Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 105 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biologie a technologie chovu běžného a výstavního typu zebřičky pestré (Taeniopygia guttata) s přihlédnutím k výživě a odchylkám tělesných proporcí
PAPAČ, Martin
Diplomová práce zabývající se otázkou domestikace u ptáků představuje ucelený souhrn poznatků dosavadních studií věnovaných této problematice. Domestikace některých živočichů probíhá již tisíce let, avšak sledování dopadu domestikace je nezřídka opomíjeno. Ovlivnění živočichů domestikací je neoddiskutovatelné a existuje několik hypotéz, které se ve studiích objevují. Mnoho experimentálních prací svými prezentovanými výsledky poukázalo na ultimátní příčiny a proximátní mechanismy, které jsou zodpovědné za ovlivnění biologie u zebřičky pestré (Taeniopygia guttata). Jejich nedostatkem však bylo obvykle porovnání dat, která vzešla z totožných podmínek jak pro běžný, tak výstavní typ. V literární rešerši shrnuji několik významných poznatků z této problematiky. Některá z teoretických východisek byla v rámci výzkumu aplikována na vlastní soukromý chov. Cílem diplomové práce je tedy potvrdit či vyvrátit dílčí hypotézy na příkladu chovných párů zebřičky pestré (Taeniopygia guttata). Výzkum probíhal po dobu dvou let a ze zjištěných údajů lze jednoznačně potvrdit ovlivňování výstavním typem u tohoto druhu pěvců. Výsledky výzkumu ukázaly, že hlavním faktorem, který stál za změnou ve stavbě hnízda, velikosti vajec, hmotnosti vajec, hmotností mláďat a délkou pobytu v hnízdě byl zodpovědný typ.
Impact of Climate Change on Czech Bird Populations
Telenský, Tomáš ; Reif, Jiří (vedoucí práce) ; Morelli, Federico (oponent) ; Gamero, Anna (oponent)
Klimatická změna je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících biodiverzitu. Pokud bude postupovat současným tempem, povede k homogenizaci a bude představovat závažnou hrozbu pro biodiverzitu. Ptáci, jakožto jedna z nejvíce probádaných taxonomických skupin, jsou úspěšně využíváni jako indikátor biodiverzity celých ekosystémů, a tudíž poskytují skvělou příležitost zkoumat celkový dopad klimatické změny. V této studii jsme využili údaje z Jednotného Programu Sčítání Ptáků (JPSP) v ČR, který je založen na bodovém sčítání, a Constant Effort Sites, programu spočívajícím v odchytu ptáků do sítí a kroužkování metodou konstantního úsilí. Zjistili jsme, že: 1. Populační růst šesti z celkem 37 rezidentních druhů reagoval negativně na sezónu s nižní teplotou v zimních měsících. to lower winter temperatures. Tento vztah byl výraznější u druhů konzumujících živočišnou potravu. 2. Hnízdní produktivita dálkových migrantů reagovala negativně na vyšší jarní teploty a časnější nástup jara, měřeno datumem rozvíjení listů u tří druhů dřevin. Rezidenti a migranti na krátké vzdálenosti reagovali naopak pozitivně. Tento kontrast přináší zřejmou podporu pro mismatch hypotézu. 3. Meziroční přežívání dospělých jedinců dálkových migrantů pozitivně reagovalo na vlhkost (AET/PET) v Sahelské části jejich zimujícího areálu....
Koevoluce tropických ptačích ektoparazitů
Gajdošová, Magdalena ; Munclinger, Pavel (vedoucí práce) ; Votýpka, Jan (oponent)
Vazby parazitických druhů na druhy hostitelské vznikají dvěma způsoby: kospeciací hostitelským přeskokem. K výzkumu těchto událostí a ekologických faktorů, které jejich frekvenci mohou ovlivňovat, jsou tradičně využívány jako modelová skupina všenky. Doposud byly provedeny desítky analýz zkoumajících kospeciace a hostitelské přeskoky srovnáváním fylogenezí všenek a hostitelů, téměř výhradně se však zaměřovaly na parazity mírného pásma. Tropické prostředí, které je ekologicky velmi unikátní, by parazitických asociací. Tato práce proto doplňuje poznatky o kospeciacích tropech analýzou proběhlé koevoluce mezi dvěma rody všenek a pralesa v Kamerunu. Ukazuje, že všenky v tropech kospeciují poměrně vzácně. Na základě předpokladu, že hostitelské přeskoky, které jsou v tropech zřejmě častější než kospeciace, neprobíhají zcela náhodně, ale preferenčně na hostitele, kteří disponují určitými vlastnostmi, dále e analyzuje, zda příbuznost všenek souvisí s určitými vzájemnými podobnostmi jejich hostitelů. Nebyl nalezen vliv morfologie ani prostorového rozšíření hostitelů, nicméně příbuznost všenek silně souvisí s příbuzností hostitelů a tento jev je výrazně patrný obzvláště v některých
Ekologické specializace ptáků na základě prostorových patrností v koexistenci
Petrová, Kristýna ; Hořák, David (vedoucí práce) ; Weiser, Martin (oponent)
Ekologická specializace podle prostorových patrností v koexistenci je nová metodika sloužící k měření šířky niky pomocí koexistujícího společenstva využí- vající data o okupanci. Výsledkem je kontinuum druhů na škále od generalistů po specialisty podle hodnoty vybraného indexu. Cílem práce bylo testovat stabilitu indexu na prostorové a časové škále, porovnat index s jinými indexy specializace a studovat změnu indexu s časovou změnou okupance. Pro kvantifikaci speciali- zace byly použity dva vybrané indexy (Theta a multipárový Simpson) na datech o hnízdním rozšíření ptáků na území České republiky a Evropy. Metoda se jeví citlivá k prostorové škále. V případě ptáků je nestabilní zejména malá bodová škála, se zvětšující se škálou roste stabilita i korelace mezi oběma indexy. Problémy při použití bodové škály souvisejí s nevhodností použití bodové škály na ptácích vzhledem k nemožnosti této škály zahrnout habitat ptáků, především vodních druhů. Korelace mezi časovými obdobími jsou silnější na větší prostorové škále, než je bodová. Specializace podle prostorových patrností v ko- existenci nejvýznamněji koreluje se specializací určenou podle expertů. Výsledky vztahu mezi specializací a změnou okupance naznačují, že s poklesem okupance majoritní část druhů opouští odlišnější plochy.
