Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení míry znečištění atmosféry z družicových dat
Hladká, Anna ; Kolář, Jan (vedoucí práce) ; Potůčková, Markéta (oponent)
Stanovení míry znečištění atmosféry z družicových dat Abstrakt Tématem práce je stanovení kvality ovzduší v Praze a jejím okolí na základě družicových snímků a dat pozemního měření. Cílem je odvození rovnic pro výpočet množství konkrétního polutantu na území celého snímku. První část práce je věnována teorii a literární rešerši k dané problematice. V části metodické je popsán postup, jakým byl úkol zpracován, zahrnující například proces převodu snímkových DN hodnot na radiometrické veličiny, atmosférické korekce, regresní analýzu a mapování zájmového území. Výsledky jsou pak vizualizovány, porovnávány s tradiční metodou interpolace a diskutovány. Na závěr jsou uvedeny přínosy této studie a možná vylepšení zpracování daného tématu do budoucna. Klíčová slova: Znečištění vzduchu, družicové snímky, atmosférické korekce, regresní analýza, Praha a okolí
Freshwater wetlands as a biogeochemical archive: Temporal changes in climate and environmental records
Zemanová, Leona ; Novák, Martin (vedoucí práce) ; Mihaljevič, Martin (oponent) ; Hojdová, Marie (oponent)
Rašeliniště pokrývají na zemském povrchu plochu o velikosti 4.106 km2 . Akumulace organické hmoty v rašeliništích během posledních 11 000 let je způsobena převahou rostlinné produkce nad rozkladem organické hmoty. Rašeliniště tvoří rezervoár organického uhlíku a zároveň jsou užitečným vědeckým nástrojem pro rekonstrukci historického znečištění atmosféry. První část disertace se zaměřuje na rašeliniště jako dynamický rezervoár uhlíku při předpovídané klimatické změně, která může ovlivnit uhlíkový cyklus a emise skleníkových plynů do atmosféry. Ke studiu byly použity tři různé metodické postupy - laboratorní inkubace rašelinných monolitů, transplantační experiment a měření toků plynu in situ. Pomocí laboratorních inkubací jsme studovali vliv zvýšené teploty, poklesu hladiny a kombinaci těchto parametrů na produkci skleníkových plynů z rašelinných vzorků mírného (Velké Dářko, VD, ČR) a boreálního (Stor Åmyran, SA, Švédsko) klimatického pásu. V současné době je potenciální produkce metanu z rašeliniště mírného pásu cca 14krát větší než z rašeliniště boreálního pásu (28 mg m-2 h-1 na VD a 2 mg m-2 h-1 na SA). Rašelinné vzorky z obou lokalit reagovaly různě na zvýšení teploty. Produkce metanu se díky změně teploty změnily devítinásobně. Postupný pokles vodní hladiny z 2 na 14 cm pod povrchem měl mnohem...
Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací
SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš
Navrhovaný projekt si klade za cíl zmapovat druhy znečištění v různých regionech a lokalitách ČR a určit vlivy konkrétních typů znečištění na generovaný výkon fotovoltaických (FV) systémů v závislosti na způsobu umístění FV panelů. Součástí řešení projektu je hledání optimálního způsobu čištění povrchů FV panelů a zejména hledání možností k omezení vlivu znečišťování použitím speciálních ochranných filtrů nanášených na povrch FV panelů omezujících vznik optických ztrát.
Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací
SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš
Navrhovaný projekt si klade za cíl zmapovat druhy znečištění v různých regionech a lokalitách ČR a určit vlivy konkrétních typů znečištění na generovaný výkon fotovoltaických (FV) systémů v závislosti na způsobu umístění FV panelů. Součástí řešení projektu je hledání optimálního způsobu čištění povrchů FV panelů a zejména hledání možností k omezení vlivu znečišťování použitím speciálních ochranných filtrů nanášených na povrch FV panelů omezujících vznik optických ztrát.
