Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Multiplatformní mobilní včelařský deník
Drábek, Petr ; Koutenský, Michal (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit přehlednou a intuitivní mobilní aplikaci nahrazující klasické papírové zaznamenávání údajů o včelstvech pro včelaře. Poskytnout možnost propojení této aplikace s úlovou váhou pro ještě větší přehled o stavu včelstev. Aplikace je vyvíjena na platformě Xamarin pro operační systémy Android a iOS. Výsledek této práce má sloužit včelařům k usnadnění práce se včelami, ukládání jejich dat do databáze a umožnit jim s nimi pracovat na různých zařízeních. Poskytnout včelaři aktuální přehled o jeho stanovištích, včelstvech a úlech, ale také přehledné statistiky z těchto dat. 
Systém pro správu a simulaci stavu včelstev
Kaňovský, Zdeněk ; Kočí, Radek (oponent) ; Peringer, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro evidenci a simulaci stavu včelstev. Evidenční systém umožňuje ukládání, aktualizaci a prohlížení stavu včelstev a je navržen především pro nástavkové typy úlů. Simulační model je zaměřen na simulaci medové snůšky a s evidenčním systémem je do jisté míry provázán. V závislosti na nastavených parametrech simulačního modelu jsou při simulaci zobrazována místa, kam by včely pravděpodobně létaly za snůškou, a celkový výnos medu za jeden den.
Vliv teploty a vlhkosti vnějšího prostředí na rozmnožování včely medonosné (Apis mellifera)
KAŠPARŮ, Miroslav
Disertační práce na téma ,,Vliv teploty a vlhkosti vnějšího prostředí na rozmnožování včely medonosné (Apis mellifera)" popisuje vliv sledovaných fyzikálních veličin na celé včelstvo během vegetačního období. Sledována byla tři stanoviště v odlišných podmínkách. Měřící přístroje byly umístěny vždy uvnitř a vně jednoho včelstva z každého stanoviště. Ve spolupráci s kolegy z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se sledování fyzikálních parametrů rozšířilo o sledování zvuku a hmotnosti včelstva - úlové sestavy na stanovišti umíštěného na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. Zařízení pro sběr dat ve včelích úlech bylo navrženo jako zcela autonomní modulový systém. Naměřená data byla statistickými programy zpracována a vyhodnocena. Výsledky prokázaly, že se sledované úly liší ve vegetačním období v počtu zakladených buněk včelí královnou a také v množství zakladených rámků. V okolí plodu byly naměřeny teploty pro správný vývoj včely (32 °C až 36 °C). Včelstva v pozorovaných obdobích roku 2014, 2015 a 2016 musela aktivně zvyšovat v jarním i v letním období relativní vlhkost vzduchu uvnitř úlu. Včelstvo reaguje na změny teploty vzduchu různě intenzivním zvukovým projevem. Zjištěné výsledky prokázaly rozdíly mezi intenzitou zvukových projevů včelstva v různých teplotních podmínkách. Nejvyšší intenzita zvuku byla zjištěna při teplotách pod 10 °C (36,71 W.m-2), nejnižší naopak při teplotách nad 29,4 °C (26,25 W.m-2). Posouzením vztahu teploty uvnitř plodiště a intenzity zvuku byly zjištěny průkazné korelační závislosti, velikost korelačních koeficientů byla ovšem nízká (r = 0,180) až střední (r = 0,463) a se změnou teplotní skupiny docházelo i ke změně hodnoty korelačního koeficientu (r = 0,555). K vyhodnocení optimálních podmínek chovu včelstev lze aktuálně využít sledování teploty a vlhkosti. Jako nejvhodnější teploty byly stanoveny v rozmezí (29,5-34,3 °C) a také teploty nad 34,4 °C. Z hlediska vlhkosti jsou nejvhodnější teplotní rozmezí 20-29,4 °C a 29,5-34,3 °C. Změny sledovaných hodnot ovlivňují i kladení včelí královny ve včelstvu. Získaná data z dlouhodobého sledování zmíněných veličin, nám mohou pomoci sestavit THI index u včel, který by byl vhodným nástrojem k hodnocení optimálních podmínek pro včely.
Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy: certifikovaná metodika
Erban, Tomáš ; Kamler, Martin ; Kadlíková, Klára ; Markovič, Martin ; Titěra, Dalibor ; Seifrtová, Marcela ; Halešová, Taťána
Včelstva jsou vystavena účinkům stovek různých přípravků na ochranu rostlin, které jsou zejména při nesprávném použití potenciálním zdrojem otrav včelstev. Metodika uvádí čtenáře do problematiky včetně současné legislativy a přispívá novými aspekty do indikace a hodnocení suspektních otrav včel, které jsou v Česku každoročně vyšetřovány Státní veterinární správou (SVS) a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). V metodice je uveden postup identifikace otravy včel, čeho je třeba si všímat pro možné záměny otrav včel s chorobami, a postup, jak se má v takovém případě včelař zachovat a koho kontaktovat pro ohlášení suspektní otravy. Některé body metodiky mají inovativní doporučující aspekty pro zlepšení hodnocení otrav včel včetně rozsahu kontaminace včelstva. Tato metodika je k užitku státní správě, samotným včelařům a také pro vědecké a výukové účely.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Právní úprava včelařství.
