Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 922 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU
Piklová, Eliška ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent) ; Forejtová, Monika (oponent)
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU - Abstrakt Práce se zabývá úpravou ochrany spotřebitele na úrovni evropského práva a jejím vývojem. Těžištěm práce je identifikace oblastí, jichž se právo ochrany spotřebitele dotýká. Dalším z cílů je snaha pojmenovat povahu a postavení souboru pravidel na ochranu spotřebitelů v systému práva. Navazujícím cílem pak je snaha o pojmenování tendencí dalšího vývoje práva ochrany spotřebitele na úrovni EU. Posledním a nejobecnějším cílem práce je pokusit se identifikovat jak případné mezery v ochraně spotřebitelů, tak i případné problémy, které mohou vznikat přebujelou regulací ve prospěch spotřebitelů. Podnětem k sepsání této práce bylo několik výchozích myšlenek (tezí, hypotéz), k jejichž potvrzení nebo vyvrácení práce rovněž směřuje (vedle naplnění primárních cílů). První z nich je problém neexistence univerzální definice spotřebitele v evropském právu a idea, že tato skutečnost v praxi nečiní větší problémy. Druhou výchozí tezí je předpoklad přebujelosti právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele, na niž navazuje teze třetí, podle které i přes velký objem právních norem nemají spotřebitelé specifické procesní postavení v rámci soudního řízení, což vede k faktickému oslabení jejich ochrany. Poslední teze pak stojí na názoru, že další budoucnost a směřování...
Spojené státy a Rusko: Návrat studené války?
Levý, Jakub ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Ve své bakalářské práci se věnuji v současnosti velmi aktuálnímu tématu vyhrocených až konfliktních vztahů mezi Spojenými státy a Ruskou federací, které jsou nejhorší od skončení studené války a toto konfrontační období již připomínají. To zejména od událostí na Ukrajině z roku 2014 až po v době psaní těchto řádků poslední významný počin, jímž bylo oboustranné pozastavení platnosti Smlouvy o zákazu jaderných zbraní středního a kratšího dosahu z února 2019. Hlavním cílem této práce je tedy snaha odpovědět na otázku, zda lze současnou realitu ve vztazích mezi těmito mocnostmi skutečně charakterizovat jakožto návrat studené války. A jelikož studená válka není pouze abstraktním pojmem, ale vyznačovala se určitými specifickými znaky (příčiny, vlastní charakteristiky či určitá rovnováha moci), tato bakalářská práce za účelem zodpovězení výše uvedené otázky formou komplexní komparace nejdříve ony znaky analyzuje a poté aplikuje do současného období.
Protiraketová obrana Spojených států: komparace dokumentů Ballistic Missile Defense Review a Missile Defense Review z let 2010 a 2019
Musilová, Kristýna ; Smetana, Michal (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
1 Anotace Protiraketová obrana provází Spojené státy již od 50. let 20. století a přístup k ní se za posledních sedmdesát let diametrálně proměnil. Tato bakalářská práce si klade za cíl porovnat přístup dvou po sobě jdoucích administrativ Baracka Obamy a Donalda Trumpa k programu protiraketové obrany, a to prostřednictvím systematické komparace strategického narativu dokumentů Ballistic Missile Defense Review (BMDR 2010) a Missile Defense Review (MDR 2019), jež se plány na protiraketovou obranu komplexně zabývají. Při zveřejnění Missile Defense Review v lednu roku 2019 popisoval prezident Trump dokument jako "převrat" a "vstup do nové éry protiraketové obrany", tato práce ale na základě podrobné komparace poukazuje na převládající kontinuitu mezi jednotlivými administrativami. Přestože v MDR 2019 dochází k rozšíření konceptu protiraketové obrany a dokument představuje návrh vybudování protiraketové obrany ve vesmíru, kroky přijaté v praxi a rozpočet pro fiskální rok 2020 převratu v protiraketové obraně Spojených států nenasvědčují. Bakalářská práce rovněž zasazuje nově vydaný dokument do historického kontextu vývoje protiraketové obrany a její konsolidace jakožto stěžejního prvku americké obranné strategie. Na tomto základě pak práce předkládá tvrzení, kdy aktualizovaný dokument MDR 2019 není v programu...
