Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 200 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Macroeconomic factors of bank profitability in the EU
Lukášková, Karolína ; Kuc, Matěj (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Tato práce se zaměřuje na vzorek bank působících v Evropské unii v letech 2010-2017. Pomocí ekonometrické analýzy byl zkoumán dopad vládních výdajů, fiskální svobody a měnové svobody na ziskovost bank. System GMM byl použit jako hlavní nástroj empirické analýzy. Data pro analýzu byla získána z databáze BankScope a z The Heritage Foundation. Výsledky analýzy ukazují významný negativní dopad vládních výdajů a peněžní svobody na ziskovost bank. Dopad daňové svobody je však zanedbatelný.
Využití metod vícekriteriálního hodnocení variant ke komparaci podnikatelských úvěrů
DVOŘÁK, Tomáš
Mnoho podnikatelů a podniků využívá pro pokrytí svých potřeb úvěrové financování. Často je velmi obtížné vybrat právě tu nejlepší nabídku. Možným řešením je použití metod vícekriteriálního hodnocení variant, které usnadňují rozhodovací proces. Cílem této diplomové práce je tyto metody popsat a prakticky je použít při výběru nejlepší nabídky úvěru. Bylo zjištěno, že většina podniků metody vícekriteriálního hodnocení variant nepoužívá. Výsledky zpravidla nejvíce ovlivňovalo nejvíce preferované kritérium. Jako nejlepší nabídka úvěru byla nejčastěji zvolena nabídka od Moneta Money Bank, a.s.
The impact of mobile phone technology on Africa
Kendík, Martin ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Sedláček, Pavel (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the topic of the impact of mobile phone technology on Africa. The aim of the thesis is to determine the most influential mobile technologies and their impact on Africa. The first part of the thesis focuses on mobile phone technologies. In chapter delating with cell phones will also be described as applications for smartphones that contribute to the impact on Africa. In the second part, the social impact will be determined in two parts consisting of the impact on education and health, where will be described different aspects of each impact. In the third part, there will be described impact on economy and banking.
PSD2: The Implications for Banking and the Fintech Industry
Dolenský, Ondřej ; Kunertová, Tereza (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
(ČJ) Hlavním cílem této diplomové práce je kriticky zhodnotit možné dopady zrevidované směrnice o platebních službách (PSD2) na bankovní a fintech sektor. Z toho důvodu se práce nejdříve zaměřuje na současný bankovní systém společně s aktuálními problémy souvisejícími s globální finanční krizí z let 2007 a 2008, které vedly ke značným změnám regulace bankovního systému na evropské úrovni. Práce následně srovnává bankovní systém s rostoucím sektorem finančních technologií (Fintech) a poskytuje přehled tohoto sektoru společně s příslušnou regulací. Po přehledu pojednávajícím o bankovnictví a fintech sektoru následuje analýza původní směrnice o platebních službách (PSD) a PSD2, která rovněž obsahuje příslušnou judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Poslední část práce hodnotí možné dopady PSD2, přičemž zohledňuje další významné prvky, které mohou ovlivnit možný rozvoj fintech sektoru. Z příslušné analýzy vyplývá, že regulace bankovního systému na evropské úrovni byla posílena v návaznosti na globální finanční krizi s ohledem na to, že nedostatečná regulace bankovnictví byla jedním z hlavních příčin vzniku globální finanční krize. V práci je dále argumentováno, že překotný vývoj moderních technologií společně s následky globální finanční krize pro bankovnictví přispěly k rozvoji fintech sektoru....
The Influence of Foreign Bank Ownership on the Banking System in the Czech Republic
Čermák, Jakub ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Hejlová, Hana (oponent)
Záměrem studie je zkoumat tuzemský bankovní sektor mezi lety 2003 a 2017 s důrazem na chování zahraničních bank. Analýza detailních dat z interní databáze ČNB ukazuje, že ve sledovaném období zahraniční banky vlastnily mezi 90% a 96% celkových aktiv sektoru. Dále je zjištěno, že zahraniční banky operují procyklicky, chování bank českých je naopak shledáno proti- cyklickým. Korporátní úvěry zahraničních bank nevykazují větší míru pro- cyklicity než ostatní typy půjček. Navzdory očekáváním nejsou nalezeny důkazy pro to, že by růst úvěrů poskytovaných zahraničními bankami sle- doval změny ekonomických podmínek v jejich mateřských zemích. Vliv růstu HDP v mateřských zemích zahraničních bank na růst úvěrů poskytovaných těmito bankami se však stal významným v období finanční krize mezi lety 2008 a 2009. Z výkonnostních charakteristik je identifikován poměr kapitálu a celkových aktiv jako faktor významně ovlivňující růst úvěrů zahraničních bank.
