Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Application of new methods and technologies in mice models of autism research
Nováková, Rozálie ; Kubik-Zahorodna, Agnieszka (vedoucí práce) ; Telenský, Petr (oponent)
Porucha autistického spektra (PAS), pervazivní neurovývojové onemocnění, se vyskytuje u 2 % světové populace. Jedinci s PAS nevykazují pouze repetitivní chování, narušené sociální chování a poruchu komunikace, ale také mnoho komorbidních onemocnění. Přesná patologie je stále neznámá, ale z dosavadních studií vyplývá, že by tato porucha mohla být způsobena komplexní kombinací faktorů genetických, epigenetických a faktorů prostředí. Myší modely s PAS umožňují získání širších informací o této nemoci a mohou přispět k vývoji léčiv či dokonce mohou vést k nalezení cesty vyléčení autismu. Jelikož je známo přes tisíc genů spojených s PAS, existuje i obrovské množství myších modelů. Toto množství vytváří tlak na zvýšení efektivity a automatizaci behaviorálních testů. Dva nové přístupy se snaží vyhovět těmto požadavkům: Intellicage - nová plně automatizovaná klec vytvořená pro vysoce detailní dlouhodobé sledování spontánního chování a kognitivních schopností myší v jejich domácím prostředí - a Digitally Ventilated Cage (DVC) - standardní domácí klec kontinuálně sledující aktivitu myší. Tyto a další vlastnosti dělají z obou užitečný nástroj ke studiu behaviorálního chování myší a hlavně myších modelů s PAS.
Tvorba snoezelen místnosti pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením
Hůrková, Lucie ; Volemanová, Marja Annemiek (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce se zabývá tvorbou Snoezelen místnosti, jejími charakteristikami a vlastnostmi. Blíže se věnuje tvorbě snoezelenu pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se vzdělávají na základních školách speciálních. Práce popisuje cílovou skupinu, definuje snoezelen metodu a popisuje její vznik a vývoj u nás a v zahraničí. Hlavním cílem práce je čtenáři přiblížit, jak místnosti vznikají, a co je zapotřebí vědět, než se rozhodne pustit do realizace snoezelen místnosti. Tyto informace práce čerpala především od speciálních pedagožek, které snoezeleny provozují v zařízeních, kde působí např. na školách. Diplomová práce se dotýká i tématu vzdělávání na speciálních školách, metod práce s těmito žáky a popisuje druhy expresivních terapií, terapií, bazální stimulaci a stimulaci smyslů. Práce též reflektuje kvalifikační kurz Snoezelen- MSE v teorii a praxi, který byl hlavním zdrojem. Výstupem práce je navržený model místnosti, popis vybavení a aktivity, které jsou vhodné pro práci se znevýhodněnými žáky.
The Role of Video Games in Health Care and Medical Training
Gálíková, Markéta ; Langerová, Petra (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with possible use of videogames and gaming-related technology in medical training and healthcare. General public often consider games as a waste of time or as a purely entertaining. Therefore, the aim of this thesis is to provide evidence of their usefulness and positive impacts on the field of medical training and healthcare. First part of this work refers to and critically analyses the impact of videogames on medical training of students, physicians and even patients. While in the second part the way of using computer games in healthcare is discussed. For example, they can be used in the therapy of children diagnosed with autism spectrum disorder or cerebral palsy, also as a way of reducing pain or discovering new biochemical structures. The intention is to cover, apart from gaming, also related technology like virtual reality and augmented intelligence which even enhances the experience of medical training or usage in healthcare.
Život sourozence dítěte s poruchou autistického spektra
BUŘIČOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zabývá zdravými sourozenci v rodinách s dítětem s poruchou autistického spektra. Cílem práce bylo zjistit a popsat, jak ovlivňuje porucha autistického spektra u dítěte život jeho zdravého sourozence. K naplnění výše formulovaného cíle byl využit kvalitativní výzkum. V souladu se zvolenou strategií byl výzkumný vzorek vybrán metodou komunikační sněhové koule. Výzkumným vzorkem jsou rodiče dětí s poruchou autistického spektra a jejich zdravé děti. Data byla získána metodou dotazování, technikou neřízeného (hloubkového) rozhovoru a byla vyhodnocena pomocí metody vytváření trsů. Z výsledků rozhovorů s rodiči je patrné, že sourozenci dětí s PAS jsou v některých oblastech omezováni svými sourozenci a jsou na ně kladeny ze strany rodičů daleko větší nároky než na sourozence s postižením, a to v rovině sociální (ohleduplnost, tolerantnost a samostatnost), v zájmové oblasti a oblasti vzdělávání, kdy od nich rodiče očekávají výborné studijní výsledky a další rozvoj. Výsledky dále poukazují na skutečnost, že si zdraví sourozenci uvědomují své omezení a postavení v rodině. Jsou si také vědomi, že díky zkušenosti se sourozencem s autismem mají větší nadhled a během života se sourozencem s PAS získali větší pochopení pro ostatní jedince s postižením. Předpokládaný přínos pro praxi je upozornit na toto téma ostatní rodiče a odborníky, kteří mnohdy zapomínají na práci se zdravými sourozenci dětí s poruchou autistického spektra.
