a autentický význam pocitu přijetí a velice důležitou a často opomíjenou funkci vztahu, kde mladý člověk cítí svou hodnotu a důležitost. Rovněž rozvíjí kvalitativní funkci vztahu v rámci poskytování pomoci nad rámec profese, kde se spíše ukazuje důležitost osobní povahy, kde tento mladý člověk může zpátky objevovat svou touhu žít navzdory limitujícím faktorům ve formě bolesti a utrpení. V závěru je popsaných několik kazuistik z praxe, kde je význam osobního vztahu popsán a hodnocen jako prospěšný, který může přinést potřebnou změnu a objevit hodnotu lidského života mladého člověka.
Delineating pain and fear engrams in the prefrontal cortex
Ludínová, Kristýna ; Zitko, Jan (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kristýna Ludínová Školitel: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Externí školitelé: Dr. Manfred Oswald, Prof. Dr. Rohini Kuner Název diplomové práce: Vymezení bolesti a paměťových stop strachu v prefrontální kůře Bolest je komplexní proces zahrnující aktivaci různých mozkových center. Dle dostupných výsledků ze zobrazovacích metod na lidech a hlodavcích, mediální prefrontální kůra , patří mezi oblast, která je konstitutivně aktivovaná během bolesti. Mediální prefrontální kůra zpracovává funkčně rozdílné procesy jako bolest, emoce, rozhodování, pozornost, avšak její přesná role a souvislost ve vnímání bolesti a jiných procesech není známa. Naším cílem bylo vymezení, jak se strach (emoce) a bolest manifestují na buněčné úrovni. S použitím značení závislého na aktivitě jsme testovali, zda jsou soubory buněk v mediální prefrontální kůře aktivované bolestí odlišné od souborů buněk aktivovaných strachem. Zkoumali jsme potenciální využití DREADDs (konstruované receptory výhradně aktivované konstruovaným aktivátorem) pro testovaní funkční role prefrontální kůry v bolesti a ve strachu. Naše výsledky umožňují orientačně nahlédnout na to, jak je prefrontální kůra aktivovaná v bolesti a ve strachu a...
Důsledky nevhodného způsobu přesunu u osob s paraplegií z pohledu ergoterapeuta se zaměřením na přetížení ramenního kloubu. Podtitul: Správný způsob přesunu u osob s paraplegií
Šťastná, Klára ; Hradilová, Iva (vedoucí práce) ; Rybářová, Kateřina (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Klára Šťastná Vedoucí práce: Bc. Iva Hradilová Oponent: Název bakalářské práce: Důsledky nevhodného způsobu přesunu u paraplegiků z pohledu ergoterapeuta se zaměřením na přetížení ramenního kloubu Abstrakt bakalářské práce: Tato práce se zabývá přesuny u paraplegiků z hlediska ergoterapie, zejména důsledky jejich nevhodného způsobu provedení. Práce je zaměřena na bolesti pletence ramenního, především z důvodu přetěžování při opakovaných každodenních samostatných přesunech paraplegiků. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o míšní lézi a spinálním programu, jsou zde také popsány jednotlivé strategie přesunů a jejich správné provedení, spolu s hodnocením a nevhodným způsobem provádění. Teoretická část se ve velké míře zabývá hodnotícími instrumenty na bolestivé horní končetiny a důsledky nevhodných způsobů přesunu, jako je bolest, impingement syndrom nebo ztráta soběstačnosti. Praktická část se opírá o prvky kvantitativního výzkumu a zabývá se výzkumnou otázkou: "Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující bolestivost ramenního kloubu paraplegiků?" Cílem je zjistit, zda jsou přesuny jedním z hlavních faktorů příčin bolestí v ramenním kloubu. Dalším cílem je přeložit hodnotící instrument pro bolestivé ramenní klouby uživatelů mechanických vozíků a využít ho v ověření cíle...
Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií
Kačerová, Veronika ; Táborská, Silvie (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
Jméno: Veronika Kačerová Vedoucí práce: Mgr. Silvie Táborská Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá italskou metodou Fascial Manipulation (FM) a to konkrétně využitím prvků této metody u pacientů s bolestí dolní části zad. Lumbalgie je druhou nejčastější příčinou návštěvy lékaře. Její příčina je známá jen u velice nízkého procenta pacientů. Během svého života se s ní setká téměř každý. Lumbalgie často recidivuje. Existuje spojitost mezi lumbalgií a fasciemi. FM by tak mohla být prostředkem v léčbě těchto obtíží. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je dále rozdělena na čtyři další oddíly. Prvním z nich je anatomie bederní oblasti, druhý se zabývá obecnou problematikou lumbalgie, třetí pojednává o fasciálním systému s důrazem na jeho klinický význam a poslední čtvrtý oddíl se zabývá samotnou metodou Fascial Manipulation. Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacientů s lumbalgií (akutní a chronickou). Cílem je zjistit efekt terapie s prvky FM u pacientů s bolestí dolní části zad. Terapie o přibližné délce 20 - 30 minut proběhly v rozsahu několika týdnů. Klíčová slova: lumbalgie, bolest dolní části zad, fascie, fasciální manipulace, bolest bederní oblasti
Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií
Kačerová, Veronika ; Táborská, Silvie (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
Jméno: Veronika Kačerová Vedoucí práce: Mgr. Silvie Táborská Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá italskou metodou Fascial Manipulation (FM) a to konkrétně využitím prvků této metody u pacientů s bolestí dolní části zad. Lumbalgie je druhou nejčastější příčinou návštěvy lékaře. Její příčina je známá jen u velice nízkého procenta pacientů. Během svého života se s ní setká téměř každý. Lumbalgie často recidivuje. Existuje spojitost mezi lumbalgií a fasciemi. FM by tak mohla být prostředkem v léčbě těchto obtíží. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je dále rozdělena na čtyři další oddíly. Prvním z nich je anatomie bederní oblasti, druhý se zabývá obecnou problematikou lumbalgie, třetí pojednává o fasciálním systému s důrazem na jeho klinický význam a poslední čtvrtý oddíl se zabývá samotnou metodou Fascial Manipulation. Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacientů s lumbalgií (akutní a chronickou). Cílem je zjistit efekt terapie s prvky FM u pacientů s bolestí dolní části zad. Terapie o přibližné délce 20 - 30 minut proběhly v rozsahu několika týdnů. Klíčová slova: lumbalgie, bolest dolní části zad, fascie, fasciální manipulace, bolest bederní oblasti
Artroskopická operace ramene z pohledu sestry a pacienta.
ČERNÁ, Nikol
Cílem této bakalářské práce je zjistit problematiku předoperační a pooperační péče z pohledu pacienta. Autorka bakalářské práce stanovila další cíl, jímž je popsat zvláštnosti ošetřovatelské péče před a po artroskopii ramene. Informace získané od pacientů a sester jsou roztříděny do jednotlivých kategorií, v nichž jsou následně porovnávány. Z výzkumného šetření vyplyne, jakým způsobem vnímají pacienti artroskopickou operaci ramene a s tím související hospitalizaci. Teoretická část bakalářské práce se zabývá historií chirurgických oborů. Věnuje se vzniku ortopedie jako samostatného oboru, počátkům anestezie a nutnosti sterilního prostředí na operačních sálech. Popisuje anatomii ramenního kloubu, vyšetřovací metody a indikace i kontraindikace k artroskopické operaci ramenního kloubu. Zaměřuje se na samotnou artroskopii, přičemž popisuje průběh operace a druhy artroskopických výkonů. V praktické části bakalářské práce je obsaženo výzkumné šetření, jež bylo v souvislosti s touto prací uskutečněno. Pro dosažení cíle jsou stanoveny výzkumné otázky, které se zaměřují na získání odpovědí pomocí předem připraveného polostrukturovaného rozhovoru pro pacienty a sestry na ortopedickém oddělení. Otázky se týkají oblasti předoperační přípravy a pooperační péče z pohledu pacienta a dále se zaměřují na oblast informovanosti pacientů. V neposlední řadě jsou zjišťovány zvláštnosti ošetřovatelské péče z pohledu všeobecné sestry. Jako zjištění ohledně zvláštnosti péče sestry uvedly kontrolu citlivosti a hybnosti operované končetiny a důkladnou hygienu operačního pole. Bylo zjištěno, že předoperační přípravu pacienti vnímali spíše pozitivně. A v pooperační péči bylo zjištěno, že příliš neprobíhalo aktivní vyhledávání pomoci pacientům. V návaznosti na uskutečněné výzkumné šetření vytvořila informační brožuru pro pacienty, v níž jsou obsaženy závěry plynoucí z výzkumu.
