Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 961 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vnitřní rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru
Ščuglík, Petr ; Beran,, Václav (oponent) ; Procházková, Danuše (vedoucí práce)
Diplomová práce, nesoucí název „Vnitřní rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru“, se zabývá analýzou a hodnocením vnitřních rizik subjektu kritické infrastruktury, konkrétně velkým obchodním centrem na území jednoho z krajských měst České republiky, s důrazem na zajištění kontinuity jeho funkce a formulací doporučení k úpravám stávajících rizik. První část práce se věnuje definování výchozích teoretických poznatků a podstatných pojmů, vztahujících se k řešené problematice kritické infrastruktury. V dalších částech se již práce konkrétně zaměřuje na objekt obchodního centra a analýzu současného stavu jeho vnitřních rizik, kdy nejprve odhaluje možné zdroje rizik zvolených oblastí v jednotlivých částech obchodního centra, dále pak popisuje způsob stanovení míry kritičnosti jednotlivých místností, hodnocení rizik a v neposlední řadě uvádí konkrétní návrhy a doporučení na opatření proti nalezeným rizikům.
Securitization of HIV/AIDS in South Africa, 2000-2018
Roudnická, Zuzana ; Werkman, Kateřina (vedoucí práce) ; Svitková, Katarína (oponent)
HIV/AIDS představuje již po mnoho desítek let jeden z největších celosvětových zdravotních problémů. I proto přilákal pozornost akademiků z mnoha vědních oborů, včetně oboru bezpečnostních studií. Tato diplomová práce chce přispět do debaty, která se rozvinula kolem problematiky sekuritizace HIV/AIDS. Hlavním cílem této práce je aplikace teoretického rámce Kodaňské školy na případ pandemie HIV/AIDS, zhodnotit, zdali je možné vysvětlit reakci relevantních mezinárodních aktérů na tuto pandemii optikou teorie sekuritizace, a poté zhodnotit úspěšnost pokusů těchto aktérů o sekuritizaci na případu epidemie HIV/AIDS v Jihoafrické republice. Případ Jihoafrické republiky byl vybrán, neboť již dlouhodobě patří mezi nejhůře zasažené státy na světě. Po představení teorie sekuritizace Kodaňské školy a jejích kritiků se práce zaměří na HIV a AIDS, vysvětlení virologických a epidemiologických charakteristik tohoto onemocnění, jeho původ a vývoj. Práce dále pokračuje představením současného stavu epidemie v Jihoafrické republice a zhodnocením, jaký vliv měla politika segregace a apartheidu na jejím šíření. Tato práce poté prozkoumá diskurs potenciálních sekuritizačních aktérů ve snaze nalézt důkazy o pokusech sekuritizovat HIV/AIDS. Následně jsou rozebrány výsledky těchto pokusů v kontextu nové Jihoafrické republiky.
Evropská migrační krize a její implikace pro bezpečnost ČR
Maňák, Jiří ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Tato práce se věnuje tématu evropské migrační krize v horizontu let 2013-2018. Hlavním cílem je určit, do jaké míry se sekuritizační diskurs v Německu setkává s objektivní realitou. Stěžejní část této práce představuje analýza dat o kriminalitě z jednotlivých spolkových zemí. Jedná se pouze o data týkající se násilných trestných činů, kvůli vysoké míře objasněnosti a vyšší dopad na nálady obyvatel. Data jsou geograficky roztříděna dle bývalých hranic východního a západního Německa. Výstupem je srovnání trendů v celkovém počtu zaznamenaných trestných činů a podílu cizinců mezi zadrženými pachateli. Ve druhé části se práce věnuje srovnání vnitropolitického vývoje Německa a jeho srovnání s daty z předchozí části. Srovnání je zaměřeno na vývoj volebního potenciálu AfD jako strany, která je často definována jako protisystémová. I tato část práce se zaměřuje na rozdíly mezi západem a východem Německa. V poslední části se práce pokouší přenést možnou zkušenost z východního Německa do prostředí ČR. Východní Německo bylo vybráno jako příklad pro srovnání s ČR z důvodu mnohých podobností, jakými jsou například společná historie uvnitř východního bloku, podobná zkušenost s migrací z tohoto období atd.. Důraz je v této části věnován diskursu o migraci, který v ČR panuje a to na základě několika již provedených...
