Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 239 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
Plný text: idr-1433_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1433_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Svoboda_Vycitalova - Stáhnout plný textMP4
Exception of text and data mining for the purposes of scientific research in the context of libraries and repositories
Míšek, Jakub
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má za cíl aktualizovat autorskoprávní úpravu tak, aby odpovídala potřebám informační společnosti. Příspěvek se bude zabývat jejím článkem 3, který zavádí povinnou výjimku z autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze umožňující vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu. Příspěvek v první části představí tento nový institut a kontext jeho přijetí. Druhá část se zaměří na možnosti a úskalí národní implementace a část třetí jej vztáhne na činnosti knihoven a repozitářů.
Prezentace: Misek_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF; Misek_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Misek_video - Stáhnout plný textMP4
Impact of the Directive on Copyright in the Digital Single Market on Libraries and Repositories
Myška, Matěj
Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. Tento příspěvek se ale zaměří na ostatní ustanovení (zejména opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva, tj. zprofanovaný čl. 17, týkající se užívání chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a čl. 15. týkající se práv k publikacím). Příspěvek podává přehled a kritický rozbor možného dopadu těchto ustanovení a analyzuje možnosti českého zákonodárce při jejich implementaci.
Prezentace: Myska_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF; Myska_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Myska_video - Stáhnout plný textMP4
Internet a autorské právo - způsoby užití a rozsah ochrany díla (tradiční užití, peer to peer sítě, e-mail...)
Parezová, Andrea ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Tato diplomová práce je pojata jako stručný vhled do tématu ochrany a užití autorského díla na internetu, který je sílícím fenoménem moderní doby. Internet je světem výrazně ovlivňujícím dění ve společnosti, tedy mimo jiné také nakládání s autorskými díly, které je v důsledku masivního rozvoje internetu snadnější a rychlejší než kdy dříve a mění tak zaběhnuté obchodní modely. Internet je však také v nezanedbatelné míře užíván pro porušování autorských práv. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola se zaměřuje na pojmy internet a autorské právo. Pojem internet je definován z technického i právního hlediska a v krátkosti je také pojednáno o jeho historii. Pojem autorského práva je definován a kapitola dále zmiňuje prameny autorského práva na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Krátce je pojednáno také o určení rozhodného práva a věcné příslušnosti autorského práva. Kapitola druhá rozebírá pojem autorského díla a jeho autora. Dále je pojednáno o výjimkách z autorského zákona a volných dílech. V kapitole třetí představuje autorka způsoby užití autorského díla, přicházející v úvahu v prostředí internetu a dále pojednává o smluvním a mimosmluvním užití děl v prostředí internetu. Kapitola čtvrtá až šestá se věnuje konkrétním druhům užití autorského díla na internetu. V těchto kapitolách jsou...
Právní aspekty big data
Čapek, Martin ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
1 RP - Právní aspekty big data, Martin Čapek, 2019 Abstrakt Zde prezentovaná rigorózní práce se primárně soustředí na komplikovaný vztah práva a dat jako takových, přičemž klade zvýšený důraz na jednotlivé právní aspekty využití velkoobjemových dat, tzv. big data, a jejich klíčovou roli pro moderní digitální ekonomiku. Samotná práce je rozdělena do tří stěžejních kapitol. První kapitola přináší spíše obecnější popis fenoménu big data a zároveň přibližuje možnosti jejich využití. Ve druhé kapitole je na big data, jakož i na data jako taková a jejich využití, nahlíženo optikou relevantních právních oblastí. Závěrečná kapitola pak odhaluje souhrn vybraných výzev, kterým využití dat obecně v digitálním světě čelí, přičemž se zároveň snaží předložit jejich teoretická řešení. V rámci první kapitoly bylo primárním cílem přiblížit fenomén big data širší právnické veřejnosti, aniž by tato byla zbytečně zatěžována technickými detaily. Deskripce big data se tak zaměřovala nejen na jejich typické znaky, ale zároveň na jejich zpracování a obecné využití ve společnosti, přičemž nebyla vynechána ani relevantní specifika využití v jednotlivých sektorech. Druhá kapitola jakožto stěžejní kapitola této práce věnuje v úvodu svou pozornost datům a informacím v kontextu práva, přičemž se zároveň pokouší zdůraznit rozdíly v...
