Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 138 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Klavírní interpretace barokní hudby na základních uměleckých školách
Honzová, Miroslava ; Tichá, Libuše (vedoucí práce) ; Palkovská, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá klavírní interpretací barokní hudby na základních uměleckých školách. V první kapitole jsou popsána specifika barokní interpretace. Je uvedeno devět základních oblastí, ke kterým by měl pedagog či interpret směřovat svoji pozornost, a to: výraz, tempo, obvyklé změny v rytmu, ornamentika, generální a číslovaný bas, držení těla a prstoklad, artikulace a frázování, dynamika a poslední podkapitola je věnována otázkám historicky poučené interpretace. V druhé kapitole jsou popsány počátky výuky polyfonie u začátečníků. Dále jsou uvedeny materiály vhodné pro počáteční výuku polyfonie, ze kterých jsou vybrány některé skladby, které lze ve výuce použít. Ve třetí kapitole jsou uvedeny materiály vhodné pro výuku barokní hudby na ZUŠ. A nakonec ve čtvrté kapitole je obsaženo pedagogické a interpretační uchopení konkrétních skladeb z uvedených materiálů, jehož obsahem jsou i některé didaktické zásady, které jsou obecně platné pro proces výuky na základní umělecké škole. Cílem práce je lépe se jako začínající učitel, ale i jako interpret zorientovat v problematice interpretace barokních děl na ZUŠ a vytvořit shrnující text, který by mohli využít například i další studenti a začínající učitelé klavírní hry na základních uměleckých školách, kteří se chtějí v této problematice dál...
Zimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560-1660
Květ, Přemysl ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Kotková, Olga (oponent)
Diplomová práce je soustředěna na rozbor vybraných děl zimní krajinomalby zaalpských malířů. Strukturálně je práce vedena tak, že je nejprve představen vývoj krajinomalby v Zaalpí od 14.-16. století. V této souvislosti jsou analyzovány tři vybraná díla, jejichž scény jsou zasazeny do zimní krajiny. Pro seznámení s okolnostmi doby je poté nastíněn kulturně-historický kontext 16.-17. století v Nizozemí. Následně jsou stručně připomenuty životy a tvorba prezentovaných malířů. Stěžejním jádrem práce je pak formální a ikonografický rozbor vybraných děl, zejména z dílny rodiny Brueghelů a jejich následovníků. Analyzovány jsou krajinomalby s působivou atmosférou, sledovány jsou rovněž zvyky a tradice prostých obyvatel vesnic či měst, jež jsou na daných obrazech znázorněny. V pozornosti zájmu jsou také biblické scény spjaté s Narozením Krista, případně lidové oslavy křesťanských svátků v zimním období. Smyslem této práce je snaha reflektovat význam zimní krajiny s odkazem na zobrazení života prostých obyvatel, a to s přihlédnutím k socio-historickému kontextu Nizozemí 16.-17. století. Klíčová slova: žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátky
Zima v žánrové malbě zaalpských malířů 16. a 17. století
Květ, Přemysl ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Diplomová práce nazvaná "Zima v žánrové malbě zaalpských malířů 16. a 17. století" pojednává o tématu ročního období Zimy, ztvárněné na dílech vybraných zaalpských umělců. Zabývá se nejen její působivou atmosférou, ale zejména sleduje zvyky a tradice prostých obyvatel vesnic či měst, jež jsou na daných obrazech znázorněny. V pozornosti zájmu jsou jak biblické scény spjaté s Narozením Krista, případně lidové oslavy křesťanských svátků v zimním období. Na vybraných námětech lze dále zkoumat podoby zimních radovánek prostých lidí, případně lovecké hony. Smyslem této práce je snaha reflektovat význam zimní krajiny s odkazem na zobrazení života prostých obyvatel, a to s přihlédnutím k socio-historickému kontextu Nizozemí 16.-17. století. Klíčová slova: žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátky
Barokní příčná flétna a historický vývoj názorů na interpretaci flétnové literatury
KOPSOVÁ, Andrea
Práce se zabývá vývojem příčné flétny se zvláštním zaměřením na barokní flétnu a na interpretační stránku soudobého zájmu o tento nástroj. Vývoj flétny bude sledován od úplných počátků, o kterých nám poskytují svědectví četné archeologické nálezy, přes starověk, středověk a renesanci, kde máme k dispozici už mnohem obsáhlejší a konkrétnější informace o vývoji tohoto nástroje, jehož tóny provázejí lidstvo v různých podobách po celá staletí. Dále se budeme zabývat stěžejním obdobím, ve kterém byla tato flétna velmi rozšířená, a to barokem, kde bude přiblížena dobová interpretace barokní příčné flétny. Historii nástroje si v práci přiblížíme až do doby kolem roku 1916, kde se seznámíme s typem tzv. víceklapkové flétny. V závěrečné části práce se dostaneme do dílen současných významných výrobců těchto dobových nástrojů, jako je například Martin Wenner, Boaz Berney, Rudolf Tutz a další. Nahlédneme i do vyobrazení flétny ve výtvarném umění, poezii a představíme si konkrétní výtvarná díla v podobě obrazů, rytin a soch.
Kostel sv. Martina v Bernarticích. Stavební historie a typologie.
NOVODVORSKÝ, Petr
Kostel sv. Martina v jihočeských Bernarticích patří k nejstarším stavbám v širokém okolí. I přes předpoklad vzniku kostela v souvislosti s milevskou stavební hutí se v minulosti nepodařilo přesněji určit dobu jeho vzniku. Tato práce si klade za cíl podrobně popsat stavební historii stavby a analýzou architektonických prvků a jejich tvarosloví potvrdit stavební aktivitu milevské huti v Bernarticích. Součástí práce je také pokus o zasazení stavby do širších typologických a slohových souvislostí.
Barokní liturgický textil ve sbírkách českobudějovické diecéze
Vácha, Jiří ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent) ; Martinek, Radek (oponent)
v českém jazyce Tato práce představuje výběr z tkaných vzorovaných textilií z chrámových pokladnic na území Českobudějovické diecéze. Prezentované tkaniny jsou z historického období 16.-18. století, přičemž je zde prezentován pouhý výběr dochovaných sbírek. Těžištěm je úchvatná kolekce látek z 18. století, na níž je představen vývoj jednotlivých historických okruhů dekorů s častým záběrem i do jednotlivých variant designu. Variabilita vzorů tohoto století je neobyčejně vysoká a kombinuje mnoho inspiračních zdrojů majících své kořeny v exotických zámořských krajinách. Jednotlivá katalogová hesla jsou doplněna o základní technologický rozbor, který umožňuje vhled do tehdejší textilní výroby a zároveň badatelům přináší hlubší porozumění jednotlivých představovaných tkanin. Přestože Českobudějovická diecéze svou rozlohou mírně přesahuje hranice Jihočeského kraje, zkoumané sbírky byly převážně importovány ze západoevropských zemí se světoznámou tkalcovskou výrobou. Katalog nastiňuje historicky významný import luxusního zboží odrážející mnohotvárnost dekoru. Existence tkanin s identickými nebo analogickými vzory zcela jednoznačně ukazuje přesah kolekce zkoumaného materiálu daleko přes hranice zkoumaného regionu. Zároveň je zde nastíněna pestrost do regionu dovážených tkanin, jelikož jsou v současnosti...
Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst
Holubová, Markéta
Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokoušíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 138 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.