Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybrané problémy základního vzdělávání v Kambodži
Huňková, Zuzana ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Kolomazníková, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá základním školstvím v Kambodži se zaměřením na dva vybrané problémy, a to finanční dostupnost základního vzdělávání a kvalitu kambodžských učitelů. Po popisu historického kontextu následuje rozbor současné situace v kambodžském základním vzdělávání a také kroků, které jsou pro zlepšení daných problémů realizovány. Empirická část diplomové práce je založena na vyhodnocení dvanácti polostrukturovaných rozhovorů s informátory s různými zkušenostmi se vzděláváním v Kambodži (pracovníci neziskových organizací, učitelé základních a nižších středních škol, nedávní žáci základních škol). Dosažená zjištění potvrdila význam problému kvality učitelů, která je spojována i s jejich nízkým vzděláním. Problém neformálních poplatků, které snižují dostupnost základního vzdělávání v Kambodži, byl potvrzen jen částečně. Ačkoliv tyto problémy zůstávají jak podle informátorů, tak i literatury velkými nedostatky v kambodžském základním vzdělávání, bylo doloženo, že se v posledních letech situace v těchto oblastech významně zlepšuje. Klíčová slova: základní vzdělávání, učitelé, Kambodža, dostupnost vzdělávání, kvalita vzdělávání
Analýza plnění cílů školní tělesné výchovy u absolventů základní školy
Hanzlík, Michal ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Tilinger, Pavel (oponent)
Název: Analýza plnění cílů školní tělesné výchovy u absolventů základní školy. Cíle: Hlavním cílem této práce byla analýza vědomostí, dovedností a úrovně pohybových schopností a postojů absolventů 9. ročníků ZŠ podle navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu zpracovaných dle upraveného RVP ZV. Metody: Ke sběru a následnému vyhodnocení dat bylo použito dotazníkové šetření. Celkem bylo dotazováno sto čtyřicet žáků, přičemž sedmdesát žáků bylo z Písku a sedmdesát z Českých Budějovic. Dále byli dotazováni jejich učitelé tělesné výchovy. Výsledky: Výsledky analýzy nekorespondují s očekáváním, že žáci mají dostatečné vědomosti o činnostech ovlivňujících jejich zdraví a dovednosti v oblasti Tělesné výchovy. Žáci nemají dostatečné (všeobecné) teoretické znalosti z této oblasti. Klíčová slova: Standardy vzdělávání, základní vzdělávání, rámcové vzdělávací programy, tělesná výchova, pohybová gramotnost, kompetence žáka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.