National Repository of Grey Literature 101 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí II.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
V roce 1992 byly založeny pokusy, které měly ověřit, zda vypalování, kosení a odstraňování drnů jako tradiční typy managementu západoevropských vřesovišť povedou k obnově a zmlazení vřesovišť v NPR Podyjí. Dále bylo v roce 2000 založeno 30 nových ploch na studium vlivu pastvy a kosení. Od roku 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíků v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami. V roce 2001 byly na vřesoviště naistalovány srážkoměry.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sledování vlivu antropických faktorů na vybrané druhy ptáků v NPR Praděd se zaměřením na studium modelového druhu lindušku luční
Universita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Ornitologická laboratoř, Olomouc ; Bureš, Stanislav
Tento dílčí projekt navázal na dosavadní studie prováděné v zájmovém území řešitelem od roku 1986. Při terénním výzkumu bylo v roce 2001 nalezeno 50 hnízd lindušky luční a 5 hnízd lindušky horské. Dále byly dokončeny analýzy uhynulých těl mláďat na koncentrace toxických kovů a údaje jsou nyní vyhodnocovány. Potvrdily se zvýšené koncentrace především u olova. Telemetrickými studiemi byly získány prvotní informace o rozptylu a mortalitě mláďat po vyvedení z hnízd.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Management porostů s akátem a jeho výsledky v podmínkách CHKO Český kras
Správa CHKO Český kras ; Rivola, Milan
Během této etapy byla věnována pozornost rámcovému syntaxonomickému postavení akátových porostů, byl zpracován historický přehled zásahů proti akátu, realizovaných v CHKO Český kras, souborně byl zpracován přehled o podobných aktivitách v jiných územích s vyhodnocením zkušeností, byla podána charakteristika ROUNDUPU - všeobecně užívaného herbicidu při potlačení akátu a charakteristika současného stavu vybraných ploch, na nichž byly aktivity proti akátu v minulosti Správou CHKO Český kras realizovány. Z rozboru všeobecných zkušeností a posledně uvedeného porovnání pak vyplynuly závěry a předpoklady, které vyústily v založení terénního pokusu na lokalitě Šanův kout.
Zpracování podkladových materiálů pro realizaci opatření Národního lesnického programu stanovených pro rok 2004 v oblasti priorit: rozvoj funkcí lesa‚ zajištění diverzifikace lesů a obhospodařování lesů ve zvláště chráněných územích
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Zatloukal, Vladimír
Zajištění organizačního a koordinačního servisu pro práci garantů jednotlivých prioritních úkolů, propojení činností řídícího výboru a koordinační rady s činností odborných skupin a působení k zajišťování vymezených úkolů ve stanovených termínech a způsobech jejich zpracování, přípravu a organizační zajištění jednotlivých akcí a materiálů v rámci realizace Národního lesnického programu. CD-ROM obsahuje 6 souborů: Dopracování systému hodnocení funkcí lesů na základě oponentního posouzení navrhovaných variant, včetně návrhu legislativního vymezení oblastí použití jednotlivých metodik (b1), Návrh zařazení lokalit klíčových z hlediska ochrany biodiverzity do územně plánovací dokumentace všech stupňů (c7), Návrh přehodnocení doporučených rámcových zásad hospodaření pro soubory lesních typů z hlediska jejich využívání s ohledem na plnění funkcí v segmentech ÚSES včetně doplnění druhové skladby o všechny přirozeně se vyskytující druhy lesních dřevin (c9), Návrh doplnění dotačního systému lesního hospodářství o úhrady nákladů, které musí vlastníci lesa vynakládat na opatření spojená se zvyšováním biodiverzity obhospodařovaných lesních porostů (c10), Doporučení vlastníkům lesa k začlenění ponechávání některých stromů (stojících, doupných event. spadlých) jako biotopů ptáků, savců, rostlin a mikroorganizmů do běžných metod obhospodařování lesů (c13), Návrh perspektivní optimalizace struktury CHKO v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny (e 2).
