Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 919 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza bezpečnostní situace v Evropské unii posledních 15 let
SKOŘEPA, Matěj
Cílem práce byla analýza změn bezpečnostní situace v EU v průběhu uplynulých 15 let z pohledu faktických skutků, z pohledu různých vrstev obyvatelstva a z pohledu odborníků s akcentem na vliv jiných států na myšlení obyvatel EU a zhodnocení změn politické argumentace. K dosažení cíle byla využita metoda analýzy textu, především odborné literatury renomovaných odborníků, analýza evropské legislativy a výročních zpráv EUROPOLU. Vědecký přínos práce je především v ucelenosti zhodnocení bezpečnostní situace v EU od útoků 11. září 2001 po dnešní dny. Práce přináší chronologický pohled na sledované období. Hodnotí situaci po roce 2001 jako boj s vnějším nepřítelem. Postupem hodnocení zjišťuje, že nepřítel není jen vnější, protože v Londýně 2005 útočí Britové. Po roce 2010 pronikají do hrozeb informační technologie, hojně zneužívané zločinci. V této době začíná EU narážet na své demokratické principy. Existují jednodušší cesty k represi proti zločinu, které jsou však neakceptovatelné kvůli nepřekročitelným zásadám EU. Zásady (lidská práva) akcentuje v každém svém dokumentu. Zločinci tyto principy nerespektují. Hodnocení přechází až do dnešní doby, kdy nastává období nových útoků teroristů, mnohdy místních občanů. Do popředí se dostává termín osamělý vlk, Islámským státem motivovaný jedinec, který pro své konání využije banální, ale účinný prostředek, třeba automobil. Přichází migrační krize, která je zneužita populistickými skupinami k vlastnímu prospěchu. Nastává doba zkratek a dezinformací zneužívaných k ovlivňování veřejného mínění občanů EU. EU stojí před výzvou v podobě boje proti hybridním hrozbám, dezinformacím a terorismu. EU musí přesvědčit své vlastní občany, že není nepřítel č. 1, má to však složité, každá její chyba je nepřáteli zveličována a zdůrazňována.
Připravenost škol z pohledu objektové bezpečnosti
STEINSOVÁ, Eva
Tato bakalářská práce, nazvaná Připravenost škol z pohledu objektové bezpečnosti, se zabývá současným přístupem k bezpečnosti a připraveností škol z pohledu objektové bezpečnosti, historickým kontextem této problematiky a zkušenostmi s útoky. Závěrem je v praxi diskutován současný stav bezpečnosti na základních a středních školách v České republice. Cílem této bakalářské práce je analýza a vlastní zhodnocení současného stavu zabezpečení ve školách s přihlédnutím k minulým, v práci popsaným, školním incidentům. Teoretická část obsahuje charakteristiku možností vhodného zabezpečení škol - možné způsoby zabezpečení škol, vymezení základních bezpečnostních pojmů, příklady hrozeb pro školy a jak těmto hrozbám čelit, dále analýzu historie a příklady útoků ozbrojeného útočníka ve školách. Praktická část se věnuje současné bezpečnostní připravenosti škol a jejich pedagogických i nepedagogických pracovníků ve smyslu ochrany žáků před případným nebezpečím zejména ve školním prostředí. Veškeré informace jsou čerpány přímo od pedagogických pracovníků prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.
Kryptografická měna Bitcoin
ALEŠ, Petr
Bakalářská práce se zabývá kryptografickou měnou Bitcoin. V rámci práce je popsán vznik, vývoj a současný stav této měny. Nastiňuje také základní principy, na kterých měna funguje z technického hlediska a prozkoumává hlavní výhody a nevýhody systému v porovnání s klasickými měnami.V praktické části je rozebrána problematika bezpečnosti a anonymity v systému. Pomocí dotazníku je zjišťováno, jaký je současný stav informovanosti o Bitconu, a jaké vlastnosti jsou považovány za největší nevýhody z uživatelského hlediska. Následuje analýza potenciálních útoků narušujících bezpečnost systému spolu s rozborem několika skutečně provedených úspěšných útoků.
