National Repository of Grey Literature 124 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Use of natural and directed ecological succession for recultivation of land disturbed by raw material mining
Gremlica, T. ; Cílek, Václav ; Vrabec, V. ; Zavadil, V. ; Lepšová, A.
This methodology is one of the main results of the research project No. SP/2D1/141/07 "Recultivation and Management of Artificial Biotopes in the Czech Republic". Its aim is to protect geomorphologic, biotope, biologic and ecosystem diversity of artificial biotopes; this concerns the land seriously disturbed, degraded or distorted by human activity, primarily by raw material mining, construction, waste disposal, etc. Its implementation in practice could significantly improve ecological stability of landscape and at the same time increase ecological and economic efficiency of the recultivation activities.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí II.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
V roce 1992 byly založeny pokusy, které měly ověřit, zda vypalování, kosení a odstraňování drnů jako tradiční typy managementu západoevropských vřesovišť povedou k obnově a zmlazení vřesovišť v NPR Podyjí. Dále bylo v roce 2000 založeno 30 nových ploch na studium vlivu pastvy a kosení. Od roku 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíků v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami. V roce 2001 byly na vřesoviště naistalovány srážkoměry.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sledování vlivu antropických faktorů na vybrané druhy ptáků v NPR Praděd se zaměřením na studium modelového druhu lindušku luční
Universita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Ornitologická laboratoř, Olomouc ; Bureš, Stanislav
Tento dílčí projekt navázal na dosavadní studie prováděné v zájmovém území řešitelem od roku 1986. Při terénním výzkumu bylo v roce 2001 nalezeno 50 hnízd lindušky luční a 5 hnízd lindušky horské. Dále byly dokončeny analýzy uhynulých těl mláďat na koncentrace toxických kovů a údaje jsou nyní vyhodnocovány. Potvrdily se zvýšené koncentrace především u olova. Telemetrickými studiemi byly získány prvotní informace o rozptylu a mortalitě mláďat po vyvedení z hnízd.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Management porostů s akátem a jeho výsledky v podmínkách CHKO Český kras
Správa CHKO Český kras ; Rivola, Milan
Během této etapy byla věnována pozornost rámcovému syntaxonomickému postavení akátových porostů, byl zpracován historický přehled zásahů proti akátu, realizovaných v CHKO Český kras, souborně byl zpracován přehled o podobných aktivitách v jiných územích s vyhodnocením zkušeností, byla podána charakteristika ROUNDUPU - všeobecně užívaného herbicidu při potlačení akátu a charakteristika současného stavu vybraných ploch, na nichž byly aktivity proti akátu v minulosti Správou CHKO Český kras realizovány. Z rozboru všeobecných zkušeností a posledně uvedeného porovnání pak vyplynuly závěry a předpoklady, které vyústily v založení terénního pokusu na lokalitě Šanův kout.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Retrospektivní analýza reakce horských smrkových ekosystémů na působení stresových faktorů
Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Cudlín, Pavel
Projekt přispěje k objasnění vztahů mezi procesy poškozování a regenerace asimilačních orgánů smrku ztepilého, které jsou reakcí na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů. Kromě základních charakteristik podle mezinárodního programu ICP-Forest je sledován zejména tvar horní částí koruny, defoliace primární struktury, způsob poškození a výskyt sekundárních výhonů. Z posledních dvou jmenovaných charakteristik byl odvozen stupeň transformace koruny. Během prvních třech let trvání projektu bude na každé výzkumné ploše vybráno kolem 5 vzorníkových stromů, reprezentujících nejčastěji se vyskytující stupně transformace koruny. Z nich bude odebrána větev na dendroekologickou a morfologickou analýzu transformace struktury větvení. V poslední vegetační sezóně bude opět proveden průzkum stavu korun smrku ztepilého.