Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 185 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Delineating pain and fear engrams in the prefrontal cortex
Ludínová, Kristýna ; Zitko, Jan (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kristýna Ludínová Školitel: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Externí školitelé: Dr. Manfred Oswald, Prof. Dr. Rohini Kuner Název diplomové práce: Vymezení bolesti a paměťových stop strachu v prefrontální kůře Bolest je komplexní proces zahrnující aktivaci různých mozkových center. Dle dostupných výsledků ze zobrazovacích metod na lidech a hlodavcích, mediální prefrontální kůra , patří mezi oblast, která je konstitutivně aktivovaná během bolesti. Mediální prefrontální kůra zpracovává funkčně rozdílné procesy jako bolest, emoce, rozhodování, pozornost, avšak její přesná role a souvislost ve vnímání bolesti a jiných procesech není známa. Naším cílem bylo vymezení, jak se strach (emoce) a bolest manifestují na buněčné úrovni. S použitím značení závislého na aktivitě jsme testovali, zda jsou soubory buněk v mediální prefrontální kůře aktivované bolestí odlišné od souborů buněk aktivovaných strachem. Zkoumali jsme potenciální využití DREADDs (konstruované receptory výhradně aktivované konstruovaným aktivátorem) pro testovaní funkční role prefrontální kůry v bolesti a ve strachu. Naše výsledky umožňují orientačně nahlédnout na to, jak je prefrontální kůra aktivovaná v bolesti a ve strachu a...
Důsledky nevhodného způsobu přesunu u osob s paraplegií z pohledu ergoterapeuta se zaměřením na přetížení ramenního kloubu. Podtitul: Správný způsob přesunu u osob s paraplegií
Šťastná, Klára ; Hradilová, Iva (vedoucí práce) ; Rybářová, Kateřina (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Klára Šťastná Vedoucí práce: Bc. Iva Hradilová Oponent: Název bakalářské práce: Důsledky nevhodného způsobu přesunu u paraplegiků z pohledu ergoterapeuta se zaměřením na přetížení ramenního kloubu Abstrakt bakalářské práce: Tato práce se zabývá přesuny u paraplegiků z hlediska ergoterapie, zejména důsledky jejich nevhodného způsobu provedení. Práce je zaměřena na bolesti pletence ramenního, především z důvodu přetěžování při opakovaných každodenních samostatných přesunech paraplegiků. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o míšní lézi a spinálním programu, jsou zde také popsány jednotlivé strategie přesunů a jejich správné provedení, spolu s hodnocením a nevhodným způsobem provádění. Teoretická část se ve velké míře zabývá hodnotícími instrumenty na bolestivé horní končetiny a důsledky nevhodných způsobů přesunu, jako je bolest, impingement syndrom nebo ztráta soběstačnosti. Praktická část se opírá o prvky kvantitativního výzkumu a zabývá se výzkumnou otázkou: "Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující bolestivost ramenního kloubu paraplegiků?" Cílem je zjistit, zda jsou přesuny jedním z hlavních faktorů příčin bolestí v ramenním kloubu. Dalším cílem je přeložit hodnotící instrument pro bolestivé ramenní klouby uživatelů mechanických vozíků a využít ho v ověření cíle...
Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií
Kačerová, Veronika ; Táborská, Silvie (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
Jméno: Veronika Kačerová Vedoucí práce: Mgr. Silvie Táborská Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá italskou metodou Fascial Manipulation (FM) a to konkrétně využitím prvků této metody u pacientů s bolestí dolní části zad. Lumbalgie je druhou nejčastější příčinou návštěvy lékaře. Její příčina je známá jen u velice nízkého procenta pacientů. Během svého života se s ní setká téměř každý. Lumbalgie často recidivuje. Existuje spojitost mezi lumbalgií a fasciemi. FM by tak mohla být prostředkem v léčbě těchto obtíží. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je dále rozdělena na čtyři další oddíly. Prvním z nich je anatomie bederní oblasti, druhý se zabývá obecnou problematikou lumbalgie, třetí pojednává o fasciálním systému s důrazem na jeho klinický význam a poslední čtvrtý oddíl se zabývá samotnou metodou Fascial Manipulation. Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacientů s lumbalgií (akutní a chronickou). Cílem je zjistit efekt terapie s prvky FM u pacientů s bolestí dolní části zad. Terapie o přibližné délce 20 - 30 minut proběhly v rozsahu několika týdnů. Klíčová slova: lumbalgie, bolest dolní části zad, fascie, fasciální manipulace, bolest bederní oblasti
Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií
Kačerová, Veronika ; Táborská, Silvie (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
Jméno: Veronika Kačerová Vedoucí práce: Mgr. Silvie Táborská Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá italskou metodou Fascial Manipulation (FM) a to konkrétně využitím prvků této metody u pacientů s bolestí dolní části zad. Lumbalgie je druhou nejčastější příčinou návštěvy lékaře. Její příčina je známá jen u velice nízkého procenta pacientů. Během svého života se s ní setká téměř každý. Lumbalgie často recidivuje. Existuje spojitost mezi lumbalgií a fasciemi. FM by tak mohla být prostředkem v léčbě těchto obtíží. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je dále rozdělena na čtyři další oddíly. Prvním z nich je anatomie bederní oblasti, druhý se zabývá obecnou problematikou lumbalgie, třetí pojednává o fasciálním systému s důrazem na jeho klinický význam a poslední čtvrtý oddíl se zabývá samotnou metodou Fascial Manipulation. Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacientů s lumbalgií (akutní a chronickou). Cílem je zjistit efekt terapie s prvky FM u pacientů s bolestí dolní části zad. Terapie o přibližné délce 20 - 30 minut proběhly v rozsahu několika týdnů. Klíčová slova: lumbalgie, bolest dolní části zad, fascie, fasciální manipulace, bolest bederní oblasti
Artroskopická operace ramene z pohledu sestry a pacienta.
ČERNÁ, Nikol
Cílem této bakalářské práce je zjistit problematiku předoperační a pooperační péče z pohledu pacienta. Autorka bakalářské práce stanovila další cíl, jímž je popsat zvláštnosti ošetřovatelské péče před a po artroskopii ramene. Informace získané od pacientů a sester jsou roztříděny do jednotlivých kategorií, v nichž jsou následně porovnávány. Z výzkumného šetření vyplyne, jakým způsobem vnímají pacienti artroskopickou operaci ramene a s tím související hospitalizaci. Teoretická část bakalářské práce se zabývá historií chirurgických oborů. Věnuje se vzniku ortopedie jako samostatného oboru, počátkům anestezie a nutnosti sterilního prostředí na operačních sálech. Popisuje anatomii ramenního kloubu, vyšetřovací metody a indikace i kontraindikace k artroskopické operaci ramenního kloubu. Zaměřuje se na samotnou artroskopii, přičemž popisuje průběh operace a druhy artroskopických výkonů. V praktické části bakalářské práce je obsaženo výzkumné šetření, jež bylo v souvislosti s touto prací uskutečněno. Pro dosažení cíle jsou stanoveny výzkumné otázky, které se zaměřují na získání odpovědí pomocí předem připraveného polostrukturovaného rozhovoru pro pacienty a sestry na ortopedickém oddělení. Otázky se týkají oblasti předoperační přípravy a pooperační péče z pohledu pacienta a dále se zaměřují na oblast informovanosti pacientů. V neposlední řadě jsou zjišťovány zvláštnosti ošetřovatelské péče z pohledu všeobecné sestry. Jako zjištění ohledně zvláštnosti péče sestry uvedly kontrolu citlivosti a hybnosti operované končetiny a důkladnou hygienu operačního pole. Bylo zjištěno, že předoperační přípravu pacienti vnímali spíše pozitivně. A v pooperační péči bylo zjištěno, že příliš neprobíhalo aktivní vyhledávání pomoci pacientům. V návaznosti na uskutečněné výzkumné šetření vytvořila informační brožuru pro pacienty, v níž jsou obsaženy závěry plynoucí z výzkumu.
