Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv teploty a vlhkosti vnějšího prostředí na rozmnožování včely medonosné (Apis mellifera)
KAŠPARŮ, Miroslav
Disertační práce na téma ,,Vliv teploty a vlhkosti vnějšího prostředí na rozmnožování včely medonosné (Apis mellifera)" popisuje vliv sledovaných fyzikálních veličin na celé včelstvo během vegetačního období. Sledována byla tři stanoviště v odlišných podmínkách. Měřící přístroje byly umístěny vždy uvnitř a vně jednoho včelstva z každého stanoviště. Ve spolupráci s kolegy z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se sledování fyzikálních parametrů rozšířilo o sledování zvuku a hmotnosti včelstva - úlové sestavy na stanovišti umíštěného na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. Zařízení pro sběr dat ve včelích úlech bylo navrženo jako zcela autonomní modulový systém. Naměřená data byla statistickými programy zpracována a vyhodnocena. Výsledky prokázaly, že se sledované úly liší ve vegetačním období v počtu zakladených buněk včelí královnou a také v množství zakladených rámků. V okolí plodu byly naměřeny teploty pro správný vývoj včely (32 °C až 36 °C). Včelstva v pozorovaných obdobích roku 2014, 2015 a 2016 musela aktivně zvyšovat v jarním i v letním období relativní vlhkost vzduchu uvnitř úlu. Včelstvo reaguje na změny teploty vzduchu různě intenzivním zvukovým projevem. Zjištěné výsledky prokázaly rozdíly mezi intenzitou zvukových projevů včelstva v různých teplotních podmínkách. Nejvyšší intenzita zvuku byla zjištěna při teplotách pod 10 °C (36,71 W.m-2), nejnižší naopak při teplotách nad 29,4 °C (26,25 W.m-2). Posouzením vztahu teploty uvnitř plodiště a intenzity zvuku byly zjištěny průkazné korelační závislosti, velikost korelačních koeficientů byla ovšem nízká (r = 0,180) až střední (r = 0,463) a se změnou teplotní skupiny docházelo i ke změně hodnoty korelačního koeficientu (r = 0,555). K vyhodnocení optimálních podmínek chovu včelstev lze aktuálně využít sledování teploty a vlhkosti. Jako nejvhodnější teploty byly stanoveny v rozmezí (29,5-34,3 °C) a také teploty nad 34,4 °C. Z hlediska vlhkosti jsou nejvhodnější teplotní rozmezí 20-29,4 °C a 29,5-34,3 °C. Změny sledovaných hodnot ovlivňují i kladení včelí královny ve včelstvu. Získaná data z dlouhodobého sledování zmíněných veličin, nám mohou pomoci sestavit THI index u včel, který by byl vhodným nástrojem k hodnocení optimálních podmínek pro včely.
Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy: certifikovaná metodika
Erban, Tomáš ; Kamler, Martin ; Kadlíková, Klára ; Markovič, Martin ; Titěra, Dalibor ; Seifrtová, Marcela ; Halešová, Taťána
Včelstva jsou vystavena účinkům stovek různých přípravků na ochranu rostlin, které jsou zejména při nesprávném použití potenciálním zdrojem otrav včelstev. Metodika uvádí čtenáře do problematiky včetně současné legislativy a přispívá novými aspekty do indikace a hodnocení suspektních otrav včel, které jsou v Česku každoročně vyšetřovány Státní veterinární správou (SVS) a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). V metodice je uveden postup identifikace otravy včel, čeho je třeba si všímat pro možné záměny otrav včel s chorobami, a postup, jak se má v takovém případě včelař zachovat a koho kontaktovat pro ohlášení suspektní otravy. Některé body metodiky mají inovativní doporučující aspekty pro zlepšení hodnocení otrav včel včetně rozsahu kontaminace včelstva. Tato metodika je k užitku státní správě, samotným včelařům a také pro vědecké a výukové účely.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Právní úprava včelařství.