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn biologické rozmanitosti v důsledku globálního charakteru a ve vztahu k hospodaření a využívání území NPR Božídarské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Farkač, Jan ; Roth, Jiří ; Wagner, Bohdan ; Němcová, Lenka ; Tejrovský, Vít ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumů Božídarského rašeliniště bylo v roce 2001 doplňování druhové bohatosti jednotlivých skupin posuzovaných organismů (lišejníky, mechy, houby, vyšší rostliny, vybraní bezobratlí a obratlovci). U vyšších rostlin byl průzkum dále zaměřen na přesnou lokalizaci jednotlivých populací, výpisy dalších údajů z historických pramenů a posouzení zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů v průběhu let.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace a populací zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v NPR Novodomské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Tejrovský, Vít ; Farkač, Jan ; Němcová, Lenka ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumu je sledování změn ve složení vegetace a populace zvláště chráněných a ohrožených druhů vyšších rostlin, mechorostů, obratlovců a vybraných skupin bezobratlých ve vztahu k odvodňování, k působení jelení zvěře a ke změnám globálního charakteru.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace a populací ohrožených druhů (Astagalus excapus, Pulsatilla patens, P. pratensis subsp. bohemica, Stipa sp. div, Muscari tenuiflora, Adonanthe vernalis) vlivem managementu řízeným vypalováním, kosením a pastvou v území PR Holý vrch u Hlinné, NPR Oblík a PP Tobiášův vrch v CHKO České středohoří
Správa CHKO České středohoří, Litoměřice ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR‚ Ústí nad Labem ; Bělohoubek, Jiří ; Hamerský, Roman
Cílem projektu je sledování změn vegetace, populací a vitality ohrožených druhů (Astagalus excapus, Pulsatilla patens, P. pratensis subsp. bohemica, Stipa sp. div, Muscari tenuiflora a Adonanthe vernalis) v přímě závislosti na prováděném managementu vybraných modelových lokalit NPR Oblik, PR Holý vrch u Hlinné a PP Tobiášův vrch. Cílem je zjištění a porovnání účinnosti různých typů managementu, jejich optimalizace pro uvedené lokality a doporučení pro plány péče pro obdobná stanoviště.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace vlivem pastvy v travinobylinných společenstvech v NPR Vyšenské kopce
Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov ; Flašar, Jan ; Vydrová, Alena
V předložené práci jsou shrnuty výsledky monitorování v letech 2000-2001 na 12 trvalých plochách v NPR Vyšenské kopce. Cílem studia bylo postihnout změny druhové diverzity a změny dominant vlivem pastvy. Trvalé plochy byly vytyčeny na jižních svazích v travinobylinných společenstvech svazu Bromion erecti. V roce 2001 se na jižních svazích páslo 35 koz a 15 ovcí.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring lesní a travinné vegetace v CHKO a BR Křivoklátsko
Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Petřík, Petr ; Černý, Tomáš ; Moravec, Jaroslav ; Kolbek, Jiří
Předmětem biomonitoringu v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Křivoklátsko byla v roce 2001 dřevinná i bylinná složka lesních společenstev (subxerofilní doubravy asociace Potentillo albae-Quercetum, dubohabřiny asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum a květnaté bučiny asociace Tilio cordatae-Fagetum). Dále bylinná složka lučního společenstva s kriticky ohroženým taxonem Gentianella baltica a dalšími vzácnými taxony ČR jako Orchis morio, Orchis ustulata, Phyteuma orbiculare a Primula veris. Ve třech klimaxových lesních společenstvech bylo s ohledem na přezvěření oblasti a eutrofizaci území zjišťováno kvalitativní a kvantitativní složení bylinného, keřového i stromového patra na oplocených a kontrolních plochách. Na travnatých svazích potoka Klíčavy bylo provedeno fytocenologické snímkování lučních porostů se zvláštním zřetelem na četnost populací vzácných a ohrožených taxonů. Na téže lokalitě byl sledován průběh řízené sukcese na místě bývalého pole.

National Repository of Grey Literature : 124 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.