Design stolní počítačky bankovek
Štubianová, Zuzana ; Buganská, Tamara (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá designom stolnej počítačky bankoviek. Cieľom práce je návrh s inovatívnym dizajnom, zahrňujúci funkčné a ergonomické požiadavky, zabudovanou tlačiarňou a externou obrazovkou. Práca vychádza z analýzy súčasného stavu poznania, je tvarovo odlíšená od súčasných produktov, kladie dôraz na estetické požiadavky, rieši problémy s ovládaním a ergonómiou.
Smlouva o inkasu a smlouva o akreditivu
Chabr, Jan ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Elek, Štefan (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu smlouvy o inkasu a smlouvy o akreditivu. Akreditiv je zvláštní platební nástroj vystavený zpravidla bankou, kterou se příkazce zavázal ve smlouvě o otevření akreditivu vyplatit osobě, v jejíž prospěch má být akreditiv otevřen a označované jako oprávněný peněžitý obnos až do ujednané výše. Inkaso představuje závazek obstaravatele inkasa obstarat pro příkazce přijetí peněžní částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby. Aktuální právní úprava, obsažená v občanském zákoníku, prakticky převzala bez větších změn právní úpravu akreditivu a inkasa z obchodního zákoníku. Oba instituty vykazují celou řadu shodných i rozdílných prvků. Z praktického hlediska nelze v akreditivu či inkasu hledat závažnější aplikační problémy. Klíčová slova: akreditiv, inkaso, bankovních obchody, banka, nástroje platebního styku
Analýza transakčního chování klienta po zavedení bezkontaktních karet
Hozdová, Kateřina ; Komárková, Lenka (vedoucí práce) ; Přibyl, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, jak se změnilo transakční chování klienta po zavedení bezkontaktní karty. V práci se uvádí teoretický základ pro pochopení tématu, který obsahuje charakteristiku bankovnictví a platebních karet, její právní úpravu a historii. K analýze jsou získána data o transakcích ve sledovaném období. Tyto data jsou očištěna o vlivy, které by zkreslovaly výsledky poznatků. Poté pomocí popisné statistiky časových řad je sledován vývoj těchto dat. V práci jsou uvedeny rozhovory o transakčním chování jednotlivých osob dle typologie klientů. Práce dospěla k výsledku, že transakční chování klientů bylo ovlivněno zavedením bezkontaktních karet, a to prováděním častějších plateb s nižšími částkami, než u kontaktních karet.
Analysis of the impact of Retail bank’s price-setting policy change
Lehocký, Dominik ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Dlouhá, Zuzana (oponent)
Prostředí nízkých úrokových sazeb se sebou přináší ostrou konkurenci na bankovním trhu. Ve smyslu konkurenceschopnosti musí být proto banky schopny reagovat na konkurenční nabídky prakticky okamžitě. Za tímto účelem se využívají takzvané cenové výjimky. Jejich používání však se sebou přináší velké množství administrativní zátěže. Právě z důvodu odlehčení této administrativní zátěže byly bankéřem uděleny určité kompetence ohledně cenotvorby. Vzniká však obava, že tato změna může být přijata jako plošné snížení cen. Právě z toho důvodu je třeba zachytit na reálných datech, jakým způsobem se tato změna v interní politice Retailové banky projevuje. Problém však spočívá v tom, že proces cenotvorby ovlivňuje množství faktorů, které není vždy možné zaznamenat. Právě proto bude tato práce odhadovat vliv nových kompetenci pomocí multilevel modelů. Ty totiž umožňují vnést do analýzy jistou formu variability pro konkrétní skupiny pozorování, a zohledňují přítomnost nezachycených faktorů.
Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank
Fedynets, Yuriy ; Šedivý, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bankovních zátěžových testů a modelováním, měřením a řízením tržních rizik v bankovním sektoru. Teoretická část je zaměřena na popis druhů tržních rizik a modelů pro jejich měření, stávající regulaci, vysvětlení podstaty zátěžových testů a jejich klasifikaci. Výstupem obsaženým v praktické části je analýza zátěžových testů České národní banky v uplynulých letech a jejich porovnání se skutečností, replikace výpočtu VaR měnových nástrojů skutečného bankovního portfolia a měření dopadů realizace nepříznivých tržních událostí na finanční pozici banky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 200 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.