Bezpečnostní aspekty námořní trasy Nové hedvábné cesty
Krejčová, Lucie ; Karmazin, Aleš (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Projekt Hedvábné stezky byl v roce 2013 představen čínským prezidentem Xi Jinpingem jako reakce na hospodářskou krizi a následnou snahu o nalezení nových trhů a obchodních partnerů. Iniciativa obnovuje myšlenku starověké Hedvábné cesty a má dvě části, námořní a pozemní. Tato bakalářská práce pojednává o Nové hedvábné cestě a specificky se zaměřuje na Námořní hedvábnou cestu 21. století, a to na oblast Indického oceánu. Na začátku práce věnuji také krátkou kapitolu postojům hlavních aktérů v Indickém oceánu k iniciativě Pásmo a Stezka. V rámci analýzy byly vybrány čtyři přístavní zařízení. Jedná se o přístav Gwadar na jihozápadě Pákistánu, přístav Hambantota na jižním cípu Srí Lanky, přístav Kyaukpyu na severozápadě Myanmaru a vojenská námořní základna v Džibutsku. V práci se využívají dva teoretické koncepty. Prvním jsou geopolitické teorie v podání Mahana, Mackindera a Spykmana. Jako druhý koncept jsem využila analytického rámce pro oblast bezpečnosti od Barryho Buzana, Ole Wævera a Jaapa de Wilde, představitelů Kodaňské školy. Jejich sektorové dělení jsem upravila pro účely mého výzkumu. Každý ze zkoumaných případů byl analyzován na základě následujících kategorií: Vojenský sektor, Politický sektor, Ekonomický sektor a Environmentální sektor.
Klasifikace dokumentů pomocí analýzy obsahu
Borčík, Filip ; Kačic, Matej (oponent) ; Třeštíková, Lenka (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá klasifikáciou dokumentov podľa rodiny štandardov ISO/IEC 27000. Poukazuje na potrebu, ale aj problémy klasifikovania v korporátnom prostredí. Práca taktiež implementuje systém pre klasifikáciu dokumentov prostredia MS Office založenej na analýze obsahu pomocou definovaných pravidiel. Tento systém je zavedený do aplikácie DocTag vyvíjanej spoločnosťou AEC.
Digital Steganalysis
Lakatos, Attila ; Šimek, Václav (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
The aim of this thesis is to introduce the basic theory behind digital steganography and digital steganalysis, present some recent algorithms and developments of the fields. Furthermore, it gives an insight into the ancient and recent history of the above stated scientific disciplines. This thesis elucidates the different approaches towards implementation of stegonography using image files. It also attempts to identify the requirements of a good steganographic and steganalytic algorithm and compares their performance with respect to requirements. In conclusion, the author's reflection towards the results, effectiveness of message hiding and success rate in detection are discussed.
Detection of anomalies in data center network traffic
Korzhasbayeva, Leila ; Uher, Václav (oponent) ; Burget, Radim (vedoucí práce)
In large companies there are a lot of~business critical machines working without a pause every day. A~simple Log Management solution is not always enough to catch all the data passing by. And Security Analyst is not able to watch every log source for any changes in normal traffic. Here is the point when machine can help us. Anomaly detection in the environment is main goal of this project. There are few solutions presented and tested on a data from servers in real environment of a company. There are still might be some false positives, but it is a good opportunity to solve in a future research.
Zpracování metodiky identifikace a přehledu revizí a kontrol technických zařízení pro výrobní společnost na základě požadavků ISO 45001 (BOZP, PO)
Valenta, Jakub ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kontrol a revizí technických zařízení z hlediska bezpečnosti provozu na základě požadavků BOZP a PO. V úvodu jsou tyto obory bezpečnosti práce a požární ochrany popsány, čehož bude využito v pozdějších částech práce. Následně je definován pojem „technické zařízení“ a podkategorie této problematiky, přičemž každá z podkategorií je zvlášť přiblížena. V návaznosti na to je v práci popsáno, z jakého důvodu je nutné pravidelně kontrolovat technická zařízení, přičemž jsou jednotlivé typy možných kontrol následně definovány. To je doprovázeno rozdělením oprávnění osob pro vykonání jednotlivých kontrol a rozdělením odpovědnosti za vykonanou kontrolu. Získané poznatky jsou v závěru práce využity k vytvoření modelu procesu řízení kontrol a revizí technických zařízení a k vytvoření přehledu periodických kontrol a revizí technických zařízení pro výrobní firmu. Tento model procesu a přehled kontrol jsou pak výstupem této bakalářské práce.
Modul pro sledování politiky sítě v datech o tocích
Piecek, Adam ; Kučera, Jan (oponent) ; Wrona, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout jazyk, jehož prostřednictvím bude možné monitorovat proud síťových toků za účelem detekce porušení síťové politiky v lokální síti. Byla provedena analýza jazyků užívaných v systémech pro řízení proudu dat a dále byl proveden rozbor zadaných úloh od potenciálního správce sítě. Výstupem zmíněné analýzy je návrh jazyka, jenž znázorňuje zřetězené zpracování skládající se z filtrování a agregace. Tyto operace lze přehledně definovat a spravovat v rámci bezpečnostního pravidla. Výsledkem této práce je také modul Policer integrovaný v systému NEMEA, který dokáže aplikovat hlavní příkazy navrženého jazyka. Modul splňuje požadavky zmiňovaných zadaných úloh a může být použit pro další vývoj v oblasti kontrolování síťových politik.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 961 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.