Analýza bezpečnostní situace v Evropské unii posledních 15 let
SKOŘEPA, Matěj
Cílem práce byla analýza změn bezpečnostní situace v EU v průběhu uplynulých 15 let z pohledu faktických skutků, z pohledu různých vrstev obyvatelstva a z pohledu odborníků s akcentem na vliv jiných států na myšlení obyvatel EU a zhodnocení změn politické argumentace. K dosažení cíle byla využita metoda analýzy textu, především odborné literatury renomovaných odborníků, analýza evropské legislativy a výročních zpráv EUROPOLU. Vědecký přínos práce je především v ucelenosti zhodnocení bezpečnostní situace v EU od útoků 11. září 2001 po dnešní dny. Práce přináší chronologický pohled na sledované období. Hodnotí situaci po roce 2001 jako boj s vnějším nepřítelem. Postupem hodnocení zjišťuje, že nepřítel není jen vnější, protože v Londýně 2005 útočí Britové. Po roce 2010 pronikají do hrozeb informační technologie, hojně zneužívané zločinci. V této době začíná EU narážet na své demokratické principy. Existují jednodušší cesty k represi proti zločinu, které jsou však neakceptovatelné kvůli nepřekročitelným zásadám EU. Zásady (lidská práva) akcentuje v každém svém dokumentu. Zločinci tyto principy nerespektují. Hodnocení přechází až do dnešní doby, kdy nastává období nových útoků teroristů, mnohdy místních občanů. Do popředí se dostává termín osamělý vlk, Islámským státem motivovaný jedinec, který pro své konání využije banální, ale účinný prostředek, třeba automobil. Přichází migrační krize, která je zneužita populistickými skupinami k vlastnímu prospěchu. Nastává doba zkratek a dezinformací zneužívaných k ovlivňování veřejného mínění občanů EU. EU stojí před výzvou v podobě boje proti hybridním hrozbám, dezinformacím a terorismu. EU musí přesvědčit své vlastní občany, že není nepřítel č. 1, má to však složité, každá její chyba je nepřáteli zveličována a zdůrazňována.
Připravenost škol z pohledu objektové bezpečnosti
STEINSOVÁ, Eva
Tato bakalářská práce, nazvaná Připravenost škol z pohledu objektové bezpečnosti, se zabývá současným přístupem k bezpečnosti a připraveností škol z pohledu objektové bezpečnosti, historickým kontextem této problematiky a zkušenostmi s útoky. Závěrem je v praxi diskutován současný stav bezpečnosti na základních a středních školách v České republice. Cílem této bakalářské práce je analýza a vlastní zhodnocení současného stavu zabezpečení ve školách s přihlédnutím k minulým, v práci popsaným, školním incidentům. Teoretická část obsahuje charakteristiku možností vhodného zabezpečení škol - možné způsoby zabezpečení škol, vymezení základních bezpečnostních pojmů, příklady hrozeb pro školy a jak těmto hrozbám čelit, dále analýzu historie a příklady útoků ozbrojeného útočníka ve školách. Praktická část se věnuje současné bezpečnostní připravenosti škol a jejich pedagogických i nepedagogických pracovníků ve smyslu ochrany žáků před případným nebezpečím zejména ve školním prostředí. Veškeré informace jsou čerpány přímo od pedagogických pracovníků prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.
Kryptografická měna Bitcoin
ALEŠ, Petr
Bakalářská práce se zabývá kryptografickou měnou Bitcoin. V rámci práce je popsán vznik, vývoj a současný stav této měny. Nastiňuje také základní principy, na kterých měna funguje z technického hlediska a prozkoumává hlavní výhody a nevýhody systému v porovnání s klasickými měnami.V praktické části je rozebrána problematika bezpečnosti a anonymity v systému. Pomocí dotazníku je zjišťováno, jaký je současný stav informovanosti o Bitconu, a jaké vlastnosti jsou považovány za největší nevýhody z uživatelského hlediska. Následuje analýza potenciálních útoků narušujících bezpečnost systému spolu s rozborem několika skutečně provedených úspěšných útoků.
Reassembling Airport Security: An Actor-Network Theory Account of Security Production
Komasová, Sarah ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Vittek, Peter (oponent) ; Leese, Matthias (oponent)
Letištní bezpečnost představuje celosvětově klíčovou část civilní letecké přepravy. Vzhledem k jejímu každodennímu významnému dopadu na miliony pasažérů nevyhnutelně vyvolává otázky jak ohledně dostatečnosti, tak i proporcionality. Práce vychází z Actor-network Theory (ANT) a střednědobého terénního výzkumu na Letišti Václava Havla Praha, který byl složen z kombinace kvalitativně orientovaných metod zahrnujících rozhovory i zúčastněné a nezúčastněné pozorování. Práce se zabývá problematikou povahy a utváření letištní bezpečnosti jako sítě řetězců překladu. Tyto řetězce překládají, přeměňují, skrze vlastní logiku vyhodnocení pravdivosti (logika veridikce), všechny přicházející aktéry, ať již jde o osoby nebo předměty ze stavu, který předpokládá potencialitu hrozby, do stavu, ve kterém je předpokladem bezpečnost. V práci je identifikován komplex pěti logik ustavujících současnou podobu letištní bezpečnosti - logika pohybu, rozdělení, vizualizace, prostoru a identity. Tyto logiky byly identifikovány na základě terénního výzkumu s návazností na předchozí výzkum v oblasti letištní bezpečnosti. Práce rovněž nově zkoumá komponenty těchto řetězců překladu, zejména bezpečnostní technologie a jejich interakci s lidským faktorem a zaměřuje se na případy, kdy se tyto logiky střetávají a tím umožňují rozkrytí...