Delineating pain and fear engrams in the prefrontal cortex
Ludínová, Kristýna ; Zitko, Jan (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kristýna Ludínová Školitel: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Externí školitelé: Dr. Manfred Oswald, Prof. Dr. Rohini Kuner Název diplomové práce: Vymezení bolesti a paměťových stop strachu v prefrontální kůře Bolest je komplexní proces zahrnující aktivaci různých mozkových center. Dle dostupných výsledků ze zobrazovacích metod na lidech a hlodavcích, mediální prefrontální kůra , patří mezi oblast, která je konstitutivně aktivovaná během bolesti. Mediální prefrontální kůra zpracovává funkčně rozdílné procesy jako bolest, emoce, rozhodování, pozornost, avšak její přesná role a souvislost ve vnímání bolesti a jiných procesech není známa. Naším cílem bylo vymezení, jak se strach (emoce) a bolest manifestují na buněčné úrovni. S použitím značení závislého na aktivitě jsme testovali, zda jsou soubory buněk v mediální prefrontální kůře aktivované bolestí odlišné od souborů buněk aktivovaných strachem. Zkoumali jsme potenciální využití DREADDs (konstruované receptory výhradně aktivované konstruovaným aktivátorem) pro testovaní funkční role prefrontální kůry v bolesti a ve strachu. Naše výsledky umožňují orientačně nahlédnout na to, jak je prefrontální kůra aktivovaná v bolesti a ve strachu a...
Porodní a poporodní bolest
FILAUSOVÁ, Drahomíra
Cílem předkládané práce bylo zmapovat bolest u žen během porodu a po porodu v závislosti na věku, počtu porodů, absolvování prenatálního kurzu a satisfakci rodiček. Dalším cílem bylo zjistit vliv interpersonálních vztahů během hospitalizace rodičky na její vnímání bolesti. Metodika: Stanovené cíle byly dosaženy kvantitativním výzkumným šetřením provedeným v nemocnicích Jihočeského kraje za využití dotazníku, který se skládal ze dvou částí. První část obsahovala dotazník vlastní konstrukce a druhá část obsahovala standardizovaný dotazník PCS týkající se katastrofizace bolesti. Dotazník vyplňovaly ženy po vaginálním porodu v odstupu 48 - 72 hodin po porodu. Výsledky: Výzkumný soubor tvořilo 635 žen rodících v porodnicích Jihočeského kraje. Průměrný věk respondentek byl 29,7 let. 49,1 % žen bylo rodících poprvé a 50,9 % žen rodilo podruhé a více. Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že věk rodičky neovlivňuje vnímání bolesti při porodu, naproti tomu bolest v poporodním období se se zvyšujícím věkem rodiček snižuje. Parita žen vnímání bolesti při porodu ovlivňuje. Ženy, které rodily poprvé, uváděly větší bolest než ženy vícerodičky. Absolvování prenatálního kurzu neprokázalo žádný vztah v souvislosti s bolestí v průběhu porodu. Avšak informace získané v prenatálním kurzu se ukázaly jako přínosné pro hodnocení bolesti po porodu, neboť respondentky absolvující tento kurz uváděly nižší bolest v poporodním období. Ke statisticky významným faktorům, které ženy uvedly jako nejvíce pomáhající v překonávání bolesti, patří podpora porodní asistentky, komunikace s porodní asistentkou, pobyt ve sprše, podpora lékaře a komunikace s ním, vzájemné chování zdravotnického personálu a prostředí porodního sálu. Nejméně spokojené s porodem byly ženy, které využily farmakologické metody tišení bolesti. Ženy s uváděnou nižší bolestí v průběhu porodu popisovaly větší spokojenost s porodem. Vnímaní bolesti při porodu ovlivňují i interpersonální vztahy v dané porodnici, oproti tomu tyto vztahy nijak neovlivňují hodnocení bolesti u žen v poporodním období. Závěr: Práce poskytuje pohled na problematiku bolesti v průběhu porodu a po porodu. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá důležitost role porodní asistentky i lékaře v péči o ženu v tomto pro ni nelehkém období. Porodní asistentka bolest nejenom hodnotí, ale nabízí i možnosti tišení bolesti a svým chováním může tuto bolest ovlivnit.
Dětská paliativní péče z pohledu dětské sestry
ŠVEHLOVÁ, Tereza
Diplomová práce s názvem "Dětská paliativní péče z pohledu dětské sestry" reaguje na současný stav dětské paliativní péče ve společnosti. Cílem práce bylo zmapovat na základě teoretických podkladů dětskou paliativní péči z pohledu dětské sestry. Diplomová práce byla zpracována jako teoretická s využitím metody syntézy, explanace a komparace. V kapitole s názvem Problematika dětské paliativní péče bylo popsáno, co dětská paliativní péče je a co vše obsahuje. Dále zde byla popsána onemocnění, která se mohou v paliativní péči vyskytovat, také principy, roviny a formy dětské paliativní péče, bolest, umírání a smrt. Nebyla však opomenuta ani rodina dítěte v paliativní péči a úloha sestry v této péči. V druhé kapitole s názvem Dětská paliativní péče v ČR byl popsán současný stav dětské paliativní péče v naší zemi, překážky a dostupnost. Dále byly v kapitole popsány všechny tři konference, které se na našem území konaly, a také veškeré hospice, které se u nás specializují na děti a jejich vize. V poslední kapitole s názvem Dětská paliativní péče ve světě byl popsán vývoj hospicového hnutí ve světě, vývoj a současný stav dětské paliativní péče mimo území České republiky. Práce by mohla sloužit jako komplexní zdroj informací o dětské paliativní péči. Dále by mohla sloužit jako podklad pro tvorbu odborných článků, nových výzkumů nebo nových teorií.
