Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 865 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studijní materiály pro badatelsky orientované vyučování k tématu sinic a řas na středních školách
HNÁTEK, David
Úvod diplomové práce se zabývá badatelsky orientovanou výukou - od úrovně bádání, až po její hodnocení. Následující praktické rady pro učitele shrnující informace o možnostech získávání přírodního materiálu pro výuku, tvorbě trvalých preparátů rozsivek a příklady vhodné determinační literatury. Stěžejní část této práce představuje 12 vypracovaných studijních materiálu pro badatelský způsob vyučování rozdělených do pěti algologicky orientovaných témat: (1) fyziologie sinic a řas, (2) biodiverzita stojatých vod, (3) obranné mechanismy řas vůči predaci, (4) role sinic a řas v bioindikaci, (5) obsahové látky v sinicích a řasách a jejich význam pro člověka. Jednotlivé studijní materiály obsahují informace o úrovni bádání, metodické pokyny pro učitele s teoretickým základem a úvodními otázkami, které mají studenty na motivovat, dále obsahují záznamový arch pro studenty a na závěr vlastní navrhnuté řešení pokusu pro učitele. Další částí této práce je porovnání badatelsky orientované výuky s výukou frontální, které je provedeno pomocí didaktického testu.
Půdní biologie v učebních osnovách biologie pro střední školy
HAJŠMANOVÁ, Klára
Diplomová práce se zabývá výukou půdní biologie na středních školách a víceletých gymnáziích. Prozkoumává dostupné učebnice biologie a hodnotí jejich obsah týkající se půdní biologie. Součástí práce je průzkum mezi učiteli biologie zaměřený na současnou výuku, dostupnost materiálu a požadavky učitelů k výuce půdní biologie na jednotlivých školách. V závěru navrhuji vzdělávací projekt, zaměřující se na význam půdy.
Postoj žáků středních škol k biologii
Tichá, Natálie ; Janštová, Vanda (vedoucí práce) ; Kuba, Radim (oponent)
Porozumění postojům žáků k jednotlivým předmětům je důležité pro podporování jejich zájmu o daný předmět. Mnohé studie se zabývaly postojem žáků k přírodním vědám jako celku a bylo dokázáno, že se jejich zájem o ně s přibývajícím věkem snižuje. V českém prostředí najdeme práce zabývající se postojem žáků základních škol k přírodopisu, postoje středoškolských žáků k biologii jsou zde však v současné době méně prozkoumány. Z toho důvodu je předložená práce zaměřena na postoje žáků gymnázií k biologii a vybrané proměnné (věk, pohlaví, nejoblíbenější předmět a mimoškolní aktivity), které jej ovlivňují. Dále se práce zaměřuje na názor žáků na jednotlivé obory biologie vyučované na gymnáziích, a to z pohledu užitečnosti pro život, obtížnosti a míry pozornosti, která jim byla učitelem věnována v rámci hodin biologie. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření na gymnáziích v České republice a zúčastnilo se ho celkem 192 žáků. Z výsledků diplomové práce vyplývá, že postoje žáků k biologii jsou neutrální. Kladnější postoj k biologii byl zjištěn u dívek a mladších žáků. Dále byl potvrzen vliv nejoblíbenějšího předmětu a mimoškolních aktivit na postoje žáků k biologii. V případě biologických oborů byla jako nejužitečnější obor pro život žáky zvolena biologie člověka. Jako nejobtížnější biologický obor žáci...