Studie výskytu persistentních organických látek v ovzduší a jejich depozice na území České republiky: Díl 1: Persistentní organické polutanty v ovzduší a půdě na území ČR
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Ústav hygieny a epidemiologie, Praha ; AXYS - VARILAB, s.r.o., Vrané nad Vltavou ; Černá, M. ; Bencko, V. ; Minářová, J. ; Jech, Libor
Předmětem práce je studium obsahu POP v ovzduší a v půdě na různých místech v ČR. Dále byl proveden biologický monitoring expozice obyvatelstva ČR těmto látkám. V průběhu řešení úkolu bylo analyzováno 50 vzorků ovzduší na 17 různých lokalitách, zahrnujících průmyslové, residenční, venkovské a pozaďové typy prostředí. Na většině míst byla provedena dvě měření v létě a v zimě. Na měřícím místě v Praze Libuši byl obsah POP v ovzduší sledován celoročně.
Studie výskytu persistentních organických látek v ovzduší a jejich depozice na území České republiky
AXYS - VARILAB, s.r.o., Vrané nad Vltavou ; Jech, Libor
Předmětem řešení projektu je získání základních informací o výskytu persistentních organických látek (POP) v ovzduší a jejich depozici na území České republiky. V roce 2001 byl hlavní objem práce věnován analýze vzorků ovzduší a půd z různých regionů republiky s cílem mapovat jejich výskyt a zjišťovat souvislosti s jejich zdroji. Dále byla analyzována zbývající část vzorků ovzduší a půd z regionu ČR a bylo provedeno podrobnější studium zatížení prostředí specifických lokalit emisemi POP a příspěvkem dopravy k celkovému zatížení prostředí těmito škodlivinami. Zpráva se omezuje jen na popis technických aspektů řešení a získaných výsledků. Interpretace výsledků a jejich hodnocení je součástí souhrnné zprávy za celou dobu řešení.
Monitoring prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy k.ú. Hruškové Dvory
Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Jihlava ; Wasserbauer, Stanislav ; Buchta, Pavel
Monitoring sledoval intenzitu prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy - k.ú. Hruškové Dvory během dvanácti měsíců z důvodu zjištění zatížení této oblasti prachovým spadem. Byl určen dominantní zdroj znečištění a byla provedena kvantitativní analýza prašného spadu.
Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací
SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš
Zpráva sumarizuje práce a výsledky řešení projektu. Projekt si klade za cíl zmapovat druhy znečištění v různých regionech a lokalitách ČR a určit vlivy konkrétních typů znečištění na generovaný výkon fotovoltaických (FV) systémů v závislosti na způsobu umístění FV panelů (úhlu instalace). Součástí řešení projektu je hledání optimálního způsobu čištění povrchů FV panelů (perioda čištění a ekonomicky a ekologicky vhodné chemické prostředky) a zejména hledání možností k omezení vlivu znečišťování (a tedy ke zvýšení rentability FV systémů) použitím speciálních ochranných filmů nanášených na povrchy FV panelů omezujících vznik optických ztrát.
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Numerické modelování pole proudění a rozptylu znečišťujících příměsí v mezní vrstvě atmosféry v okolí JETE
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Kostelec nad Černými lesy ; Vach, Marek
Numericky modelované pole bude použito jako vstupní datový soubor pro výpočet rozptylu znečišťujících příměsí uniklých při havarijní situaci v JETE. Výchozí formulace modelu. Okrajové podmínky. Metoda numerického řešení. Numerický způsob řešení.
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Numerické modelování pole proudění v mezní vrstvě atmosféry v okolí Jaderné elektrárny Temelín
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Kostelec nad Černými lesy ; Vach, Marek
Náplní tohoto subprojektu je numerická simulace pole proudění v mezní vrstvě atmosféry (do 1,5-2 km výšky) v oblasti čtverce 10 x 10 km, v jehož středu leží JE Temelín. Výsledky realizovaných numerických výpočtů jsou graficky zpracovány do osmi mapových výstupů znázorňujících relativní imisní koncentrace fiktivní znečišťující příměsi - západní proudění, severozápadní proudění, jižní proudění, jihozápadní proudění, východní proudění, jihovýchodní proudění, severní proudění, severovýchodní proudění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.