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Retrospektivní analýza reakce horských smrkových ekosystémů na působení stresových faktorů
Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Cudlín, Pavel
Projekt přispěje k objasnění vztahů mezi procesy poškozování a regenerace asimilačních orgánů smrku ztepilého, které jsou reakcí na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů. Kromě základních charakteristik podle mezinárodního programu ICP-Forest je sledován zejména tvar horní částí koruny, defoliace primární struktury, způsob poškození a výskyt sekundárních výhonů. Z posledních dvou jmenovaných charakteristik byl odvozen stupeň transformace koruny. Během prvních třech let trvání projektu bude na každé výzkumné ploše vybráno kolem 5 vzorníkových stromů, reprezentujících nejčastěji se vyskytující stupně transformace koruny. Z nich bude odebrána větev na dendroekologickou a morfologickou analýzu transformace struktury větvení. V poslední vegetační sezóně bude opět proveden průzkum stavu korun smrku ztepilého.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn biologické rozmanitosti v důsledku globálního charakteru a ve vztahu k hospodaření a využívání území NPR Božídarské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Farkač, Jan ; Roth, Jiří ; Wagner, Bohdan ; Němcová, Lenka ; Tejrovský, Vít ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumů Božídarského rašeliniště bylo v roce 2001 doplňování druhové bohatosti jednotlivých skupin posuzovaných organismů (lišejníky, mechy, houby, vyšší rostliny, vybraní bezobratlí a obratlovci). U vyšších rostlin byl průzkum dále zaměřen na přesnou lokalizaci jednotlivých populací, výpisy dalších údajů z historických pramenů a posouzení zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů v průběhu let.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace a populací zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v NPR Novodomské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Tejrovský, Vít ; Farkač, Jan ; Němcová, Lenka ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumu je sledování změn ve složení vegetace a populace zvláště chráněných a ohrožených druhů vyšších rostlin, mechorostů, obratlovců a vybraných skupin bezobratlých ve vztahu k odvodňování, k působení jelení zvěře a ke změnám globálního charakteru.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace a populací ohrožených druhů (Astagalus excapus, Pulsatilla patens, P. pratensis subsp. bohemica, Stipa sp. div, Muscari tenuiflora, Adonanthe vernalis) vlivem managementu řízeným vypalováním, kosením a pastvou v území PR Holý vrch u Hlinné, NPR Oblík a PP Tobiášův vrch v CHKO České středohoří
Správa CHKO České středohoří, Litoměřice ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR‚ Ústí nad Labem ; Bělohoubek, Jiří ; Hamerský, Roman
Cílem projektu je sledování změn vegetace, populací a vitality ohrožených druhů (Astagalus excapus, Pulsatilla patens, P. pratensis subsp. bohemica, Stipa sp. div, Muscari tenuiflora a Adonanthe vernalis) v přímě závislosti na prováděném managementu vybraných modelových lokalit NPR Oblik, PR Holý vrch u Hlinné a PP Tobiášův vrch. Cílem je zjištění a porovnání účinnosti různých typů managementu, jejich optimalizace pro uvedené lokality a doporučení pro plány péče pro obdobná stanoviště.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace vlivem pastvy v travinobylinných společenstvech v NPR Vyšenské kopce
Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov ; Flašar, Jan ; Vydrová, Alena
V předložené práci jsou shrnuty výsledky monitorování v letech 2000-2001 na 12 trvalých plochách v NPR Vyšenské kopce. Cílem studia bylo postihnout změny druhové diverzity a změny dominant vlivem pastvy. Trvalé plochy byly vytyčeny na jižních svazích v travinobylinných společenstvech svazu Bromion erecti. V roce 2001 se na jižních svazích páslo 35 koz a 15 ovcí.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring lesní a travinné vegetace v CHKO a BR Křivoklátsko
Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Petřík, Petr ; Černý, Tomáš ; Moravec, Jaroslav ; Kolbek, Jiří
Předmětem biomonitoringu v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Křivoklátsko byla v roce 2001 dřevinná i bylinná složka lesních společenstev (subxerofilní doubravy asociace Potentillo albae-Quercetum, dubohabřiny asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum a květnaté bučiny asociace Tilio cordatae-Fagetum). Dále bylinná složka lučního společenstva s kriticky ohroženým taxonem Gentianella baltica a dalšími vzácnými taxony ČR jako Orchis morio, Orchis ustulata, Phyteuma orbiculare a Primula veris. Ve třech klimaxových lesních společenstvech bylo s ohledem na přezvěření oblasti a eutrofizaci území zjišťováno kvalitativní a kvantitativní složení bylinného, keřového i stromového patra na oplocených a kontrolních plochách. Na travnatých svazích potoka Klíčavy bylo provedeno fytocenologické snímkování lučních porostů se zvláštním zřetelem na četnost populací vzácných a ohrožených taxonů. Na téže lokalitě byl sledován průběh řízené sukcese na místě bývalého pole.

National Repository of Grey Literature : 101 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.