Přístup učitelů gymnázií k přípravě studentů na přijímací zkoušky z biologie na vybrané vysoké školy
Hajžmanová, Tereza ; Pavlasová, Lenka (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Název: Přístup učitelů gymnázií k přípravě studentů na přijímací zkoušky z biologie na vybrané vysoké školy. Autor: Bc. Tereza Hajžmanová Katedra: Katedra biologie a enviromentálních studií Vedoucí práce: RNDr. Lenka Pavlasová Ph.D. Abstrakt: Přípravu gymnaziálních studentů pro studium na vysoké škole v biologických oborech velmi významně ovlivňují jejich učitelé biologie. Je tedy důležité znát fakta této přípravy. Např. jak často probíhá, jakým způsobem, které metody se pedagogům osvědčily, zda přizpůsobují náplň přípravy konkrétním vysokým školám apod. Sestavením seznamu vysokých škol, které poskytují biologické obory, a zjištěním míry úspěšnosti uchazečů v těchto oborech byly zjištěny nejžádanější biologické obory. Následně byly u těchto oborů analyzovány podmínky přijímacích zkoušek, aby byla maximalizována úspěšnost uchazečů. Z těchto údajů mohou pedagogové vycházet při přípravě svých studentů. V rámci výzkumu bylo formoudotazníkového šetřeníosloveno 186 učitelů biologie na pražských gymnáziích. Pomocí těchto dotazníků bylo zjišťováno, jakým způsobem a za jakých podmínek své studenty na přijímací zkoušky připravují. Většina výsledků dopadla dle očekávání. Převažuje příprava pomocí seminářů za využití učebnic a pracovních listů. Pozitivním zjištěním bylo, že se téměř polovina pedagogů snaží o...
Metody regulace invazních plevelů na zemědělské půdě: uplatněná certifikovaná metodika pro praxi
Mikulka, Jan ; Štrobach, Jan ; Andr, Jiří ; Burešová, Věra
Biologie, ekologie, reprodukční schopnosti a metody regulace vybraných invazních plevelů na zemědělské půdě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití expozic primátů ve výuce na základní škole
Vilímová, Tereza ; Vančata, Václav (vedoucí práce) ; Hlaváčová, Lucie (oponent)
Diplomová práce navrhuje možnost, jak využít expozice primátů v pražské zoologické zahradě při realizaci školní exkurze určené pro žáky 7. či 8. ročníku základní školy. Práce je rozdělena na jednotlivé části, které teoreticky rozebírají význam exkurzí pro výuku a následně se prakticky soustředí na usnadnění hladkého průběhu exkurze i další aktivity, které exkurzi předcházejí či na ní volně navazují. V práci je detailně popsáno obecné rozdělení primátů do jednotlivých druhů a jsou uvedeny základní informace o primátech, které pražská zoologická zahrada chová. Rovněž je detailně popsána navržená trasa exkurze včetně jednotlivých expozic, kde je možné jednotlivá zvířata vidět. Hlavním cílem bylo vytvořit pro učitele podrobný návod jak exkurzi uskutečnit, aby proběhla úspěšně. Účelem práce rovněž bylo vytvořit podklady, které napomohou aktivnímu zapamatování sdělených informací a povedou k probuzení zájmu dětí o tak zajímavý živočišný druh, jakým primáti jsou. Vzhledem k tomu, že většina primátů je v současnosti ve svém přirozeném prostředí ohrožena vyhynutím, je téma exkurze úzce spojeno s problémy ochrany životního prostředí a odpovědným přístupem k využívání přírodních zdrojů. Klíčová slova Primáti, Výuka, Základní škola, Biologie, Chování, Didaktika biologie
Trávení jako mezioborové téma ve výuce přírodovědných předmětů
Šarboch, David ; Teplá, Milada (vedoucí práce) ; Martínek, Václav (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu výukových materiálů (studijního textu a výukové animace) pro střední školy, konkrétně na téma trávení v lidském těle. Práce sestává z teoretické a praktické části. V části teoretické jsou definovány pojmy: mezioborovost, vizualizace a animace. Dále je zde věnován prostor zastoupení tématu v RVP G a analýze dostupných animací a videí vytvořených na dané téma. Výsledky obou analýz tvoří základ pro tvorbu materiálů v rámci praktické části. Závěrem je zařazena kapitola o kvantitativní výzkumné metodě - dotazníku. V praktické části diplomové práce jsou uvedeny výsledky realizovaného dotazníkového šetření, které zkoumalo stav výuky výše uvedeného tématu na středních školách. Další kapitolu tvoří manuál pro práci s výukovou animací, charakteristiky animačního programu Adobe Flash Professional CS6 a studijní text. Studijní text je určen primárně pro učitele a obsahuje základní i rozšiřující informace sdružující chemické a biologické poznatky, jež souvisejí s tématem výukové animace. Samotná animace je uložena ve formě přílohy na samostatném médiu CD-ROM. Oba výukové materiály byly vytvořeny za účelem zefektivnění výuky chemie a biologie na středních školách a jejich interdisciplinárního propojení.
