Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Školní družina jako významný prvek pro trávení volného času dětí pohledem vychovatelek
Válková, Lenka ; Šťastný, Vít (vedoucí práce) ; Dvořák, Dominik (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje školním družinám, jedná se o hluboký popis fungování školních družin ve všech aspektech jejich činnosti. Školní družiny patří mezi školská zařízení, jsou jednou z nejdůležitějších organizací pro trávení volného času dětí mladšího školního věku, přesto je jim věnována jen malá pozornost. Práce v teoretické části přináší základní informace o volném čase a možnostech trávení volného času, prostředí a funkci školních družin, osobnosti vychovatelů, ale také charakterizuje dítě mladšího školního věku, kterému je školní družina určena. Jedna kapitola teoretické části se věnuje dosavadnímu stavu zkoumání dané problematiky. V empirické části přibližuje prostředí školních družin v hlubokém popisu jejich veškerých organizačních záležitostí, činností, přináší názor vychovatelek na hlavní přínos školních družin pro děti a uvádí názory na možnosti zlepšení fungování školních družin z pohledu vychovatelek. Práce také přináší názory vychovatelek, jaké činnosti považují u dětí za nejoblíbenější. Podstatná část empirické části je věnována jednotlivým činnostem, řízeným a spontánním. Řízeným činnostem se vychovatelky věnují v rozsahu jedné třetiny z celkového času až jedné poloviny. Strukturu řízených činností tvoří jednotlivé činnosti, kterým vychovatelky přiřadily procentuální...
Adaptační kurz jako nástroj třídního učitele 2. stupně ZŠ k poznání třídního kolektivu
TENKLOVÁ, Eliška
Práce se zabývá vlivem participace třídního učitele na adaptačním kurzu na poznání kolektivu žáků. V teoretické části je věnovaná pozornost pojmům zážitková pedagogika a adaptační kurz. Dále popisuje různé druhy metodologií stavby adaptačního kurzu a navrhujeme možnosti participace třídního učitele při jeho realizaci. Výzkumná část popisuje kvalitativní studii o 3 respondentech, kteří v roli třídního učitele absolvovali adaptační kurz se svou novou třídou při různé participaci. Výsledky výzkumu popisují, jak třídní učitelé vnímají adaptační kurz jako nástroj jejich poznání žáků a třídy jako skupiny v závislosti na jejich participaci na adaptačním kurzu.
Vybrané problémy základního vzdělávání v Kambodži
Huňková, Zuzana ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Kolomazníková, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá základním školstvím v Kambodži se zaměřením na dva vybrané problémy, a to finanční dostupnost základního vzdělávání a kvalitu kambodžských učitelů. Po popisu historického kontextu následuje rozbor současné situace v kambodžském základním vzdělávání a také kroků, které jsou pro zlepšení daných problémů realizovány. Empirická část diplomové práce je založena na vyhodnocení dvanácti polostrukturovaných rozhovorů s informátory s různými zkušenostmi se vzděláváním v Kambodži (pracovníci neziskových organizací, učitelé základních a nižších středních škol, nedávní žáci základních škol). Dosažená zjištění potvrdila význam problému kvality učitelů, která je spojována i s jejich nízkým vzděláním. Problém neformálních poplatků, které snižují dostupnost základního vzdělávání v Kambodži, byl potvrzen jen částečně. Ačkoliv tyto problémy zůstávají jak podle informátorů, tak i literatury velkými nedostatky v kambodžském základním vzdělávání, bylo doloženo, že se v posledních letech situace v těchto oblastech významně zlepšuje. Klíčová slova: základní vzdělávání, učitelé, Kambodža, dostupnost vzdělávání, kvalita vzdělávání
Analýza plnění cílů školní tělesné výchovy u absolventů základní školy
Hanzlík, Michal ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Tilinger, Pavel (oponent)
Název: Analýza plnění cílů školní tělesné výchovy u absolventů základní školy. Cíle: Hlavním cílem této práce byla analýza vědomostí, dovedností a úrovně pohybových schopností a postojů absolventů 9. ročníků ZŠ podle navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu zpracovaných dle upraveného RVP ZV. Metody: Ke sběru a následnému vyhodnocení dat bylo použito dotazníkové šetření. Celkem bylo dotazováno sto čtyřicet žáků, přičemž sedmdesát žáků bylo z Písku a sedmdesát z Českých Budějovic. Dále byli dotazováni jejich učitelé tělesné výchovy. Výsledky: Výsledky analýzy nekorespondují s očekáváním, že žáci mají dostatečné vědomosti o činnostech ovlivňujících jejich zdraví a dovednosti v oblasti Tělesné výchovy. Žáci nemají dostatečné (všeobecné) teoretické znalosti z této oblasti. Klíčová slova: Standardy vzdělávání, základní vzdělávání, rámcové vzdělávací programy, tělesná výchova, pohybová gramotnost, kompetence žáka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.