Reassembling Airport Security: An Actor-Network Theory Account of Security Production
Komasová, Sarah ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Vittek, Peter (oponent) ; Leese, Matthias (oponent)
Letištní bezpečnost představuje celosvětově klíčovou část civilní letecké přepravy. Vzhledem k jejímu každodennímu významnému dopadu na miliony pasažérů nevyhnutelně vyvolává otázky jak ohledně dostatečnosti, tak i proporcionality. Práce vychází z Actor-network Theory (ANT) a střednědobého terénního výzkumu na Letišti Václava Havla Praha, který byl složen z kombinace kvalitativně orientovaných metod zahrnujících rozhovory i zúčastněné a nezúčastněné pozorování. Práce se zabývá problematikou povahy a utváření letištní bezpečnosti jako sítě řetězců překladu. Tyto řetězce překládají, přeměňují, skrze vlastní logiku vyhodnocení pravdivosti (logika veridikce), všechny přicházející aktéry, ať již jde o osoby nebo předměty ze stavu, který předpokládá potencialitu hrozby, do stavu, ve kterém je předpokladem bezpečnost. V práci je identifikován komplex pěti logik ustavujících současnou podobu letištní bezpečnosti - logika pohybu, rozdělení, vizualizace, prostoru a identity. Tyto logiky byly identifikovány na základě terénního výzkumu s návazností na předchozí výzkum v oblasti letištní bezpečnosti. Práce rovněž nově zkoumá komponenty těchto řetězců překladu, zejména bezpečnostní technologie a jejich interakci s lidským faktorem a zaměřuje se na případy, kdy se tyto logiky střetávají a tím umožňují rozkrytí...
Výkon povolání novináře v Mexiku - profesionalita, etika a bezpečnost
Bednářová, Aneta ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Diplomová práce se zabývá vybranými atributy výkonu povolání novináře v Mexiku souvisejícími s etikou, profesionalitou a bezpečností. Práce bere v potaz různé aspekty, které mají na výkon povolání novináře v Mexiku vliv, jako například současná politická a ekonomická situace v zemi či historické souvislosti. Soustředí se na základní deskripci normativního prostředí mexického mediálního systému. Práce zkoumá, jaká je regulace mexické žurnalistiky ze strany státu, jaký je stupeň politického paralelismu, v jakém stavu je samoregulace žurnalistiky a jaké má novinář postavení uvnitř redakce a ve společnosti. Situaci v zemi ovlivňují určitá specifika země, například obchod s drogami, vysoká míra korupce či klientelismus, které zapříčiňují vysokou kriminalitu, a to i v řadách novinářů, a mají vliv nejen na výkon žurnalistické profese, ale na fungování společnosti jako takové. I těm se práce věnuje. Vzhledem ke zmíněným problémům v zemi se práce zaměřuje také na bezpečnost výkonu povolání novináře a hledá příčiny omezené bezpečnosti výkonu tohoto povolání. Praktická část se nabízí pohled mexických novinářů na výkon povolání novináře v Mexiku. Vzhledem k tomu, že je vždy žurnalistika zrcadlem společnosti, poskytuje práce i vhled do fungování mexické společnosti jako takové.
Securitization of education in contemporary Europe
Lehutová, Kristína ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Hynek, Nikola (oponent)
Cílem práce je analyzovat současný stav navrhovaných politik pro řešení otázky radikalizace v Evropě. Konkrétněji se práce zabývá tématem boje proti radikalizaci prostřednictvím vzdělávání. Práce poukazuje na to, jak bezpečnostní diskuze v Evropě mění chápání vzdělávacích institucí a jejich roli v politikách proti radikalizaci. V minulosti se státy v Evropě musely zabývat různými formami násilí způsobovanými buď separatistickými hnutími nebo jinými radikálními a extremistickými ideologiemi. Problém občasného výskytu násilí bohužel v Evropě pořád není vyřešen. Ve vztahu k tématu radikalizace je role vzdělávacích institucí vnímána jako významná v boji proti radikalizaci. Jsou považovány za hlavní instituce schopné podporovat sociální inkluzi a kritické myšlení studentů v době globalizace a modernizace internetových technologií. Z těchto důvodů by vzdělávací instituce měli být zodpovědné za ochranu evropských studentů a žáků a jejich prevenci před vlivem extremismu. Tato práce však poukazuje, že toto chápání nepředstavuje jediný způsob vlád, jak čelit radikalizaci s pomocí sektoru vzdělávání. Role vzdělávacích institucí je lépe popsána jako směs více politik. Na jedné straně se to týká politiky,která podporuje vzdělávání k sociálnímu začleňování, toleranci, k zásadám demokracie a otevřené diskuse. Na...
