Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The pathogenesis of autism in relation to maternal antibodies: from molecule to connectome
Rusková, Lívia ; Jiruška, Přemysl (vedoucí práce) ; Míková, Hana (oponent)
Autizmus je neurologická choroba ktorá postihuje prevažne chlapcov. Preukazuje sa anti- sociálnym a stereotypným správaním s nízkou úrovňou empatie. Doposiaľ sa pracovalo hlavne s pôvodom genetickým, no posledné roky sa štúdie začali sústreďovať aj na imunitný systém matky. Táto práca zhŕňa hlavne poznatky o materských autoreaktívnych protilátkach ktoré rozpoznávajú špecifické proteíny dôležité pre vývoj mozgu. Sústreďuje sa na funkciu jednotlivých proteínov v neurogenezii a ich možné prepojenie s patologickým konektomom autistického mozgu. Kľúčové slová: autismus, materské protilátky, konektom, vývoj mozku,
Podoby edukační aktivizace u dospělých osob s poruchou autistického spektra
Polák, Viktor ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce hovoří o fenoménu autismus z pohledu vzdělávání a edukační aktivizace u dospělých osob. Celý text je rozdělen na dvě pomyslné části. První teoretická část pojednává o možnostech chápání pojmu autismus, obratu v náhledu na postižení směrem k integraci a inkluzi, filosofickém zamýšlení nad důležitostí pozitivního uchopení problematiky a praktickými možnostmi realizace vzdělávání a edukační aktivizace. V následné empirické části je práce zaměřena na kvalitativní strategii výzkumu, který za využití metod pozorování a rozhovoru zkoumá možné podoby vzdělávání a edukační aktivizace u dospělých osob s autismem. Výzkum probíhal v prostředí Domova Maxov v Jizerských horách a účastnilo se ho deset respondentů z řad asistentů tohoto zařízení, kdy každý z nich stojí v klíčovém postavení vůči alespoň jednomu uživateli služby s autismem. Zkoumaní klienti jsou uživatelé služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem. V metodologii výzkumu diplomové práce bylo využito pozorování činnosti prováděné ve spolupráci klienta s klíčovým asistentem a rozhovorů v polostrukturované podobě, které se opíraly o pozorovanou činnost a zkoumaly možnosti vzdělávání a edukační aktivizace tematizovaných klientů. KLÍČOVÁ SLOVA autismus, postižení, vzdělávání, aktivizace, inkluze, výchova,...
Vzdělávání dítěte s narušenou komunikační schopností na základní škole běžného typu
Dudáčková, Gabriela ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá vzděláváním dětí s komunikačními problémy na běžné základní škole. V teoretické části je popsán ontogenetický vývoj řeči, poruchy řeči a jazykové roviny. Druhá kapitola se zabývá komunikací a narušenou komunikační schopností. Je zde také zařazena podkapitola o autismu, Aspergerově syndromu, vývojové dysfázii a zásadách komunikace s dětmi s výše zmíněným znevýhodněním. Jsou zde také vysvětleny pojmy alternativní a augmentativní komunikace, pojem inkluze s jeho legislativním rámcem a vývojem po roce 1989, kde je zmíněn Rámcově vzdělávací plán a stručná charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk a matematika. Praktická část popisuje zvládání první třídy u dětí s autismem, vývojovou dysfázii a Aspergerovým syndromem. Zvláště pak zvládání matematiky a Českého jazyka. Jsou zde zpracované případové studie a rozhovory s učitelkami, které tyto děti vedly v první třídě. V závěru je uvedeno několik doporučení pro pedagogickou praxi.
Analýza problematických míst při zvládání matematiky u žáků s poruchou autistického spektra (a jejich vztah ke kognitivnímu zpracovávání žáků)
Sotáková, Hana ; Rendl, Miroslav (vedoucí práce) ; Pavelková, Isabella (oponent) ; Bazalová, Barbora (oponent)
Disertační práce se zabývá tématem zpracovávání matematických úloh u žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a problematických míst při jejich řešení. Cílem práce je popsat způsob, jakým žáci s PAS přistupují k matematickým úlohám a zpracovávají je. Zaměřujeme se především na to, zda je možné u daných žáků najít odlišné postupy než u žáků běžných a zda tyto postupy vykazují určitá specifika odpovídající odlišným kognitivním postupům. V teoretické části práce objasňujeme svá východiska. Nejprve vytváříme rámec pro pochopení komplexnosti problematiky autismu, dále se zabýváme psychologickými teoriemi zkoumajícími danou problematiku a popisujeme specifika výoje jedinců s PAS v období adolescence. Poté reflektujeme studie zabývající se matematickými schopnostmi u žáků s PAS. Matematika bývá považována za "silnou" oblast u žáků s PAS a není dostatečně prozkoumána, což zdůrazňují i některé zahraniční studie (např. Oswald et al., 2016). Empirická část je založena na kvalitativní metodologii a zabývá se srovnáním zpracování matematických úloch šesti žáků s PAS s jejich intaktními spolužáky. Snažíme se zde nejen dokumentovat rozdíly a styčné body v řešení žáků, ale také analyzovat kognitivní postupy žáků s PAS a akcentovat specifika vycházející z poruchy autistického spektra. Naše závěry ukazují, že i...
Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole - případová studie žáka základní školy a víceletého gymnázia
Ďurišová, Lenka ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Špačková, Klára (oponent)
The topic of this thesis is "Pupil with Autism Spectrum Disorder in a Mainstream School - Case Study of a Pupil in Elementary School and Secondary School". The first, theoretical, part of the thesis deals with autism spectrum disorders (ASD) and diagnostics; it will also address current legislative changes of the educational system in the Czech Republic as well as the counseling system, school counseling centers, and school counseling facilities. The second, practical, part will deal with the process of educating pupils with ASD in mainstream elementary schools and secondary schools. The aim of my research was to determine how pupils with ASD were able to integrate into a standard primary school and secondary. I focused on approaches and methods used in the educational process, especially on structured learning, as well as on the teachers' readiness to integrate pupils with special educational needs. The research was conducted in České Budějovice, at the J. Š. Baar Elementary School and Kindergarten, and at the J. V. Jirsík Gymnasium. I used the observation method, interviews with the legal representatives of both pupils, teachers and teachers' assistants, and direct work with autistic pupils; I also had the opportunity to teach the pupil at the gymnasium during my teaching practice as part of my...
Pasparta - nakladatelství s cílem informovat o poruchách autistického spektra
Ullsperger, Adam ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Tato práce si klade za cíl představit Nakladatelství Pasparta, které upíná svoje tvůrčí síly ke zlepšení informovanosti veřejnosti o poruše autistického spektra. První kapitola vymezuje pojem nakladatelství a obsahuje stručnou historii nakladatelského podnikání v českých zemích. Druhá kapitola popisuje okolnosti vzniku nakladatelství, jeho charakteristiku a obsahuje chronologický přehled jeho tvorby, rozdělené podle čtyř kategorií: Beletrie, Pro děti, Odborná lieratura o autismu a Psychologie. Tento přehled končí červnem 2019, ale obsahuje také zatím nevydanou literaturu a stručné seznámení s plány do budoucna. Praktická část obsahuje také analýzu činnosti nakladatelství, která souvisí se sociálním podnikáním Pasparty a zaměstnáváním autistických osob. Třetí kapitola se věnuje tomu, jak celá spolupráce funguje po praktické i právní stránce. Obsahuje také popis toho, jak probíhá v Paspartě nakladatelská tvorba, kdo v ní představuje autorský kolektiv a rozebírá také motivaci nakladatelství. Poslední část ukazuje, jaká ocenění Pasparta získala za celou dobu své existence.
Vzdělávání žáků na Praktické škole dvouleté
Bejšovcová, Jitka ; Blažková, Veronika (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
Diplomová práce Vzdělávání žáků na Praktické škole dvouleté je zaměřená na pozorování výkonů žáků při vyučování ve dvou stěžejních předmětech, Příprava pokrmů a Zdravotní výchova, ze kterých žáci skládají závěrečné teoretické a praktické zkoušky. Složením zkoušky získávají žáci osvědčení o ukončení studia a získání kvalifikace pro pomocné práce při přípravě pokrmů. Cílem práce jsou výukové aktivity s kognitivními, afektivními a psychomotorickými cíli odpovídajícími schopnostem a možnostem rozvoje osobnosti obou sledovaných žáků v uvedených oborech. Ve studii sleduji a zaznamenávám přípravu a průběh vyučovacích hodin, výkony dvou žáků, kteří jsou hlavními účastníky studie. Práce má za úkol poukázat na možnost vzniku problémů a jejich řešení při výuce žáků s diagnózou autismus (PAS), střední mentální retardace (SMR), postižení vývoje řeči, Aspergerovým syndromem a lehkou mentální retardací (LMR). Dlouhodobé sledování obou žáků v edukačním procesu nabízí možná řešení, v předcházení neúspěchu či komplikacím, při získávání požadovaných klíčových kompetencí, vedoucích ke zdárnému složení závěrečné zkoušky, možnosti zařazení do pracovního procesu, k co nejkvalitnějšímu běžnému životu či k pokračování studia na odborném učilišti. V teoretické části jsou zaznamenány a popsány diagnózy a anamnézy obou žáků,...
Život sourozence dítěte s poruchou autistického spektra
BUŘIČOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zabývá zdravými sourozenci v rodinách s dítětem s poruchou autistického spektra. Cílem práce bylo zjistit a popsat, jak ovlivňuje porucha autistického spektra u dítěte život jeho zdravého sourozence. K naplnění výše formulovaného cíle byl využit kvalitativní výzkum. V souladu se zvolenou strategií byl výzkumný vzorek vybrán metodou komunikační sněhové koule. Výzkumným vzorkem jsou rodiče dětí s poruchou autistického spektra a jejich zdravé děti. Data byla získána metodou dotazování, technikou neřízeného (hloubkového) rozhovoru a byla vyhodnocena pomocí metody vytváření trsů. Z výsledků rozhovorů s rodiči je patrné, že sourozenci dětí s PAS jsou v některých oblastech omezováni svými sourozenci a jsou na ně kladeny ze strany rodičů daleko větší nároky než na sourozence s postižením, a to v rovině sociální (ohleduplnost, tolerantnost a samostatnost), v zájmové oblasti a oblasti vzdělávání, kdy od nich rodiče očekávají výborné studijní výsledky a další rozvoj. Výsledky dále poukazují na skutečnost, že si zdraví sourozenci uvědomují své omezení a postavení v rodině. Jsou si také vědomi, že díky zkušenosti se sourozencem s autismem mají větší nadhled a během života se sourozencem s PAS získali větší pochopení pro ostatní jedince s postižením. Předpokládaný přínos pro praxi je upozornit na toto téma ostatní rodiče a odborníky, kteří mnohdy zapomínají na práci se zdravými sourozenci dětí s poruchou autistického spektra.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.