Výkon povolání novináře v Mexiku - profesionalita, etika a bezpečnost
Bednářová, Aneta ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Diplomová práce se zabývá vybranými atributy výkonu povolání novináře v Mexiku souvisejícími s etikou, profesionalitou a bezpečností. Práce bere v potaz různé aspekty, které mají na výkon povolání novináře v Mexiku vliv, jako například současná politická a ekonomická situace v zemi či historické souvislosti. Soustředí se na základní deskripci normativního prostředí mexického mediálního systému. Práce zkoumá, jaká je regulace mexické žurnalistiky ze strany státu, jaký je stupeň politického paralelismu, v jakém stavu je samoregulace žurnalistiky a jaké má novinář postavení uvnitř redakce a ve společnosti. Situaci v zemi ovlivňují určitá specifika země, například obchod s drogami, vysoká míra korupce či klientelismus, které zapříčiňují vysokou kriminalitu, a to i v řadách novinářů, a mají vliv nejen na výkon žurnalistické profese, ale na fungování společnosti jako takové. I těm se práce věnuje. Vzhledem ke zmíněným problémům v zemi se práce zaměřuje také na bezpečnost výkonu povolání novináře a hledá příčiny omezené bezpečnosti výkonu tohoto povolání. Praktická část se nabízí pohled mexických novinářů na výkon povolání novináře v Mexiku. Vzhledem k tomu, že je vždy žurnalistika zrcadlem společnosti, poskytuje práce i vhled do fungování mexické společnosti jako takové.
Securitization of education in contemporary Europe
Lehutová, Kristína ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Hynek, Nikola (oponent)
Cílem práce je analyzovat současný stav navrhovaných politik pro řešení otázky radikalizace v Evropě. Konkrétněji se práce zabývá tématem boje proti radikalizaci prostřednictvím vzdělávání. Práce poukazuje na to, jak bezpečnostní diskuze v Evropě mění chápání vzdělávacích institucí a jejich roli v politikách proti radikalizaci. V minulosti se státy v Evropě musely zabývat různými formami násilí způsobovanými buď separatistickými hnutími nebo jinými radikálními a extremistickými ideologiemi. Problém občasného výskytu násilí bohužel v Evropě pořád není vyřešen. Ve vztahu k tématu radikalizace je role vzdělávacích institucí vnímána jako významná v boji proti radikalizaci. Jsou považovány za hlavní instituce schopné podporovat sociální inkluzi a kritické myšlení studentů v době globalizace a modernizace internetových technologií. Z těchto důvodů by vzdělávací instituce měli být zodpovědné za ochranu evropských studentů a žáků a jejich prevenci před vlivem extremismu. Tato práce však poukazuje, že toto chápání nepředstavuje jediný způsob vlád, jak čelit radikalizaci s pomocí sektoru vzdělávání. Role vzdělávacích institucí je lépe popsána jako směs více politik. Na jedné straně se to týká politiky,která podporuje vzdělávání k sociálnímu začleňování, toleranci, k zásadám demokracie a otevřené diskuse. Na...
Analýza návrhových prvků okružních křižovatek v závislosti na nehodovost
Novák, Jan ; Karpíšek,, Zdeněk (oponent) ; Mahdalová,, Ivana (oponent) ; Macur, Jiří (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá analýzou návrhových prvků okružních křižovatek a jejich vlivem na nehodovost. Cílem analýzy byla identifikace významných prvků okružních křižovatek, které mají vliv na nehodovost. Pro naplnění tohoto cíle byla využita metoda multifaktorového statistického hodnocení nehodovosti na základě výběrového souboru dat, vytvoření několika funkcí bezpečnosti, jejich ověření a interpretace výsledku. V práci bylo vytipováno několik návrhových prvků, které z pohledu mechanizmu dopravní nehody náleží do faktoru infrastruktury, jsou to: roční průměr denních intenzit (RPDI), průměr okružní křižovatky, šířka vjezdu, úhel na vjezdu, úhel na přímém průjezdu, lokalita a mnohé další. V základním souboru bylo cca 1200 OK. Po kontrole dostupnosti provozních dat klesl počet vybraných OK v souboru na 200. Nehodovost byla sledována v letech 2009 až 2016, tedy za dobu osmi let; celkem se jednalo o 2674 dopravních nehod. Výstupem této práce je model nehodovosti, který byl sestaven na základě analýzy návrhových prvků vjezdu OK a mapa kritických OK na území ČR dle empirického bayesovského odhadu nehodovosti. Závěrem byly identifikovány tyto významné parametry vjezdu OK: RPDI, úhel na vjezdu, kolizní vzdálenost, odchylka úhlů mezi rameny, výskyt pojížděného prstence, výskyt bypassu, typ vjezdu, výskyt přechodu pro chodce a okolní zástavba.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 922 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.