Prášil, Adam ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Diplomová práce shrnuje aktuální úpravu včelařského práva na území České republiky. Cílem práce je předložit čtenáři souhrnný text, který mu pomůže zorientovat se v právní regulaci včelařství. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první části je popsáno včelařské právo z pohledu soukromého práva a v druhé kapitole z pohledu práva veřejného. Ústředním právním předpisem první části je občanský zákoník. Ten obsahuje úpravu imisí, sousedských vztahů, práva rojového a náhradu škody. Z veřejnoprávních norem se včelařství dotýká zákon o veterinární péči, zákon o rostlinolékařské péči, zákon plemenářský, zákon o potravinách, zákon o daních z příjmu, zákon o poskytování náhrad škody způsobených zvlášť chráněnými živočichy a mnoho dalších. Zákon o veterinární péči společně s prováděcími právními předpisy stanovuje postup při zdolávání nákaz včelstev a podmínky pro kočování se včelami. Rostlinolékařský zákon obsahuje ustanovení, na základě kterých jsou včely chráněny před aplikací prostředků pro ně nebezpečných. Zákon o potravinách a navazující vyhlášky obsahují definici medu. V plemenářském zákoně se nachází úprava evidence včelstev. Zákon o dani z příjmu osvobozuje včelaře, kteří mají méně než 60 včelstev, od placení daní z prodaného medu. Na úseku včelařství vykonává kontrolu a dozor nad...
Světový obchod s medem
Soukupová, Sára ; Bolotov, Ilya (vedoucí práce) ; Hinčica, Vít (oponent)
Cílem této bakalářské práce je popsat současný světový trh s medem a shrnout základní znaky jeho vývoje ve 21. století. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První se zaměřuje na med jako takový, na jeho druhy a jeho vymezení v obchodu. Popisu světového trhu s medem a analýze pozic jednotlivých producentů, exportérů a importérů se věnuje druhá část, která zároveň vymezuje základní problémy a trendy tohoto trhu. Třetí část práce je zaměřena na trh s medem v České republice a jeho specifika. Konec práce je věnován zhodnocení role České republiky na světovém trhu s medem.
Včelaření v České republice na rozcestí
Mohrová, Kateřina ; Bartoš, Michael (vedoucí práce) ; Daněk, Tomáš (oponent)
Diplomová práce s názvem Včelaření v České republice na rozcestí si klade za cíl proniknout do současné problematiky včelaření. Popisuje obor včelařství, jako jednu z nejstarších činností člověka z hlediska biologického, ekologického, historického, společenského a praktického. Prezentovaná práce je z hlediska metodologie zasazena do rámce kvalitativního výzkumu a vědního oboru sociální a kulturní ekologie, jehož povaha je výzkumná a multidisciplinární. V rámci výzkumu bylo provedeno rovněž dotazníkové šetření. Výzkumná část práce se zaměřuje na sociální a generační problematiku včelaření a odhaluje motivace včelařů pro chov včel. Dále interpretuje pohled respondentů na včelařské organizace v rámci České republiky, jejich vztah k přírodě a vlastní výhled do blízké budoucnosti chovu včel. V diskusi shrnuji zjištění, která vyplývají z výpovědí mých respondentů, a v závěru zpětně hodnotím dosažení stanovených cílů práce a navrhuji další možné výzkumy v této oblasti.
Druhová rozmanitost a kvalita medů dostupných na českém trhu
TRMALOVÁ, Františka
Tato bakalářská práce popisuje druhovou rozmanitost a kvalitu medu, který je dostupný na českém trhu. V teoretické části jsem se zaměřila především na fyzikální a chemické vlastnosti, metody zkoušení kvality a klasifikace medu. Dále jsou zde i legislativní požadavky na med. V praktické části, jsem prošla 3 obchody, kde jsem se zaměřila hlavně na správné údaje na etiketách medů a posléze je vyhodnotila dle vyhlášky č.76/2003 Sb., která, stanovuje požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládové bonbony.
Mezinárodní obchod se včelím medem: případová studie České republiky
Marek, Daniel ; Müller, David (vedoucí práce) ; Havelka, František (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na mezinárodní obchod se včelím medem a jeho význam pro Českou republiku. První kapitola se týká zejména včelího medu, jeho složení, získávání, ceny a dalších základních údajů. V druhé části je představen mezinárodní obchod s touto komoditou, tedy její produkce, vývoz, dovoz a ostatní ukazatele z globálního hlediska a především pak z hlediska České republiky. Poslední část je věnována dotazníkovému šetření, které se zabývá obchodem se včelím medem z pohledu včelích farem na českém i zahraničním trhu.