Delineating pain and fear engrams in the prefrontal cortex
Ludínová, Kristýna ; Zitko, Jan (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kristýna Ludínová Školitel: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Externí školitelé: Dr. Manfred Oswald, Prof. Dr. Rohini Kuner Název diplomové práce: Vymezení bolesti a paměťových stop strachu v prefrontální kůře Bolest je komplexní proces zahrnující aktivaci různých mozkových center. Dle dostupných výsledků ze zobrazovacích metod na lidech a hlodavcích, mediální prefrontální kůra , patří mezi oblast, která je konstitutivně aktivovaná během bolesti. Mediální prefrontální kůra zpracovává funkčně rozdílné procesy jako bolest, emoce, rozhodování, pozornost, avšak její přesná role a souvislost ve vnímání bolesti a jiných procesech není známa. Naším cílem bylo vymezení, jak se strach (emoce) a bolest manifestují na buněčné úrovni. S použitím značení závislého na aktivitě jsme testovali, zda jsou soubory buněk v mediální prefrontální kůře aktivované bolestí odlišné od souborů buněk aktivovaných strachem. Zkoumali jsme potenciální využití DREADDs (konstruované receptory výhradně aktivované konstruovaným aktivátorem) pro testovaní funkční role prefrontální kůry v bolesti a ve strachu. Naše výsledky umožňují orientačně nahlédnout na to, jak je prefrontální kůra aktivovaná v bolesti a ve strachu a...
Porodní a poporodní bolest
FILAUSOVÁ, Drahomíra
Cílem předkládané práce bylo zmapovat bolest u žen během porodu a po porodu v závislosti na věku, počtu porodů, absolvování prenatálního kurzu a satisfakci rodiček. Dalším cílem bylo zjistit vliv interpersonálních vztahů během hospitalizace rodičky na její vnímání bolesti. Metodika: Stanovené cíle byly dosaženy kvantitativním výzkumným šetřením provedeným v nemocnicích Jihočeského kraje za využití dotazníku, který se skládal ze dvou částí. První část obsahovala dotazník vlastní konstrukce a druhá část obsahovala standardizovaný dotazník PCS týkající se katastrofizace bolesti. Dotazník vyplňovaly ženy po vaginálním porodu v odstupu 48 - 72 hodin po porodu. Výsledky: Výzkumný soubor tvořilo 635 žen rodících v porodnicích Jihočeského kraje. Průměrný věk respondentek byl 29,7 let. 49,1 % žen bylo rodících poprvé a 50,9 % žen rodilo podruhé a více. Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že věk rodičky neovlivňuje vnímání bolesti při porodu, naproti tomu bolest v poporodním období se se zvyšujícím věkem rodiček snižuje. Parita žen vnímání bolesti při porodu ovlivňuje. Ženy, které rodily poprvé, uváděly větší bolest než ženy vícerodičky. Absolvování prenatálního kurzu neprokázalo žádný vztah v souvislosti s bolestí v průběhu porodu. Avšak informace získané v prenatálním kurzu se ukázaly jako přínosné pro hodnocení bolesti po porodu, neboť respondentky absolvující tento kurz uváděly nižší bolest v poporodním období. Ke statisticky významným faktorům, které ženy uvedly jako nejvíce pomáhající v překonávání bolesti, patří podpora porodní asistentky, komunikace s porodní asistentkou, pobyt ve sprše, podpora lékaře a komunikace s ním, vzájemné chování zdravotnického personálu a prostředí porodního sálu. Nejméně spokojené s porodem byly ženy, které využily farmakologické metody tišení bolesti. Ženy s uváděnou nižší bolestí v průběhu porodu popisovaly větší spokojenost s porodem. Vnímaní bolesti při porodu ovlivňují i interpersonální vztahy v dané porodnici, oproti tomu tyto vztahy nijak neovlivňují hodnocení bolesti u žen v poporodním období. Závěr: Práce poskytuje pohled na problematiku bolesti v průběhu porodu a po porodu. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá důležitost role porodní asistentky i lékaře v péči o ženu v tomto pro ni nelehkém období. Porodní asistentka bolest nejenom hodnotí, ale nabízí i možnosti tišení bolesti a svým chováním může tuto bolest ovlivnit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 188 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.