Zimní invaze ptáků v Evropě
Souček, Michal ; Lučan, Radek (vedoucí práce) ; Hořák, David (oponent)
Kromě pravidelných migrací se u ptačího chování setkáváme s fenoménem migrací nepravidelných, známých pod jmény "erupce", "invaze" či "irupce". Ačkoliv je tento fenomén znám již z devatenáctého století, jeho základní mechanismy stále nejsou dostatečně objasněny či jsou předmětem spekulací. Tato bakalářská práce formou literární rešerše shrnuje současné poznatky a názory týkající se tématu zimních irupcí se zaměřením na pozorování tohoto fenoménu v České republice. Klíčová slova: Aves, irupce, zimní invaze, migrace
Rod Haemoproteus u pěvců: dynamika infekce na úrovni jedince
Chalupová, Barbora ; Svobodová, Milena (vedoucí práce) ; Hořák, David (oponent)
Rod Haemoproteus je celosvětově rozšířený parazitický protist, který patří do kmene Apicomplexa. Tento krevní parazit má dvou hostitelský životní cyklus a vyskytuje se v krvi ptáků a v bezobratlých vektorech. Rod Haemoproteus je přenášen krevsajícími vektory, tiplíky (Ceratopogonidae) a kloši (Hippoboscidae). Vektoři jsou definitivními hostiteli rodu Haemoproteus a probíhá v nich sexuální množení. Ptáci jsou mezihosteli, ve kterých zástupci rodu Haemoproteus tráví většinu svého života. V této bakalářské práci jsem se zaměřila na vliv rodu Haemoproteus na ptáky a na to kdy, v ontogenezi ptáka dochází k nákaze rodem Haemoproteus. Klíčová slova: Haemoproteus, ptáci, infekce, životní cyklus, hostitel, Ceratopogonidae, Hippoboscidae
Migrační rozhraní u evropských ptáků
Branišová, Dominika ; Hořák, David (vedoucí práce) ; Klvaňa, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá migračním rozhraním evropských ptáků - zónou kontaktu dvou populací jednoho druhu lišících se v tahové cestě a zimovišti. Okrajově se dotýká metodických přístupů používaných při výzkumu, jako kroužkování, testování jedinců v orientačních klecích, satelitních vysílačů či určování hladin stabilních isotopů v tkáních. Mezi druhy s dobře popsaným rozhraním patří např. pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) nebo budníček větší (Phylloscopus trochilus). U ptáků je za vznik rozhraní zodpovědných mnoho mechanismů, mezi které se řadí: (i) kolonizace Evropy po posledním glaciálu dvěma a více populacemi jednoho druhu žijícími v refugiích, (ii) výskyt přírodních bariér, které oddělují jednotlivé populace a ovlivňují jejich směr migrace, (iii) vliv změn klimatu, které způsobují vznik rozdílů v migračním chování jednotlivých populací, a tedy i nových rozhraní. Mezi klíčové faktory zodpovědné za udržení existence se řadí mechanismy zajišťující co nejmenší procento křížení jedinců z odlišných populací v rámci rozhraní, jako je selekce proti hybridům či výběrové párování. U nepěvců však byly dokumentovány také odlišné pochody, například učení se tahové cesty mladými jedinci od dospělých. U udržení migračního rozhraní hraje klíčovou roli selekční tlak na nalezení optimální migrační strategie, který...
Časoprostorové souvislosti hlášení úhynu a zranění ptáků v záchranných stanicích ČR
HROMÁDKO, David
Ptáci jsou nejčastějšími pacienty v záchranných stanicích. Automobilová doprava, prosklené plochy, elektrická vedení i nelegální lov, to vše ohrožuje ptáky v antropogenní krajině. Díky záchranným stanicím se každý rok podaří mnoho takto zraněných nebo nemocných ptáků vyléčit a vrátit zpět do volné přírody. Záchranné stanice tak mají důležitou roli v ochraně přírody a často i v ekologické výchově. Předkládaná práce vyhodnocuje příčiny příjmu zraněných ptáků v antropogenní krajině. Byly zpracovány databáze záchranných stanic evidující druhové složení, věk, příčinu příjmu a další osud zraněných ptáků přijatých ve sledovaném období (od roku 2008 do roku 2017). Dále byly zjišťovány okolnosti příjmů ptačích řádů a jejich druhové zastoupení. Taktéž došlo k vyhodnocení souvislostí mezi příjmy ptačích řádů a jejich citlivostí k antropogenním vlivům, posouzen byl i vývoj počtu příjmů za jednotlivé roky, v ptačích řádech, vývoj počtů během roku a vliv věku jedinců na jejich zraňování. Byl hodnocen i vliv typu zranění a ptačího řádu na další osud jedince. Nejvíce přijímaným ptačím řádem byl řád pěvci (Passeriformes). Celkově patřily k nejnáchylnějším ptačí druhy žijící synantropně. To souvisí s větší mírou vystavení antropogenním vlivům. Nejčastějším typem příjmů ptáků do záchranných stanic byl příjem nesamostatných mláďat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 105 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.