Ochrana počítačových her a videoher
Kozlovský, Michal ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
60 10. Abstrakt v českém jazyce Ochrana počítačových her a videoher Tato práce se zabývá ochranou počítačových her a videoher, a to především jejich ochranou autorskoprávní, jelikož ta je oproti ostatním způsobům ochrany signifikantnější. Práce se zabývá možnostmi klasifikace videoher pod jednotlivé instituty autorského práva a jejich dopady na autorskoprávní ochranu videoher. V hlavní části je polemizováno, zdali český právní systém nabízí alternativu pro ochranu videoher pouze jako počítačových programů, přičemž práce se zaměřuje na alternativu v podobě ochrany videoher jako audiovizuálních děl. Tento možný přístup k řešení ochrany videoher je inspirován zahraniční literaturou s pokusem o alespoň částečné zasazení jejích závěrů a argumentace do kontextu českého právního řádu. První tři kapitoly práce obsahují úvod do tématu, zejména nastínění obsahu práce a popis motivace autora k psaní této práce. Dále se věnují vymezení pojmu videohra a poskytnutí stručného historického kontextu k ochraně videoher. Kapitola čtvrtá a pátá jsou stěžejními kapitolami této práce a zabývají se popisem pojmů autorského práva pro ochranu videoher stěžejních a v páté kapitole jsou pak tyto pojmy využity ke klasifikaci videoher v rámci autorského práva a dopadů autorskoprávní klasifikace videoher na ochranu videoher se zaměřením...
Internet a autorské právo
Horn, David ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
1 Internet a autorské právo Abstrakt Diplomová práce se zabývá úlohou a fungováním autorského práva v neustále se vyvíjejícím prostředí Internetu, jehož specifika s sebou přinášejí nutnost zvláštního legislativního přístupu k úpravě ochrany práv k tvůrčímu obsahu. Hlavním cílem práce je analyzovat právní aspekty významných způsobů užití autorských děl na Internetu, pojmenovat problematické oblasti autorskoprávní úpravy ve vztahu k online prostředí a zhodnotit vhodnost recentní unijní reformy autorského práva na jednotném digitálním trhu. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první dvě plní funkci obecného úvodu, další dvě jsou analyticko-deskriptivní a poslední poté již převážně analytická. Obsah první kapitoly je technickým základem úvah navazujících v kapitolách následujících. Výklad není limitován na pouhé pojmové vymezení Internetu, nýbrž také na charakteristiku stěžejních rysů jeho fungování, které významně ovlivňují efektivitu aplikace autorského práva v kyberprostoru. Řešena je rovněž otázka legitimity regulace Internetu, jež je shledána žádoucí. Druhá kapitola, popisující základní aspekty, principy a prameny autorského práva, poté představuje nezbytné teoretické východisko dalších úvah obsažených v diplomové práci. Shrnuje rovněž nejpalčivější výzvy, které internetové prostředí tradiční...
Smluvní právo autorské
Veselý, David ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Smluvní právo autorské Tématem diplomové práce je smluvní právo autorské. Záměrem práce je podat základní přehled z oblasti smluvního práva autorského se zaměřením na autorskoprávní licenční smlouvu. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola popisuje prameny autorského práva. Skládá se ze čtyř částí, ve kterých jsou postupně představeny základní mezinárodní prameny, právo Evropské unie, ústavní předpisy a zákonné a podzákonné předpisy. Druhá kapitola navazuje základními pojmy z oblasti autorského práva, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky smluvního práva autorského. Stěžejní část práce tvoří třetí a čtvrtá kapitola. Ve třetí kapitole je obecně vysvětlen pojem licencí a jejich rozdělení na smluvní, zákonné a nucené licence. Zároveň tato část představuje úvod pro čtvrtou kapitolu, která se zabývá autorskoprávní licenční smlouvou a tvoří jádro práce. Autorskoprávní licenční smlouva je ve čtvrté kapitole popsána od svého vzniku až po typické příklady zániku licence, kterými jsou zejména odstoupení od smlouvy, výpověď a zánik licence v souvislosti s právním nástupnictvím. Kromě vzniku a zániku licence popisuje kapitola subjekty, účel, předmět a obsah licenční smlouvy a podrobněji jsou rozebrány také obligatorní a fakultativní náležitosti autorskoprávní licenční smlouvy, dispozice s...
Opportunities and challenges: the current situation of copyright protection for document supply in China
Xing, Zhao
Purpose: This study aims to explore and articulate the copyright problems of document supply resulting from changes in the digital age in China, introducing current Chinese Copyright Law and “fair use” in library services and exploring the challenges and opportunities of copyright protection for document supply in China. Design: From statistical analysis of the changes to document delivery services in the digital age based on the professional experiences of National Library of China (NLC), copyright problems are presented. Current Chinese Copyright Law and “fair use” are introduced. The measures NLC has taken to protect copyright in document supply are summarized. Findings: With increasing digital document delivery, the potential risks of copyright infringement in document supply have become more and more serious; we must take proper steps to protect copyright, especially in the digital age in China. Value: This is the first article in English to describe the current situation of copyright protection for document supply in China. It also presents the problems based on the professional experiences of NLC and recommends solutions for the digital age today.
Plný text: idr-1379_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1379_3_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1379_2_video - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 239 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.