Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 162 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie řízení životního cyklu produktu v podniku
Dobešová, Lenka ; Trojánek, Zdeněk (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na udržitelný rozvoj podniku s využitím PLM systému v prostředí průmyslového podniku, který se zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu (PLM), na něj kladené nároky a přínosy. Následuje analýza současného IT prostředí, která obsahuje podklady pro úpravu stávajícího systému, díky kterým je možné snížit úzká místa ve štíhlé výrobě podniku, zamezit plýtvání času i materiálu, a především dosáhnout udržitelného rozvoje při stávající strategii.
Konstrukce přípravku pro obrábění tvarové součásti
Foltýn, Jan ; Mazal, Pavel (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou upínacích přípravků. Cílem bylo navrhnout efektivní upínací řešení pro obrábění součástí na frézce. Upínací řešení bylo navrženo a posléze ověřeno sérií výpočtů. Hlavní cíl i dílčí cíle se podařilo splnit. Výstupem je návrh upínacího přípravku, který zvládne upnout zadanou součást. Následně bylo na základě výpočtů rozhodnuto o použití čtyř těchto přípravků na jednom stole obráběcího centra. Při výpočtu vhodné varianty rozvržení upínačů byl proveden odhad časové náročnosti úkonů, které provádí obsluha stroje. Práce nabízí přehled používaných materiálů a stojů v automobilovém průmyslu. Dále pak rešerši upínačů a upínacích systémů. Dotýká se též problému optimalizace výroby a poptávce po možnostech, jak zrychlit výrobní proces.
Design silničního tahače na elektrický pohon
Gábriž, Michal ; Paliatka, Peter (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je design silničního tahače s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, které se promítají do koncepčního návrhu vozidla splňujícího ergonomické, technické a vizuální aspekty.
Research and Development in Automotive Industry: Comparison of Sweden and the Czech Republic
Vitko, Katsiaryna ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
The Master’s thesis is focuses on the comparison of the impact of fiscal policy on Research and Development in the automotive industry between Czech Republic and Sweden. Through evaluation of the current situation in the automotive industry, it compares the development in automotive industry with help of indicators that affect it. It also seeks for impulses for improvements in R&D of the Czech Republic and Sweden.
Návrh nízko-příkonového interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace
Šojdr, Marek ; Kledrowetz, Vilém (oponent) ; Prokop, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu integrovaného regulátoru napětí. V práci jsou rozebrány topologie lineárních regulátorů napětí a jejich stabilita. Část práce se zabývá popisem a simulacemi bloků zvolené topologie regulátoru. Práce popisuje úskalí návrhu integrovaného obvodu v automobilovém průmyslu. V práci je vysvětleno zapojení navrhnutého regulátoru. Práce se zaměřuje také na stabilitu zapojení. Následně prezentuje provedené simulace. Probírá problematiku layoutu integrovaných obvodů a navrhnutého napěťového regulátoru.
Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu
EGNER, Jakub
Diplomová práce "Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu" se zabývá problematikou provádění elektrických testů v automobilovém průmyslu. V této práci je rozebrán obecný popis důvodů pro provádění elektrických testů i samotné elektrické testy dle zákaznické normy LV 124. Dále je navržen a vytvořen ovládací program, který automatizuje provádění těchto testů při využití dostupných zařízení na oddělení PS-SD/EPS-Bj firmy Robert Bosch spol. s.r.o., který je následně otestován v praxi.
The impact of electric vehicles on the automobile industry
Pavelková, Adéla ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je identifikovat aktuální a budoucí význam elektrických vozidel. Vedle globální situace zkoumá práce také vývoj v Číně, Evropě, Norsku a Spojených Státech. Ke zjištění budoucí pozice elektrických vozidel na automobilovém průmyslu byla použita analýza trendu a Bassův Model Difúze. Výsledky ukázaly, že v roce 2035 se podíl prodejů elektrických vozidel bude blížit hranici 50 % ve všech analyzovaných oblastí. Výjimkou je Norsko, kde je trh s elektrickými auty již rozvinut. Dále byla použita korelační analýza ke změření vztahu mezi prodeji elektrických vozidel a vozidel se spalovacím motorem. Bylo ukázáno, že korelace je relativně silná se stejným znaménkem. Prodeje jsou ovlivněny podobnými faktory. Navíc byla změřena korelace mezi prodeji elektrických vozidel a cenou benzinu. Koeficient vyšel pozitivně. Nakonec byla aplikovaná regresní analýza k vypočítání křížové elasticity poptávky mezi elektrickými vozidly a vozidly se spalovacím motorem. Bylo dokázáno, že tato vozidla jsou substituty. To znamená, že cena vozidel se spalovacím motorem ovlivňuje prodeje elektrických aut.
Srovnání inovací automobilového průmyslu v zemích V4.
Jakubčík, Petr ; Krška, Petr (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání inovací automobilového průmyslu v zemích Visegrádské čtyřky. Srovnává vývoj automobilové produkce v jednotlivých zemích včetně ekonomických ukazatelů, které ji ovlivňují. Dále vyhledává podněty k inovacím v České republice a hledá důvody inovačních aktivit a navrhuje možnosti investic pro inovace.
Lepení v autoprůmyslu
Krejčí, Adam ; Hanáčková, Pavla (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce zpracovává literární studii o technologii lepení. Pojednává o výhodách a nevýhodách lepení, návrhu lepeného spoje, technologickém postupu lepení a rozdělení lepidel. Zmiňuje i některé materiály používané při stavbě karoserie a jejich vlastnosti. Zaměřuje se na oblast automobilního průmyslu a použití technologie lepení při stavbě karoserie. Porovnává původní a moderní technologii používanou při stavbě karoserie autobusu. V experimentální části se práce zaměřuje na vliv povrchové úpravy při lepení kovu na kov na výslednou smykovou pevnost.
Zapojení dodavatelů v rané fázi projektu u vybraného podniku
ZADINOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce popisuje zapojení dodavatelů v počáteční fázi projektu ve vybrané společnosti a zaměřuje se na automobilový průmysl. Cílem práce je porovnat obecnou metodologii projektového řízení s konkrétní metodikou zvolené společnosti. Rovněž řeší konkrétní případ zpoždění zapojení dodavatele do projektu, který způsobil negativní dopad na zisk a marži. Tato práce analyzuje situaci do hloubky a přichází s řešením pro budoucí projekty a současně ověřuje ekonomickou efektivnost návrhů řešení na současném projektu, kde se vyskytuje podobný problém.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 162 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.