Metoda CLIL a její aplikace v biologii
Habdasová, Alexandra ; Čížková, Věra (oponent) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) představuje moderní interdisciplinární formu výuky propojující vyučovaný předmět a jazykovou výuku. V rigorózní práci navazuji na svou závěrečnou práci, ve které jsem vytvořila a v praktické výuce ověřila přírodopisné pracovní listy v anglickém jazyce. Cílem rigorózní práce bylo vytvořit, vydat a ověřit komplexní CD s interaktivními materiály pro výuku zoologie a doplňkovými materiály pro učitele zavádějící CLIL do výuky. Výukový materiál je doplněn množstvím obrázků, her a interaktivních cvičení, které mohou obohatit výuku biologie na základních i středních školách. Práce shrnuje možnosti zavedení metody CLIL do biologie, analyzuje jednotlivé části výukového CD a zpracování výsledky vyhodnocení efektivity CD učiteli základních a středních škol. Získaná data jsem vyhodnotila pomocí dotazníkového šetření, ze kterého vyplývá, že metoda CLIL je v Moravskoslezském kraji pouze okrajově rozšířena, přičemž hlavním limitujícím faktorem pro zavádění CLIL do výuky je nedostatečná metodická podpora. KLÍČOVÁ SLOVA biologie, přírodopis, zoologie, CLIL (Content and Language Integrated Learning), motivace, výukový materiál
Přírodovědná exkurze do Krčského lesa
Cibíková, Markéta ; Matějka, Dobroslav (vedoucí práce) ; Švecová, Milada (oponent)
Exkurze je organizační forma výuky, která je na dnešních školách poměrně často opomíjená. Exkurze hraje významnou úlohu ve vzdělávání žáků základních i středních škol, protože umožňuje propojit vědomosti žáků získané během teoretické výuky ve školních lavicích s praktickými ukázkami předmětů, procesů a vzájemných vztahů mezi objekty přímo v terénu. Žáci si tak lépe osvojí požadované učivo a efektivněji dochází k naplnění předem určených výchovně - vzdělávacích cílů. V rámci této diplomové práce byla vytvořena kompletní exkurze do Krčského lesa. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty základní didaktické aspekty týkající se organizačních forem výuky, exkurze, metod výuky a rámcových vzdělávacích programů. V této části diplomové práci je k dispozici také charakteristika Krčského lesa zaměřená především na přírodní podmínky oblasti, konkrétně z hlediska geologického, hydrologického, botanického a zoologického. Poslední kapitola teoretické části se věnuje ochraně přírody Krčského lesa. Praktická část diplomové práce je zaměřena především na přípravu exkurze do oblasti Krčského lesa a tvorbu pracovních listů k exkurzi. Exkurze byla v rámci diplomové práce zrealizována a následně zhodnocena v poslední kapitole praktické části. Učitelé v diplomové práci naleznou veškeré podklady, které jsou v...
Komiksy ve výuce přírodopisu
Srbová, Kateřina ; Hlaváčová, Lucie (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Cílem této práce je zmapovat otázku učebních stylů žáků a didaktického využití komiksů ve výuce přírodopisu/biologie. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsou u vyučujících zjišťovány jejich zkušenosti a návrhy pro zapojení komiksu do výuky, spolu s jejich názory na to, jaké výhody a nevýhody může komiks přinášet. Dále dotazník zkoumá problematiku učebních stylů žáků a přístupu učitelů k vizuálně přijímajícím žákům. Z výsledků odpovědí 253 respondentů je patrné, že by kantoři využili možnosti zpracovaných edukačních komiksů do výuky přírodopisu/biologie. Nejžádanějšími tématy jsou evoluční biologie, ekologie a fotosyntéza. Tvůrčí část pracuje s výsledky části výzkumné, tudíž jsou představeny čtyři výukové komiksy vybrané na základě nejžádanějších témat. Součástí materiálu jsou i pracovními listy obsahující otázky a úkoly související s danou učební látkou. Veškerý didaktický materiál je doprovázen metodickým komentářem pro učitele.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 865 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.