Prášil, Adam ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Diplomová práce shrnuje aktuální úpravu včelařského práva na území České republiky. Cílem práce je předložit čtenáři souhrnný text, který mu pomůže zorientovat se v právní regulaci včelařství. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první části je popsáno včelařské právo z pohledu soukromého práva a v druhé kapitole z pohledu práva veřejného. Ústředním právním předpisem první části je občanský zákoník. Ten obsahuje úpravu imisí, sousedských vztahů, práva rojového a náhradu škody. Z veřejnoprávních norem se včelařství dotýká zákon o veterinární péči, zákon o rostlinolékařské péči, zákon plemenářský, zákon o potravinách, zákon o daních z příjmu, zákon o poskytování náhrad škody způsobených zvlášť chráněnými živočichy a mnoho dalších. Zákon o veterinární péči společně s prováděcími právními předpisy stanovuje postup při zdolávání nákaz včelstev a podmínky pro kočování se včelami. Rostlinolékařský zákon obsahuje ustanovení, na základě kterých jsou včely chráněny před aplikací prostředků pro ně nebezpečných. Zákon o potravinách a navazující vyhlášky obsahují definici medu. V plemenářském zákoně se nachází úprava evidence včelstev. Zákon o dani z příjmu osvobozuje včelaře, kteří mají méně než 60 včelstev, od placení daní z prodaného medu. Na úseku včelařství vykonává kontrolu a dozor nad...
Světový obchod s medem
Soukupová, Sára ; Bolotov, Ilya (vedoucí práce) ; Hinčica, Vít (oponent)
Cílem této bakalářské práce je popsat současný světový trh s medem a shrnout základní znaky jeho vývoje ve 21. století. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První se zaměřuje na med jako takový, na jeho druhy a jeho vymezení v obchodu. Popisu světového trhu s medem a analýze pozic jednotlivých producentů, exportérů a importérů se věnuje druhá část, která zároveň vymezuje základní problémy a trendy tohoto trhu. Třetí část práce je zaměřena na trh s medem v České republice a jeho specifika. Konec práce je věnován zhodnocení role České republiky na světovém trhu s medem.
Včelaření v České republice na rozcestí
Mohrová, Kateřina ; Bartoš, Michael (vedoucí práce) ; Daněk, Tomáš (oponent)
Diplomová práce s názvem Včelaření v České republice na rozcestí si klade za cíl proniknout do současné problematiky včelaření. Popisuje obor včelařství, jako jednu z nejstarších činností člověka z hlediska biologického, ekologického, historického, společenského a praktického. Prezentovaná práce je z hlediska metodologie zasazena do rámce kvalitativního výzkumu a vědního oboru sociální a kulturní ekologie, jehož povaha je výzkumná a multidisciplinární. V rámci výzkumu bylo provedeno rovněž dotazníkové šetření. Výzkumná část práce se zaměřuje na sociální a generační problematiku včelaření a odhaluje motivace včelařů pro chov včel. Dále interpretuje pohled respondentů na včelařské organizace v rámci České republiky, jejich vztah k přírodě a vlastní výhled do blízké budoucnosti chovu včel. V diskusi shrnuji zjištění, která vyplývají z výpovědí mých respondentů, a v závěru zpětně hodnotím dosažení stanovených cílů práce a navrhuji další možné výzkumy v této oblasti.
Druhová rozmanitost a kvalita medů dostupných na českém trhu
TRMALOVÁ, Františka
Tato bakalářská práce popisuje druhovou rozmanitost a kvalitu medu, který je dostupný na českém trhu. V teoretické části jsem se zaměřila především na fyzikální a chemické vlastnosti, metody zkoušení kvality a klasifikace medu. Dále jsou zde i legislativní požadavky na med. V praktické části, jsem prošla 3 obchody, kde jsem se zaměřila hlavně na správné údaje na etiketách medů a posléze je vyhodnotila dle vyhlášky č.76/2003 Sb., která, stanovuje požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládové bonbony.
Mezinárodní obchod se včelím medem: případová studie České republiky
Marek, Daniel ; Müller, David (vedoucí práce) ; Havelka, František (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na mezinárodní obchod se včelím medem a jeho význam pro Českou republiku. První kapitola se týká zejména včelího medu, jeho složení, získávání, ceny a dalších základních údajů. V druhé části je představen mezinárodní obchod s touto komoditou, tedy její produkce, vývoz, dovoz a ostatní ukazatele z globálního hlediska a především pak z hlediska České republiky. Poslední část je věnována dotazníkovému šetření, které se zabývá obchodem se včelím medem z pohledu včelích farem na českém i zahraničním trhu.
Ekonomické a neekonomické zhodnocení včelařských chovů různých velikostí
BAZALOVÁ, Klára
Ve své diplomové práci se zabývám hospodářským, ekologickým a ekonomickým významem chovu včel a to pozorováním práce tří včelařů s různým počtem včelstev. Nejprve popisuji význam chovu včel, především opylování, což představuje ekonomický přínos, pod který zahrnuji i různé finanční podpory pro včelaře. Pod neekonomický přínos jsem zařadila především práci včelaře během roku a čas strávený kolem včel. Praktická část práce zahrnuje zhodnocení finanční a časové náročnosti činnosti pozorovaných včelařů. První včelař chová osm včelstev v blízkosti obce Kájov. Druhý včelař chová padesát pět včelstev na třech různých stanovištích v okrese Český Krumlov, která jsou od sebe vzdálena několik desítek kilometrů. Zabývá se i chovem certifikovaných matek a oddělky k prodeji. Třetí včelař chová sto osmdesát včelstev, která má umístěná na čtyřech stanovištích též v okrese Český Krumlov v okruhu zhruba osmnáct kilometrů. Seznámila jsem se s prací těchto tří včelařů, jejich hospodářským výsledkem ze získaných produktů a využitých nákladů a časem potřebným k práci kolem včel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.