Fyzioterapie u bolestí hlavy vertebrogenní etiologie
POTÁCELOVÁ, Martina
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bolestí hlavy na podkladě vertebrogenní etiologie. V teoretické části popisuji funkční anatomii a to především páteř a struktury s ní spojené. Dále popisuji v teoretické části bolest, bolest vertebrogenní a bolesti hlavy. U vertebrogenních bolestí jsem se zaměřila i na etiologii vzniku a obecné znaky, které nalezeneme i u cervikogenních bolestí hlavy. Bolesti hlavy jsem rozdělila v textu na primární a sekundární a zmiňuji se okrajově o migréně, tenzí bolesti hlavy a dalších bolestech hlavy. V kapitole zaměřené přímo na cervikogenní bolesti se zabývám historii pojmu, klinickým obrazem, diagnostikou, etiologií vzniku a léčbou. Možnosti fyzioterapie jsou rozděleny na manuální terapii, pohybovou terapii, fyzikální terapii a další specifické metody. V praktické části jsou uvedeny na začátku výzkumné otázky a cíle a metodika výzkumu bakalářské práce. Další částí je cvičební jednotka s instrukcemi a konkrétní cviky, kde uvádím, u kterého z pacientů bylo cvičení prováděno. Při sestavování cviků a instrukcí, jsem vycházela ze znalostí načerpaných během studia. Cvičební jednotka je pouze ukázkou cviků, které lze využít pro zlepšení stavu pacienta. Tři kazuistiky obsahují vstupní a výstupní vyšetření, popis průběhu terapie a také vliv navrženého cvičení a změny před a po terapii. Na konci bakalářské práce se věnuji diskusi, závěru a uvádím zdroje užité v bakalářské práci. Subjektivně došlo dvou pacientů ze tří ke zlepšení celkového psychického i fyzického stavu. U třetího pacienta došlo ke zdravotním komplikacím, které mu znemožnily pokračovat v terapii. V době výstupního vyšetření měl bolesti spojené s úrazem. Klíčová slova
Modulace synaptického přenosu nociceptivní informace
Nerandžič, Vladimír ; Paleček, Jiří (vedoucí práce) ; Krůšek, Jan (oponent) ; Hejnová, Lucie (oponent)
Modulace synaptického přenosu v zadních rozích míšních představuje důležitou součást rozvoje a udržování patologických bolestivých stavů. Nezastupitelnou roli v této modulaci hrají tzv. transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) a kanabinoidní receptory 1 (CB1) exprimované na presynaptických zakončeních primární aferentů. Za fyziologických podmínek jsou TRPV1 receptory pronociceptivní, zatímco CB1 receptory tlumí nociceptivní signalizaci. Oba receptory však sdílejí stejného endogenního agonistu anandamid (AEA), který je syntetizován z N-arachidonoylfosfatidylethanolaminu (20:4-NAPE). Tato práce se zaměřuje především na účinek aplikace 20:4-NAPE za kontrolních podmínek a po navození periferního zánětu a na související možnou interakci mezi TRPV1 a CB1 receptory. První pokusy prokázaly výrazné zvýšení hladiny anandamidu za podmínek in vitro z míšních řezů po aplikaci 20:4-NAPE, jeho prekurzoru. Další experimenty byly prováděny snímáním excitačních postsynaptických proudů (mESPC a sEPSC) v superficiálních neuronech zadních rohů míšních na akutních míšních řezech metodou patch-clamp. Aplikace 20:4-NAPE vedla k výraznému poklesu frekvence mEPSC a sEPSC proudů. Za kontrolních podmínek byl tento pokles frekvence po aplikaci 20:4-NAPE blokován aplikací inhibitorů CB1...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 185 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.