Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vnímání autority trenérů basketbalu z pohledu jejich svěřenců
Srníková, Kateřina ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vnímáním autority trenérů basketbalu z pohledu jejich svěřenců. Data byla získávána od hráček/hráčů basketbalu ve věku 14-19 let pomocí kvantitativní metody, prostřednictvím online dotazníku. Sesbíraná data byla zpracovávána pomocí programu Microsoft Excel a SPSS. Hlavním cílem práce je zjistit, jak svěřenci vnímají autoritu svých trenérů basketbalu. V práci jsou identifikovány různé formy autority vyskytující se u trenérů a následně určeno, která z nich převládá. Na základě získaných informací je zjišťováno, jak se vnímání autority trenéra liší v závislosti na osobnostních charakteristikách svěřence, jimiž jsou věk, pohlaví a vzdělání. Práce zkoumá také způsob jednání trenéra před svěřenci a to, jak celý tým vede. V práci je také popsáno, jaký je vliv rodičů svěřenců na vnímání autority. Práce je rozdělena na šest částí, první je část teoretická, ve které najdeme definice a teoretické ukotvení všech pojmů, jež jsou v práci zmiňovány. Další části se zabývají metodami práce. Následuje empirická, část, která se zabývá samotným procesem výzkumu, následnou analýzou výsledků, jejich interpretací a zhodnocením. V poslední části práce, tedy v závěru, jsou shrnuty veškerá zjištění a výstupy práce. K hlavním závěrům výzkumného šetření patří zjištění, že u trenérů převládá autorita...
Shareable Authority Reference Model
Wang, Jing
Lightning Talks (June 7), video záznam je k dispozici na: http://repozitar.techlib.cz/record/1274
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
JAK UČITELÉ UDRŽUJÍ KÁZEŇ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Kipor, Michael ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kázně na základních školách. V teoretické části práce jsou popsány nejběžnější projevy nekázně ve školním prostředí, jak nekázni předcházet a případné možnosti jak kázeňské přestupky řešit. Cílem empirické části práce je zjistit, jak se učitelé vypořádávají s nekázní žáků na 2. stupni základní školy a co žáky ovlivňuje v oblasti nedodržování pravidel ve vyučovacích hodinách. Výzkum je proveden metodou pozorování tříd a rozhovory s učiteli a žáky na základní škole v Praze. V závěru práce je shrnuta problematika kázně, různé pohledy na řešení kázně učiteli a důležité faktory, které žáci vnímají u učitelů za pozitivní nebo negativní. Aby byl průběh hodiny pro pracovní činnost maximálně efektivní, záleží jak na žácích, tak na práci a přístupu učitele. Klíčová slova: kázeň, nekázeň, učitel, chování žáka, autorita, výchova Název: JAK UČITELÉ UDRŽUJÍ KÁZEŇ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Autor: Michael Kipor Vedoucí práce: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Problematika kázně se zaměřením na 1. stupeň ZŠ.
Fast, David ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá problematikou kázně z pohledu filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, a zohledňuje také právní aspekt, který se opírá především o školní řád. Dále se autor zabývá vnitřními a vnějšími činiteli, které kázeň ovlivňují. Sem patří celá řada faktorů, např. autorita učitele nebo prostředí a klima třídy. Práce se dále snaží odpovědět na otázky, jaké jsou nejčastější kázeňské problémy, se kterými se lze setkat na našich základních školách, se zaměřením na děti mladšího školního věku, ale zároveň také nabízí výčet jednotlivých přístupů, forem a metod, které se nejčastěji užívají pro zvládání dané kázeňské problematiky nebo jsou dokonce prevencí nekázně. Autor také přibližuje specifika kázně na málotřídních školách, přičemž vychází z vlastních zkušeností. Zabývá se také tématem spolupráce rodiny a školy. Zvláštní kapitola je věnována dramatické výchově, jejího pozitivního vlivu na pochopení učiva, které se předává pomocí metod a technik dramatické výchovy. Děti byly také dlouhodobě pozorovány při práci s třídními pravidly. Ve výzkumu byli osloveni pedagogové, včetně ředitelů, kteří hovořili o svých zkušenostech s kázní na školách, zaznamenávali četnost výskytu konkrétních kázeňských přestupků a navrhovali řešení nekázně, zatímco rodiče popisovali,...
Připravenost začínajících učitelů základních škol na řešení výchovných problémů žáků
REZKOVÁ, Aneta
Tato diplomová práce je zaměřena na řešení výchovných problémů žáků. Její charakter je teoreticko-empirický. První část je teoretická a je zaměřena na vysvětlení odborných termínů, které souvisí s tématem práce. Shrnuje teoretické znalosti z oblasti o učitelích, zejména začínajících, dále pak vzdělávání pedagogů a právních předpisů, jež souvisejí s jejich prací. Závěr teoretické části je věnován autoritě, jejímu budování, výchově a postupech při nevhodném chování žáka. Dále pak kázni, jejím příčinám a nejčastějším kázeňským problémům na základních školách. V empirické části je popsáno, jak bylo postupováno v kvalitativním výzkumném šetření dané diplomové práce. Nejprve jsou uvedeny výzkumné otázky, následně se věnuji sběru dat a jejich analýze. Po metodologické části následuje zpracování výzkumného šetření a odpověď na otázku, zda jsou začínající učitelé připraveni se vypořádat s výchovnými problémy svých žáků.
Učitel a autorita
VOJTOVÁ, Veronika
Diplomová práce se primárně zaměřuje na utváření a podobu učitelské autority. Představuje jednotlivé typy autority, snaží se přiblížit, co autoritu ovlivňuje a jak jednoduché je autoritu ztratit. V práci se také pojednává o učiteli jako nositeli autority a o problematice autority jako spolutvůrce kázně ve třídě. Cílem praktické části je zmapovat problematiku autority a kázně v jedné třídě SŠ. Výzkum má dvě fáze. První je záznam pozorování 10 hodin odučených začínajícím učitelem ve třídě, kterou ostatní učitelé označili jako neukázněnou. Pozorování zachycuje snahu učitele nastavit pravidla ve třídě a nastolit v ní atmosféru spolupráce. Toto pozorování je ve druhé fázi doplněno dotazníkovým šetřením "Hodnocení učitele žákem" (dle Holeček, 2014: s. 203, 204). Z výsledného šetření vyplývá, že třída učitele vnímá jako pozitivní autoritu, která vzbuzuje zájem o svůj předmět a vnímají daného pedagoga jako vstřícného člověka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.