Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postoje veřejnosti k osobám s mentálním postižením
PROKOPCOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá tématem Postoje veřejnosti k osobám s mentálním postižením. Primárním cílem práce je zjištění, jaké postoje zaujímá veřejnost k osobám s mentálním postižením. Vedle tohoto hlavního cíle odpovídá práce na potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Teoretická část bakalářské práce se zabývá definicí a klasifikaci mentálního postižení, jejich příčinami a charakteristikou jednotlivých osob s mentální retardací a zahrnuje postoj a předsudky k postiženým osobám z pohledu historie. Zaměřuji se i na možnosti péče o tyto osoby a jejich volný čas, společenské organizace a občanská sdružení. Ve výzkumné části je oslovena veřejnost různých věkových skupin ve městě Strakonice. K naplnění výše uvedených cílů je použito kvantitativního výzkumu. Při sběru dat je využita metoda dotazníkového šetření. Pro zpracování dotazníku je zvolena univariační a bivariační analýza a získaná data jsou zpracována v programu IBM SPSS statistics. Výsledky jsou shromážděny z dat dotazníku, který je sestavený ze 17 otázek, na který odpovědělo 207 respondentů. První čtyři otázky se týkají sociodemografických údajů, jako je pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání a povolání. V další části dotazníku jsou položeny otázky, ze kterých jsou v souvislosti s cílem práce zpracovány všechny hypotézy. Výsledkem práce je zjištění pozitivního postoje veřejnosti k osobám s mentálním postižením bez ohledu na věk a pohlaví. Veřejnost se často setkává v běžném životě s těmito osobami a přímý kontakt jim nevadí. Výzkum potvrdil vliv vzdělání na postoj vůči postiženým osobám.
Historie a současnost české komunity ve Francii se zaměřením na spolkový život
Havlová, Zuzana ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Bořek - Dohalská, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá českou komunitou ve Francii v minulosti a v současné době, celkově se zaměřuje na spolkový život českých krajanů. Cílem práce je získat o tomto tématu základní přehled, najít zajímavé souvislosti a poukázat na významnou roli krajanských spolků pro Čechy žijící ve Francii. Práce vychází z rešerše literárních a internetových zdrojů, z poznatků získaných prostřednictvím dotazníků a dalších konverzací a ze zkušeností autorky práce nabytých při jejím studijním pobytu v Nantes. První část práce podává základní informace o historii české emigrace do Francie, vývoji krajanských spolků a počátcích českých škol a středoškolských sekcí ve Francii. Druhá část práce uvádí přehled současných asociací a dalších institucí, souvisejících s Čechy a s prezentací české kultury ve Francii. Blíže se zabývá činností vybraných česko-francouzských asociací fungujících v různých francouzských regionech, do kterých se čeští krajané mohou aktivně zapojit. Představitelé těchto spolků poskytli vyplněním dotazníku zajímavé informace a postřehy ohledně nejoblíbenějších spolkových aktivit, zájmu krajanů o činnost asociace, kurzů češtiny pro Francouze, možností spolupráce s institucemi z České republiky či budoucího vývoje jejich asociace.
Hodnocení účtů pro spolky
ŠVECOVÁ, Dominika
Cílem této diplomové práce je navržení obecného postupu hodnocení běžných účtů pro spolky a následné porovnání teoreticky dosažených výsledků s výsledky dotazníkového šetření. Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit, jaké účty spolky využívají a z jakých důvodů. Teoretická část práce je zaměřena na vědní disciplínu zvanou vícekriteriální rozhodování, její základní terminologii, metody stanovení vah kritérií a vybrané metody výběru kompromisní varianty. Nakonec jsou popsány spolky dle platné legislativy. V praktické části jsou vyhodnoceny vybrané účty pro konkrétní klienty prostřednictvím tří metod vícekriteriálního hodnocení variant a dotazníkové šetření mezi spolky. Závěr se věnuje porovnání výsledků teoretického vyhodnocení účtů s výsledky dotazníkového šetření a vlastnímu pohledu autorky práce na tuto problematiku. Hlavním přínosem práce pro autorku je seznámení se s činností spolků při osobním setkání s nimi. Přínosem pro spolky je především zjištění, že účty některých z nich již nejsou tak výhodné jako byly dříve. Některé spolky se proto rozhodly pro návštěvu banky a změnu účtu na účet doporučený autorkou práce.
Červený kříž v Českých Budějovicích v letech 1881 - 1918
TŮMOVÁ, Romana
Práce se zabývá zmapováním historie Červeného kříže na území Českých Budějovic.
Dotace pro NNO na úrovni státu, kraje a obce
ZAVADILOVÁ, Petra
Práce se zabývá rozpracováním dotační politiky na podporu činnosti subjektů dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží. Popisuje dotační programy některých ministerstev, vyšších územně samosprávných celků, obcí a dalších donátorů. Také popisuje, co jsou to nestátní neziskové organizace, jak se dělí, co je zájmové a neformální vzdělávání a kdy a jak probíhá. V diplomové práci jsou i tabulky a grafy s rozdělovanými finančními částkami, počty obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích. V jedné z kapitol je i návod jak zpracovat a podat žádost o podporu.
Hodnocení environmentálních postojů pomocí testu implicitních asociací
Hylmar, Ondřej ; Jančaříková, Kateřina (vedoucí práce) ; Činčera, Jan (oponent)
Bakalářská práce na téma Hodnocení environmentálních postojů prostřednictvím testu implicitních asociací podává přehled o konceptu environmentální výchovy, základních charakteristikách, metodách a principech výchovy s přesahem a provázaností do oboru ekopsychologie. První, teoretická část vysvětluje základní pojmy a podrobněji se věnuje ekologickému vzdělávání, výchově a osvětě, především cílovými skupinami, moderními pedagogickými metodami a kompetencemi pedagoga. Druhá, výzkumná část je zaměřena na jednu z metod zjišťování postojů k životnímu prostředí, její aplikaci v praxi a vyhodnocení dotazníkového šetření. Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelenou informaci o inovativním hodnocení environmentální výchovy, které se od hodnocení, které se běžně používá, odlišuje tím, že eliminuje snahu respondentů zavděčit se osobě, která jim test zadala a tuto aplikaci otestovat pro české prostředí.
Výroční zpráva ČRDM 2015
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.