Analýza návrhových prvků okružních křižovatek v závislosti na nehodovost
Novák, Jan ; Karpíšek,, Zdeněk (oponent) ; Mahdalová,, Ivana (oponent) ; Macur, Jiří (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá analýzou návrhových prvků okružních křižovatek a jejich vlivem na nehodovost. Cílem analýzy byla identifikace významných prvků okružních křižovatek, které mají vliv na nehodovost. Pro naplnění tohoto cíle byla využita metoda multifaktorového statistického hodnocení nehodovosti na základě výběrového souboru dat, vytvoření několika funkcí bezpečnosti, jejich ověření a interpretace výsledku. V práci bylo vytipováno několik návrhových prvků, které z pohledu mechanizmu dopravní nehody náleží do faktoru infrastruktury, jsou to: roční průměr denních intenzit (RPDI), průměr okružní křižovatky, šířka vjezdu, úhel na vjezdu, úhel na přímém průjezdu, lokalita a mnohé další. V základním souboru bylo cca 1200 OK. Po kontrole dostupnosti provozních dat klesl počet vybraných OK v souboru na 200. Nehodovost byla sledována v letech 2009 až 2016, tedy za dobu osmi let; celkem se jednalo o 2674 dopravních nehod. Výstupem této práce je model nehodovosti, který byl sestaven na základě analýzy návrhových prvků vjezdu OK a mapa kritických OK na území ČR dle empirického bayesovského odhadu nehodovosti. Závěrem byly identifikovány tyto významné parametry vjezdu OK: RPDI, úhel na vjezdu, kolizní vzdálenost, odchylka úhlů mezi rameny, výskyt pojížděného prstence, výskyt bypassu, typ vjezdu, výskyt přechodu pro chodce a okolní zástavba.
Analýza bezpečnostních rizik na vybraných pracovištích VUT
Petýrek, Robin ; Juříček,, Ludvík (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením bezpečnostních rizik v objektu VUT na ulici Purkyňova. Cílem je odhalit bezpečnostně slabá místa a navrhnout pro ně opatření, která bezpečnostní rizika sníží.
Analýza rizik spojených s užíváním doplňků stravy pacienty v preoperativním období
Faltysová, Anna ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociální a klinické farmacie Autor Anna Faltysová Vedoucí PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Konzultant PharmDr. Julie Zubrová Název diplomové práce Analýza rizik spojených s užíváním doplňků stravy pacienty v preoperativním období Cíle: Diplomová práce se zabývá problematikou užívání doplňků stravy pacienty v preoperativním období. Cílem této práce je zhodnocení prevalence užívaní doplňků stravy pacienty před operací. Dalším cílem je poukázat na možná rizika, která by potenciálně mohla ohrozit pacienta při současném neracionálním užívání doplňků stravy před lékařským zákrokem (interakce s doplňky stravy, nežádoucí účinky doplňků stravy). Metodika: Pro získání dat bylo provedeno dotazníkové šetření, které probíhalo v období 9.5.2017 - 30.6.2018 na 9 odděleních Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Celkem bylo osloveno 332 pacientů v preoperativním období a bylo analyzováno 257 vyplněných dotazníků. Výsledky: Z výsledků studie vyplývá prevalence užívání doplňků stravy u pacientů v preoperativním období, která činí 42 %. Bylo vyhodnoceno, že většina pacientů neinformuje své lékaře ohledně doplňků stravy, které užívají. Jelikož někteří pacienti užívali doplňky stravy s potenciálem interakcí (česnek, echinacea, ginkgo, kozlík,...
The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment
Janhuba, Luboš ; Vališ, David (oponent) ; Třetina, Karel (oponent) ; Hlinka, Jiří (vedoucí práce)
Doctoral thesis creates an integrated algorithm for airborne system safety and reliability assessment. In ´general aviation´ (mostly up to EASA CS-23) and ´non-military unmanned aerial vehicles industry´- safety and reliability assessment process still rely almost exclusively on human judgment. Current processes of system modelling and assessing are based on analyst understanding of a particular system. That is a difficult and extremely time-consuming process. Commercial computation aids are extremely expensive with restricted or even closed access to the solution algorithms. Together with this problem, the rapid development of modern airborne systems and their increasing complexity elevates the level of interconnection, safety and reliability analyses which have to be continuously evolved and adapted to the extending complexity. The given integrated method utilizes the graph theory and fuzzy logic in order to develop integrated and partially computerized mean for reliability analysis of sophisticated and highly interconnected airborne systems. Through the use of the graph theory, it is possible to create the model of particular systems and its sub-systems in the form of universal data structure. It is even possible to assess various systems and items interrelations. And it also enables to evaluate particular item position and topology within the system and on the global level. Extended criticality evaluation is conceived as the fuzzy expert system that emulates decision making by a human expert. The integrated method also provides additional mean how to evaluate the system design. Fuzzy robustness assessment evaluates e.g. system diversity rate, redundancy, separation and environmental protection.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 919 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.