Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Role asistenčního psa u osob s poruchou autistického spektra
Cihlářová, Kristýna ; Jamrichová, Jana (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce se zabývá rolí asistenčního psa u osob s poruchou autistického spektra a jeho přínosem. Cílem práce je zjistit, jaký vliv má pes na socializaci dětí s PAS a to v rámci školy, při zájmových činnostech a jaký vliv má na fungování v rámci celé společnosti. Práce shrnuje názory sociálních pracovníků a rodičů, kteří mohou vzhledem k vlastním zkušenostem zhodnotit komplexně přínos asistenčního psa pru tuto klientskou skupinu. Práce je rozdělená na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu poruchy autistického spektra, etiologii, klasifikaci, diagnostice, oblasti rozvoje sociálních dovedností a socializace u osob s poruchami autistického spektra. Dále se věnuje tématice asistenčních psů, canisterapie, výcviku a výběru psa, organizacím, které se této skupině klientů věnují. Popisuje podrobněji činnost jedné vybrané organizace tak, aby v komplexním pohledu zachytila proces, jakým způsobem může fungovat asistenční pes a jeho výcvik u osob s PAS. Výzkumná část vymezuje cíl výzkumu, kterým je zjistit roli asistenčních psů na socializaci u osob s poruchami autistického spektra. Dále popisuje výzkumné otázky, kterými jsou: Jak přispívá asistenční pes k socializaci dítěte s PAS ve společnosti? Jak přispívá asistenční pes k socializaci dítěte s PAS ve škole? Jak...
Analýza problematických míst při zvládání matematiky u žáků s poruchou autistického spektra (a jejich vztah ke kognitivnímu zpracovávání žáků)
Sotáková, Hana ; Rendl, Miroslav (vedoucí práce) ; Pavelková, Isabella (oponent) ; Bazalová, Barbora (oponent)
Disertační práce se zabývá tématem zpracovávání matematických úloh u žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a problematických míst při jejich řešení. Cílem práce je popsat způsob, jakým žáci s PAS přistupují k matematickým úlohám a zpracovávají je. Zaměřujeme se především na to, zda je možné u daných žáků najít odlišné postupy než u žáků běžných a zda tyto postupy vykazují určitá specifika odpovídající odlišným kognitivním postupům. V teoretické části práce objasňujeme svá východiska. Nejprve vytváříme rámec pro pochopení komplexnosti problematiky autismu, dále se zabýváme psychologickými teoriemi zkoumajícími danou problematiku a popisujeme specifika výoje jedinců s PAS v období adolescence. Poté reflektujeme studie zabývající se matematickými schopnostmi u žáků s PAS. Matematika bývá považována za "silnou" oblast u žáků s PAS a není dostatečně prozkoumána, což zdůrazňují i některé zahraniční studie (např. Oswald et al., 2016). Empirická část je založena na kvalitativní metodologii a zabývá se srovnáním zpracování matematických úloch šesti žáků s PAS s jejich intaktními spolužáky. Snažíme se zde nejen dokumentovat rozdíly a styčné body v řešení žáků, ale také analyzovat kognitivní postupy žáků s PAS a akcentovat specifika vycházející z poruchy autistického spektra. Naše závěry ukazují, že i...
Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole - případová studie žáka základní školy a víceletého gymnázia
Ďurišová, Lenka ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Špačková, Klára (oponent)
The topic of this thesis is "Pupil with Autism Spectrum Disorder in a Mainstream School - Case Study of a Pupil in Elementary School and Secondary School". The first, theoretical, part of the thesis deals with autism spectrum disorders (ASD) and diagnostics; it will also address current legislative changes of the educational system in the Czech Republic as well as the counseling system, school counseling centers, and school counseling facilities. The second, practical, part will deal with the process of educating pupils with ASD in mainstream elementary schools and secondary schools. The aim of my research was to determine how pupils with ASD were able to integrate into a standard primary school and secondary. I focused on approaches and methods used in the educational process, especially on structured learning, as well as on the teachers' readiness to integrate pupils with special educational needs. The research was conducted in České Budějovice, at the J. Š. Baar Elementary School and Kindergarten, and at the J. V. Jirsík Gymnasium. I used the observation method, interviews with the legal representatives of both pupils, teachers and teachers' assistants, and direct work with autistic pupils; I also had the opportunity to teach the pupil at the gymnasium during my teaching practice as part of my...