Děti s autismem a jejich integrace do společnosti z perspektivy primárních pečovatelů
Bergerová, Klára ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Matoušek, Petr (oponent)
Tato práce se věnuje tématu autismu ze společensky vědního úhlu pohledu. Konkrétně se zabývá integrací dětí s poruchou autistického spektra (PAS) do společnosti. Tato oblast není tak prozkoumaná na území České republiky, jako je tomu v zahraničí. Z toho důvodu jsem zvolila výzkum integrace určité skupiny dětí s PAS do společnosti jako vhodné téma k výzkumu. Cílem výzkumu je zmapovat jaké problémy se objevují při integraci dětí s PAS do společnosti, jaké okolnosti přispívají ke snazší integraci, které jsou naopak překážkami a jakou roli v tomto procesu hrají rodiče dětí s PAS. Práce se zaměřuje na interakce dítěte s okolním světem ve veřejném prostoru - veřejná hromadná doprava, vzdělávací instituce, okolí apod. Výstupem práce je shrnutí poznatků z výzkumu, které by měly mapovat problematické aspekty integrace dítěte do společnosti. Data jsem získala skrze kvalitativní výzkum v podobě hloubkových, polostrukturovaných rozhovorů s primárními pečovateli dětí s PAS. Rodiče, prarodiče a jiní primární pečovatelé dětí s PAS s nimi prožívají proces začleňování do společnosti krůček po krůčku a jsou schopni zhodnotit hlavní úskalí integrace dítěte do společnosti.
Biologické determinanty vzniku a vývoje protikladných psychických a behaviorálních znaků asociovaných s poruchami autistického spektra a Williamsovým syndromem
Buriánková, Klára ; Šolc, Roman (vedoucí práce) ; Drábová, Jana (oponent)
Williamsův syndrom je genetické onemocnění způsobené mikrodelecí na chromosomu 7, konkrétně v oblasti 7q11.23. Mezi jeho hlavní fenotypové projevy patří typické faciální rysy, mírná mentální retardace, kardiovaskulární problémy (zejména v podobě supravalvulární aortální stenózy) a poruchy endokrinní a gastrointestinální povahy. Williamsův syndrom je zejména známý pro svůj specifický behaviorálně-kognitivní profil, který lidem s tímto syndromem propůjčuje velmi přátelskou, až hypersociální a upovídanou povahu. Tento neuropsychologický profil je často považován za pravý opak psychologického profilu, kterým se vyznačují pacienti s poruchami autistického spektra. Jedinci s těmito poruchami často trpí sociálními úzkostmi, sníženou komunikativností a problémy s navazováním a udržováním sociálních interakcí. Mnohé vědecké studie využily nápadně kontrastních neuropsychologických fenotypů těchto dvou poruch k vystopování biologických příčin, které by mohly determinovat dané povahové rysy. Z několika studií vyplývá, že malá genetická rodina TFII-I ležící právě v kritické oblasti spojované s Williamsovým syndromem by mohla mít zásadní vliv na povahové znaky určující míru sociálnosti a komunikativnosti. Klíčová slova: Williamsův syndrom, poruchy autistického spektra, syndrom duplikace 7q11.23 oblasti, TFII-I...
Strukturované učení ve školní praxi a jeho využití při vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra
Pavlištíková, Alena ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce představuje strukturované učení a jeho využití ve třídách, kde se vzdělávají děti s poruchou autistického spektra. Výzkum se zaměřuje na to, jak pedagogičtí pracovníci aplikují principy strukturovaného učení při vzdělávání jednotlivých žáků. Naším záměrem je propojení výzkumu s praxí. Zvolili jsme kvalitativní šetření, abychom mohly jít do hloubky zvolené problematiky. Vycházíme z analýz rozhovorů s pedagogickými pracovníky. Chceme objasnit, jaké jsou výhody a nevýhody této metody. Zajímá nás, proč pedagogičtí pracovníci doporučují strukturované učení pro děti s PAS dalším pedagogům, asistentům a rodičům. Zkušenosti z výzkumu chceme předat ostatním pedagogům pro další využití v jejich každodenní praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Poruchy autistického spektra, strukturované učení, individuální přístup, vzdělávaní, třída
Podpora čtenářství a rozvoj čtenářských kompetencí u žáků s poruchou autistického spektra
Drastilová, Melanie ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Jamrichová, Jana (oponent)
Tématem diplomové práce je podpora čtenářství a rozvoj čtenářských kompetencí u žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Teoretická část se nejprve obecně zabývá jedinci s poruchou autistického spektra, charakteristickými rysy této diagnózy a vzděláváním žáků s PAS. V další části obecně shrnuje pojmy související se čtenářstvím. Také nahlíží na roli školy, učitele a literární výchovy při rozvoji a podpoře čtenářství. Zmiňuje vyučovací metody rozvíjející čtení s porozuměním. Poslední část se zaměřuje konkrétně na čtenářství u žáků s PAS. Vymezuje jejich deficity a zároveň nabízí intervenci a postupy při podpoře čtenářství. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak učitelé rozvíjí čtenářství u žáků s PAS na základní škole. Data byla získána strukturovanými rozhovory s učiteli pracujícími s žáky s PAS. Výzkumné otázky byly zaměřeny na míru podpory čtenářství ze strany učitelů, specifika při práci s žáky s PAS a využití textů, které souvisí s žákovskými zájmy a zkušenostmi. Z výzkumů vyplývá, že učitelé o problematice čtenářství žáků s PAS nemají příliš informací. Vycházejí většinou pouze z vlastních zkušeností. Z těch vyplývá, že žáci s PAS mají určitá specifika, která omezují jejich rozvoj čtenářských kompetencí. Ta souvisí zejména s triádou narušených oblastí - komunikace, sociální chování a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.