Ekonomické a neekonomické zhodnocení včelařských chovů různých velikostí
BAZALOVÁ, Klára
Ve své diplomové práci se zabývám hospodářským, ekologickým a ekonomickým významem chovu včel a to pozorováním práce tří včelařů s různým počtem včelstev. Nejprve popisuji význam chovu včel, především opylování, což představuje ekonomický přínos, pod který zahrnuji i různé finanční podpory pro včelaře. Pod neekonomický přínos jsem zařadila především práci včelaře během roku a čas strávený kolem včel. Praktická část práce zahrnuje zhodnocení finanční a časové náročnosti činnosti pozorovaných včelařů. První včelař chová osm včelstev v blízkosti obce Kájov. Druhý včelař chová padesát pět včelstev na třech různých stanovištích v okrese Český Krumlov, která jsou od sebe vzdálena několik desítek kilometrů. Zabývá se i chovem certifikovaných matek a oddělky k prodeji. Třetí včelař chová sto osmdesát včelstev, která má umístěná na čtyřech stanovištích též v okrese Český Krumlov v okruhu zhruba osmnáct kilometrů. Seznámila jsem se s prací těchto tří včelařů, jejich hospodářským výsledkem ze získaných produktů a využitých nákladů a časem potřebným k práci kolem včel.
Sledování biologické aktivity včel
MACHART, Luboš
Tato bakalářská práce se zabývá tématem sledování biologické aktivity včel. Její hlavní části je nalezení a prozkoumání stavu této oblasti a to pomocí dotazníkového průzkumu. Tento průzkum jsem aplikoval na dostatečný počet respondentů a podle jeho vyhodnocení optimalizoval a navrhnul vhodné řešení pro sledování objemu vyprodukovaného medu v úlech. Dotazník jsem koncipoval tak, aby bylo možné výsledné řešení co nejvíce přiblížit trhu a tak umožnit sledování úlů na dálku co největšímu počtu včelařů. Zařízení pro přenos dat jsem tedy vybíral podle jasně daných kritérií. Výsledný návrh by bylo možné po dalším propracování uvést do praxe a pokračovat ve výzkumu se zajímavými daty.
Včelařství jako zájmová činnost a jeho podíl na osobnostní a sociální výchově dětí a mládeže
CAFOURKOVÁ, Marie
Práce se zaměřuje na včelařský kroužek jako na zájmovou činnost, která rozvíjí a prohlubuje nejen zájem v určité oblasti, ale zaměřuje se také na rozvoj osobnostních a sociálních schopností a dovedností potřebných jak pro budoucí včelařskou práci, tak pro řešení životních situací v profesním i osobním životě dětí a mládeže. Teoretická část práce popisuje pojmy potřebné pro porozumění dalšímu textu. Také se věnuje obecné charakteristice včelařských kroužků. Zdrojem těchto informací jsou dva dotazníky. Jeden rozeslaný vedoucím včelařských kroužků v roce 2011 (rozeslaný panem Oldřichem Suchoradským) a druhý o rok později rozeslaný autorkou této bakalářské práce. Poslední kapitola teoretické části a zároveň také poslední kapitola této bakalářské práce popisuje jednotnou strukturu ukázkových schůzek vybraného kroužku, které jsou rozepsány v přílohách. V praktické části (v jednotlivých přílohách) se autorka pokusila sestavit metodickou pomůcku pro vedoucí včelařských kroužků, jejímž hlavním tématem jsou základní schopnosti a dovednosti OSV (Osobnostní a sociální výchovy). Tento metodický materiál má dvě části. V první části jsou krátce popsány schopnosti a dovednosti, kterými se ukázkové schůzky zabývají. Druhá část se týká konkrétního zařazení jednotlivých schopností a dovedností do osnov včelařského kroužku. Jsou zde sestaveny ukázkové schůzky včelařského kroužku tak, aby docházelo jak k předáním včelařských znalostí a dovedností, tak také k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí. Hlavním cílem v použití těchto ukázkových schůzek je dosažení toho, aby kroužek včelařství svou činností prohluboval, doplňoval a pomáhal rozvíjet jednotlivé složky dětské osobnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.