Application of new methods and technologies in mice models of autism research
Nováková, Rozálie ; Kubik-Zahorodna, Agnieszka (vedoucí práce) ; Telenský, Petr (oponent)
Porucha autistického spektra (PAS), pervazivní neurovývojové onemocnění, se vyskytuje u 2 % světové populace. Jedinci s PAS nevykazují pouze repetitivní chování, narušené sociální chování a poruchu komunikace, ale také mnoho komorbidních onemocnění. Přesná patologie je stále neznámá, ale z dosavadních studií vyplývá, že by tato porucha mohla být způsobena komplexní kombinací faktorů genetických, epigenetických a faktorů prostředí. Myší modely s PAS umožňují získání širších informací o této nemoci a mohou přispět k vývoji léčiv či dokonce mohou vést k nalezení cesty vyléčení autismu. Jelikož je známo přes tisíc genů spojených s PAS, existuje i obrovské množství myších modelů. Toto množství vytváří tlak na zvýšení efektivity a automatizaci behaviorálních testů. Dva nové přístupy se snaží vyhovět těmto požadavkům: Intellicage - nová plně automatizovaná klec vytvořená pro vysoce detailní dlouhodobé sledování spontánního chování a kognitivních schopností myší v jejich domácím prostředí - a Digitally Ventilated Cage (DVC) - standardní domácí klec kontinuálně sledující aktivitu myší. Tyto a další vlastnosti dělají z obou užitečný nástroj ke studiu behaviorálního chování myší a hlavně myších modelů s PAS.
Tvorba snoezelen místnosti pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením
Hůrková, Lucie ; Volemanová, Marja Annemiek (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce se zabývá tvorbou Snoezelen místnosti, jejími charakteristikami a vlastnostmi. Blíže se věnuje tvorbě snoezelenu pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se vzdělávají na základních školách speciálních. Práce popisuje cílovou skupinu, definuje snoezelen metodu a popisuje její vznik a vývoj u nás a v zahraničí. Hlavním cílem práce je čtenáři přiblížit, jak místnosti vznikají, a co je zapotřebí vědět, než se rozhodne pustit do realizace snoezelen místnosti. Tyto informace práce čerpala především od speciálních pedagožek, které snoezeleny provozují v zařízeních, kde působí např. na školách. Diplomová práce se dotýká i tématu vzdělávání na speciálních školách, metod práce s těmito žáky a popisuje druhy expresivních terapií, terapií, bazální stimulaci a stimulaci smyslů. Práce též reflektuje kvalifikační kurz Snoezelen- MSE v teorii a praxi, který byl hlavním zdrojem. Výstupem práce je navržený model místnosti, popis vybavení a aktivity, které jsou vhodné pro práci se znevýhodněnými žáky.
The Role of Video Games in Health Care and Medical Training
Gálíková, Markéta ; Langerová, Petra (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with possible use of videogames and gaming-related technology in medical training and healthcare. General public often consider games as a waste of time or as a purely entertaining. Therefore, the aim of this thesis is to provide evidence of their usefulness and positive impacts on the field of medical training and healthcare. First part of this work refers to and critically analyses the impact of videogames on medical training of students, physicians and even patients. While in the second part the way of using computer games in healthcare is discussed. For example, they can be used in the therapy of children diagnosed with autism spectrum disorder or cerebral palsy, also as a way of reducing pain or discovering new biochemical structures. The intention is to cover, apart from gaming, also related technology like virtual reality and augmented intelligence which even enhances the experience of medical training or usage in healthcare.
Život sourozence dítěte s poruchou autistického spektra
BUŘIČOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zabývá zdravými sourozenci v rodinách s dítětem s poruchou autistického spektra. Cílem práce bylo zjistit a popsat, jak ovlivňuje porucha autistického spektra u dítěte život jeho zdravého sourozence. K naplnění výše formulovaného cíle byl využit kvalitativní výzkum. V souladu se zvolenou strategií byl výzkumný vzorek vybrán metodou komunikační sněhové koule. Výzkumným vzorkem jsou rodiče dětí s poruchou autistického spektra a jejich zdravé děti. Data byla získána metodou dotazování, technikou neřízeného (hloubkového) rozhovoru a byla vyhodnocena pomocí metody vytváření trsů. Z výsledků rozhovorů s rodiči je patrné, že sourozenci dětí s PAS jsou v některých oblastech omezováni svými sourozenci a jsou na ně kladeny ze strany rodičů daleko větší nároky než na sourozence s postižením, a to v rovině sociální (ohleduplnost, tolerantnost a samostatnost), v zájmové oblasti a oblasti vzdělávání, kdy od nich rodiče očekávají výborné studijní výsledky a další rozvoj. Výsledky dále poukazují na skutečnost, že si zdraví sourozenci uvědomují své omezení a postavení v rodině. Jsou si také vědomi, že díky zkušenosti se sourozencem s autismem mají větší nadhled a během života se sourozencem s PAS získali větší pochopení pro ostatní jedince s postižením. Předpokládaný přínos pro praxi je upozornit na toto téma ostatní rodiče a odborníky, kteří mnohdy zapomínají na práci se zdravými sourozenci dětí s poruchou autistického spektra.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.